L'écran d'édition a besoin d'au moins 450 pixels en horizontal. Veuillez faire tourner votre écran ou utiliser un écran plus grand.

Dayre b Ṭurcabdin ܚ ܕܰܝܪܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
Dayre b Ṭurcabdin   ܕܰܝܪܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
1. I dayro d Mor Gabriel ܐ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܐܶܝܠ
I dayro1 d Mor Gabriel camiro2 bi šato dat tlaṯmo w šwac w tëšci (397) b iḏoṯe d Mor Šmuyel u Ṣawroyo3 w d Mor Šëmcun u Qartminoyo4 w bi mcadronuṯo5 du malaxo6. Adyawma, taḥt i rišonuṯo7 d Mor Ṭimoṯeos Šmuyel Aqṭaš, u ḥasyo d Ṭurcabdin, kito bi dayro tloṯo dayroye8, arbacsar dayroyoṯe9, ḥamšo malfone, ḥamšo w tleṯi yolufe, ḥamšo mhadyone10 d komakarxi11 aḏ ḏayfe12, w casro šaġole13 ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܐܶܝܠ ܥܰܡܝܪܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܠܰܬ݂ܡܐ ܘܫܘܰܥ ܘܬܷܫܥܝ (397) ܒܐܝܕܳܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝ̱ ܫܡܘܐܶܝܠ‌ ܐܘ ܨܰܘܪܳܝܐ ܘܕܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܐܘ ܩܰܪܬܡܝܢܳܝܐ ܘܒܝ ܡܥܰܕܪܳܢܘܬ݂ܐ ܕܘ ܡܰܠܰܟ݂ܐ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ، ܬܰܚܬ ܐܝ ܪܝܫܳܢܘܬ݂ܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܛܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܫܡܘܐܶܝܠ‌ ܐܰܩܛܰܐܫ، ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܟܝܬܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܕܰܝܪܳܝܶܐ، ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ، ܚܰܡܫܐ ܡܰܠܦܳܢܶܐ، ܚܰܡܫܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܚܰܡܫܐ، ܡܗܰܕܝܳܢܶܐ ܕܟܳܡܰܟܰܪܟ݂ܝ ܐܰܕ݂ ܕ݂ܰܝܦܶܐ، ܘܥܰܣܪܐ ܫܰܓ݂ܳܠܶܐ.
I dayro u beṯmqomo14 di ḥasyuṯo15 d Ṭurcabdin yo. Me kul aṯro w fniṯo koṯën li zyara di dayro d ḥozën w kurxi bab bënyone catiqe w maxtabzabnoye16, xud u hayklo17 rabo, i qubo d Teodora18 w u maṭbax catiqo, i cito d Yoldaṯ Aloho w ab beṯqadiše19. Am mhadyone komakarxënne w kobënne iḏacṯo cal u maxtabzabno di dayro w das Suryoye.  ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܡܩܳܡܐ ܕܝ ܚܰܣܝܘܬ݂ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܝܐ. ܡܶܐ ܟܘܠ ‌ܐܰܬ݂ܪܐ ܘܦܢܝܬ݂ܐ ܟܳܐܬܷ݂ܢ ܠܝ ܙܝܰܪܰܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܚܳܙܷܢ ܘܟܘܪܟ݂ܝ ܒܰܒ ܒܷܢܝܳܢܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܘܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܶܐ، ܟ݂ܘܕ ܐܘ ܗܰܝܟܠܐ ܪܰܒܐ، ܐܝ ܩܘܒܐ ܕܬܶܐܳܘܕܳܘܪܰܐ ܘܐܘ ܡܰܛܒܰܟ݂ ܥܰܬܝܩܐ، ܐܝ ܥܝܬܐ  ܕܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܐܒ ܒܶܝܬ݂ܩܰܕܝܫܶܐ. ܐܰܡ ܡܗܰܕܝܳܢܶܐ ܟܳܡܰܟܰܪܟܷ݂ܢܢܶܗ ܘܟܳܐܒܷܢܢܶܗ ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܘܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ.
2. I dayro d Mor Yacqub Ḥbišoyo ܒ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܘܒ ܚܒܝܫܳܝܐ
I dayro d Mor Yacqub Ḥbišoyo camiro bu falgo du doro20 dan arbco. Kala gab i qriṯo d Ṣalëḥ w raḥuqto21 yo me Mëḏyaḏ ḥeḏër casro kilomatrat, cal u darbo d këzze me Mëḏyaḏ l Baṭman. B Ṣalëḥ kito ucdo tlaṯmo iqaryoṯe w kulle Kurdoye22 w ṭaye23 ne. Suryoye lo fayëš eba.  ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܘܒ ܚܒܝܫܳܝܐ ܥܰܡܝܪܐ ܒܘ ܦܰܠܓܐ ܕܘ ܕܳܪܐ ܕܰܢ ܐܰܪܒܥܐ. ܟܰܠܰܗ ܓܰܒ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܨܰܠܷܚ ܘܪܰܚܘܩܬܐ ܝܐ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܚܶܕ݂ܷܪ ܥܰܣܪܐ ܟܝܠܳܘܡܰܬܪܰܬ، ܥܰܠ‌ ܐܘ ܕܰܪܒܳܐ ܕܟܷܐܙܙܶܗ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܠܒܰܐܛܡܰܢ. ܒܨܰܠܷܚ ܟܝܬܐ ܐܘܥܕܐ ܬܠܰܬ݂ܡܐ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܘܟܘܠܠܶܗ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܘܛܰܝܶܐ ܢܶܐ. ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܠܐ ܦܰܝܷܫ ܐܶܒܰܗ.
Bi dayro d Mor Yacqub kito, taḥt i mdabronuṯo d dayroyo Doniyel Ṣawji, ḥammëš dayroyoṯe, ḥa malfono w casro yolufe, w ḥa qaloco (šufer)24 di raḏayto. Dayro šafërto yo. Zabno yarixo u beṯmqomo di faṭëryarxuṯo25 d Ṭurcabdin eba wa.  ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܘܒ ܟܝܬܐ، ܬܰܚܬ ܐܝ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬ݂ܐ ܕܕܰܝܪܳܝܐ ܕܳܢܝܐܶܝܠ ܨܰܘܔܝ، ܚܰܡܡܷܫ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ، ܚܰܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܘܥܰܣܪܐ ܝܳܠܘܦܶܐ، ܘܚܰܐ ܩܰܠܳܥܐ (ܫܘܦܶܪ) ܕܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ. ܕܰܝܪܐ ܫܰܦܷܪܬܐ ܝܐ. ܙܰܒܢܐ ܝܰܪܝܟ݂ܐ ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܡܩܳܡܐ ܕܝ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܐܶܒܰܗ ܘܰܐ.
3. I dayro d Yoldaṯ Aloho d Ḥaḥ ܓ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ ܕܚܰܐܚ
I dayro d Yoldaṯ Aloho d Ḥaḥ, l goran di iḏacṯo d bayn u camo, macamralle26 am mġuše27 inaqla d daciri mi seġëḏto28Mšiḥo29 lu aṯraṯṯe u Cäjam30. Cal u mamro31, layt cito32 aw dayro catëqtër mina bi marciṯo33 d Ṭurcabdin. Kofayšo34 bi cbarto35 di qriṯo d Ḥaḥ36 w raḥuqto yo me Mëḏyaḏ tleṯi kilomatrat. Këtla qubṯo37 šafërto w catëqto d këtyo frëšto38 mad dayre ḥrene bu cmorayḏa39. Ucdo kohno40 layt eba elo xori41 Gabriel Aqṭaš d Bequsyone42 komṣale w komqaraw eba me zabno l zabno. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ ܕܚܰܐܚ، ܠܓܳܪܰܐܢ ܕܝ ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܕܒܰܝܢ ܐܘ ܥܰܡܐ، ܡܰܥܰܡܪܰܠܠܶܗ ܐܰܡ ܡܓ݂ܘܫܶܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܕܰܥܝܪܝ ܡܝ ܣܶܓ݂ܷܕ݂ܬܐ ܕܷܡܫܝܚܐ ܠܘ ܐܰܬ݂ܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܘ ܥܱܔܰܡ. ܥܰܠ ‌ܐܘ ܡܰܡܪܐ ܠܰܝܬ ܥܝܬܐ ܐܰܘ ܕܰܝܪܐ ܥܰܬܷܩܬܷܪ ܡܝܢܰܗ ܒܝ ܡܰܪܥܝܬܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܟܳܦܰܝܫܐ ܒܝ ܥܒܰܪܬܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܚܰܐܚ ܘܪܰܚܘܩܬܐ ܝܐ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܬܠܶܬ݂ܝ ܟܝܠܳܡܰܬܪܰܬ. ܟܷܬܠܰܗ ܩܘܒܬ݂ܐ ܫܰܦܷܪܬܐ ܘܥܰܬܷܩܬܐ ܕܟܷܬܝܐ ܦܪܷܫܬܐ ܡܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܒܘ ܥܡܳܪܰܝܕ݂ܰܗ. ܐܘܥܕܳܐ ܟܳܗܢܐ ܠܝܬ ܐܶܒܰܗ ܐܶܠܐ ܟ݂ܳܪܝ ܓܰܒܪܐܶܝܠ‌ ܐܰܩܛܰܐܫ ܕܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ ܟܳܡܨܰܠܶܐ ܘܟܳܡܩܰܪܰܘ ܐܶܒܰܗ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ.
4. I dayro d Mor Malke Qluzmoyo ܕ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܡܰܠܟܶܐ ܩܠܘܙܡܳܝܐ
I dayro d Mor Malke Qluzmoyo raḥuqto yo mi qriṯo d Arkaḥ falge d šocṯo bu halxo43 w me Mëḏyaḏ tleṯi kilomatrat. U rišdayro44, dayroyo Išëč Aṭaš yo, w kit dayroyo Cäziz Čelik w tarte dayroyoṯe ste bi dayro cam ḥamšo yolufe. Kit ganoṯe45 w karme ḥeḏër di dayro. Dayro nacëmto w šafërto yo.  ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܡܰܠܟܶܐ ܩܠܘܙܡܳܝܐ ܪܰܚܘܩܬܐ ܝܐ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܐܰܪܟܰܚ ܦܰܠܓܶܗ ܕܫܳܥܬ݂ܐ ܒܘ ܗܰܠܟ݂ܐ ܘܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܬܠܶܬ݂ܝ ܟܝܠܳܡܰܬܪܰܬ. ܐܘ ܪܝܫܕܰܝܪܐ ܕܰܝܪܳܝܐ ܐܝܫܷܥ ܐܰܛܰܫ ܝܐ، ܘܟܝܬ ܕܰܝܪܳܝܐ ܥܱܙܝܙ ܫ̰ܶܠܝܟ ܘܬܰܪܬܶܐ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܥܰܡ ܚܰܡܫܐ ܝܳܠܘܦܶܐ. ܟܝܬ ܓܰܢܬ݂ܐ ܘܟܰܪܡܶܐ ܚܶܕ݂ܷܪ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܕܰܝܪܐ ܢܰܥܷܡܬܐ ܘܫܰܦܷܪܬܐ ܝܐ.
5. I dayro d Mor Yacqub d Qarno ܗ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܘܒ ܕܩܰܪܢܐ
I dayro d Mor Yacqub d Qarno komitawmarla i Der Ġëzalke ste. Bëṯër me ëšne ġäläbe d fayišo xliṯo46 w sxërto47, meqëm bë kmo ëšne, bi yaṣifuṯo48 dab Badëbboye49 d këtne b Awrupa w du ḥasyo d Ṭurcabdin, mtacmro me ḥaṯo50 w mcadlo51. Cal d këtyo bi qarno52 du Ṭuro d Izlo53, komiḏoco bu ëšmo d Dayro d Qarno. Kala gab Badëbbe54 i qriṯo. Mi šato dat tralfo w tloṯacsar koxodam55 eba dayroyo Aḥo Bilejen cam tre clayme d koyëlfi bi dayro.  ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܘܒ ܕܩܰܪܢܐ ܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪܠܰܗ ܐܝ ܕܶܝܪ ܓ݂ܷܙܰܠܟܶܐ ܣܬܶܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܕܦܰܝـܝܫܐ ܟ݂ܠܝܬ݂ܐ ܘܣܟ݂ܷܪܬܐ، ܡܶܩܷܡ ܒܷܟܡܐ ܐܷܫܢܶܐ، ܒܝ ܝܰܨܝܦܘܬ݂ܐ ܕܰܒ ܒܰܕܷܒܒܳܝܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܒܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ ܘܕܘ ܚܰܣܝܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܡܥܰܕܠܐ ܘܡܬܰܥܡܪܐ ܡܶܐ ܚܰܬ݂ܐ. ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܒܝ ܩܰܪܢܐ ܕܘ ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ، ܟܳܡܝܕ݂ܳܥܐ ܒܘ ܐܷܫܡܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܩܰܪܢܐ. ܟܰܠܰܗ ܓܰܒ ܒܰܕܷܒܒܶܐ ܐܝ ܩܪܝܬܐ. ܡܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܪܰܠܦܐ ܘܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ ܟܳܟ݂ܳܕܰܡ ܐܶܒܰܗ ܕܰܝܪܳܝܐ ܐܰܚܳܐ ܒܝܠܶܔܶܢ ܥܰܡ ܬܪܶܐ ܥܠܰܝܡܶܐ ܕܟܳܝܷܠܦܝ ܒܝ ܕܰܝܪܐ.
6. I dayro d Mor Awgin ܘ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܘܓܝܢ
I dayro d Mor Awgin camiro bu falgo du doro dan arbco b iḏe du qadišo Mor Awgin b ṣadre56 du Ṭuro d Izlo. Koḥayro57 lu maḏëbro58Nṣiwën59 w di Qamëšlo60. Hul li šato daš šawci këtwa eba ḥa dayroyo, elo bëṯër xalyo61 w u tarcayḏa sxir62 hul lan ëšnani aḥ ḥaroye63 ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܘܓܝܢ ܥܰܡܝܪܐ ܒܘ ܦܰܠܓܐ ܕܘ ܕܳܪܐ ܕܰܢ ܐܰܪܒܥܐ ܒܐܝܕ݂ܶܗ ܕܘ ܩܰܕܝܫܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܘܓܝܢ ܒܨܰܕܪܶܗ ܕܘ ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ. ܟܳܚܰܝܪܐ ܠܘ ܡܰܕ݂ܷܒܪܐ ܕܷܢܨܝܘܷܢ ܘܕܝ ܩܰܡܷܫܠܐ. ܗܘܠ ܠܝ ܫܰܬܐ ܕܰܫ ܫܰܘܥܝ ܟܷܬܘܰܐ ܐܶܒܰܗ ܚܰܐ ܕܰܝܪܳܝܐ ܐܶܠܳܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܟ݂ܰܠܝܐ ܘܐܘ ܬܰܪܥܰܝܕ݂ܰܗ ܣܟ݂ܝܪ ܗܘܠ ܠܰܢ ܐܷܫܢܰܢܝ ܐܰܚ ܚܰܪܳܝܶܐ.
Bi šato dat tralfo w tšac aṯi dayroyo Yoqën Unval, Cërnësoyo64, mi faṭëryarxuṯo d comar65 w foyaš eba. U ḥasyo d Ṭurcabdin bë fṣiḥuṯo66 maqbele67. Bëṯër mu ḥeṯoṯo68 w u tënḏifo69 d simi bi dayro, mor Ṭimoṯeos Šmuyel Aqṭaš mqarawle eba i naqla qamayto. Latëmwa70 bu yawmo du futoḥayḏa71 noše ġäläbe me Ṭurcabdin w me Awrupa. Hawxa ftiḥ u tarcayḏa me ḥaṯo lam mhayëmne72 w las socure73 d këbci zayrila. Kul nošo mšabaḥle74 w mawdele75 l Aloho dë ftiḥo i dayraṯe naqla ḥreto. Kit eba adyawma, cam dayroyo Yoqën, dayroyo ḥreno, ëšme Dawid Karli. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܪܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥ ܐܰܬ݂ܝ ܕܰܝܪܳܝܐ ܝܳܩܷܢ ܐܘܢܒ݂ܰܠ، ܥܷܪܢܷܣܳܝܐ، ܡܝ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ ܕܥܳܡܰܪ ܘܦܳܝܰܫ ܐܶܒܰܗ. ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܡܰܩܒܶܠܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܚܶܬ݂ܳܬ݂ܐ ܘܐܘ ܬܷܢܕ݂ܝܦܐ ܕܣܝܡܝ ܒܝ ܕܰܝܪܐ، ܡܳܪܝ̱ ܛܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܫܡܘܐܶܝܠ‌ ܐܰܩܛܰܐܫ ܡܩܰܪܰܘܠܶܗ ܐܶܒܰܗ ܐܝ ܢܰܩܠܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ. ܠܰܬܷܡܘܰܐ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܕܘ ܦܘܬܳܚܰـܝܕ݂ܰܗ ܢܳܫܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܡܶܐ ܐܰܘܪܘܦ݁ܰܐ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܦܬܝܚ ܐܘ ܬܰܪܥܰܝܕ݂ܰܗ ܡܶܐ ܚܰܬ݂ܐ ܠܰܡ ܡܗܰܝܷܡܢܶܐ ܘܠܰܣ ܣܳܥܘܪܐ ܕܟܷܐܒܥܝ ܙܰܝܪܝܠܰܗ. ܟܘܠ ܢܳܫܳܐ ܡܫܰܒܰܚܠܶܗ ܘܡܰܘܕܶܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܷܦܬܝܚܐ ܐܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ. ܟܝܬ ܐܶܒܰܗ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ، ܥܰܡ ܕܰܝܪܳܝܐ ܝܘܝܰܩܝܡ، ܕܰܝܪܳܝܐ ܚܪܶܢܐ، ܐܷܫܡܶܗ ܕܰܘܝܕ ܟܰܪܠܝ.
   
Şükrü Aktaş ܫܷܟܪܝ ܕܒܶܐ ܓ݂ܙܰܠܐ
Kommentar
1 dayro (f.) ܕܰܝܪܐ Kloster
2 camiro ܥܰܡܝܪܐ (das Kloster) wurde gebaut
3 Ṣawroyo ܨܰܘܪܳܝܐ aus der Stadt Ṣawro (Savur) im Turabdin
4 Qartminoyo ܩܰܪܬܡܝܢܳܝܐ aus dem Dorf Qartmin in der Nähe des Klosters
5 mcadronuṯo ܡܥܰܕܪܳܢܘܬ݂ܐ Hilfe, Unterstützung
6 malaxo ܡܰܠܰܟ݂ܐ Engel
7 rišonuṯo ܪܝܫܳܢܘܬ݂ܐ Leitung, Führung
8 dayroye ܕܰܝܪܳܝܶܐ Mönche
9 dayroyoṯe ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ Nonnen
10 mhadyone ܡܗܰܕܝܳܢܶܐ (Reise)führer
11 komakarxi ܟܳܡܰܟܰܪܟ݂ܝ sie führen
12 ḏayfe ܕ݂ܰܝܦܶܐ Gäste
13 šaġole ܫܰܓ݂ܳܠܶܐ Arbeiter (Pl.), Angestellte
14 beṯmqomo ܒܶܝܬ݂ܡܩܳܡܐ Residenz, Sitz
15 ḥasyuṯo ܚܰܣܝܘܬ݂ܐ Bischofsamt, Bistum, Diözese
16 maxtabzabnoye ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܶܐ historisch (pl.)
17 hayklo ܗܰܝܟܠܐ Altarraum, Altar
18 i qubo d Teodora ܐܝ ܩܘܒܐ ܕܬܶܐܳܘܕܳܘܪܰܐ der Dom der Kaiserin Theodora
19 ab beṯqadiše ܐܰܒ ܒܶܝܬ݂ܩܰܕܝܫܶܐ die Heiligenschreine, der Raum mit den Heiligengräbern
20 doro ܕܳܪܐ Jahrhundert
21 raḥuqto ܪܰܚܘܩܬܐ entfernt (f.)
22 Kurdoye ܟܘܪܕܳܝܶܐ Kurden
23 ṭaye ܛܰܝܶܐ Muslime
24 qaloco (šufer) ܩܰܠܳܥܐ (ܫܘܦܶܪ) Fahrer
25 faṭëryarxuṯo ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ Patriarchat
26 macamralle ܡܰܥܰܡܪܰܠܠܶܗ sie bauten sie (Sg.)
27 mġuše ܡܓ݂ܘܫܶܐ Magier
28 seġëḏto ܣܶܓ݂ܷܕ݂ܬܐ Anbetung
29 Mšiḥo ܡܫܝܚܐ Christus, Messias
30 u Cäjam ܐܘ ܥܱܔܰܡ Persien
31 cal u mamro ܥܰܠ ‌ܐܘ ܡܰܡܪܐ wie es heißt, hier: der Legende nach
32 cito ܥܝܬܐ Kirche
33 marciṯo ܡܰܪܥܝܬܐ Diözese, Bistum
34 kofayšo ܟܳܦܰܝܫܐ sie befindet sich, sie liegt
35 cbarto ܥܒܰܪܬܐ Einfahrt, Eingang, Eintritt
36 Ḥaḥ ܚܰܐܚ Ḥaḥ, Dorf im Turabdin mit einer eindrucksvollen Marienkirche
37 qubṯo ܩܘܒܬ݂ܐ Kuppel, Kirchturm
38 frëšto ܦܪܷܫܬܐ anders (f.), hier: sie unterscheidet sich (von)
39 u cmorayḏa ܐܘ ܥܡܳܪܰܝܕ݂ܰܗ ihre (sg.) Bauweise, Architektur
40 kohno ܟܳܗܢܐ Priester
41 xori ܟ݂ܳܪܝ Erzpriester
42 Bequsyone ܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ Bequsyone, ein Dorf im Turabdin
43 bu halxo ܒܘ ܗܰܠܟ݂ܐ zu Fuß
44 rišdayro ܪܝܫܕܰܝܪܐ Abt, Klostervorsteher
45 ganoṯe ܓܰܢܬ݂ܐ Gärten
46 xliṯo ܟ݂ܠܝܬ݂ܐ leer (f.)
47 sxërto ܣܟ݂ܷܪܬܐ geschlossen (f.)
48 yaṣifuṯo ܝܰܨܝܦܘܬ݂ܐ Engagement, Einsatz
49 Badëbboye ܒܰܕܷܒܒܳܝܶܐ aus dem Dorf Badëbbe
50 mtacmro ܡܬܰܥܡܪܐ ܡܶܐ ܚܰܬ݂ܐ sie wurde neu gebaut
51 mcadlo ܡܥܰܕܠܐ sie wurde aufgerichtet
52 qarno (du ṭuro) ܩܰܪܢܐ (ܕܘ ܛܘܪܐ) (Berg)spitze, Berggipfel
53 Ṭuro d Izlo ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ Izlo Berg, südlicher Teil des Turabdins
54 Badëbbe ܒܰܕܷܒܒܶܐ Badëbbe, ein Dorf im Turabdin
55 koxodam ܟܳܟ݂ܳܕܰܡ er dient, er macht Dienst
56 b ṣadre (du ṭuro) ܒܨܰܕܪܶܗ (ܕܘ ܛܘܪܐ) am Hang (des Berges)
57 koḥayro ܟܳܚܰܝܪܐ sie schaut (auf)
58 maḏëbro ܡܰܕ݂ܷܒܪܐ Ebene
59 Nṣiwën ܢܨܝܘܷܢ Nusaybin, Stadt in der Südost-Türkei
60 Qamëšlo ܩܰܡܷܫܠܐ al-Qamišli, Stadt in Nordost-Syrien
61 xalyo ܟ݂ܰܠܝܐ sie wurde leer, d.h. es (das Kloster) wurde verlassen
62 u tarcayḏa sxir ܐܘ ܬܰܪܥܰܝܕ݂ܰܗ ܣܟ݂ܝܪ seine Tür (des Klosters) wurde geschlossen, (das Kloster) war nicht mehr zugänglich
63 ḥaroye ܚܰܪܳܝܶܐ letzte (Pl.)
64 Cërnësoyo ܥܷܪܢܷܣܳܝܐ aus dem Dorf Cërnës
65 comar ܥܳܡܰܪ (dass) er wohnt
66 bë fṣiḥuṯo ܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ mit Freude
67 maqbele ܡܰܩܒܶܠܶܗ er nahm an, er akzeptierte
68 ḥeṯoṯo ܚܶܬ݂ܳܬ݂ܐ Umbau, Erneuerung, Renovierung
69 tënḏifo ܬܷܢܕ݂ܝܦܐ Reinigung
70 latëmwa ܠܰܬܷܡܘܰܐ es kamen zusammen
71 u futoḥayḏa ܐܘ ܦܘܬܳܚܰـܝܕ݂ܰܗ ihre (Wieder)eröffnung
72 mhayëmne ܡܗܰܝܷܡܢܶܐ Gläubige
73 socure ܣܳܥܘܪܐ Besucher, Gäste
74 mšabaḥle ܡܫܰܒܰܚܠܶܗ er pries
75 mawdele ܡܰܘܕܶܠܶܗ er dankte