L'écran d'édition a besoin d'au moins 450 pixels en horizontal. Veuillez faire tourner votre écran ou utiliser un écran plus grand.

ܡܘܛܳܝܐ
ܐܘ ܡܘܛܳܝܐ
ܡܘ ܕܳܪܐ ܕܫܰܦܷܥ ܗܰܘܝ ܒܷܒܪܝܬ݂ܐ ܫܘܚܠܳܦܶܐ ܘܫܘܫܳܛܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܒܝ ܬܰܟܢܳܠܳܓ݂ܝـܝܰܐ ܕܘ ܟܳܡܘܢܝܟܰܣܝܳܢ ܕܟܷܐܡܡܝܢܰܠܶܗ ܡܘܛܳܝܐ.
ܐܘ ܡܘܛܳܝܐ ܕܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܛܳܪܶܐ ܕܗܳܘܶܠܰܢ ܐܶܣܳܪܶܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܕܰܪܒܳܢܶܐ ܡܫܰܚܠܦܶܐ.
ܚܰܐ ܡܷܢܢܶܗ ܐܘ ܬܱܠܱܦܳܢ ܕܝ ܐܝܕ݂ܐ ܝܐ، ܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪܠܶܗ ܡܳܒܰܐܝܠ ‌ܐܰܘ ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ.
ܒܘ ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ ܟܝܒܶܗ ܚܰܐ ܡܶܐ ܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܒܟܘܠ ܙܰܒܢܐ ܡܷܔܓ݂ܰܠ ܥܰܡ ܡܰܢ ܕܐܳܒܰܥ.
ܘܟܝܒܶܗ ܣܬܶܐ ܚܰܐ ܡܒܰܪܒܰܙ ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܘܳܬ݂ܶܐ ܥܰܠ ܟܘܠ ܨܒܘܬ݂ܐ ܕܐܳܒܰܥ ܡܰܘܕ݂ܰܥ ܠܰܚ ܚܪܶܢܶܐ.
ܟܝܬܐ ܣܬܶܐ ܒܘ ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ ܡܟܳܢܐ ܕܘ ܫܡܳܥܐ ܘܕܘ ܩܪܳܝܐ ܕܰܛ ܛܶܒܶܐ ܡܶܐ ܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ.
ܐܝ ܬܰܟܢܳܠܳܓ݂ܝـܝܰܐ ܕܘ ܡܘܛܳܝܐ ܟܳܡܰܩܰܪܘܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܝ ܨܷܪܬܐ، ܒܘ ܩܳܠܐ ܘܒܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ.
ܟܳܐܒܰܠܠܶܗ ܦܷܪܨܰܐ ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ ܕܗܳܘܰܠܠܶܗ ܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܥܰܡܷܩܬܐ ܥܰܠ ‌ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܷܐܒܥܝ ܝܷܠܦܝܠܶܗ ܘܦܷܗܡܝܠܶܗ.
ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ ܝܰܘܡܳܝܶܐ ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܟܳܡܷܣܬܰܥܡܰܠ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ ܐܰܘ ܡܳܒܰܐܝܠ، ܟܳܡܦ݁ܝܘܬܷܪ ܐܰܘ ܬܰܒܠܶܬ ܘܟܳܥܳܒܰܪ ܠܘ ܢܰܘܠܐ.
ܥܰܣܩܐ ܝܐ ܦܰܝܷܫ ܚܰܐ ܕܥܳܝܰܫ ܩܛܝܥܐ ܡܝ ܬܰܟܢܳܠܳܓ݂ܝـܝܰܬ݂ܶܐ.
U muṭoyo
Mu doro d šafëc hawi bë briṯo šuḥlofe w šušoṭe ġäläbe bi taknoloġiya du komunikasyon d këmminale muṭoyo. Seit dem vergangenen Jahrhundert hat es auf der Welt viele technologische Veränderungen und Fortschritte im Bereich der Kommunikation, die wir Muṭoyo nennen, gegeben.
U muṭoyo d adyawma koṭore d howelan esore cam ḥḏoḏe b darbone mšaḥlfe. Die heutige Kommunikationstechnik ermöglicht uns, auf unterschiedliche Art miteinander in Kontakt zu treten..
Ḥa mënne u täläfon di iḏo yo, komitawmarle mobile aw smartphone. Eine davon ist das tragbare Telefon, das Handy oder Smartphone genannt wird..
Bu smartphone kibe ḥa me kul dukṯo b kul zabno mëjġal cam man d obac. Mit dem Smartphone kann man von überall, und zu jeder Zeit mit wem man will, sprechen.
W kibe ste ḥa mbarbaz mawḏconwoṯe cal kul ṣbuṯo d obac mawḏac laḥ ḥrene. Man kann damit auch Informationen zu jedem Thema verbreiten, das man anderen mitteilen möchte.
Kito ste bu smartphone mkono du šmoco w du qroyo daṭ ṭebe me briṯo kula. Auf dem Smartphone gibt es auch die Möglichkeit, Nachrichten aus aller Welt zu hören und zu lesen.
I taknoloġiya du muṭoyo komaqarwo an noše lë ḥḏoḏe bi ṣërto, bu qolo w bi kṯawto. Die Kommunikationstechnologie bringt die Menschen durch Bild, Ton und Schrift einander näher.
Koballe fërṣa bu darbo du nawlo d howalle b zabno karyo iḏacṯo camëqto cal u mede d këbci yëlfile w fëhmile. Sie bietet ihnen die Möglichkeit, über das Internet in kurzer Zeit an fundiertes Wissen über Dinge zu gelangen, die sie lernen und verstehen wollen.
Baḥ ḥaye yawmoye kul nošo komëstacmal adyawma smartphone aw mobile, komputer aw tablet w kocobar lu nawlo. Im täglichen Leben verwendet heute jeder ein Handy oder Smartphone, einen Computer oder ein Tablet und surft im Internet.
Casqo yo fayëš ḥa d coyaš qṭico mi taknoloġiyaṯe. Es ist nicht mehr so einfach, abgeschnitten von dieser Technologie zu leben.
ܡܳܒܰܝܠ ܚܰܬ݂ܐ
ܣܰܪܐ: ܫܠܳܡܐ، ܐܳܢܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܢܐ. ܥܰܡ ܡܰܢ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܳܢܐ؟
ܢܰܗܪܝܢ: ܒܫܰܝܢܐ، ܥܰܡ ܐܝ ܢܰܗܪܝܢ.
ܣܰܪܐ: ܗܰܐ ܛܰܘܘܐ، ܫܟ݂ܘܰܐ ܐܰܥܡܰܟ݂ ܐܷܒܥܳܘܰܝܢܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܳܢܐ. ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ، ܡܷܢ ܟܝܬ ܡܷܢ ܠܰܝܬ؟
ܢܰܗܪܝܢ: ܬܰܘܕܝ، ܬܰܘܕܝ ܛܰܘܬܐ ܢܐ. ܗܰܬ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟ ܟ݂ܶܪ ܝܐ، ܡܷܢ ܟܝܬ، ܥܰܠ ܡܷܢ ܟܷܐܒܥܰܬ ܡܷܔܓ݂ܳܠܰܬ ܐܰܥܡܝ؟
ܣܰܪܐ: ܟܷܐܕ݂ܥܰܬ، ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܙܘܷܢܠܝܠܝ ܡܳܒܰܐܝܠ ܚܰܬ݂ܐ، ܟܷܬܠܝܠܰܟ݂ ܟܡܐ ܫܘܳܠܶܐ ܐܰܥܠܶܗܐ.
ܢܰܗܪܝܢ: ܫܰܦܝܪܐ، ܥܰܠ ‌ܐܘ ܟ݂ܶܪ ܐܘ ܡܳܒܰܐܝܠ ܚܰܬ݂ܐ. ܡܷܢ ܫܷܟܷܠ ܝܐ؟
ܣܰܪܐ: ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ ܝܐ، ܡܰܢܝ ܐܰܚ ܚܰܬ݂ܶܐ. ܟܝܬ ܐܶܒܶܗ ܡܷܢ ܕܐܷܒܥܰܬ!
ܢܰܗܪܝܢ: ܡܷܢ ܟܳܩܘܨܕܰܬ؟
ܣܰܪܐ: ܡܰܬ݂ܠܐ: ܫܶܕܳܪܐ ܕܣ.ܡ.ܣ.، ܕܐܝܡܰܝܠܰܬ، ܬܱܠܱܦܳܢ ܦܳܬ݂ܐ ܒܦܳܬ݂ܐ، ܚܝܳܪܐ ܕܦܷܠܝܡܶܐ ܘܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ، ܫܡܳܥܐ ܕܡܘܣܝܩܰܐ ܘܡܶܕܳܢܶܐ ܚܪܶܢܶܐ. ܟܝܒܶܗ ܣܬܶܐ ܨܰܝܰܪܬܐ ܛܰܘܬܐ ܘܡܷܩܩܰܐ ܕܐܷܒܥܰܬ ܐܰܦ݁ܣ: ܦܰܝܣܒܘܟ، ܐܝܢܣܬܰܓܪܰܡ، ܬܘܝܬܬܷܪ ܘܠܐ ܟܷܐܕ݂ܥܳܢܐ ܡܷܢ!
ܢܰܗܪܝܢ: ܐܰܠܐ ܟܳܐܟ݂ܰܠ ‌ܐܰܥܠܶܗ!
ܣܰܪܐ: ܟܠܰܝ ܛܰܥܝܳܢܐ، ܟܝܒܶܗ ܣܬܶܐ ܐܰܦ݁ܣ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܟ݂ܘܕ ܣܘܪܝܳܝܳܐ ܬܳܠܟ ܘܣܘܪܰܝܬ ܐܰܦ݁ ܕܘ ܐܝܠܳܦܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ.
ܢܰܗܪܝܢ: ܐܶ، ܫܰܦܝܪܐ، ܒܰܣ ܡܷܢ ܫܘܳܠܶܐ ܟܷܬܠܰܟ݂؟
ܣܰܪܐ: ܐܘܥܕܐ ܢܳܫܐ ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܠܝ. ܗܝܙ ܐܘ ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ ܐܶܠܐ ܩܳܠܐ ܠܰܐܬ݂ܝ ܡܝܢܶܗ، ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܠܰܐܕ݂ܝܥܳܢܐ ܕܐܰܬ݂ܝܠܝ ܬܱܠܱܦܳܢ. ܟܷܐܕ݂ܥܰܬ ܩܰܝ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ؟ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܰܕܰܥܪܰܠܠܶܗ؟
ܢܰܗܪܝܢ: ܠܐ ܠܐ ܗܰܬ݂ܶܐ ܠܰܬܝܐ ܡܶܕܶܐ، ܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܰܕܰܥܪܰܬܠܶܗ. ܬܰܟ݂ ܪܰܡܚܷܠ ܣܝܕܰܢ، ܫܳܬܝܢܰܠܰܢ ܩܰܚܘܰܐ ܘܚܰܝܪܝܢܰܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܡܳܒܰܐܝܠ ܕܝܕ݂ܰܟ݂ ܣܬܶܐ. ܐܘ ܩܰܛܪܰܝܕ݂ܰܟ݂ ܟܝܒܝ ܫܷܪܝܰܠܠܶܗ!
ܣܰܪܐ: ܬܰܘܕܝ، ܛܪܳܘܶܐ، ܓܷܕ ܐܷܬ݂ܝܳܢܐ ܘܓܷܕ ܡܰܡܛܰܠܠܶܗ ܐܰܥܡܝ. ܡܶܩܷܡ ܕܢܷܦܩܳܢܐ ܓܷܕ ܐܳܒܰܠܠܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܐ ܒܘ ܘܰܬܣܐܰܦ݁.
ܢܰܗܪܝܢ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܗܰܘܝܰܬ ܡܳܕܶܪܢ؟ ܒܰܣ ܠܐ ܛܘܥܝܰܬ، ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ ܥܰܠ ܐܰܢ ܐܰܦ݁ܣ ܕܘ ܣܘܪܝܳܝܐ، ܟܳܠܷܙܡܝ ܠܰܢ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܰܢ.
ܣܰܪܐ: ܛܪܳܘܶܐ، ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܓܷܕ ܚܳܙܝܢܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܪܰܡܚܷܠ. ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ!
ܢܰܗܪܝܢ: ܐܰܠܳܗܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܥܡܰܟ݂!
Mobile ḥaṯo Neues Handy
Saro: Šlomo, ono i Saro no. Cam man komëjġolono? Saro: Hallo, ich bin Saro. Mit wem spreche ich?
Nahrin: B šayno, cam i Nahrin. Nahrin: Hallo, mit Nahrin.
Saro: Ha ṭawwo, šxwa acmax ëbcowayno mëjġolono. Aydarbo hat, mën kit mën layt? Saro: Gut, genau mit dir wollte ich sprechen. Wie geht es dir? Was gibt es Neues?
Nahrin: Tawdi, tawdi ṭawto no. Hat aydarbo hat? Xer yo, mën kit, cal mën këbcat mëjġolat acmi? Nahrin: Danke, danke, mir geht es gut. Wie geht es dir? Ist alles in Ordnung? Was gibt es, worüber möchtest du mit mir sprechen?
Saro: Këḏcat, aṯmël zwënlili mobile ḥaṯo, këtlilax kmo šwole acle. Saro: Weißt du, ich habe mir gestern ein neues Handy gekauft, ich habe dazu ein paar Fragen an dich.
Nahrin: Šafiro, cal u xer u mobile ḥaṯo. Mën šëkël yo? Nahrin: Schön, ich gratuliere zu dem Handy. Was ist es für eins?
Saro: Smartphone yo, mani aḥ ḥaṯe. Kit ebe mën d ëbcat! Saro: Es ist ein Smartphone, eines von diesen neuen. Es hat alles, was man will.
Nahrin: Mën koquṣdat? Nahrin: Was meinst du damit?
Saro: Maṯlo: šedoro d SMS, d e-mailat, täläfon foṯo b foṯo, ḥyoro d fëlime w ṣërtoṯe, šmoco d musiqa w medone ḥrene. Kibe ste ṣayarto ṭawto w mëqqa d ëbcat Apps: Facebook, Instagram, Twitter w lo këḏcono mën! Saro: Zum Beispiel: SMS und E-Mails senden, videotelefonieren, Filme und Bilder anschauen, Musik hören und andere Dinge. Es hat auch eine gute Kamera und Apps, so viele du willst: Facebook, Instagram, Twitter und ich weiß nicht was alles!
Nahrin: Alo koxal acle! Nahrin: Nicht schlecht!
Saro: Klay ṭacyono, kibe ste Apps das Suryoye xud Suryoyo Talk w SuraytApp du ilofo du lišono. Saro: Warte, ich habe vergessen, es hat auch aramäische/assyrische Apps, wie Suryoyo Talk und SuraytApp, zum Erlernen der Sprache.
Nahrin: E, šafiro, bas mën šwole këtlax? Nahrin: Ja, schön, aber welche Fragen hast du?
Saro: Ucdo nošo mtalfanleli. Hiz u smartphone elo qolo laṯi mine, mawxa laḏicono d aṯili täläfon. Këḏcat qay hawxa yo? Kolozam madacralle? Saro: Eben hat mich jemand angerufen. Das Smartphone hat vibriert, es hat aber nicht geklingelt. So habe ich nicht gemerkt, dass ich einen Anruf erhalten habe. Weißt du warum das so ist? Muss ich es zurückbringen?
Nahrin: Lo lo, haṯe latyo mede, lo kolozam madacratle. Tax ramḥël sidan, šotinalan qaḥwa w ḥayrina cal u mobile diḏax ste. U qaṭrayḏax kibi šëryalle! Nahrin: Nein, nein, das ist nichts, du brauchst es nicht zurückbringen. Komme morgen zu uns, wir trinken einen Kaffee und schauen uns dein Handy an. Ich kann dein Problem lösen.
Saro: Tawdi, ṭrowe, gëd ëṯyono w gëd mamṭalle acmi. Meqëm d nëfqono gëd oballax xabro bu WhatsApp. Saro: Danke, in Ordnung, ich werde kommen und es mitbringen. Bevor ich losgehe, werde ich dir mit WhatsApp schreiben.
NahrinHawxa hawyat modern? Bas lo ṭucyat, kolozam mëjġolina cal an Apps du Suryoyo, kolëzmi lan nacimayḏan. Nahrin: Bist du so schon modern geworden? Vergiss aber nicht, wir müssen über die aramäischen/assyrischen Apps sprechen, unsere Kinder brauchen sie.
SaroṬrowe, inaqlayo gëd ḥozina ḥḏoḏe ramḥël. Fëš bë šlomo!  Saro: Ok, dann sehen wir uns morgen. Tschüss!
NahrinAloho howe acmax!  Nahrin: Tschüss!