L'écran d'édition a besoin d'au moins 450 pixels en horizontal. Veuillez faire tourner votre écran ou utiliser un écran plus grand.

Exercices II
3. Répondez aux questions suivantes à l'aide du texte.
1. Qay i iqarṯo du Barṣawmo nqila l Berlin? 1. Pourquoi est-ce que la famille de Barṣawmo a déménagé à Berlin ? ܩܰܝ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܢܩܝܠܰܗ ܠܒܶܪܠܝܢ؟ .1
---
2. Ema nqila i iqarṯo l Berlin? 2. Quand est-ce que la famille a déménagé ? ܐܶܡܰܐ ܢܩܝܠܰܗ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܠܒܶܪܠܝܢ؟ .2
---
3. Ayko makralle bayto? 3. Où ont-ils loué une maison ? ܐܰܝܟܐ ܡܰܟܪܰܠܠܶܗ ܒܰܝܬܐ؟ .3
---
4. Qay loṯewa ṣäbër li Ḥana w lu Barṣawmo? 4. Pourquoi est-ce que Ḥana et Barṣawmo s’ennuyaient ? ܩܰܝ ܠܳܐܬ݂ܶܘܰܐ ܨܱܒܷܪ ܠܝ ܚܰܢܰܐ ܘܠܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ؟ .4
---
5. Mën dukano ftëḥḥe? 5. Qu’ont-ils ouvert? ܡܷܢ ܕܘܟܰܢܐ ܦܬܷܚܚܶܗ؟ .5
---
6. Me man mdayanne zuze? 6. À qui ont-ils emprunté de l’argent ? ܡܶܐ ܡܰܢ ܡܕܰܝܰܢܢܶܗ ܙܘܙܶܐ؟ .6
---
7. Aydarbo mhalaxle šuġla di iqarṯo b Almanya? 7. Comment s’est développée la situation de la famille en Allemagne ? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܶܗ ܫܘܓ݂ܠܰܗ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ؟ .7
---
4. Faites des phrases correctes à partir des mots suivants.
1. bi aṯto - u Barṣawmo - mšawarle ܒܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܇ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܇ ܡܫܰܘܰܪܠܶܗ .1
---
2. nqila - l Berlin - i iqarṯo ܢܩܝܠܰܗ ܇ ܠܒܶܪܠܝܢ ܇ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ .2
---
3. azzën - li madrašto - an nacime ܐܰܙܙܷܢ ܇ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܇ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ .3
---
4. lišono Almanoyo - u Barṣawmo w i Ḥana - lëḏciwa ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ ܇ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܘܐܝ ܚܰܢܰܐ ܇ ܠܐܷܕ݂ܥܝܘܰܐ .4
---
5. ftëḥḥe - du dahwo - dukano - hënne ܦܬܷܚܚܶܗ ܇ ܕܘ ܕܰܗܘܐ ܇ ܕܘܟܰܢܐ ܇ ܗܷܢܢܶܐ .5
---
6. mdayanne – mam moraṯṯe - zuze - hënne ܡܕܰܝܰܢܢܶܗ ܇ ܡܰܡ ܡܳܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܇ ܙܘܙܶܐ ܇ ܗܷܢܢܶܐ .6
---
7. mhalaxla - i dukano - du dahwo - ṭawwo ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܰܗ ܇ ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܇ ܕܘ ܕܰܗܘܐ ܇ ܛܰܘܘܐ .7
---
5. Replacez les verbes suivants dans les phrases.
ܡܫܰܘܰܪܠܶܗ - ܡܰܟܪܶܠܰܗ - ܠܐܷܕ݂ܥܝܘܰܐ - ܥܰܝܫܳܘܰܐ - ܐܰܒܝܥܝ - ܡܩܰܦܶܠܶܗ - ܟܳܡܷܦܩܐ - ܗܘܘܶܗ - ܦܬܷܚܠܰܗ - ܝܰܠܝܦܐ
mšawarle – makrela – lëḏciwa – cayšowa – abici – mqafele – komëfqo – huwe – ftëḥla – yalifo
1. U Barṣawmo bi aṯto. ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܒܝ ܐܰܬ݂ܬܐ. 1.
2. I iqarṯo b Turcabdin. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. 2.
3. Hënne d nuqli l Berlin. ܗܷܢܢܶܐ ܕܢܘܩܠܝ ܠܒܶܪܠܝܢ. 3.
4. Bi bädaye  lišono Almanoyo. ܒܝ ܒܱܕܰܝܶܐ  ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ. 4.
5. I iqarṯo bayto b Berlin. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܒܰܝܬܐ ܒܒܶܪܠܝܢ. 5.
6. I baṭiluṯo qëṭre w šwole. ܐܝ ܒܰܛܝܠܘܬ݂ܐ ܩܷܛܪܶܐ ܘܫܘܳܠܶܐ. 6.
7. U Barṣawmo lo cwodo. ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܠܐ ܥܘܳܕܐ. 7.
8. Am more zuze b dayno lu Barṣawmo. ܐܰܡ ܡܳܪܶܐ ܙܘܙܶܐ ܒܕܰܝܢܐ ܠܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ. 8.
9. I iqarṯo dukano du dahwo. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܘܟܰܢܐ ܕܘ ܕܰܗܘܐ. 9.
10. I iqarṯo u lišono Almanoyo ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ. 10.
6 Quelle phrase est correcte ?
U Barṣawmo w i aṯto huwe fusqono. ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܘܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܗܘܘܶܗ ܦܘܣܩܳܢܐ.
U Barṣawmo w i aṯto ḥzalle fusqono. ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܘܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܚܙܰܠܠܶܗ ܦܘܣܩܳܢܐ.
   
Abici d zayri Berlin. ܐܰܒܝܥܝ ܕܙܰܝܪܝ ܒܶܪܠܝܢ.
Abici d nuqli l Berlin. ܐܰܒܝܥܝ ܕܢܘܩܠܝ ܠܒܶܪܠܝܢ.
   
Makralle bayto b Berlin. ܡܰܟܪܰܠܠܶܗ ܒܰܝܬܐ ܒܒܶܪܠܝܢ.
Zwënne bayto b Berlin. ܙܘܷܢܢܶܗ ܒܰܝܬܐ ܒܒܶܪܠܝܢ.
   
I Ḥana i ḥoṯo du Barṣawmo yo. ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܐܝ ܚܳܬ݂ܐ ܕܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܝܐ.
I Ḥana i aṯto du Barṣawmo yo. ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܝܐ.
   
B Ṭurcabdin cayšiwa ṭawwo. ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܥܰܝܫܝܘܰܐ ܛܰܘܘܐ.
B Ṭurcabdin fṣiḥiwa ṭawwo. ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܦܨܝܚܝܘܰܐ ܛܰܘܘܐ.
   
B Almanya yalifi u lišono Almanoyo. ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ ܝܰܠܝܦܝ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ.
B Almanya cwëdde u lišono Almanoyo. ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ ܥܘܷܕܕܶܗ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ.
   
Hënne ftëḥḥe dukano. ܗܷܢܢܶܐ ܦܬܷܚܚܶܗ ܕܘܟܰܢܐ.
Hënne sxërre dukano. ܗܷܢܢܶܐ ܣܟ݂ܷܪܪܶܗ ܕܘܟܰܢܐ.
   
An nacime yariwi b Almanya. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܝܰܪܝܘܝ ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ.
An nacime yariwi l Almanya. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܝܰܪܝܘܝ ܠܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ.
7. Reliez les images et les noms de métiers.
1  taxtor / osyo ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ 2
ḥalaqto ܚܰܠܰܩܬܐ
3 nagoro ܢܰܓܳܪܐ 4
sniġro ܣܢܝܓ݂ܪܐ
5 rašomo ܪܰܫܳܡܐ 6
šufer ܫܘܦܶܪ
7 ܚܰܝܰܪܬܐ ܕܰܟ ܟܰܝـܝܘܶܐ
  ḥayarto dak kayiwe
8
šayoco ܫܰܝܳܥܐ
9 qaṣobo ܩܰܨܳܒܐ 10
 garošo daṣ ṣërtoṯe ܓܰܪܳܫܐ ܕܰܨ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
11 ḥašawto ܚܰܫܰܘܬܐ 12
sakratere ܣܰܟܪܰܬܶܪܶܐ
13 ṭabaxto ܛܰܒܰܟ݂ܬܐ 14
zabolo ܙܰܒܳܠܐ
15 jaroḥo ܔܰܪܳܚܐ 16
macamrono ܡܰܥܰܡܪܳܢܐ
8. Complétez le tableau suivant.
Almanya  - -
ܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ  - -
Fransoyo -
ܦܪܰܢܣܳܝܐ -
 - Turkayto -
 - ܬܘܪܟܰܝܬܐ -
 - Swedoye
- ܣܘܶܕܳܝܶܐ
- Holandoye
- ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ
Lëbnon -  -
ܠܷܒܢܳܢ - -
Ciraqoyo -
ܥܝܪܰܩܳܝܐ -
9. Écoutez le texte suivant.
Ṭurcabdin Turabdin ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
Ṭurcabdin ṭuro šṭiḥo yo me alfo hul alfo w maṯe mëtrowat culyo bu tayman-madënḥo d Turkiya b Beṯnahrin i celayto. Le Turabdin est un plateau montagneux d’une altitude de 1000 à 1200m au sud-est de la Turquie en Haute Mésopotamie.  ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܛܘܪܐ ܫܛܝܚܐ ܝܐ ܡܶܐ ܐܰܠܦܐ ܗܘܠ ܐܰܠܦܐ ܘܡܰܬ݂ܶܐ ܡܷܬܪܳܘܰܬ ܥܘܠܝܐ ܒܘ ܬܰܝܡܰܢ-ܡܰܕܷܢܚܐ ܕܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܒܒܶܝܬ݂ܢܰܗܪܝܢ ܐܝ ܥܶܠܰܝܬܐ.
Kule mas Suryoye camiro wa w heš kit ebe Suryoye. Il était habité entièrement par des Syriaques et il y a encore des Syriaques qui y habitent. ܟܘܠܶܗ ܡܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܥܰܡܝܪܐ ܘܰܐ ܘܗܶܫ ܟܝܬ ܐܶܒܶܗ ܣܘܪܝܳܝܶܐ.
Cal i xariṭa d Turkiya Ṭurcabdin lo komaḥwe xud qlimo l ruḥe. Sur la carte de la Turquie, le Turabdin n’apparaît pas comme une région à part entière. ܥܰܠ ܐܝ ܟ݂ܰܪܝܛܰܐ ܕܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܟ݂ܘܕ ܩܠܝܡܐ ܠܪܘܚܶܗ.
Bu macërbo d Ṭurcabdin këṯyo i mḏito d Marde, bu madënḥo i mḏito dë Gziro cal u nahro d Dëqlaṯ. À l’ouest du Turabdin, se trouve la ville de Mardin ; à l’est, la ville de Cizre sur le Tigre.  ܒܘ ܡܰܥܷܪܒܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܷܐܬ݂ܝܐ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܡܰܪܕܶܐ، ܒܘ ܡܰܕܷܢܚܐ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܷܓܙܝܪܐ ܥܰܠ ܐܘ ܢܰܗܪܐ ܕܕܷܩܠܰܬ݂.
Bu garbyo kofayšo Ḥësno d Kifo, haṯe ste cal u nahro d Dëqlaṯ yo, w bu taymno i mḏito dë Nṣiwën d këtyo cal u tḥumo d Suriya. Au nord, se situe Hasankeyf, également sur le Tigre; et au sud, la ville de Nusaybin, à la frontière syrienne. ܒܘ ܓܰܪܒܝܐ ܟܳܦܰܝܫܐ ܚܷܣܢܐ ܕܟܝܦܐ، ܗܰܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܢܰܗܪܐ ܕܕܷܩܠܰܬ݂ ܝܐ، ܘܒܘ ܬܰܝܡܢܐ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܷܢܨܝܘܷܢ ܕܟܷܬܝܐ ܥܰܠ ܐܘ ܬܚܘܡܐ ܕܣܘܪܝـܝܰܐ.
B Ṭurcabdin kito qëryawoṯe nacime ġäläbe, elo ucdo an noše bu zoyudo kocayši bam mḏinoṯe d Mëḏyaḏ, Nṣiwën, Azëx, Gziro, Ḥësno d Kifo w Karboran. Au Turabdin, il y a beaucoup de petits villages mais la plupart des gens vivent maintenant dans les villes : Midyat, Nusaybin, Idil, Cizre, Hasankeyf et Dargeçit. ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܝܬܐ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ، ܐܶܠܐ ܐܘܥܕܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܒܰܡ ܡܕ݂ܝܢܳܬ݂ܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂، ܢܨܝܘܷܢ، ܐܰܙܷܟ݂، ܓܙܝܪܐ، ܚܷܣܢܐ ܕܟܝܦܐ ܘܟܰܪܒܳܪܰܢ.
Mëḏyaḏ nuqazto rišayto yo w konëflo b falge d Ṭurcabdin. U mënyono dac comurayḏa maṭi lë tmoni alfo nafšoṯe. Midyat est un lieu central et se trouve au milieu du Turabdin. Son nombre d’habitants a atteint les 80000 âmes. ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܢܘܩܰܙܬܐ ܪܝܫܰܝܬܐ ܝܐ ܘܟܳܢܷܦܠܐ ܒܦܰܠܓܶܗ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܐܘ ܡܷܢܝܳܢܐ ܕܰܥ ܥܳܡܘܪܰܝܕ݂ܰܗ ܡܰܛܝ ܠܷܬܡܳܢܝ ܐܰܠܦܐ ܢܰܦܫܳܬ݂ܶܐ.
U qlimo d Ṭurcabdin fliġo yo mdabronoiṯ cal af fënyoṯe d Marde, Baṭman w Šarnax. La région du Turabdin est divisée sur le plan administratif entre les régions de Mardin, Batman et Şırnak. ܐܘ ܩܠܝܡܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܦܠܝܓ݂ܐ ܝܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܦ ܦܷܢܝܳܬ݂ܶܐ ܕܡܰܪܕܶܐ، ܒܰܐܛܡܰܢ ܘܫܰܪܢܰܟ݂.
Aš šuġlone di šulṭonuṯo bat tlaṯ mḏinoṯani komisomi. Les affaires officielles se sont dans ces trois villes. ܐܰܫ ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܝ ܫܘܠܛܳܢܘܬ݂ܐ ܒܰܬ ܬܠܰܬ݂ ܡܕ݂ܝܢܳܬ݂ܰܢܝ ܟܳܡܝܣܳܡܝ.
Cam u zabno came mšaḥëlfe aṯën w camiri b Ṭurcabdin. Elo ac comurayḏe aš šëršonoye as Suryoye ne. Au fil du temps, différents peuples sont venus s'installer à Turabdin. Mais les premiers habitants sont les Syriaques. ܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܥܰܡܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ ܐܰܬ݂ܷܢ ܘܥܰܡܝܪܝ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܐܶܠܐ ܐܰܥ ܥܳܡܘܪܰܝܕ݂ܶܗ ܐܰܫ ܫܷܪܫܳܢܳܝܶܐ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܢܶܐ.
Bëṯër mu Sayfo daḥ ḥamšacsar w man ëštiyat u mënyono das Suryoye naḥët ġäläbe w maṭi bay yawmani l noqëṣ me tre alfo nafšoṯe b Ṭurcabdin kule. Après le génocide de 1915 et depuis les années 1960, le nombre de Syriaques a fortement diminué et compte aujourd'hui moins de 2000 âmes dans l'ensemble de Turabdin. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܣܰܝܦܐ ܕܰܚ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܘܡܰܢ ܐܷܫܬܝـܝܰܬ ܐܘ ܡܷܢܝܳܢܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܢܰܚܷܬ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܘܡܰܛܝ ܒܰܝ ܝܰܘܡܰܢܝ ܠܢܳܩܷܨ ܡܶܐ ܬܪܶܐ ܐܰܠܦܐ ܢܰܦܫܳܬ݂ܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܘܠܶܗ.
I marduṯo w u lišono das Suryoye kul d aṯi talën me qum i cayno. Fayiši bëlḥuḏe bad dayre w bac citoṯe aw baq qëryawoṯe d as Suryoye kocayši appe. La culture et la langue des Syriaques ont perdu du terrain au fil du temps. On ne peut les trouver plus que dans les monastères, les églises et les villages où vivent les Syriaques. ܐܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܘܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܟܘܠ ܕܐܰܬ݂ܝ ܬܰܠܷܢ ܡܶܐ ܩܘܡ ܐܝ ܥܰܝܢܐ. ܦܰܝـܝܫܝ ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ ܒܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܘܒܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܐܰܘ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ.
I aġlabiye dac comure d Ṭurcabdin adyawma Kurdoye ne. I marduṯo w u lišono Kurdoyo mšalṭe ne bu qlimo, cam gabe d këtyo u Turkoyo u lišono rušmoyo. La grande majorité des habitants du Turabdin sont aujourd'hui des Kurdes. La langue et la culture kurdes sont prédominantes dans cette région, tandis que le turc est la langue officielle. ܐܝ ܐܰܓ݂ܠܰܒܝـܝܶܐ ܕܰܥ ܥܳܡܘܪܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܢܶܐ. ܐܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܘܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܟܘܪܕܳܝܐ ܡܫܰܠܛܶܐ ܢܶܐ ܒܘ ܩܠܝܡܐ، ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܬܘܪܟܳܝܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܪܘܫܡܳܝܐ.
Ṭurcabdin, me ëšme komiḏac d këtyo qlimo ṭuroyo, bu qayṭo šaḥuno yo w bu saṯwo jamudo yo. Le Turabdin, comme son nom l'indique, est une région montagneuse. Il y fait chaud en été et froid en hiver. ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܡܶܐ ܐܷܫܡܶܗ ܟܳܡܝܕ݂ܰܥ ܕܟܷܬܝܐ ܩܠܝܡܐ ܛܘܪܳܝܐ، ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܫܰܚܘܢܐ ܝܐ ܘܒܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܔܰܡܘܕܐ ܝܐ.
U rabëc w at tëšroyoṯe šuḥlofe du maṭro ne. Bay yarḥe du rabëc koqolab l ganṯo d këtyo bzërto b kul šëkël d warde w baybune. Le printemps et l'automne sont les saisons des pluies. Durant les mois du printemps, (le Turabdin) se transforme en un jardin couvert de fleurs et de bourgeons de toutes sortes. ܐܘ ܪܰܒܷܥ ܘܰܐܬ ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܫܘܚܠܳܦܶܐ ܕܘ ܡܰܛܪܐ ܢܶܐ. ܒܰܝ ܝܰܪܚܶܐ ܕܘ ܪܰܒܷܥ ܟܳܩܳܠܰܒ ܠܓܰܢܬ݂ܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܙܷܪܬܐ ܒܟܘܠ ܫܷܟܷܠ ܕܘܰܪܕܶܐ ܘܒܰܝܒܘܢܶܐ.
Qlimo ġäläbe šafiro w šalyo yo. Këtle hawa ṣfiṯo w basëmto, elo faqiro yo mam maye. La région est très belle et tranquille, l'air y est pur et agréable, mais c'est une région pauvre en eau. ܩܠܝܡܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܫܰܦܝܪܐ ܘܫܰܠܝܐ ܝܐ. ܟܷܬܠܶܗ ܗܰܘܰܐ ܨܦܝܬ݂ܐ ܘܒܰܣܷܡܬܐ، ܐܶܠܐ ܦܰܩܝܪܐ ܝܐ ܡܰܡ ܡܰܝܶܐ.
Karyo ëmmina, Ṭurcabdin qlimo maxtabzabnoyo das Suryoye yo. En bref, le Turabdin est une région historique des Syriaques. ܟܰܪܝܐ ܐܷܡܡܝܢܰܐ، ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܩܠܝܡܐ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܝܐ.
Ebe macmarre hënne dayre w citoṯe maz zabne qamoye di mšiḥoyuṯo w mšatasse madrašyoṯe iḏice w celoye d mawfaqqe malfone, kaṯowe w yaducṯone rabe. Ils y ont construit des monastères et des églises dès les premiers temps du christianisme et ont fondé de grandes écoles réputées qui ont produit de grands enseignants, auteurs et savants. ܐܶܒܶܐ ܡܰܥܡܰܪܪܶܗ ܗܷܢܢܶܐ ܕܰܝܪܶܐ ܘܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܡܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܕܝ ܡܫܝܚܳܝܘܬ݂ܐ ܘܡܫܰܬܰܣܣܶܗ ܡܰܕܷܪܰܫܝܳܬ݂ܶܐ ܐܝܕ݂ܝܥܶܐ ܘܥܶܠܳܝܶܐ ܕܡܰܘܦܰܩܩܶܗ ܡܰܠܦܳܢܶܐ، ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ ܘܝܰܕܘܥܬ݂ܳܢܶܐ ܪܰܒܶܐ.