L'écran d'édition a besoin d'au moins 450 pixels en horizontal. Veuillez faire tourner votre écran ou utiliser un écran plus grand.

I paluta ܓ ܐܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ
I paluta   ܐܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ
B ḥa may yawme dat tëšroyoṯe, b tëšrën u ḥaroyo, moḥewa maṭro1 ġäläbe ḥiṣo2, xud am Mëdhoye3 d këmmi xud ḥa fotëḥ feme du gawdo4. Jëddi5 Yaḥqo, zlam6 sowo wa w kul d ḥoyarwa bu šaboko omarwa: “Šubḥo l Aloho7, adšato az zadone8 gëd howën ṭawwe ġäläbe.” ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܰܬ ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܒܬܷܫܪܷܢ ܐܘ ܚܰܪܳܝܐ، ܡܳܚܶܘܰܐ ܡܰܛܪܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܚـܝܨܐ، ܟ݂ܘܕ ܐܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܕܟܷܐܡܡܝ ܟ݂ܘܕ ܚܰܐ ܦܳܬܷܚ ܦܶܡܶܗ ܕܘ ܓܰܘܕܐ. ܔܷܕܕܝ ܝܰܚܩܐ ܙܠܰܐܡ ܣܳܘܐ ܘܰܐ ܘܟܘܠ ܕܚܳـܝܰܪܘܰܐ ܒܘ ܫܰܒܳܟܐ ܐܳܡܰܪܘܰܐ: ܫܘܒܚܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܐܰܕܫܰܬܐ ܐܰܙ ܙܰܕܳܢܶܐ ܓܷܕ ܗܳܘܷܢ ܛܰܘܘܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ.
Bëṯër mi ḥšamto9 aḥna du bayto kulan yatiwe qum i ṣopa daq qayse10, ḥërlan qašo11 Malke cabër bu tarco w aṯi l gaban. Kulan qayimina w nšëqlan iḏe12. Babi maḥwelele dukṯo d yotu13. Bëṯër mine kulan yatiwina. Jëddi mšayele acle14 w cal i baṯqyomo15. U qašo mërle: “Tawdi l Moryo16, ono ste w i baṯqyomo ste ṭawwe na.” ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܚܫܰܡܬܐ ܐܰܚܢܰܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܟܘܠܰܢ ܝܰܬܝܘܶܐ ܩܘܡ ܐܝ ܨܳܦ݁ܰܐ ܕܰܩ ܩܰܝܣܶܐ، ܚܷܪܠܰܢ ܩܰܫܐ ܡܰܠܟܶܐ ܥܰܒܷܪ ܒܘ ܬܰܪܥܐ ܘܰܐܬ݂ܝ ܠܓܰܒܰܢ. ܟܘܠܰܢ ܩܰܝـܝܡܝܢܰܐ ܘܢܫܷܩܠܰܢ ܐܝܕ݂ܶܗ. ܒܰܒܝ ܡܰܚܘܶܠܶܠܶܗ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܝܳܬܘ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝܢܶܗ ܟܘܠܰܢ ܝܰܬܝܘܝܢܰܐ. ܔܷܕܕܝ ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܐܰܥܠܶܗ ܘܥܰܠ‌ ܐܝ ܒܰܬ݂ܩܝܳܡܐ. ܐܘ ܩܰܫܐ ܡܷܪܠܶܗ: ܬܰܘܕܝ ܠܡܳܪܝܐ، ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܘܐܝ ܒܰܬ݂ܩܝܳܡܐ ܣܬܶܐ ܛܰܘܘܶܐ ܢܰܐ.
Hawxa inaqla d mëjgoliwa, u jayran17 qṭic18 bë ḥḏo naqla. I mäzäle19 d këtwayna yatiwe eba kula hawyo cëtma20. Babi qayëm azze d mayte21 i šroġo22. U qašo mërle: “Komaḥwe disa nafël dirake23 du qayso aw qṭic hën mat telat24, adyawma ste gëd fayšina bi cëtma hul d saymënne.” ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܷܔܓ̣ܳܠܝܘܰܐ، ܐܘ ܔܰܝܪܰܐܢ ܩܛܝܥ ܒܷܚܕ݂ܐ ܢܰܩܠܰܐ. ܐܝ ܡܱܙܱܠܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܰܐ ܝܰܬܝܘܶܐ ܐܶܒܰܗ ܟܘܠܰܗ ܗܰܘܝܐ ܥܷܬܡܰܐ. ܒܰܒܝ ܩܰܝܷܡ ܐܰܙܙܶܗ ܕܡܰܝܬܶܐ ܐܝ ܫܪܳܓ݂ܐ. ܐܘ ܩܰܫܐ ܡܷܪܠܶܗ: ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܕܝܣܰܐ ܢܰܦܷܠ ܕܝܪܰܟܶܐ ܕܘ ܩܰܝܣܐ ܐܰܘ ܩܛܝܥ ܗܷܢ ܡܰܬ ܬܶܠܰܬ، ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܣܬܶܐ ܓܷܕ ܦܰܝܫܝܢܰܐ ܒܝ ܥܷܬܡܰܐ ܗܘܠ ܕܣܰܝܡܷܢܢܶܗ.
Jëddi b ḥänäke25 mërle lu qašo: “Abuna26 aṯët qṭëclux u jayran aclan27, inšallah xer yo28?” Hawxa mërle jëddi w babi maqëṯle29 i šroġo, w bahër30 lawġël31. U qašo gaḥëk32 w mërle: “Yaḥqo, u jayran nëcma33 d Aloho yo, bas i šroġo ste nëcma d Aloho yo. Koḥozët i šroġaṯe maxlaṣlalan34 mi cëtma. Bas aḥna kolozëm mšaylina cal u bahro d këtyo bahërtër35 mu jayran. U bahro šmayono36 d lo komëqṭëc.” Jëddi mërle: “Annaqla aḏëcno d u maṯyayḏux37 xer yo, mar38 Abuna!” ܔܷܕܕܝ ܒܚܱܢܱܟܶܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܘ ܩܰܫܐ: ܐܰܒܘܢܰܐ ܐܰܬ݂ܷܬ ܩܛܷܥܠܘܟ݂ ܐܘ ܔܰܝܪܰܐܢ ܐܰܥܠܰܢ، ܐܝܢܫܰܠܠܰܗ ܟ݂ܶܪ ܝܐ؟ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܷܪܠܶܗ ܔܷܕܕܝ ܘܒܰܒܝ ܡܰܩܷܬ݂ܠܶܗ ܐܝ ܫܪܳܓ݂ܐ، ܘܒܰܗܷܪ ܠܰܘܓ݂ܷܠ. ܐܘ ܩܰܫܐ ܓܰܚܷܟ ܘܡܷܪܠܶܗ: ܝܰܚܩܐ، ܐܘ ܔܰܝܪܰܐܢ ܢܷܥܡܰܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܝܐ، ܒܰܣ ܐܝ ܫܪܳܓ݂ܐ ܣܬܶܐ ܢܷܥܡܰܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܝܐ. ܟܳܚܳܙܷܬ ܐܝ ܫܪܳܓ݂ܰܬ݂ܶܐ ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܰܠܰܢ ܡܝ ܥܷܬܡܰܐ. ܒܰܣ ܐܰܚܢܰܐ ܟܳܠܳܙܷܡ ܡܫܰܝܠܝܢܰܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܒܰܗܪܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܰܗܷܪܬܷܪ ܡܘ ܔܰܝܪܰܐܢ. ܐܘ ܒܰܗܪܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܕܠܐ ܟܳܡܷܩܛܷܥ. ܔܷܕܕܝ ܡܷܪܠܶܗ: ܐܰܢܢܰܩܠܰܐ ܐܰܕ݂ܷܥܢܐ ܕܐܘ ܡܰܬ݂ܝܰـܝܕ݂ܘܟ ܟ݂ܶܪ ܝܐ، ܡܰܪ ܐܰܒܘܢܰܐ!
Bëṯër u qašo ḥërle b babi w mërlele: “Barṣawmo, aṯino l gabux bu lalyano d omarnolux be laybux oṯët li palutayḏi39 daq qayse. U saṯwo d adšato komaḥwe quro yo40 ġäläbe. Ono w i baṯqyomo sowe na layban ëzzan laq qayse41. Cal hawxa d qudrët oṯët, Aloho mbarëx aclux42.” Babi madcarle cal u qašo w mërlele: “Cal ac cayne43 Abuna, betfaq44 ramḥël cam nfoqe di šëmšo45 gëd mayteno u nargayḏi46 w gëd howeno qum u tarcayḏux.”  ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܩܰܫܐ ܚܷܪܠܶܗ ܒܒܰܒܝ ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ: ܒܰܪܨܰܘܡܐ، ܐܰܬ݂ܝܢܐ ܠܓܰܒܘܟ݂ ܒܘ ܠܰܠܝܰܢܐ ܕܐܳܡܰܪܢܳܠܘܟ݂ ܒܶܐ ܠܰܝܒܘܟ݂ ܐܳܬ݂ܷܬ ܠܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܝܕ݂ܝ ܕܰܩ ܩܰܝܣܶܐ. ܐܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܕܐܰܕܫܰܬܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܩܘܪܐ ܝܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. ܐܳܢܐ ܘܐܝ ܒܰܬ݂ܩܝܳܡܐ ܣܳܘܶܐ ܢܰܐ ܠܰܝܒܰܢ ܐܷܙܙܰܢ ܠܰܩ ܩܰܝܣܶܐ. ܥܰܠ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܕܩܘܕܪܷܬ ܐܳܬ݂ܷܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܒܰܪܷܟ݂ ܐܰܥܠܘܟ݂. ܒܰܒܝ ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܩܰܫܐ ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ: ܥܰܠ ܐܰܥ ܥܰܝܢܶܐ ܐܰܒܘܢܰܐ ܒܶܬܦܰܐܩ ܪܰܡܚܷܠ ܥܰܡ ܢܦܳܩܶܗ ܕܝ ܫܷܡܫܐ ܓܷܕ ܡܰܝܬܶܢܐ ܐܘ ܢܰܪܓܰܝܕ݂ܝ ܘܓܷܕ ܗܳܘܶܢܐ ܩܘܡ ܐܘ ܬܰܪܥܰܝܕ݂ܘܟ݂.
Babi mšayele mu qašo: “Kmo šaxṣat47 ḥrene kito aṯoye48 li palutayḏux?” Mërle u qašo l babi: “Aloho mbarëx aclayye49, kito ḥamšacsar šaxṣat ḥrene aṯoye.” Babi madcarle w mërle lu qašo: “Betfaq d lowe50 šëlliye51 bi paluta d ramḥël gëd quṭcinalux qayse d makfëllux52 hul d toyëm u saṯwo.” U qašo disa mërle l babi: “Comër baytux53.” ܒܰܒܝ ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܡܘ ܩܰܫܐ: ܟܡܐ ܫܰܟ݂ܨܰܬ ܚܪܶܢܶܐ ܟܝܬܐ ܐܰܬ݂ܳܝܶܐ ܠܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܝܕ݂ܘܟ݂؟ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܩܰܫܐ ܠܒܰܒܝ: ܐܰܠܗܐ ܡܒܰܪܷܟ݂ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ، ܟܝܬܐ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܫܰܟ݂ܨܰܬ ܚܪܶܢܶܐ ܐܰܬ݂ܳܝܶܐ. ܒܰܒܝ ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܘܡܷܪܠܶܗ ܠܘ ܩܰܫܐ: ܒܶܬܦܰܐܩ ܕܠܳܘܶܐ ܫܷܠܠܝـܝܶܐ ܒܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ ܕܪܰܡܚܷܠ ܓܷܕ ܩܘܛܥܝܢܰܠܘܟ݂ ܩܰܝܣܶܐ ܕܡܰܟܦܷܠܠܘܟ݂ ܗܘܠ ܕܬܳܝܷܡ ܐܘ ܣܰܬ݂ܘܐ. ܐܘ ܩܰܫܐ ܕܝܣܰܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܒܰܒܝ: ܥܳܡܷܪ ܒܰܝܬܘܟ݂.
Emi maḥatwayla maye cal i ṣopa lašan i čaye54, bëṯër me d raṯiḥi maḥatla čaye baynaṯṯe55, sëmla čaye. Bëṯër ëšmo midola56 m cal i ṣopa w maḥtola57 cal i arco, ëšmo d kulyo58. Hedi59 mlela60 aq qëdaḥe61 d kulan. Maytelalan ëšmo d qawite62 ste l kulan, d uxlina cam i čaye.  ܐܶܡܝ ܡܰܚܰܬܘܰܝܠܰܗ ܡܰܝܶܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܨܳܦ݁ܰܐ ܠܰܫܰܢ ܐܝ ܫ̰ܰܝܶܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܪܰܬ݂ܝـܚـܝ ܡܰܚܰܬܠܰܗ ܫ̰ܰܝܶܐ ܒܰܝܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ، ܣܷܡܠܰܗ ܫ̰ܰܝܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܷܫܡܐ ܡܝܕܳܠܰܗ ܡܥܰܠ ‌ܐܝ ܨܳܦ݁ܰܐ ܘܡܰܚܬܳܠܰܗ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܐܰܪܥܐ، ܐܷܫܡܐ ܕܟܘܠܝܐ. ܗܶܕܝ ܡܠܶܠܰܗ ܐܰܩ ܩܷܕܰܚܶܐ ܕܟܘܠܰܢ. ܡܰܝܬܶܠܰܠܰܢ ܐܷܫܡܐ ܕܩܰܘܝܬܶܐ ܣܬܶܐ ܠܟܘܠܰܢ، ܕܐܘܟ݂ܠܝܢܰܐ ܥܰܡ ܐܝ ܫ̰ܰܝܶܐ.
Aḥuni u nacimo maṣëṯwa aclayye w sëmle märaq63 w mšayele lu qašo w mërlele: “Abuna mën yo paluta?” U qašo fṣiḥ64 acme w mërle: “Bëṯër me d emux mëlyo u qëdaḥayḏi di čaye naqla ḥreto gëd maḥkenux65 mën yo i paluta.” Emi bë ḥḏo naqla qayimo w mlela u qëdaḥayḏe čaye w mërlale: “Lo ḥayrët lu qëṣurayḏi66 Abuna, ṭacyono ruḥi67!”, w yatiwo b dukṯa. ܐܰܚܘܢܝ ܐܘ ܢܰܥܝܡܐ ܡܰܨܷܬ݂ܘܰܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ ܘܣܷܡܠܶܗ ܡܱܪܰܩ ܘܡܫܰܝܶܠܶܗ ܠܘ ܩܰܫܐ ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ: ܐܰܒܘܢܰܐ ܡܷܢ ܝܐ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ؟ ܐܘ ܩܰܫܐ ܦܨܝـܚ ܐܰܥܡܶܗ ܘܡܷܪܠܶܗ: ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܐܶܡܘܟ݂ ܡܷܠܝܐ ܐܘ ܩܷܕܰܚܰـܝܕ݂ܝ ܕܝ ܫ̰ܰܝܶܐ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܓܷܕ ܡܰܚܟܶܢܘܟ݂ ܡܷܢ ܝܐ ܐܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ. ܐܶܡܝ ܒܷܚܕ݂ܐ ܢܰܩܠܰܐ ܩܰܝـܝܡܐ ܘܡܠܶܠܰܗ ܐܘ ܩܷܕܰܚܰـܝܕ݂ܶܗ ܫ̰ܰܝܶܐ ܘܡܷܪܠܰܠܶܗ: ܠܐ ܚܰـܝܪܷܬ ܠܘ ܩܷܨܘܪܰܝܕ݂ܝ ܐܰܒܘܢܰܐ ܛܰܥܝܳܢܐ ܪܘܚܝ، ܘܝܰܬܝܘܐ ܒܕܘܟܬ݂ܰܗ.
Hedi u qašo bdele d maḥke cal i paluta w mërle: “Kito tre šëklat d paluta. I qamayto i paluta d këtyo majburi68 d komisomo lan aġawat69 daq qëryawoṯe. Aq qëryawoṯe d këtne taḥt u šulṭonaṯṯe70 këzzën li paluta‏‏ṯṯe du ḥṣodo71, daq qayse, du qṭofo72 aw du ksoḥo73. Adyawma lo fayëš xud meqëm aġawat baq qëryawoṯe, elo heš kito b dëkoṯe xud Mzizaḥ w Kfarze.  ܗܶܕܝ ܐܘ ܩܰܫܐ ܒܕܶܠܶܗ ܕܡܰܚܟܶܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ ܘܡܷܪܠܶܗ: ܟܝܬܐ ܬܪܶܐ ܫܷܟܠܰܬ ܕܦ݁ܰܠܘܬܰܐ. ܐܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܐܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ ܕܟܷܬܝܐ ܡܰܔܒܘܪܝ ܕܟܳܡܝܣܳܡܐ ܠܰܢ ܐܰܓ݂ܰܘܰܬ ܕܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ. ܐܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܬܰܚܬ ܐܘ ܫܘܠܛܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܟܷܐܙܙܷܢ ܠܝ ܦܰ݁ܠܘܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܕܘ ܚܨܳܕܐ، ܕܰܩ ܩܰܝܣܶܐ، ܕܘ ܩܛܳܦܐ ܐܰܘ ܕܘ ܟܣܳܚܐ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܠܐ ܦܰܝܷܫ ܟ݂ܘܕ ܡܶܩܷܡ ܐܰܓ݂ܰܘܰܬ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ، ܐܶܠܐ ܗܶܫ ܟܝܬܐ ܒܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܟ݂ܘܕ ܡܙܝܙܰܚ ܘܟܦܰܪܙܶܐ.
I paluta dat tre74, hayo d komisomo bi qri‏‏ṯo lu qašo, lu muxtar75, ya ste l more d bote76 d latte noše d qodër šoġël aw d këtne sowe. B ḥa yawmo kosaymi u šuġlo kule. Mäsäla77: hakka78 i paluta du ḥṣodo yo, bu yawmawo komkamli u ḥṣodo kule. I paluta, lo komimëd79 kalla80 eba, yani šuġlo du xer81 yo. Mawxa lani d këtte sniquṯo82 w bas83 komisomo. ܐܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ، ܗܰܝܐ ܕܟܳܡܝܣܳܡܐ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܠܘ ܩܰܫܐ، ܠܘ ܡܘܟ݂ܬܰܐܪ، ܝܰܐ ܣܬܶܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܒܳܬܶܐ ܕܠܰܬܬܶܗ ܢܳܫܶܐ ܕܩܳܕܷܪ ܫܳܓ݂ܷܠ‌ ܐܰܘ ܕܟܷܬܢܶܐ ܣܳܘܶܐ. ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܟܳܣܰܝܡܝ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܟܘܠܶܗ. ܡܱܣܱܠܰܐ: ܗܰܟܟܰܐ ܐܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ ܕܘ ܚܨܳܕܐ ܝܐ، ܒܘ ܝܰܘܡܰܘܐ ܟܳܡܟܰܡܠܝ ܐܘ ܚܨܳܕܐ ܟܘܠܶܗ. ܐܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ، ܠܐ ܟܳܡܝܡܷܕ ܟܰܠܠܰܐ ܐܶܒܰܗ، ܝܰܢܝ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܘ ܟ݂ܶܪ ܝܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܠܰܢܝ ܕܟܷܬܬܶܗ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܘܒܰܣ ܟܳܡܝܣܳܡܐ.
More di paluta84 kosoyëm laf fëclayḏe85 crayto86 d masawco87. Kolaymi88 tre tloṯo pirat89 cam ḥḏoḏe komaḥti u dësto90 du basro91 acme rezo92 w faṣuliye93. Bay yawme du ṣawmo94 komisëm ṭlawḥe, acmayye baṣle95 w dibës96. Inaqla d kowe fëlge d yawmo97 af fëcle kulle koṯën lu bayto d more di paluta w komacrën tamo, bëṯër disa këzzën lu ṭuro98, lu karmo99 aw li arco100. Hul caṣriye komdawmi bu šuġlo. Komëbli101 af fëcle di paluta acmayye lu ṭuro bat turaṯṯe ḥälile102, bastiq103 w coliqe104. Cam gabayye ste laḥmo du tanuro105 w nabišoṯe106.”  ܡܳܪܶܗ ܕܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ ܟܳܣܳܝܷܡ ܠܰܦ ܦܷܥܠܰܝܕ݂ܶܗ ܥܪܰܝܬܐ ܕܡܰܣܰܘܥܐ. ܟܳܠܰܝܡܝ ܬܪܶܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܦ݁ܝܪܰܬ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟܳܡܰܚܬܝ ܐܘ ܕܷܣܬܐ ܕܘ ܒܰܣܪܐ ܐܰܥܡܶܗ ܪܶܙܐ ܘܦܰܨܘܠܝـܝܶܐ. ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܘ ܨܰܘܡܐ ܟܳܡܝܣܷܡ ܛܠܰܘܚܶܐ، ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ ܒܰܨܠܶܐ ܘܕܝܒܷܣ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܘܶܐ ܦܷܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܐܰܦ ܦܷܥܠܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܕܡܳܪܶܗ ܕܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ ܘܟܳܡܰܥܪܷܢ ܬܰܡܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܕܝܣܰܐ ܟܳܐܙܙܷܢ ܠܘ ܛܘܪܐ، ܠܘ ܟܰܪܡܐ ܐܰܘ ܠܝ ܐܰܪܥܐ. ܗܘܠ ܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܟܳܡܕܰܘܡܝ ܒܘ ܫܘܓ݂ܠܐ. ܟܳܡܷܒܠܝ ܐܰܦ ܦܷܥܠܶܐ ܕܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ ܠܘ ܛܘܪܐ ܒܰܬ ܬܘܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܚܱܠܝܠܶܐ، ܒܰܣܬܝܩ ܘܥܳܠܝܩܶܐ. ܥܰܡ ܓܰܒܰܝـܝܶܗ ܣܬܶܐ ܐܘ ܠܰܚܡܐ ܕܘ ܬܰܢܘܪܐ ܘܢܰܒܝܫܳܬ݂ܶܐ.
Babi mërle lu qašo: “Abuna, ma lo107 aḥna am Mëdhoye hul l adyawma kul šato kosaymina paluta li dayro d Mar Gawriye108?” U qašo mërle: “Xabrux yo109.” ܒܰܒܝ ܡܷܪܠܶܗ ܠܘ ܩܰܫܐ: ܐܰܒܘܢܰܐ، ܡܰܐ ܠܐ ܐܰܚܢܰܐ ܐܰܡ ܡܷܕܗܳܝܶܐ ܗܘܠ ܠܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܘܠ ܫܰܬܐ ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܰܪ ܓܰܘܪܝـܝܶܐ؟ ܐܘ ܩܰܫܐ ܡܷܪܠܶܗ: ܟ݂ܰܒܪܘܟ݂ ܝܐ.
Hawxa bu yawmawo d latwa jayran yalifina kulan be mën yo i paluta. Bëṯër me d yatu qariwo l šocṯo110 u qašo ṭlëble xaṭër111, qayëm w azze me gaban. Babi azze, nafëq acme w maqlaḏle112 i darga113 di dërto114 w dacër yatu qum i ṣopa naqla ḥreto. Heš bu lalyawo emi mḥaḏarla i ture d babi d ëzze li paluta.  ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܒܘ ܝܰܘܡܰܘܐ ܕܠܰܬܘܰܐ ܔܰܝܪܰܐܢ ܝܰܠܝܦܝܢܰܐ ܟܘܠܰܢ ܒܶܐ ܡܷܢ ܝܐ ܐܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܝܰܬܘ ܩܰܪܝܘܐ ܠܫܳܥܬ݂ܐ ܐܘ ܩܰܫܐ ܛܠܷܒܠܶܗ ܟ݂ܰܛܷܪ، ܩܰܝܷܡ ܘܐܰܙܙܶܗ ܡܶܐ ܓܰܒܰܢ. ܒܰܒܝ ܐܰܙܙܶܗ، ܢܰܦܷܩ ܐܰܥܡܶܗ ܘܡܰܩܠܰܕ݂ܠܶܗ ܐܝ ܕܰܪܓܰܐ ܕܝ ܕܷܪܬܐ ܘܕܰܥܷܪ ܝܰܬܘ ܩܘܡ ܐܝ ܨܳܦ݁ܰܐ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ. ܒܘ ܠܰܠܝܰܘܐ ܐܶܡܝ ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܰܗ ܐܝ ܬܘܪܶܐ ܕܒܰܒܝ.
Hul adyawma ac cadani115 komdawmi b Ṭurcabdin. Komisëm paluta lu qašo, lu muxtar, las sowe w lad dayre. Ḥḏo naqla bu rabëc116 kosaymina li maqbara117 d manḏëfina118 u gelo119 me cal aq qawre120 w komaltmina ak kefe121 d baynaṯṯe. ܗܘܠ ‌ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܐܰܥ ܥܰܕܰܢܝ ܟܳܡܕܰܘܡܝ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܟܳܡܝܣܷܡ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ ܠܘ ܩܰܫܐ، ܠܘ ܡܘܟ݂ܬܰܐܪ، ܠܰܣ ܣܳܘܶܐ ܘܠܰܕ ܕܰܝܪܶܐ. ܘܚܕ݂ܐ ܢܰܩܠܰܐ ܒܘ ܪܰܒܷܥ ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ ܠܝ ܡܰܩܒܰܪܰܐ ܕܡܰܢܕ݂ܷܦܝܢܰܐ ܐܘ ܓܶܠܐ ܡܶܐ ܥܰܠ ܐܰܩ ܩܰܘܪܶܐ  ܘܟܳܡܰܠܬܡܝܢܰܐ ܐܰܟ ܟܶܦܶܐ ܕܒܰܝܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ.
   
Benjamin Töre ܒܷܢܝܰܡܷܢ ܕܒܶܐ ܥܝܣܰܐ ܩܰܫܐ
Kommentar
1 moḥewa maṭro ܡܳܚܶܘܰܐ ܡܰܛܪܐ es regnete
2 ḥiṣo ܚـܝܨܐ stark (m.)
3 Mëdhoye ܡܷܕܗܳܝܶܐ aus dem Dorf Midën (Pl.)
4 xud ḥa fotëḥ feme du gawdo ܟ݂ܘܕ ܚܰܐ ܦܳܬܷܚ ܦܶܡܶܗ ܕܘ ܓܰܘܕܐ der Himmel öffnete seine Schleusen (wörtlich: wie wenn man den Schlauch öffnete)
5 jëddi ܔܷܕܕܝ mein Großvater
6 zlam ܙܠܰܐܡ Mann
7 šubḥo l Aloho ܫܘܒܚܐ ܠܰܐܠܳܗܐ gepriesen sei Gott
8 az zadone ܐܰܙ ܙܰܕܳܢܶܐ das Getreide
9 ḥšamto ܚܫܰܡܬܐ Abendessen
10 ṣopa daq qayse ܨܳܦ݁ܰܐ ܕܰܩ ܩܰܝܣܶܐ Holzofen
11 qašo ܩܰܫܐ Pfarrer, Priester
12 nšëqlan iḏe ܢܫܷܩܠܰܢ ܐܝܕ݂ܶܗ wir küssten seine Hand
13 yotu ܝܳܬܘ (dass) er sich setzt
14 mšayele acle ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܐܰܥܠܶܗ er erkundigte sich nach seinem Wohlbefinden
15 baṯqyomo ܒܰܬ݂ܩܝܳܡܐ Ehefrau des Pfarrers
16 tawdi l Moryo ܬܰܘܕܝ ܠܡܳܪܝܐ Gott sei Dank
17 jayran ܔܰܝܪܰܐܢ elektrischer Strom
18 qṭic ܩܛܝܥ (der Strom) ist ausgefallen
19 mäzäle ܡܱܙܱܠܶܐ Zimmer
20 hawyo cëtma ܗܰܘܝܐ ܥܷܬܡܰܐ (das Zimmer) ist finster (dunkel) geworden
21 mayte ܡܰܝܬܶܐ (dass) er bringt
22 šroġo ܫܪܳܓ݂ܐ Öllampe
23 dirake ܕܝܪܰܟܶܐ (Strom)masten
24 telat ܬܶܠܰܬ (Strom)kabel (Pl.)
25 b ḥänäke ܒܚܱܢܱܟܶܐ scherzhaft, im Scherz
26 Abuna ܐܰܒܘܢܰܐ Anrede an den Priester
27 qṭëclux u jayran aclan ܩܛܷܥܠܘܟ݂ ܐܘ ܔܰܝܪܰܐܢ ܐܰܥܠܰܢ du hast uns den Strom abgestellt
28 inšallah xer yo ܐܝܢܫܰܠܠܰܗ ܟ݂ܶܪ ܝܐ hoffentlich bedeutet das etwas Gutes
29 maqëṯle ܡܰܩܷܬ݂ܠܶܗ er zündete an
30 bahër ܒܰܗܷܪ es ist hell geworden
31 lawġël ܠܰܘܓ݂ܷܠ drinnen
32 gaḥëk (= gaḥëx) ܓܰܚܷܟ (ܓܰܚܷܟ݂) er lachte
33 nëcma ܢܷܥܡܰܐ Gnade
34 maxlaṣlalan ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܰܠܰܢ sie rettete uns
35 bahërtër ܒܰܗܷܪܬܷܪ heller
36 šmayono ܫܡܰܝܳܢܐ himmlisch
37 u maṯyayḏux ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܰـܝܕ݂ܘܟ dein (m.) Besuch (wörtlich: Kommen)
38 mar ܡܰܪ sag! sprich!
39 i palutayḏi ܐܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܝܕ݂ܝ meine „Paluta“ (Hilfstrupp, Hilfsmannschaft)
40 quro yo ܩܘܪܐ ܝܐ es ist kalt
41 layban ëzzan laq qayse ܠܰܝܒܰܢ ܐܷܙܙܰܢ ܠܰܩ ܩܰܝܣܶܐ wir können nicht Holz holen gehen
42 Aloho mbarëx aclux ܐܰܠܳܗܐ ܡܒܰܪܷܟ݂ ܐܰܥܠܘܟ݂ möge dich (m.) Gott segnen!
43 cal ac cayne ܥܰܠ ܐܰܥ ܥܰܝܢܶܐ gerne
44 betfaq ܒܶܬܦܰܐܩ wenn nichts dazwischen kommt
45 cam nfoqe di šëmšo ܥܰܡ ܢܦܳܩܶܗ ܕܝ ܫܷܡܫܐ mit dem Sonnenaufgang
46 u nargayḏi ܐܘ ܢܰܪܓܰܝܕ݂ܝ meine Axt
47 šaxṣat ܫܰܟ݂ܨܰܬ Personen
48 aṯoye ܐܰܬ݂ܳܝܶܐ kommend (pl.)
49 Aloho mbarëx aclayye ܐܰܠܗܐ ܡܒܰܪܷܟ݂ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ möge sie (pl.) Gott segnen!
50 d lowe ܕܠܳܘܶܐ wenn nicht (ist)
51 šëlliye ܫܷܠܠܝـܝܶܐ Regenwetter
52 d makfëllux ܕܡܰܟܦܷܠܠܘܟ݂ die dir (m.) ausreichen
53 comër baytux ܥܳܡܷܪ ܒܰܝܬܘܟ݂ Danke (m.) (L.6.3)
54 čaye ܫ̰ܰܝܶܐ Tee
55 baynaṯṯe ܒܰܝܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ unter ihnen, (sie gab Tee) hinzu
56 midola ܡܝܕܳܠܰܗ sie nahm sie (Sg.)
57 maḥtola ܡܰܚܬܳܠܰܗ sie stellte sie (Sg.)
58 kulyo ܟܘܠܝܐ (damit der Tee) ruht
59 hedi ܗܶܕܝ dann
60 mlela ܡܠܶܠܰܗ sie füllte
61 qëdaḥe ܩܷܕܰܚܶܐ Tassen, Becher (Pl.), Gläser
62 qawite ܩܰܘܝܬܶܐ Qawite (Turabdiner Süßigkeit aus Traubensirup und gestampften Körnern)
63 sëmle märaq ܣܷܡܠܶܗ ܡܱܪܰܩ er machte sich Gedanken, er interessierte sich
64 fṣiḥ ܦܨܝـܚ er freute sich
65 gëd maḥkenux ܓܷܕ ܡܰܚܟܶܢܘܟ݂ ich (m.) werde dir (m.) erzählen
66 lo ḥayrët lu qëṣurayḏi ܠܐ ܚܰـܝܪܷܬ ܠܘ ܩܷܨܘܪܰܝܕ݂ܝ entschuldige (m.) bitte! (hier wird zwischen m. und f. in der 2. Person Sg. unterschieden)
67 ṭacyono ruḥi ܛܰܥܝܳܢܐ ܪܘܚܝ ich (f.) habe vergessen, ich (f.) ließ mich ablenken
68 majburi ܡܰܔܒܘܪܝ verpflichtend
69 aġawat ܐܰܓ݂ܰܘܰܬ Agas, Stammesführer
70 u šulṭonaṯṯe ܐܘ ܫܘܠܛܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ihre Macht
71 ḥṣodo ܚܨܳܕܐ Ernte
72 qṭofo ܩܛܳܦܐ (Wein)lese
73 ksoḥo ܟܣܳܚܐ Beschneidung von Bäumen
74 dat tre ܕܰܬ ܬܪܶܐ zweite
75 muxtar ܡܘܟ݂ܬܰܐܪ Bürgermeister, Dorfvorsteher
76 more d bote ܡܳܪܶܗ ܕܒܳܬܶܐ Familienoberhäupter, Familien
77 mäsäla ܡܱܣܱܠܰܐ zum Beispiel
78 hakka ܗܰܟܟܰܐ wenn
79 lo komimëd ܠܐ ܟܳܡܝܡܷܕ es wird nicht genommen (z.B. Geld)
80 kalla (m.) ܟܰܠܠܰܐ Geld
81 šuġlo du xer ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܘ ܟ݂ܶܪ Freiwilligendienst, ehrenamtliche Arbeit
82 sniquṯo ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ Bedürftigkeit, Notsituation
83 w bas ܘܒܰܣ nur, allein, ausschließlich
84 more di paluta ܡܳܪܶܗ ܕܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ derjenige der zur Paluta ruft
85 af fëclayḏe ܐܰܦ ܦܷܥܠܰܝܕ݂ܶܗ seine Arbeiter
86 crayto ܥܪܰܝܬܐ Mittagessen
87 masawco ܡܰܣܰܘܥܐ (dass) sie sättigt
88 kolaymi ܟܳܠܰܝܡܝ sie versammeln sich
89 tre tloṯo pirat (= tarte tlaṯ pirat) ܬܪܶܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܦ݁ܝܪܰܬ (= ܬܰܪܬܶܐ ܬܠܰܬ݂ ܦ݁ܝܪܰܬ) zwei-drei Frauen
90 dësto ܕܷܣܬܐ Kochkessel
91 basro ܒܰܣܪܐ Fleisch
92 rezo ܪܶܙܐ Reis
93 faṣuliye ܦܰܨܘܠܝـܝܶܐ (weiße) Bohnen
94 ṣawmo ܨܰܘܡܐ Fasten(zeit)
95 baṣle ܒܰܨܠܶܐ Zwiebeln
96 dibës ܕܝܒܷܣ Traubensirup, Traubenmelasse
97 fëlge d yawmo (= falge d yawmo) ܦܷܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ (= ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ) Mittag
98 ṭuro ܛܘܪܐ Berg, hier: Wald
99 karmo ܟܰܪܡܐ Weingarten
100 arco ܐܰܪܥܐ Feld, Acker
101 komëbli ܟܳܡܷܒܠܝ sie nehmen mit
102 ḥälile ܚܱܠܝܠܶܐ Halile (Süßigkeit aus Traubensirup)
103 bastiq ܒܰܣܬܝܩ Bastiq (Süßigkeit aus Traubensirup)
104 coliqe ܥܳܠܝܩܶܐ Süßwürste
105 laḥmo du tanuro ܠܰܚܡܐ ܕܘ ܬܰܢܘܪܐ Tannur-Brot, traditionelles Fladenbrot
106 nabišoṯe ܢܰܒܝܫܳܬ݂ܶܐ Rosinen
107 ma lo ܡܰܐ ܠܐ doch (Einleitende Partikel einer Ja-Nein-Frage G.24a)
108 Mar Gawriye ܡܰܪ ܓܰܘܪܝـܝܶܐ Mor Gabriel (Kloster)
109 xabrux yo ܟ݂ܰܒܪܘܟ݂ ܝܐ du (m.) hast Recht (wörtlich: es ist dein (m.) Wort)
110 qariwo l šocṯo ܩܰܪܝܘܐ ܠܫܳܥܬ݂ܐ ungefähr eine Stunde
111 ṭlëble xaṭër ܛܠܷܒܠܶܗ ܟ݂ܰܛܷܪ er verabschiedete sich
112 maqlaḏle ܡܰܩܠܰܕ݂ܠܶܗ er verschloss (das Tor)
113 darga ܕܰܪܓܰܐ Tor
114 dërto ܕܷܪܬܐ Hof, ummauerter Hof
115 ac cadani ܐܰܥ ܥܰܕܰܢܝ diese Gebräuche, Sitten
116 rabëc ܪܰܒܷܥ Frühling
117 maqbara ܡܰܩܒܰܪܰܐ Friedhof
118 manḏëfina ܡܰܢܕ݂ܷܦܝܢܰܐ (dass) wir reinigen, säubern
119 gelo ܓܶܠܐ Gras
120 qawre ܩܰܘܪܶܐ Gräber
121 kefe ܟܶܦܶܐ Steine