L'écran d'édition a besoin d'au moins 450 pixels en horizontal. Veuillez faire tourner votre écran ou utiliser un écran plus grand.

ܙܰܒܢܐ ܟ݂ܰܠܝܐ
ܙܰܒܢܐ ܟ݂ܰܠܝܐ
ܡܰܪܬܰܐ: ܫܠܳܡܐ ܟܰܪܝܢ، ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܰܬ؟
ܟܰܪܝܢ: ܒܫܰܝܢܐ، ܟܳܡܫܰܦܪܳܢܐ ܦܳܬ݂ܝ.
ܡܰܪܬܰܐ: ܠܰܝܟܐ ܐܰܙܰܠܬܐ ܗܰܬ؟
ܟܰܪܝܢ: ܟܷܬܠܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ.
ܡܰܪܬܰܐ: ܕܡܰܢ؟
ܟܰܪܝܢ: ܕܝ ܚܘܰܪܬ݂ܰܝܕ݂ܝ، ܐܝ ܢܝܣܰܢܶܐ.
ܡܰܪܬܰܐ: ܫܰܦܝܪܐ، ܥܰܠ‌ ܐܘ ܟ݂ܶܪ.
ܟܰܪܝܢ: ܬܰܘܕܝ. ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܝܐ، ܗܰܬ ܡܷܢ ܓܷܕ ܣܰܝܡܰܬ؟
ܡܰܪܬܰܐ: ܐܳܢܐ ܓܷܕ ܐܷܙܙܝ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܠܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܠܰܝܒܶܗ، ܥܰܘܳܕܐ ܝܐ ܗܘܠ ܥܰܨܪܝـܝܶܐ.
ܟܰܪܝܢ: ܐܘ ܦܰܩܝܪܐ ܕܘ ܝܰܥܩܘܒ ܕܝܣܰܐ! ܐܶܠܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܓܷܕ ܡܷܦܨܳܚܝ. ܝܰܘܡܐ ܒܰܣܝܡܐ.
ܡܰܪܬܰܐ: ܬܰܘܕܝ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܐܝ ܗܰܘܰܐ ܒܰܣܷܡܬܐ ܝܐ. ܐܝ ܢܝܣܰܢܶܐ ܗܰܘܝܠܰܗ ܓܰܕܐ ܛܰܘܘܐ. ܐܰܨ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܓܷܕ ܢܷܦܩܝ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܫܰܦܝܪܶܐ.
ܟܰܪܝܢ: ܐܶ، ܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܒܰܣܝܡܶܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܠܐ ܟܳܡܝܩܰܦܷܢ، ܟܳܠܳܙܰܡ ܚܰܐ ܗܳܘܶܠܶܗ ܓܰܕܐ ܛܰܘܘܐ. ܗܰܬ ܣܬܶܐ ܣܷܡ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܠܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܥܰܡ ܐܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܘܡܷܦܨܶܚܘ.
ܡܰܪܬܰܐ: ܛܪܳܘܶܐ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟ݂ܠܝܬ݂ܐ ܢܐ، ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܟܘܠܶܗ ܓܷܕ ܡܰܫܰܦܥܰܠܠܶܗ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ.
ܟܰܪܝܢ: ܫܰܦܝܪܐ، ܝܰܘܡܐ ܒܰܣܝܡܐ.
ܡܰܪܬܰܐ: ܬܰܘܕܝ، ܐܶܠܰܟ݂ ܣܬܶܐ ܝܰܘܡܐ ܒܰܣܝܡܐ ܘܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܗܘܝܐ ܒܪܷܟ݂ܬܐ.
Zabno xalyo Freizeit
Marta: Šlomo Karin, mën kosaymat? Marta: Hallo Karin, was machst du?
Karin: B šayno, komšafrono foṯi. Karin: Hallo, ich schminke mich.
Marta: Layko azalto hat? Marta: Wohin gehst du?
Karin: Këtli mëštuṯo. Karin: Ich gehe auf eine Hochzeit.
Marta: D man? Marta: Wessen Hochzeit?
Karin: Di ḥwarṯayḏi, i Nisane. Karin: Von meiner Freundin, Nisane.
Marta: Šafiro, cal u xer. Marta: Schön, ich gratuliere.
Karin: Tawdi. Yawme d šabṯo yo, hat mën gëd saymat? Karin: Danke. Es ist Samstag, was hast du vor?
Marta: Ono gëd ëzzi cam an nacime li ganṯo daḥ ḥäyewën. U Yacqub laybe, cawodo yo hul caṣriye. Marta: Ich gehe mit den Kindern in den Zoo. Yacqub kann nicht, er arbeitet bis zum Abend.
Karin: U faqiro du Yacqub disa! Elo an nacime gëd mëfṣoḥi. Yawmo basimo. Karin: Der arme Yacqub schon wieder! Die Kinder werden sich aber freuen. Einen schönen Tag euch.
Marta: Tawdi. Adyawma i hawa basëmto yo. I Nisane hawila gado ṭawwo. Aṣ ṣërtoṯe di mëštuṯo gëd nëfqi ġäläbe šafire. Marta: Danke. Heute ist das Wetter angenehm. Nisane hat Glück. Die Hochzeitsbilder werden sehr schön.
Karin: E, ay yawme basime hawxa lo komiqafën, kolozam ḥa howele gado ṭawwo. Hat ste sëm ṣërtoṯe lan nacime cam aḥ ḥäyewën w mëfṣeḥu. Karin: Ja, solch schöne Tage sind selten, man muss Glück haben. Mache du auch den Kindern Fotos mit den Tieren und habt viel Spaß!
Marta: Ṭrowe. Adyawma xliṯo no, u yawmo kule gëd mašafcalle
cam an nacime.
Marta: Okay. Heute habe ich frei, den ganzen Tag werde ich mit den Kindern verbringen.
Karin: Šafiro, yawmo basimo. Karin: Gut, schönen Tag.
Marta: Tawdi, elax ste yawmo basimo w naqla ḥreto i mëštuṯo huyo brëxto. Marta: Danke, dir auch einen schönen Tag und noch einmal die besten Wünsche für die Hochzeit.