L'écran d'édition a besoin d'au moins 450 pixels en horizontal. Veuillez faire tourner votre écran ou utiliser un écran plus grand.

I tašciṯo di qašto w du taclo ܐ ܐܝ ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ ܕܝ ܩܰܫܬܐ ܘܕܘ ܬܰܥܠܐ
I tašciṯo di qašto w du taclo   ܐܝ ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ ܕܝ ܩܰܫܬܐ ܘܕܘ ܬܰܥܠܐ
Këtwa ḥḏo qašto këtwayla tre ḥäyewën1: taclo2 w qaṭën3. B ḥa may yawme mërla i qašto lu taclo: “Ya4 taclo, ono kazzino5 li cito dë mṣalyono6. Këtli harke ḥalwo7, bëṯër këbcono saymono dašëšto8 mine. Lo šotatle ha9! Inaqla d ducrono10 mi cito, gëd mamṭyallux11 laḥmo12 acmi.” U taclo mërle li qašto: “Zax li cito w lo zaycat13. Ono gëd howeno moro14 lu ḥalwo.” Bëṯër mërla i qašto li qaṭën ste d lo šëtyo u ḥalwo. I qaṭën mërla: “Gëd huyono moro lu ḥalwo hul d këthat15 bi cito.” ܟܷܬܘܰܐ ܚܕ݂ܐ ܩܰܫܬܐ ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܬܪܶܐ ܚܱܝܶܘܷܢ: ܬܰܥܠܐ ܘܩܰܛܷܢ. ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܠܘ ܬܰܥܠܐ: ܝܰܐ ܬܰܥܠܐ، ܐܳܢܐ ܟܰܐܙܙܝܢܐ ܠܝ ܥܝܬܐ ܕܷܡܨܰܠܝܳܢܐ. ܟܷܬܠܝ ܗܰܪܟܶܐ ܚܰܠܘܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܷܐܒܥܳܢܐ ܣܰܝܡܳܢܐ ܕܰܫܷܫܬܐ ܡܝܢܶܗ. ܠܐ ܫܳܬܰܬܠܶܗ ܗܰܐ! ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܕܘܥܪܳܢܐ ܡܝ ܥܝܬܐ، ܓܷܕ ܡܰܡܛܝܰܠܠܘܟ݂ ܠܰܚܡܐ ܐܰܥܡܝ. ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܝ ܩܰܫܬܐ: ܙܰܟ݂ ܠܝ ܥܝܬܐ ܘܠܐ ܙܰܝܥܰܬ. ܐܳܢܐ ܓܷܕ ܗܳܘܶܢܐ ܡܳܪܐ ܠܘ ܚܰܠܘܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܠܝ ܩܰܛܷܢ ܣܬܶܐ ܕܠܐ ܫܷܬܝܐ ܐܘ ܚܰܠܘܐ. ܐܝ ܩܰܛܷܢ ܡܷܪܠܰܗ: ܓܷܕ ܗܘܝܳܢܐ ܡܳܪܐ ܠܘ ܚܰܠܘܐ ܗܘܠ ܕܟܷܬܗܰܬ ܒܝ ܥܝܬܐ.
Azza i qašto li cito, mṣalela ṣluṯo16 yarëxto. Bëṯër mi cito17 mëjġela cam noše ġäläbe. Bu zabnawo d këtwa i qašto bi cito kafën18 u taclo ġäläbe. Azze lebe19 lu ḥalwo. Ṭaci u mede d mërlale i qašto. Hedi hedi20 azze u taclo w štele u ḥalwo kule21. ܐܰܙܙܰܗ ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܠܝ ܥܝܬܐ، ܡܨܰܠܶܠܰܗ ܨܠܘܬ݂ܐ ܝܰܪܷܟ݂ܬܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܥܝܬܐ ܡܷܔܓ݂ܶܠܰܗ ܥܰܡ ܢܳܫܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܟܰܦܷܢ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. ܐܰܙܙܶܗ ܠܶܒܶܗ ܠܘ ܚܰܠܘܐ. ܛܰܥܝ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܡܷܪܠܰܠܶܗ ܐܝ ܩܰܫܬܐ. ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܐܰܙܙܶܗ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܘܫܬܶܠܶܗ ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܟܘܠܶܗ.
Lašan i qaṭën d lo fërqo b mede22, azze madmaxle b ruḥe23. Elo i qaṭën ëḏcowa kul mede cal dë ḥzela inaqla d u taclo štele u ḥalwo. ܠܰܫܰܢ ܐܝ ܩܰܛܷܢ ܕܠܐ ܦܷܪܩܐ ܒܡܶܕܶܐ، ܐܰܙܙܶܗ ܡܰܕܡܰܟ݂ܠܶܗ ܒܪܘܚܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܝ ܩܰܛܷܢ ܐܷܕ݂ܥܳܘܰܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܥܰܠ ܕܷܚܙܶܠܰܗ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܘ ܬܰܥܠܐ ܫܬܶܠܶܗ ܐܘ ܚܰܠܘܐ.
Inaqla d daciro i qašto mi cito, abico d maydo u ḥalwo w saymole dašëšto24. Elo ḥzela d layto ḥalwo. Mšayela mu taclo w merla: “Taclo, qwiro25! Ayko yo u ḥalwayḏi26? Ma elux štelux27?” U taclo madcarle acla w mërle: “Qašto, mëtyaqnat28 lo eli šteli u ḥalwo29. Ono damëxno hul d aṯyat mi cito.” I qašto mšayela mi qaṭën be ela štela u ḥalwo. I qaṭen mërla li qašto: “Eli lo šteli u ḥalwo. Elo ḥzeli aydarbo lu taclo štele u ḥalwo kule.” ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܕܰܥܝܪܐ ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܡܝ ܥܝܬܐ، ܐܰܒܝܥܐ ܕܡܰܝܕܐ ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܘܣܰܝܡܳܠܶܗ ܕܰܫܷܫܬܐ. ܐܶܠܐ ܚܙܶܠܰܗ ܕܠܰܝܬܐ ܚܰܠܘܐ. ܡܫܰܝܶܠܰܗ ܡܘ ܬܰܥܠܐ ܘܡܶܪܠܰܗ: ܬܰܥܠܐ، ܩܘܝܪܐ! ܐܰܝܟܐ ܝܐ ܐܘ ܚܰܠܘܰܝܕ݂ܝ؟ ܡܰܐ ܐܶܠܘܟ݂ ܫܬܶܠܘܟ݂؟ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܰܥܠܰܗ ܘܡܷܪܠܶܗ: ܩܰܫܬܐ، ܡܷܬܝܰܩܢܰܬ ܠܐ ܐܶܠܝ ܫܬܶܠܝ ܐܘ ܚܰܠܘܐ. ܐܳܢܐ ܕܰܡܷܟ݂ܢܐ ܗܘܠ ܕܐܰܬ݂ܝܰܬ ܡܝ ܥܝܬܐ. ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܡܫܰܝܶܠܰܗ ܡܝ ܩܰܛܷܢ ܒܶܐ ܐܶܠܰܗ ܫܬܶܠܰܗ ܐܘ ܚܰܠܘܐ. ܐܝ ܩܰܛܶܢ ܡܷܪܠܰܗ ܠܝ ܩܰܫܬܐ: ܐܶܠܝ ܠܐ ܫܬܶܠܝ ܐܘ ܚܰܠܘܐ. ܐܶܠܐ ܚܙܶܠܝ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܠܘ ܬܰܥܠܐ ܫܬܶܠܶܗ ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܟܘܠܶܗ.
Cal d i qašto ëḏcowa mëqqa30 u taclo koroḥam u sḥoyo31, mšayela mine: “Ya u taclayḏi u rḥimo32, ma lo këbcat adyawma soḥat33?” U taclo lo ṭrele d i qašto mšaylo tarte kore34. Darḥal35 rahëṭ w cabër36 bu gurno du sḥoyo37. Elo i qašto këtwayla mede ḥreno b hawna38. I qašto maḥatla ṣafono39 ġäläbe cal qarce40 du taclo, frëxla41 hul d hawi kaffe42 ġäläbe. Lo ḥozewa mede cal d soxarwa caynoṯe43 mu ṣafono. Darḥal mëdla i qašto u maqaṣ44 w qṭëcla45 u danwo46 du taclo. U taclo mazcaqle47 b qolo celoyo mu kewo w abëc mi qašto d obole u danwayḏe. Elo i qašto merlale: “Hul d lo mamṭatli u ḥalwayḏi kule, lo koballux48 u danwayḏux.” Annaqla u taclo mayko gëd mamṭe ḥalwo li qašto? Dlo mu danwayḏe, laybe coyaš. Aḥ ḥawronayḏe, yacni49 at tacle ḥrene, guḥxiwa acle50 cal d fayëš dlo danwo w ġäläbe minakafwa.51 ܥܰܠ ܕܐܝ ܩܰܫܬܐ ܐܷܕ݂ܥܳܘܰܐ ܡܷܩܩܰܐ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܟܳܪܳܚܰܡ ܐܘ ܣܚܳـܝܐ، ܡܫܰܝܶܠܰܗ ܡܝܢܶܗ: ܝܰܐ ܐܘ ܬܰܥܠܰܝܕ݂ܝ ܐܘ ܪܚـܝܡܐ، ܡܰܐ ܠܐ ܟܷܐܒܥܰܬ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܣܳܚܰܬ؟ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܠܐ ܛܪܶܠܶܗ ܕܝ ܩܰܫܬܐ ܡܫܰܝܠܐ ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ. ܕܰܪܚܰܠ ܪܰܗܷܛ ܘܥܰܒܷܪ ܒܘ ܓܘܪܢܐ ܕܘ ܣܚܳـܝܐ. ܐܶܠܐ ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ ܒܗܰܘܢܰܗ. ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܡܰܚܰܬܠܰܗ ܨܰܦܳܢܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܥܰܠ ܩܰܪܥܶܗ ܕܘ ܬܰܥܠܐ، ܦܪܷܟ݂ܠܰܗ ܗܘܠ ܕܗܰܘܝ ܟܰܦܦܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. ܠܐ ܚܳܙܶܘܰܐ ܡܶܕܶܐ ܥܰܠ ܕܣܳܟ݂ܰܪܘܰܐ ܥܰܝܢܳܬ݂ܶܗ ܡܘ ܨܰܦܳܢܐ. ܕܰܪܚܰܠ ܡܷܕܠܰܗ ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܐܘ ܡܰܩܰܨ ܘܩܛܷܥܠܰܗ ܐܘ ܕܰܢܘܐ ܕܘ ܬܰܥܠܐ. ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܡܰܙܥܰܩܠܶܗ ܒܩܳܠܐ ܥܶܠܳܝܐ ܡܘ ܟܶܘܐ ܘܐܰܒܷܥ ܡܝ ܩܰܫܬܐ ܕܐܳܒܳܠܶܗ ܐܘ ܕܰܢܘܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܡܶܪܠܰܠܶܗ: ܗܘܠ ܕܠܐ ܡܰܡܛܰܬܠܝ ܐܘ ܚܰܠܘܰܝܕ݂ܝ ܟܘܠܶܗ، ܠܐ ܟܳܐܒܰܠܠܘܟ݂ ܐܘ ܕܰܢܘܰܝܕ݂ܘܟ݂. ܐܰܢܢܰܩܠܰܐ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܡܰܝܟܐ ܓܷܕ ܡܰܡܛܶܐ ܚܰܠܘܐ ܠܝ ܩܰܫܬܐ؟ ܕܠܐ ܡܘ ܕܰܢܘܰܝܕ݂ܶܗ، ܠܰܝܒܶܗ ܥܳܝܰܫ. ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ، ܝܰܥܢܝ ܐܰܬ ܬܰܥܠܶܐ ܚܪܶܢܶܐ، ܓܘܚܟ݂ܝܘܰܐ ܐܰܥܠܶܗ ܥܰܠ ܕܦܰܝܷܫ ܕܠܐ ܕܰܢܘܐ ܘܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܝܢܰܟܰܦܘܰܐ.
Cal hawxa52 u taclo malëzle53 w azze gab i cezo d mamṭe ḥalwo li qašto w mërlela: “Cezo cezo, hawli54 ḥalwo! U ḥalwo gëd obenole55 li qašto w i qašto gëd oboli danwi56.” I cezo merla lu taclo: “Mamṭili ṭarfe57 d uxlono, bëṯër gëd oballux ḥalwo.” ܥܰܠ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܡܰܠܷܙܠܶܗ ܘܰܐܙܙܶܗ ܓܰܒ ܐܝ ܥܶܙܐ ܕܡܰܡܛܶܐ ܚܰܠܘܐ ܠܝ ܩܰܫܬܐ ܘܡܷܪܠܶܠܰܗ: ܥܶܙܐ ܥܶܙܐ، ܗܰܘܠܝ ܚܰܠܘܐ! ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܳܠܶܗ ܠܝ ܩܰܫܬܐ ܘܐܝ ܩܰܫܬܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܕܰܢܘܝ. ܐܝ ܥܶܙܐ ܡܶܪܠܰܗ ܠܘ ܬܰܥܠܐ: ܡܰܡܛܝܠܝ ܛܰܪܦܶܐ ܕܐܘܟ݂ܠܳܢܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܓܷܕ ܐܳܒܰܠܠܘܟ݂ ܚܰܠܘܐ.
U taclo azze gab i dawmo w mërlela: “Dawmo, dawmo, hawli ṭarfe! Aṭ ṭarfe gëd obenanne li cezo, i cezo gëd oboli ḥalwo, u ḥalwo gëd obene li qašto w i qašto gëd oboli danwi. I dawmo mërla: “Zux mamṭili nargo58 gëd oballux ṭarfe.” ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܐܰܙܙܶܗ ܓܰܒ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܘܡܷܪܠܶܠܰܗ: ܕܰܘܡܐ ܕܰܘܡܐ، ܗܰܘܠܝ ܛܰܪܦܶܐ! ܐܰܛ ܛܰܪܦܶܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܰܢܢܶܗ ܠܝ ܥܶܙܐ، ܐܝ ܥܶܙܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܚܰܠܘܐ، ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܶܗ ܠܝ ܩܰܫܬܐ ܘܐܝ ܩܰܫܬܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܕܰܢܘܝ. ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܡܷܪܠܰܗ: ܙܘܟ݂ ܡܰܡܛܝܠܝ ܢܰܪܓܐ ܓܷܕ ܐܳܒܰܠܠܘܟ݂ ܛܰܪܦܶܐ.
U taclo azze gab u ḥadodo59 w mërlele: “Ḥadodo ḥadodo, hawli nargo! U nargo gëd obenole li dawmo, i dawmo gëd oboli ṭarfe, aṭ ṭarfe gëd obenanne li cezo, i cezo gëd oboli ḥalwo, u ḥalwo gëd obenole li qašto w i qašto gëd oboli danwi.” U ḥadodo mërle: “Ġäläbe kafino no60, zux mamṭili bece61 d oxalno. Bëṯër gëd obenolux nargo.” ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܐܰܙܙܶܗ ܓܰܒ ܐܘ ܚܰܕܳܕܐ ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ: ܚܰܕܳܕܐ ܚܰܕܳܕܐ، ܗܰܘܠܝ ܢܰܪܓܐ! ܐܘ ܢܰܪܓܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܳܠܶܗ ܠܝ ܕܰܘܡܐ، ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܛܰܪܦܶܐ، ܐܰܛ ܛܰܪܦܶܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܰܢܢܶܗ ܠܝ ܥܶܙܐ، ܐܝ ܥܶܙܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܚܰܠܘܐ، ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܳܠܶܗ ܠܝ ܩܰܫܬܐ ܘܐܝ ܩܰܫܬܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܕܰܢܘܝ. ܐܘ ܚܰܕܳܕܐ ܡܷܪܠܶܗ: ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܟܰܦܝܢܐ ܢܐ، ܙܘܟ݂ ܡܰܡܛܝܠܝ ܒܶܥܶܐ ܕܐܳܟ݂ܰܠܢܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܳܠܘܟ݂ ܢܰܪܓܐ.
U taclo azze w karëx cal i gḏayto62 w mërlela: “Gḏayto gḏayto, hawli bece! Ab bece gëd obenanne lu ḥadodo, u ḥadodo gëd obeli nargo, u nargo gëd obenole li dawmo, i dawmo gëd oboli ṭarfe, aṭ ṭarfe gëd obenanne li cezo, i cezo gëd oboli ḥalwo, u ḥalwo gëd obenole li qašto w i qašto gëd oboli danwi.” I gḏayto mërlale: “Bi qamayto mamṭili ḥeṭe63 d uxlono, bëṯër gëd oballux bece.” ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܐܰܙܙܶܗ ܘܟܰܪܷܟ݂ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܓܕ݂ܰܝܬܐ ܘܡܷܪܠܶܠܰܗ: ܓܕ݂ܰܝܬܐ ܓܕ݂ܰܝܬܐ، ܗܰܘܠܝ ܒܶܥܶܐ! ܐܰܒ ܒܶܥܶܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܰܢܢܶܗ ܠܘ ܚܰܕܳܕܐ، ܐܘ ܚܰܕܳܕܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܠܝ ܢܰܪܓܐ، ܐܘ ܢܰܪܓܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܳܠܶܗ ܠܝ ܕܰܘܡܐ، ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܛܰܪܦܶܐ، ܐܰܛ ܛܰܪܦܶܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܰܢܢܶܗ ܠܝ ܥܶܙܐ، ܐܝ ܥܶܙܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܚܰܠܘܐ، ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܳܠܶܗ ܠܝ ܩܰܫܬܐ ܘܐܝ ܩܰܫܬܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܕܰܢܘܝ. ܐܝ ܓܕ݂ܰܝܬܐ ܡܷܪܠܰܠܶܗ: ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܰܡܛܝܠܝ ܚܶܛܶܐ ܕܐܘܟ݂ܠܳܢܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܓܷܕ ܐܳܒܰܠܠܘܟ݂ ܒܶܥܶܐ.
U taclo azze gab u ḥaṣodo64 w mërlele: “Ḥaṣodo ḥaṣodo, hawli ḥeṭe! Aḥ ḥeṭe gëd obenanne65 li gḏayto, i gḏayto gëd oboli bece, ab bece gëd obenanne lu ḥadodo, u ḥadodo gëd obeli nargo, u nargo gëd obenole li dawmo, i dawmo gëd oboli ṭarfe, aṭ ṭarfe gëd obenanne li cezo, i cezo gëd oboli ḥalwo, u ḥalwo gëd obenole li qašto w i qašto gëd oboli danwi.” U ḥaṣodo mërlele: “Zux marke66, mede lo kobenolux.” ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܐܰܙܙܶܗ ܓܰܒ ܐܘ ܚܰܨܳܕܐ ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ: ܚܰܨܳܕܐ ܚܰܨܳܕܐ، ܗܰܘܠܝ ܚܶܛܶܐ! ܐܰܚ ܚܶܛܶܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܰܢܢܶܗ ܠܝ ܓܕ݂ܰܝܬܐ، ܐܝ ܓܕ݂ܰܝܬܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܒܶܥܶܐ، ܐܰܒ ܒܶܥܶܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܰܢܢܶܗ ܠܘ ܚܰܕܳܕܐ، ܐܘ ܚܰܕܳܕܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܠܝ ܢܰܪܓܐ، ܐܘ ܢܰܪܓܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܳܠܶܗ ܠܝ ܕܰܘܡܐ، ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܛܰܪܦܶܐ، ܐܰܛ ܛܰܪܦܶܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܰܢܢܶܗ ܠܝ ܥܶܙܐ، ܐܝ ܥܶܙܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܚܰܠܘܐ، ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܳܠܶܗ ܠܝ ܩܰܫܬܐ ܘܐܝ ܩܰܫܬܐ ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܕܰܢܘܝ. ܐܘ ܚܰܨܳܕܐ ܡܷܪܠܶܠܶܗ: ܙܘܟ݂ ܡܰܪܟܶܐ، ܡܶܕܶܐ ܠܐ ܟܳܐܒܶܢܳܠܘܟ݂.
Bëṯër u taclo ġäläbe qḥir67 w mërle: “Oṯe calcolo68 cal an arcoṯe69 w ṭore buqto70 täne71 eli.” Bë ḥḏo naqla aṯi calcolo cal an arcoṯe w ṭrele buqto täne lu taclo. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܩܚـܝܪ ܘܡܷܪܠܶܗ: ܐܳܬ݂ܶܐ ܥܰܠܥܳܠܐ ܥܰܠ ‌ܐܰܢ ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ ܘܛܳܪܶܐ ܒܘܩܬܐ ܬܱܢܶܐ ܐܶܠܝ. ܒܷܚܕ݂ܐ ܢܰܩܠܰܐ ܐܰܬ݂ܝ ܥܰܠܥܳܠܐ ܥܰܠ ‌ܐܰܢ ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ ܘܛܪܶܠܶܗ ܒܘܩܬܐ ܬܱܢܶܐ ܠܘ ܬܰܥܠܐ.
U taclo mëdle aḥ ḥeṭe w azze w hiwile72 li gḏayto, i gḏayto hulale bece. U taclo mëdle ab bece w hiwile lu ḥadodo. U ḥadodo hulele nargo. U nargo hule li dawmo, i dawmo hulale ṭarfe. Aṭ ṭarfe hiwile li cezo w i cezo hulale ḥalwo. U ḥalwo hule li qašto w i qašto hulale u danwayḏe. ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܡܷܕܠܶܗ ܐܰܚ ܚܶܛܶܐ ܘܰܐܙܙܶܗ ܘܗܝܘܝܠܶܗ ܠܝ ܓܕ݂ܰܝܬܐ، ܐܝ ܓܕ݂ܰܝܬܐ ܗܘܠܰܠܶܗ ܒܶܥܶܐ. ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܡܷܕܠܶܗ ܐܰܒ ܒܶܥܶܐ ܘܗܝܘܝܠܶܗ ܠܘ ܚܰܕܳܕܐ. ܐܘ ܚܰܕܳܕܐ ܗܘܠܶܠܶܗ ܢܰܪܓܐ. ܐܘ ܢܰܪܓܐ ܗܘܠܶܗ ܠܝ ܕܰܘܡܐ، ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܗܘܠܰܠܶܗ ܛܰܪܦܶܐ. ܐܰܛ ܛܰܪܦܶܐ ܗܝܘܝܠܶܗ ܠܝ ܥܶܙܐ ܘܐܝ ܥܶܙܐ ܗܘܠܰܠܶܗ ܚܰܠܘܐ. ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܗܘܠܶܗ ܠܝ ܩܰܫܬܐ ܘܐܝ ܩܰܫܬܐ ܗܘܠܰܠܶܗ ܐܘ ܕܰܢܘܰܝܕ݂ܶܗ.
Mdawmar73 u taclo inaqla dë ḥzele u danwayḏe. I qašto mxamewayla74 b zage75 nacime w šafire. U taclo rḥëmle u danwayḏe ġäläbe w këtwayle šubhoro ebe76. Cal hawxa abëc d maḥwele77 lat tacle ḥawronayḏe. At tacle mdawmri bu šufro du danwayḏe d këtwa malyo zage šafire. Mšayalle mu taclo: “Mayko lux78 az zage šafirani d këtne bu danwayḏux?” U taclo maḥkele w mërle: “Maḥatli79 u danwayḏi bam maye jamude80 di rawmo81 u lalyo kule. Bëṯër, ṣafrayto82 ḥzeli kule mali zage šafire. Kale koḥozutu83 mëqqa hawi šafiro!” ܡܕܰܘܡܰܪ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܚܙܶܠܶܗ ܐܘ ܕܰܢܘܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܡܟ݂ܰܡܶܘܰܝܠܰܗ ܒܙܰܓܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܘܫܰܦܝܪܶܐ. ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܪܚܷܡܠܶܗ ܐܘ ܕܰܢܘܰܝܕ݂ܶܗ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܘܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܫܘܒܗܳܪܐ ܐܶܒܶܗ. ܥܰܠ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܒܷܥ ܕܡܰܚܘܶܠܶܗ ܠܰܬ ܬܰܥܠܶܐ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ. ܐܰܬ ܬܰܥܠܶܐ ܡܕܰܘܡܪܝ ܒܘ ܫܘܦܪܐ ܕܘ ܕܰܢܘܰܝܕ݂ܶܗ ܕܟܷܬܘܰܐ ܡܰܠܝܐ ܙܰܓܶܐ ܫܰܦܝܪܶܐ. ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ ܡܘ ܬܰܥܠܐ: ܡܰܝܟܐ ܠܘܟ݂ ܐܰܙ ܙܰܓܶܐ ܫܰܦܝܪܰܢܝ ܕܟܷܬܢܶܐ ܒܘ ܕܰܢܘܰܝܕ݂ܘܟ݂؟ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܡܰܚܟܶܠܶܗ ܘܡܷܪܠܶܗ: ܡܰܚܰܬܠܝ ܐܘ ܕܰܢܘܰܝܕ݂ܝ ܒܰܡ ܡܰܝܶܐ ܔܰܡܘܕܶܐ ܕܝ ܪܰܘܡܐ ܐܘ ܠܰܠܝܐ ܟܘܠܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ، ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܚܙܶܠܝ ܟܘܠܶܗ ܡܰܠܝ ܙܰܓܶܐ ܫܰܦܝܪܶܐ. ܟܰܠܶܗ ܟܳܚܳܙܘܬܘ ܡܷܩܩܰܐ ܗܰܘܝ ܫܰܦܝܪܐ!
Bëṯër b yawmo azzën at tacle maḥatte ad danwaṯṯe bam maye jamude di rawmo. Cal d këtwa saṯwo84 am maye galiḏiwa85. Ṣafro inaqla d qayimi mi šanṯo86, abici
d maydi ad danwaṯṯe mi rawmo. Mëqqa dë87 grëšše, lo nafiqi ad danwaṯṯe mu gliḏo. Hul dë šliḥi88 w fayiši89 b gawa di rawmo90. Annaqla u taclo gaḥëx cal at tacle aḥ ḥawronayḏe d fayiši dlo danwe.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܝܰܘܡܐ ܐܰܙܙܷܢ ܐܰܬ ܬܰܥܠܶܐ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܐܰܕ ܕܰܢܘܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܰܡ ܡܰܝܶܐ ܔܰܡܘܕܶܐ ܕܝ ܪܰܘܡܐ. ܥܰܠ ܕܟܷܬܘܰܐ ܣܰܬ݂ܘܐ ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܓܰܠܝܕ݂ܝܘܰܐ. ܨܰܦܪܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܩܰܝـܝܡܝ ܡܝ ܫܰܢܬ݂ܐ، ܐܰܒܝܥܝ ܕܡܰܝܕܝ ܐܰܕ ܕܰܢܘܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܡܝ ܪܰܘܡܐ. ܡܷܩܩܰܐ ܕܷܓܪܷܫܫܶܗ ܠܐ ܢܰܦܝܩܝ ܐܰܕ ܕܰܢܘܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܡܘ ܓܠܝܕ݂ܐ. ܗܘܠ ܕܷܫܠܝـܚـܝ ܘܦܰܝـܝܫܝ ܒܓܰܘܰܗ ܕܝ ܪܰܘܡܐ. ܐܰܢܢܰܩܠܰܐ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܓܰܚܷܟ݂ ܥܰܠ ‌ܐܰܬ ܬܰܥܠܶܐ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܕܦܰܝـܝܫܝ ܕܠܐ ܕܰܢܘܶܐ.
   
Andreas Aktaş ܐܰܢܕܪܶܐܰܤ ܕܒܶܐ ܓ݂ܙܰܠܐ
Kommentar
1 ḥäyewën (Sg. ḥaywan) ܚܱܝܶܘܷܢ (ܚܰܝܘܰܢ) Tiere
2 taclo ܬܰܥܠܐ Fuchs
3 qaṭën ܩܰܛܷܢ Katze
4 ya ܝܰܐ  O! (Anredepartikel)
5 kazzino ܟܰܐܙܙܝܢܐ ich gehe gleich, ich bin auf dem Weg (zu)
6 mṣalyono ܡܨܰܠܝܳܢܐ (dass) ich bete
7 ḥalwo ܚܰܠܘܐ Milch (beachte, im Sur. ist die Milch maskulin)
8 dašëšto ܕܰܫܷܫܬܐ Milchreis
9 lo šotatle ha! ܠܐ ܫܳܬܰܬܠܶܗ ܗܰܐ! trink sie (die Milch) ja nicht!
10 ducrono ܕܘܥܪܳܢܐ (wenn) ich (f.) zurückkehre
11 gëd mamṭyallux ܓܷܕ ܡܰܡܛܝܰܠܠܘܟ ich (f.) werde dir (etw.) mitbringen
12 laḥmo ܠܰܚܡܐ Brot (in der syrisch-orthodoxen Tradition wird nach dem Gottesdienst oft im Gedenken an die Verstorbenen Brot verteilt)
13 lo zaycat ܠܐ ܙܰܝܥܰܬ mach dir keine Sorgen! (wörtl. fürchte dich nicht!)
14 gëd howeno moro (l) ܓܷܕ ܗܳܘܶܢܐ ܡܳܪܐ (ܠـ) ich (m.) kümmere mich (um)
15 hul d këthat ܗܘܠ ܕܟܷܬܗܰܬ solange du (in der Kirche) bist
16 ṣluṯo ܨܠܘܬ݂ܐ Gebet
17 bëṯër mi cito ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܥܝܬܐ nach dem Kirchen(besuch)
18 kafën ܟܰܦܷܢ er ist hungrig geworden
19 azze lebe (l) ܐܰܙܙܶܗ ܠܶܒܶܗ (ܠـ) er sehnte sich nach
20 hedi hedi ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ allmählich, langsam
21 u ḥalwo kule ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܟܘܠܶܗ die ganze Milch
22 d lo fërqo b mede ܕܠܐ ܦܷܪܩܐ ܒܡܶܕܶܐ damit sie nichts bemerkt
23 madmaxle b ruḥe ܡܰܕܡܰܟ݂ܠܶܗ ܒܪܘܚܶܗ er tat so, als ob er schliefe
24 saymole dašëšto ܣܰܝܡܳܠܶܗ ܕܰܫܷܫܬܐ (damit) sie daraus Milchreis kocht
25 Taclo, qwiro ܬܰܥܠܐ، ܩܘܝܪܐ Fuchs, du verfluchter Bengel!
26 u ḥalwayḏi ܐܘ ܚܰܠܘܰܝܕ݂ܝ meine Milch
27 ma elux štelux? ܡܰܐ ܐܶܠܘܟ݂ ܫܬܶܠܘܟ݂؟ bist du es, der (die Milch) getrunken hat?
28 mëtyaqnat ܡܷܬܝܰܩܢܰܬ glaube (mir)!
29 lo eli šteli u ḥalwo ܠܐ ܐܶܠܝ ܫܬܶܠܝ ܐܘ ܚܰܠܘܐ nicht ich war es, der die Milch getrunken hat
30 mëqqa ܡܷܩܩܰܐ wie sehr
31 sḥoyo ܣܚܳـܝܐ Baden
32 rḥimo ܪܚـܝܡܐ geliebt (m.)
33 soḥat ܣܳܚܰܬ (dass) du (m.) badest
34 tarte kore ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ zwei Mal
35 darḥal ܕܰܪܚܰܠ sofort
36 cabër ܥܰܒܷܪ er trat ein
37 gurno du sḥoyo ܓܘܪܢܐ ܕܘ ܣܚܳـܝܐ Badebottich, Badewanne
38 b hawna ܒܗܰܘܢܰܗ (sie hatte) im Sinn, (sie hatte) vor
39 ṣafono ܨܰܦܳܢܐ Seife
40 qarce ܩܰܪܥܶܗ sein Kopf
41 frëxla ܦܪܷܟ݂ܠܰܗ sie rieb
42 kaffe ܟܰܦܦܶܐ (Seifen-)Schaum
43 soxarwa caynoṯe ܣܳܟ݂ܰܪܘܰܐ ܥܰܝܢܳܬ݂ܶܗ (da) er seine Augen verschloss
44 maqaṣ ܡܰܩܰܨ Schere
45 qṭëcla ܩܛܷܥܠܰܗ sie schnitt (ab)
46 danwo ܕܰܢܘܐ Schwanz
47 mazcaqle ܡܰܙܥܰܩܠܶܗ er schrie
48 lo koballux ܠܐ ܟܳܐܒܰܠܠܘܟ݂ ich (f.) gebe dir (m.) nicht
49 yacni ܝܰܥܢܝ das heißt, also
50 guḥxiwa acle ܓܘܚܟ݂ܝܘܰܐ ܐܰܥܠܶܗ sie machten sich lustig über ihn, sie verspotteten ihn
51 minakafwa ܡܝܢܰܟܰܦܘܰܐ er schämte sich
52 cal hawxa ܥܰܠ ܗܰܘܟ݂ܰܐ deswegen, deshalb
53 malëzle ܡܰܠܷܙܠܶܗ er beeilte sich
54 hawli ܗܰܘܠܝ gib mir
55 gëd obenole ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܳܠܶܗ ich (m.) werde sie (die Milch) geben (s. dazu G.16e)
56 gëd oboli danwi ܓܷܕ ܐܳܒܳܠܝ ܕܰܢܘܝ sie wird mir meinen Schwanz (zurück)geben
57 ṭarfe ܛܰܪܦܶܐ Blätter
58 nargo ܢܰܪܓܐ Axt
59 ḥadodo ܚܰܕܳܕܐ Schmied
60 kafino no ܟܰܦܝܢܐ ܢܐ ich (m.) bin hungrig
61 bece (Sg. bëcto) ܒܶܥܶܐ (ܒܷܥܬܐ) Eier
62 karëx cal i gḏayto ܟܰܪܷܟ݂ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܓܕ݂ܰܝܬܐ er suchte nach der Henne
63 ḥeṭe (Pl.) ܚܶܛܶܐ Weizen
64 ḥaṣodo ܚܰܨܳܕܐ Mäher, Schnitter
65 gëd obenanne ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܰܢܢܶܗ ich (m.) werde sie (Pl., den Weizen) geben
66 zux marke ܙܘܟ݂ ܡܰܪܟܶܐ geh (m.) weg von hier
67 qḥir ܩܚـܝܪ er wurde wütend
68 oṯe calcolo ܐܳܬ݂ܶܐ ܥܰܠܥܳܠܐ möge ein Wirbelsturm kommen
69 arcoṯe ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ Felder
70 buqto ܒܘܩܬܐ Bündel, Strauß
71 täne ܬܱܢܶܐ nur, allein
72 hiwile ܗܝܘܝܠܶܗ er gab sie (Pl.)
73 mdawmar ܡܕܰܘܡܰܪ er war verwundert
74 mxamewayla ܡܟ݂ܰܡܶܘܰܝܠܰܗ sie hatte ihn geschmückt
75 zage ܙܰܓܶܐ Glöckchen (Pl.)
76 këtwayle šubhoro ebe ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܫܘܒܗܳܪܐ ܐܶܒܶܗ er war stolz darauf
77 maḥwele ܡܰܚܘܶܠܶܗ er zeigte ihn
78 mayko lux ܡܰܝܟܐ ܠܘܟ݂ woher hast du … ?
79 maḥatli ܡܰܚܰܬܠܝ ich legte
80 maye jamude ܡܰܝܶܐ ܔܰܡܘܕܶܐ kaltes Wasser
81 rawmo ܪܰܘܡܐ Teich, kleiner See
82 ṣafrayto ܨܰܦܪܰܝܬܐ früh am Morgen
83 kale koḥozutu (=koḥozitu) ܟܰܠܶܗ ܟܳܚܳܙܘܬܘ (ܟܳܚܳܙܝܬܘ) da seht ihr
84 saṯwo ܣܰܬ݂ܘܐ Winter
85 galiḏiwa ܓܰܠܝܕ݂ܝܘܰܐ (das Wasser) war gefroren
86 qayimi mi šanṯo ܩܰܝـܝܡܝ ܡܝ ܫܰܢܬ݂ܐ sie wachten auf
87 mëqqa d ܡܷܩܩܰܐ ܕ so sehr
88 šliḥi ܫܠܝـܚـܝ sie wurden abgerissen
89 fayiši ܦܰܝـܝܫܝ sie blieben
90 b gawa di rawmo ܒܓܰܘܰܗ ܕܝ ܪܰܘܡܐ im Teich, im See