L'écran d'édition a besoin d'au moins 450 pixels en horizontal. Veuillez faire tourner votre écran ou utiliser un écran plus grand.

ܚܘܒܐ ܘܓܘܳܪܐ
ܛܠܳܒܐ ܘܓܘܳܪܐ
ܐܘ ܓܘܳܪܐ ܫܘܕܳܝܐ ܝܐ ܕܐܰܬ݂ܬܐ ܘܓܰܘܪܐ ܥܰܝܫܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܩܳܢܘܢܐܝܬ݂.
ܐܰܥ ܥܰܕܰܬ ܕܘ ܓܘܳܪܐ ܘܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܒܟܘܠ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܫܷܟܷܠ ܚܪܶܢܐ ܢܶܐ.
ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܝܐ ܘܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܝܐ. ܟܐܷܒܥܝ ܓܰܘܪܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܐܰܬ ܬܪܶܐ ܣܬܶܐ ܟܐܬ݂ܷܢ ܡܶܐ ܬܰܪܬܶܐ ܡܰܪܕܘܳܬ݂ܶܐ ܦܪܝܫܶܐ.
ܓܷܕ ܚܳܙܝܢܰܐ ܐܘܥܕܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܝ ܚܘܒܐ ܝܰܪܝܘܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ ܡܝ ܠܩܰܝܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ.
Ṭlobo w Gworo
U gworo šudoyo yo d aṯto w gawro cayši cam ḥḏoḏe qonunoyiṯ. Le mariage est un engagement légal d’une femme et d’un homme à vivre ensemble.
Ac cadat du gworo w di mëštuṯo b kul marduṯo šёkёl ḥreno ne. Les traditions du mariage sont différentes dans chaque culture.
U Yohannes Holandoyo yo w i Maryam Suryayto yo. Këbci gawri cam ḥḏoḏe. Yohannes est hollandais et Maryam est syriaque. Ils veulent se marier.
At tre ste koṯën me tarte mardwoṯe friše. Ils viennent tous les deux d’une culture différente.
Gëd ḥozina ucdo aydarbo i ḥubo yariwo acmayye mi lqayto qamayto. Maintenant, nous allons voir comment leur amour a grandi depuis leur première rencontre.
ܚܘܒܐ ܘܛـܠܳܒܐ
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ، ܐܝ ܒܰܪܬ݂ܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ، ܝܰܪܝܘܐ ܘܗܰܘܝܐ ܥܠܰܝܡܬ݂ܐ.
ܟܳܩܷܪܝܐ ܙܷܕܩܶܐ ܒܘ ܒܶܬ݂ ܨܰܘܒܐ ܕܐܰܡܣܬܷܪܕܰܡ.
ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܐܰܦܬ݂ܐ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܚܰܐ ܥܠܰܝܡܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܐܷܫܡܶܗ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܟܳܝܳܬܰܘ ܥܰܡ ܓܰܒܰܗ.
ܒܪܝܟ݂ ܨܰܦܪܐ، ܟܳܐܡܰܪ ܐܘ ܥܠܰܝܡܐ.
ܒܪܝܟ݂ ܛܳܒܐ، ܟܳܡܰܕܰܥܪܐ ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܘܟܳܫܳܬܷܢ ܐܝ ܩܰܚܘܰܬ݂ܬ݂ܶܗ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܕܰܘܰܡܡܶܗ ܐܘ ܡܰܡܠܐ ܗܘܠ ܕܬܰܝـܝܡܐ ܐܝ ܐܰܦܬ݂ܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܛܠܷܒܒܶܗ ܟ݂ܰܛܷܪ ܘܟܘܠ ܚܰܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܘ ܗܷܪܓܰܝܕ݂ܶܗ.
ܡܝ ܠܩܰܝܬܰܬ݂ܶܗ ܐܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܫܰܪܶܘܰܠܠܶܗ ܐܰܪ ܪܷܓ݂ܫܶܐ ܕܝ ܚܘܒܐ ܝܷܪܘܝ ܒܰܠ ܠܶܒܶܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܟܘܠ  ܐܰܦܬ݂ܐ ܡܔܰܪܒܝܘܰܐ ܕܚܳܙܷܢ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܐܷܕ݂ܥܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܰܘܬܷܪ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܕܰܘܰܡܡܶܗ ܗܰܘܟ݂ܰܐ.
ܟܘܠ ܕܐܰܬ݂ܝ ܐܝ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܩܰܘܝܐ ܘܙܷܕܬܷܪ ܦܬܷܚܚܶܗ ܠܶܒܰܝـܝܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܦܰܝܷܫ ܠܐ ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܚܳܙܷܢܘܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܐܶܠܐ ܠܰܪܘܰܠ ܡܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܘܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܢܷܦܩܝܘܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܪܷܚܡܝܘܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ.
ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܷܪܠܶܗ ܠܝ ܡܰܪܝܰܡ: ܐܳܢܐ ܟܳܪܳܚܰܡܢܐ ܠܰܟ݂ ܘܟܳܐܒܰܥܢܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܓܰܘܪܰܬ ܠܝ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܷܪܠܰܗ: ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܘܟ݂ ܘܟܐܷܒܥܰܠܠܘܟ݂.
ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܗܰܬ݂ܶܐ ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܡܫܰܝܠܳܢܐ ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ ܡܶܢܘܟ݂.
ܡܷܢ ܝܐ؟ ܡܷܢ ܟܐܷܒܥܰܬ؟ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܷܪܠܰܗ: ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܕܘ ܛܠܳܒܐ ܗܳܘܶܐ ܟ݂ܘܕ ܐܝ ܥܰܕܰܝܕ݂ܰܢ.
ܝܰܢܝ ܟܐܷܡܡܳܢܐ ܒܶܐ ܒܰܒܘܟ݂ ܟܳܠܳܙܰܡ ܣܰܝܡܝ ܘܰܥܕܐ ܥܰܡ ܒܶܐ ܒܰܒܝ ܟ݂ܘܕ ܟܐܷܡܡܝܢܰܐ ܠܘ ܫܬܳܝܐ ܕܝ ܩܰܚܘܰܐ، ܠܰܫܰܢ ܕܘ ܛܠܳܒܐ ܡܝܕ݂ܰܥ ܪܘܫܡܐܝܬ݂.
ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܷܪܠܶܗ، ܛܪܳܘܶܐ، ܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ.
ܐܝ ܐܶܡܐ ܕܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ ܘܣܷܡܠܰܗ ܘܰܥܕܐ ܥܰܡ ܐܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܣܬܶܐ ܗܶܫ ܡܶܐ ܡܶܩܷܡ ܡܰܘܕ݂ܰܥܘܰܝܠܰܗ ܐܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܚܘܒܰܝܕ݂ܰܗ ܘܕܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ.
ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܕܘ ܛܠܳܒܐ، ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܫܩܝܠܶܗ ܨܠܝܒܐ ܕܘ ܢܝܫܰܢ ܥܰܡ ܟܰܦܐ ܕܘܰܪܕܶܐ ܘܐܷܫܡܐ ܕܚܰܠܝܘܬ݂ܐ.
ܐܰܙܙܶܗ ܥܰܡ ܐܝ ܐܶܡܐ ܘܒܰܒܐ ܠܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܫܬܳܝܐ ܕܝ ܩܰܚܘܰܐ، ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܥܰܠܰܩܠܶܗ ܐܘ ܨܠܝܒܐ ܕܘ ܢܝܫܰܢ ܒܷܩܕ݂ܳܠܰܗ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܐܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܡܰܫܦܰܥܥܶܗ ܐܘ ܠܰܠܝܐ ܒܚܘܒܐ ܘܒܰܣܝܡܘܬ݂ܐ. ܡܗܰܢܰܠܠܶܗ ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܒܘ ܢܝܫܰܢܰܬ݂ܬ݂ܳܗ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܛܠܳܒܐ ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܕܣܰܝܡܝ ܦ݁ܠܰܢ ܠܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ.
Ḥubo w Ṭlobo L'amour et le mariage
Maryam, i barṯo di Saro w du Aday, yariwo w hawyo claymṯo. Maryam, la fille de Saro et Aday, a grandi et est devenue une jeune fille.
Koqëryo zëdqe bu beṯ-ṣawbo d Amsterdam. Elle étudie le droit à l’université d’Amsterdam.
B ḥa yawmo bu zabno di afṯo koṯe ḥa claymo Holandoyo ëšme Yohannes koyotaw cam gaba. Un jour, à la pause, un jeune homme hollandais du nom de Yohannes vint s’asseoir à côté d’elle.
“Brix ṣafro”, komar u claymo. « Bonjour ! », dit le jeune homme.
“Brix ṭobo”, komadacro i Maryam. « Salut! », répondit Maryam.
Komawḏci ruḥayye lë ḥḏoḏe, komëjġoli w košotën i qaḥwaṯṯe. Ils font connaissance et discutent en buvant leur café.
Hawxa mdawamme u mamlo hul d tayimo i afṯo. Ils continuèrent à parler pendant toute la pause.
Bëṯër ṭlëbbe xaṭër w kul ḥa azze lu hërgayḏe. Puis ils se dirent au revoir et chacun retourna à son cours.
Mi lqaytaṯe i qamayto mšarewalle ar rëġše di ḥubo yërwi b lebe dat tre. Dès leur première rencontre, les sentiments avaient commencé à grandir dans leur cœur à tous les deux.
Bëṯër me haṯe b kul afṯo mjarbiwa d ḥozën ḥḏoḏe w ëḏci ḥḏoḏe ṭawtër. Après cette fois-là, ils essayaient de se chaque pause pour faire plus ample connaissance.
I Maryam w u Yohannes mdawamme hawxa. Maryam et Yohannes continuèrent ainsi.
Cam u zabno i asiruṯaṯṯe qawyo w zëdtër ftëḥḥe lebayye lë ḥḏoḏe. Avec le temps, leur relation s’est renforcée et ils ouvrirent de plus en plus leur cœur à l’autre.
Fayëš lo bёlḥuḏe bu zabno di madrašto ḥozënwa ḥḏoḏe, elo larwal mi madrašto w bi ḥarayto di šabṯo ste nëfqiwa cam ḥḏoḏe. Ils ne se voyaient plus seulement pendant les cours mais aussi en dehors des cours et ils sortaient aussi ensemble le weekend.
I Maryam w u Yohannes rёḥmiwa ḥḏoḏe ġalabe. Maryam et Yohannes étaient très amoureux l’un de l’autre.
B ḥa yawmo u Yohannes mërle li Maryam: “Ono koroḥamno lax w kobacno ġalabe d gawrat li”. Un jour, Yohannes dit à Maryam : « Je t’aime et je veux vraiment que tu te maries avec moi. »
I Maryam mërla: “Ono ste korëḥmallux w kёbcallux. Maryam répondit : « Moi aussi, je t’aime et je veux t’épouser.
Elo cam haṯe këbcono mšaylono mede ḥreno menux”. Mais en même temps, je veux te demander quelque chose d’autre.»
“Mën yo? Mën këbcat?”, mërle u Yohannes. « Quoi donc ? Que voudrais-tu ? », dit Yohannes.
I Maryam mërla: “Këbcono du ṭlobo howe xud i cadayḏan. Maryam dit : « Je voudrais que la demande en mariage se fasse selon nos traditions.
Yani be babux kolozam saymi wacdo cam be babi xud këmmina ‘lu štoyo di qaḥwa’, lašan du ṭlobo miḏac rušmoyiṯ”. C’est-à-dire que tes parents doivent prendre rendez-vous avec les miens pour « boire le café » pour que la demande en mariage soit officialisée. »
U Yohannes mërle “Ṭrowe, layt qëtro”. Yohannes dit : « D’accord, pas de problème. »
I emo du Yohannes mtalfanla w sëmla wacdo cam ab be babe di Maryam. La mère de Yohannes passa un coup de fil aux parents de Maryam et prit rendez-vous avec eux.
I Maryam ste heš me meqëm mawḏacwayla ab be babe cal i ḥubayḏa w du Yohannes. Maryam, de son côté, avait déjà mis ses parents au courant de son amour pour Yohannes.
Aṯi u yawmo du ṭlobo. U Yohannes šqile u ṣlibo du nišan cam kafo d warde w ḥalyuṯo. Le jour de la demande en mariage arriva. Yohannes acheta la croix des fiançailles ainsi qu’un bouquet de fleurs et des pâtisseries.
Azze cam i emo w babo lab be babe di Maryam. Il alla avec sa mère et son père chez les parents de Maryam.
Bëṯër mu štoyo di qaḥwa, u Yohannes mcalaqle u ṣlibo du nišan bë qḏola di Maryam. Après qu’ils ont « bu le café », Yohannes mit la croix des fiançailles au cou de Maryam.
At tarte iqaryoṯe mašfacce u lalyo b ḥubo w basimuṯo. Mhanalle i Maryam w u Yohannes bu nišanaṯṯe. Les deux familles passèrent une soirée joyeuse et agréable. Ils félicitèrent Maryam et Yohannes pour leurs fiançailles.
Bëṯër mu ṭlobo mšaralle d saymi plan li mëštuṯo. Après la demande en mariage, ils commencèrent à planifier leur mariage.