L'écran d'édition a besoin d'au moins 450 pixels en horizontal. Veuillez faire tourner votre écran ou utiliser un écran plus grand.

Wortschatz
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
alo koxal acle! nicht schlecht! toll! ܐܰܠܐ ܟܳܐܟ݂ܰܠ ‌ܐܰܥܠܶܗ!
Apps Apps ܐܰܦ݁ܣ
aṯayto sie kommt (gerade) ܐܰܬ݂ܰܝܬܐ
azolo er ist (gerade) auf dem Weg ܐܰܙܳܠܐ
b ayna in/mit welcher/m? ܒܐܰܝܢܰܐ
b mën in was? womit? ܒܡܷܢ
baḥ ḥaye yawmoye im Alltag ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ ܝܰܘܡܳܝܶܐ
bë ḥḏo naqla auf einmal; überhaupt (nicht) ܒܷܚܕ݂ܐ ܢܰܩܠܰܐ
bënyono, Pl. bënyone Haus ܒܷܢܝܳܢܐ، ܒܷܢܝܳܢܶܐ
bërbozo Verbreitung ܒܷܪܒܳܙܐ
be ob ܒܶܐ
cal mën aus welchem Grund? warum? ܥܰܠ ܡܷܢ
cal u xer Glückwunsch! ܥܰܠ‌ ܐܘ ܟ݂ܶܪ
cam man d obac mit wem er (man) möchte ܥܰܡ ܡܰܢ ܕܐܳܒܰܥ
cam man komëjġolono? mit wem spreche ich (f.)? ܥܰܡ ܡܰܢ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܳܢܐ؟
camëqto tief (f.), hier: grundlegend ܥܰܡܷܩܬܐ
camo Volk, Volksgruppe ܥܰܡܐ
Campari Campari ܟܰܡܦ݁ܰܪܝ
casqo schwierig ܥܰܣܩܐ
cwodo mšawtfo Zusammenarbeit ܥܘܳܕܐ ܡܫܰܘܬܦܐ
e-mail, Pl. e-mailat E-Mail ܐܝܡܰܝܠ; ܐܝܡܰܝܠܰܬ
esore Verbindungen, Kontakte ܐܶܣܳܪܶܐ
Facebook Facebook ܦܰܝܣܒܘܟ
fayëš
- casqo yo fayëš

- fayëš mede

geblieben; mehr
- es ist schwierig geworden

- gibt es noch etwas

ܦܰܝܷܫ
- ܥܰܣܩܐ ܝܐ ܦܰܝܷܫ

- ܦܰܝܷܫ ܡܶܕܶܐ؟

fërṣa Möglichkeit, Chance ܦܷܪܨܰܐ
fëtqo Ticket, Karte ܦܷܬܩܐ
foras (m.), fërso (f.) er/ sie veröffentlicht, postet ܦܳܪܰܣ، ܦܷܪܣܐ
foṯo b foṯo
- täläfon foṯo b foṯo
von Angesicht zu Angesicht
- Videotelefonie
ܦܳܬ݂ܐ ܒܦܳܬ݂ܐ
- ܬܱܠܱܦܳܢ ܦܳܬ݂ܐ ܒܦܳܬ݂ܐ
gëd mitakrax er wird herumgeführt; hier: er (es) wird gezeigt ܓܷܕ ܡܝܬܰܟܪܰܟ݂
ġäläbe kore oft, mehrmals ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܟܳܪܶܐ
haṯe latyo mede! das (f.) ist nichts! ܗܰܬ݂ܶܐ ܠܰܬܝܐ ܡܶܕܶܐ
haw (s. law) nicht mehr ܗܰܘ
haw xabro gib Bescheid! ܗܰܘ ܟ݂ܰܒܪܐ
hič gar nicht ܗܝܫ̰
hiz er (es) vibrierte ܗܝܙ
hul d ḥozina ḥḏoḏe bis dahin! bis dann! ܗܘܠ ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
hul l ema? bis wann? ܗܘܠ ܠܐܶܡܰܐ؟
ḥayrina (dass) wir schauen ܚܰـܝܪܝܢܰܐ
ḥfiṭe aktiv (Pl.) ܚܦܝܛܶܐ
ḥuḏro Verein ܚܘܕ݂ܪܐ
ḥuyoḏo dan niše Frauenverband ܚܘܝܳܕ݂ܐ ܕܰܢ ܢܝܫܶܐ
ḥyoro (Inf.) Schauen ܚܝܳܪܐ
ḥzay schaue! ܚܙܰܝ
ilofo (Inf.) Lernen, Studium ܐܝܠܳܦܐ
Instagram Instagram ܐܝܢܣܬܰܓܪܰܡ
kale (m.), kala (f.) Präsentativpartikel: da ist er/sie ܟܰܠܶܗ، ܟܰܠܰܗ
këḏcono
- w lo këḏcono mën!
Ich (f.) weiß
- und ich weiß nicht was!
ܟܷܐܕ݂ܥܳܢܐ
- ܘܠܐ ܟܷܐܕ݂ܥܳܢܐ ܡܷܢ!
kënšo Gesellschaft ܟܷܢܫܐ
këtli sabro ich habe die Hoffnung; ich hoffe ܟܷܬܠܝ ܣܰܒܪܐ
këtlilax
- këtlilax kmo šwole
ich habe für dich (f.)
- ich habe einige Fragen an dich (f.)

ܟܷܬܠܝܠܰܟ݂

- ܟܷܬܠܝܠܰܟ݂ ܟܡܐ ܫܘܳܠܶܐ
kolëzmi sie werden gebraucht ܟܳܠܷܙܡܝ
komadcarno (... cal) ich (m.) antworte (auf) ܟܳܡܰܕܥܰܪܢܐ (... ܥܰܠ)
komaqarwo sie bringt näher ܟܳܡܰܩܰܪܘܐ
komëstacmal er benutzt ܟܳܡܷܣܬܰܥܡܰܠ
komhanenolax ich (m.) gratuliere dir (f.); ich beglückwünsche dich (f.) ܟܳܡܗܰܢܶܢܳܠܰܟ݂
komišadar er wird geschickt ܟܳܡܝܫܰܕܰܪ
komitawmar
- komitawmarle
es wird gesagt
- er (es) wird genannt
ܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪ
- ܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪܠܶܗ
komoraxno ich (m.) verlängere ܟܳܡܳܪܰܟ݂ܢܐ
komputer Computer ܟܳܡܦ݁ܝܘܬܷܪ
komunikasyon (s. muṭoyo) Kommunikation ܟܳܡܘܢܝܟܰܣܝܳܢ
koquṣdat du beabsichtigst; du meinst ܟܳܩܘܨܕܰܬ
kṯawto Schrift, Text ܟܬ݂ܰܘܬܐ
kušore (Pl.) Erfolg ܟܘܫܳܪܶܐ
l ayna für welche/n/s ܠܐܰܝܢܰܐ
l ema für wann ܠܐܶܡܰܐ
l man für wen ܠܡܰܢ
l mën wozu ܠܡܷܢ
laṯi er (es) kam nicht ܠܰܐܬ݂ܝ
law (s. haw) nicht mehr ܠܰܘ
m ayna von welchem/r/s ܡܐܰܝܢܰܐ
m ema seit wann ܡܐܶܡܰܐ
madacralle
- lo kolozam madacratle
(dass) ich (f.) es zurückgebe
- du brauchst es nicht zurückgeben
ܡܰܕܰܥܪܰܠܠܶܗ
- ܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܰܕܰܥܪܰܬܠܶܗ
mamro Rede ܡܰܡܪܐ
mani (eins) von diesen… ܡܰܢܝ
maxlaṣlux (dass) du (m.) beendet hast, abgeschlossen ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܘܟ݂
mbarbaz verbreiten ܡܒܰܪܒܰܙ
mcazamnolax (dass) ich (m.) dich (f.) einlade ܡܥܰܙܰܡܢܳܠܰܟ݂
me man von wem? ܡܶܐ ܡܰܢ
mën kit mën layt? was gibt es Neues? ܡܷܢ ܟܝܬ ܡܷܢ ܠܰܝܬ؟
mën šëkël yo? welche Art (von Gerät) ist es? ܡܷܢ ܫܷܟܷܠ ܝܐ؟
mkono Möglichkeit ܡܟܳܢܐ
mobile Handy ܡܳܒܰܐܝܠ
modern modern ܡܳܕܶܪܢ
mšadarlaxli yo du (f.) hast es mir geschickt ܡܫܰܕܰܪܠܰܟ݂ܠܝ ܝܐ
mšaḥlaflax du (f.) hast verändert ܡܫܰܚܠܰܦܠܰܟ݂
mtalfanla sie rief an ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ
mtalfanleli, (nošo ...) (jemand) rief mich an ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܠܝ (ܢܳܫܐ ...)
mu doro d šafëc seit dem vergangenen Jahrhundert ܡܘ ܕܳܪܐ ܕܫܰܦܷܥ
muroyo Spiel, Wettbewerb ܡܘܪܳܝܐ
musiqa Musik ܡܘܣܝܩܰܐ
muṭoyo Kommunikation ܡܘܛܳܝܐ
myaqarto (f.) verehrte, liebe ܡܝܰܩܰܪܬܐ
našqoṯe Küsse ܢܰܫܩܳܬ݂ܶܐ
nawlo Internet, Netz ܢܰܘܠܐ
nišo Ziel ܢܝܫܐ
nuhore Notizen, Anmerkungen ܢܘܗܳܪܶܐ
qaloco du bësëklet Fahrradfahrer (m.) ܩܰܠܳܥܐ ܕܘ ܒܷܣܷܟܠܶܬ
password Passwort ܦ݁ܰܣܘܳܪܕ
qëṭro Problem ܩܷܛܪܐ
qroyo (Inf.) Lesen ܩܪܳܝܐ
qṭico abgeschnitten (m.) ܩܛܝܥܐ
rakiwe bestehen (Pl.) ܪܰܟܝܘܶܐ
rišono Vorsitzender ܪܝܫܳܢܐ
SMS SMS ܣ.ܡ.ܣ.
sinäma Kino ܣܝܢܱܡܰܐ
smartphone Smartphone ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ
Surayt-App Surayt App ܣܘܪܰܝܬ ܐܰܦ݁
surgoḏo Kalender ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ
Suryoyo Talk Suryoyo Talk ܣܘܪܝܳܝܐ ܬܳܠܟ
ṣayarto Kamera ܨܰܝܰܪܬܐ
šampanya Sekt ܫܰܡܦ݁ܰܐܢܝܰܐ
šedoro (Inf.) Schicken ܫܶܕܳܪܐ
šëkël Art, Weise, Form ܫܷܟܷܠ
šlome (Pl.) liebe Grüße, herzliche Grüße ܫܠܳܡܶܐ
šmoco (Inf.) Hören ܫܡܳܥܐ
šuḥlofe Veränderungen, Wandel ܫܘܚܠܳܦܶܐ
šušoṭe Entwicklungen ܫܘܫܳܛܶܐ
šxwa sowieso, genau! ܫܟ݂ܘܰܐ
tablet Tablet ܬܰܒܠܶܬ
täläfon
- täläfon di iḏo
- täläfon foṯo b foṯo
Telefon
- Handy
- Videotelefonie
ܬܱܠܱܦܳܢ
- ܬܱܠܱܦܳܢ ܕܝ ܐܝܕ݂ܐ
- ܬܱܠܱܦܳܢ ܦܳܬ݂ܐ ܒܦܳܬ݂ܐ
taknoloġiya Technologie ܬܰܟܢܳܠܳܓ݂ܝـܝܰܐ
të mede (... lo) nichts ܬܷܐ ܡܶܕܶܐ (... ܠܐ)
Twitter Twitter ܬܘܝܬܬܷܪ
ṭebe Nachrichten ܛܶܒܶܐ
ṭimo du bërġël Preis des Bulgurs ܛܝܡܐ ܕܘ ܒܷܪܓ݂ܷܠ
vidyowat Videos ܒ݂ܝܕܝܳܘܰܬ
WhatsApp WhatsApp ܘܰܬܣܐܰܦ݁
woliṯo ḥaṯto neue Aufgabe ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܚܰܬ݂ܬܐ
xer yo? ist alles in Ordnung? ܟ݂ܶܪ ܝܐ؟
yawmo d mawloḏo Geburtstag ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܘܠܳܕ݂ܐ
zwënlili ich kaufte mir ܙܘܷܢܠܝܠܝ