L'écran d'édition a besoin d'au moins 450 pixels en horizontal. Veuillez faire tourner votre écran ou utiliser un écran plus grand.

Nawlo w medya knušyayto     ܢܰܘܠܐ ܘܡܶܕܝܰܐ ܟܢܘܫܝܰـܝܬܐ
5. Nawlo w medya knušyayto   ܗ. ܢܰܘܠܐ ܘܡܶܕܝܰܐ ܟܢܘܫܝܰـܝܬܐ
Baz zabne qamoye1 d aṯina l Holanda, aṭ ṭebe2 moṭënwa elan mu tälävizyon3, mu radyo, mas sfaryawme4 aw mam mġale5. Heš6 lëḏciwayna u nawlo7 mën yo. Yëtwiwayna qum u tälävizyon w mfarjiwayna8 aṭ ṭebe, taḥrazto yulfonayto9 aw fëlim10 basimo. I sinäma11 bu bayto wa! Ṣafrayto inaqla d qaymiwayna mi šanṯo12, mḥaḏriwayna13 i qroṭën14 cal i ṭëbliṯo. Cam i qroṭën maydiwayna as sfaryawme aw i mġalṯo b iḏayna w qoriwayna mën kokëṯwi ag gëlyunore15 cal aṭ ṭebe dë briṯo. Bëṯër kul nošo ëzzewa lu šuġlayḏe16. B gawe di raḏayto maṣiṯiwayna17 cal zmaryoṯe18 basime mu radyo. ܒܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܕܐܰܬ݂ܝܢܰܐ ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ، ܐܰܛ ܛܶܒܶܐ ܡܳܛܷܢܘܰܐ ܐܶܠܰܢ ܡܘ ܬܱܠܱܒ݂ܝܙܝܳܢ، ܡܘ ܪܰܐܕܝܐ، ܡܰܣ ܣܦܰܪܝܰܘܡܶܐ ܐܰܘ ܡܰܡ ܡܓ݂ܰܠܶܐ. ܗܶܫ ܠܷܐܕ݂ܥܝܘܰܝܢܰܐ ܐܘ ܢܰܘܠܐ ܡܷܢ ܝܐ. ܝܷܬܘܝܘܰܝܢܰܐ ܩܘܡ ܐܘ ܬܱܠܱܒ݂ܝܙܝܳܢ ܘܡܦܰܪܔܝܘܰܝܢܰܐ ܐܰܛ ܛܶܒܶܐ، ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܝܘܠܦܳܢܰܝܬܐ ܐܰܘ ܦܷܠܝܡ ܒܰܣܝܡܐ. ܐܝ ܣܝܢܱܡܰܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܘܰܐ! ܨܰܦܪܰܝܬܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܩܰܝܡܝܘܰܝܢܰܐ ܡܝ ܫܰܢܬ݂ܐ، ܡܚܰܕ݂ܪܝܘܰܝܢܰܐ ܐܝ ܩܪܳܛܷܢ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ. ܥܰܡ ܐܝ ܩܪܳܛܷܢ ܡܰܝܕܝܘܰܝܢܰܐ ܐܰܣ ܣܦܰܪܝܰܘܡܶܐ ܐܰܘ ܐܝ ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܐ ܒܐܝܕ݂ܰܝܢܰܐ ܘܩܳܪܝܘܰܝܢܰܐ ܡܷܢ ܟܳܟܷܬ݂ܘܝ ܐܰܓ ܓܷܠܝܘܢܳܪܶܐ ܥܰܠ‌ ܐܰܛ ܛܶܒܶܐ ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܐܷܙܙܶܘܰܐ ܠܘ ܫܘܓ݂ܠܰܝܕ݂ܶܗ. ܒܓܰܘܶܗ ܕܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܡܰܨܝܬ݂ܝܘܰܝܢܰܐ ܥܰܠ ܙܡܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܒܰܣܝܡܶܐ ܡܘ ܪܰܐܕܝܐ.
Elo ucdo aḥna ġäläbe mšawšaṭlan ruḥayna19 cal d kit nawlo. Ftiḥ20 u nawlo l kul camo bë briṯo. Cal u darbo21 du nawlo kiban moṭina lë ḥḏoḏe bu e-mail, Facebook, Instagram, Twitter w šarko22. Hani kulle komitawmarre bu Ënglišoyo “social media”, aḥna këmmina “medya knušyayto”. Hamma mar23 kul nošo ucdo këtle täläfon di iḏo d këtyo masiro24 bu nawlo. Bu täläfon këppe ḥozën kul ṭebo d koṯe bu nawlo. Bu nawlo këppe saymi ġäläbe medone ḥrene. Maṯlo: këppe mšadri ṣërtoṯe lë ḥḏoḏe aw vidyowat w ḥayri cal fëlime b Youtube. Iḏa d ëbci, këppe bu WhatsApp mëjġoli ste. Bak kṯawyoṯe25 kobën w šuqli26 cam ḥḏoḏe. Bu šëklano27 an noše d kocayši qariwo aw raḥuqo me ḥḏoḏe, kowalle asiruṯo cam ḥḏoḏe. ܐܶܠܐ ܐܘܥܕܐ ܐܰܚܢܰܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܫܰܘܫܰܛܠܰܢ ܪܘܚܰـܝܢܰܐ ܥܰܠ ܕܟܝܬ ܢܰܘܠܐ. ܦܬܝـܚ ܐܘ ܢܰܘܠܐ ܠܟܘܠ ܥܰܡܐ ܒܷܒܪܝܬ݂ܐ. ܥܰܠ‌ ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ ܟܝܒܰܢ ܡܳܛܝܢܰܐ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܘ ܐܝܡܰܝܠ E-mail، ܒܘ ܦܰܝܣܒܘܟ Facebook، ܒܘ ܐܝܢܣܬܰܓܪܰܡ Instagram، ܒܘ ܬܘܝܬܬܷܪ Twitter ܘܫܰܪܟܐ. ܗܰܢܝ ܟܘܠܠܶܗ ܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪܪܶܗ ܒܘ ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ ܣܳܣܝܰܠ ܡܶܕܝܰܐ Social Media. ܗܰܡܡܰܐ ܡܰܪ ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܐܘܥܕܐ ܟܷܬܠܶܗ ܬܱܠܱܦܳܢ ܕܝ ܐܝܕ݂ܐ ܕܟܷܬܝܐ ܡܰܣܝܪܐ ܒܘ ܢܰܘܠܐ. ܒܘ ܬܱܠܱܦܳܢ ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܚܳܙܷܢ ܟܘܠ ܛܶܒܐ ܕܟܳܐܬ݂ܶܐ ܒܘ ܢܰܘܠܐ. ܒܘ ܢܰܘܠܐ ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܣܰܝܡܝ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܶܕܳܢܶܐ ܚܪܶܢܶܐ. ܡܰܬ݂ܠܐ: ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܡܫܰܕܪܝ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܰܘ ܒ݂ܝܕܝܳܘܰܬ ܘܚܰܝܪܝ ܥܰܠ ܦܷܠܝܡܶܐ ܒܝܘܬܝܘܒ (Youtube). ܐܝܕ݂ܰܐ ܕܐܷܒܥܝ، ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܒܘ ܘܰܐܬܣܐܰܦ݁ (WhatsApp) ܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܣܬܶܐ. ܒܰܟ ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ ܟܳܐܒܷܢ ܘܫܘܩܠܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܥܰܝܫܝ ܩܰܪܝܘܐ ܐܰܘ ܪܰܚܘܩܐ ܡܶܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܟܳܘܰܠܠܶܗ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
Aḥ ḥaye du zabnano28 hawën fšiṭe29 ġäläbe. Ḥa kibe mu nawlo yolaf ġäläbe medone. Iḏa kit šwole cal ṣbuṯo, kibe ḥa korax bu nawlo d yolaf acla. Iḏa ḥa d obac oḏac cal u muzoġo b aṯro ḥreno, u nawlo mëḥḏo30 komaḥwele. Tḥumo31 lu yulfono bu nawlo layt. ܐܰܚ ܚܰـܝܶܐ ܕܘ ܙܰܒܢܰܢܐ ܗܰܘܷܢ ܦܫܝܛܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. ܚܰܐ ܟܝܒܶܗ ܡܘ ܢܰܘܠܐ ܝܳܠܰܦ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܶܕܳܢܶܐ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܟܝܬ ܫܘܳܠܶܐ ܥܰܠ ܨܒܘܬ݂ܐ، ܟܝܒܶܗ ܚܰܐ ܟܳܪܰܟ݂ ܒܘ ܢܰܘܠܐ ܕܝܳܠܰܦ ܐܰܥܠܰܗ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܕܐܳܒܰܥ ܐܳܕ݂ܰܥ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܡܘܙܳܓ݂ܐ ܒܐܰܬ݂ܪܐ ܚܪܶܢܐ، ܐܘ ܢܰܘܠܐ ܡܷܚܕ݂ܐ ܟܳܡܰܚܘܶܠܶܗ. ܬܚܘܡܐ ܠܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܒܘ ܢܰܘܠܐ ܠܰܝܬ.
U nawlo këtle medone ṭawwe w ḥarbe32 ste, medone msimone w mrimone. U mede d këtyo msimono bu nawlo hano yo bu rënyayḏi33: mabuco34 rabo du yulfono yo. Ḥa kowele35 iḏacṯo cal u mede d kowe bë briṯo. Mede ḥreno d këtyo ulṣoyo bu nawlo, magon36 yo l kul ḥa. Kul nošo kibe mëstacmal medya knušyayto37 dlo zuze38. Komisam esore cam noše d latne iḏice39. Bëṯër kowën ḥawrone bë briṯo kula. U ḥa d latle šuġlo aw cajizo40 yo, kibe mfaraj bu nawlo cal aḥ ḥrene. Ḥa kibe ḥoze aḥ ḥawronayḏe mën kosaymi w mën koṭorën41. D rëḥmi42 këppe mejġoli cam ḥḏoḏe.

ܐܘ ܢܰܘܠܐ ܟܷܬܠܶܗ ܡܶܕܳܢܶܐ ܛܰܘܘܶܐ ܘܚܰܪܒܶܐ ܣܬܶܐ، ܡܶܕܳܢܶܐ ܡܣܝܡܳܢܶܐ ܘܡܪܝܡܳܢܶܐ. ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܷܬܝܐ ܡܣܝܡܳܢܐ ܒܘ ܢܰܘܠܐ ܗܰܢܐ ܝܐ ܒܘ ܪܷܢܝܰـܝܕ݂ܝ܃ ܡܰܒܘܥܐ ܪܰܒܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܝܐ. ܚܰܐ ܟܳܘܶܠܶܗ ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܳܘܶܐ ܒܷܒܪܝܬ݂ܐ. ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘܠܨܳܝܐ ܒܘ ܢܰܘܠܐ، ܡܰܓܳܢ ܝܐ ܠܟܘܠ ܚܰܐ. ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܟܝܒܶܗ ܡܷܣܬܰܥܡܰܠ ܡܶܕܝܰܐ ܟܢܘܫܝܰـܝܬܐ ܕܠܐ ܙܘܙܶܐ. ܟܳܡܝܣܰܡ ܐܶܣܳܪܶܐ ܥܰܡ ܢܳܫܶܐ ܕܠܰܬܢܶܐ ܐܝܕ݂ܝܥܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܳܘܷܢ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܒܷܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ. ܐܘ ܚܰܐ ܕܠܰܬܠܶܗ ܫܘܓ݂ܠܐ ܐܰܘ ܥܰܔܝܙܐ ܝܐ، ܟܝܒܶܗ ܡܦܰܪܰܔ ܒܘ ܢܰܘܠܐ ܥܰܠ ‌ܐܰܚ ܚܪܶܢܶܐ. ܚܰܐ ܟܝܒܶܗ ܚܳܙܶܐ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝ ܘܡܷܢ ܟܳܛܳܪܷܢ. ܕܪܷܚܡܝ ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܡܶܔܓ݂ܳܠܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.

Naqlawoṯe u nawlo komamṭe tre farṣufe43 ste lë ḥḏoḏe. Aw claymo w claymṯo këppe saymi wacdo d ḥozën ḥḏoḏe. Ġer mani kit medone ġäläbe ḥa d soyam cal u darbo du nawlo. ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ ܐܘ ܢܰܘܠܐ ܟܳܡܰܡܛܶܐ ܬܪܶܐ ܦܰܪܨܘܦܶܐ ܣܬܶܐ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܐܰܘ ܥܠܰܝܡܐ ܘܥܠܰܝܡܬ݂ܐ ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܣܰܝܡܝ ܘܰܥܕܐ ܕܚܳܙܷܢ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܓ݂ܶܝܪ ܡܰܢܝ ܟܝܬ ܡܶܕܳܢܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܚܰܐ ܕܣܳܝܰܡ ܥܰܠ ‌ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ.
U mede d këtyo mrimono hano yo: i diloyuṯo qnumayto44 latyo bam mo mo45 mastarto46 ebe. Naqlawoṯe koḥozina bu Facebook, kit qale47 w ṣucre48. Cam ḥbol49 hawxa medone komacëjzi50. U nošo kowe lhiqoyo51 lu ferojo52 aw li iḏacṯo53 d cal u ḥreno. Hano mede dilonoyo54 yo bu Facebook w bu Instagram. Ak kasyoṯo55 du nošo komëglën56. Lo kofoyaš mede talyo57. Kul ḥawro58 kibe ḥoze ayna ḥawro aw ḥwarṯo59 bu nawlo yo.  Komëfrosi60 medone d lo kolozam mëfrosi. Kit farṣufe d kofërsi61 medone ġäläbe baṭile62 w zoyude63. ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܷܬܝܐ ܡܪܝܡܳܢܐ ܗܰܢܐ ܝܐ܃ ܐܝ ܕܝܠܳܝܘܬ݂ܐ ܩܢܘܡܰܝܬܐ ܠܰܬܝܐ ܒܰܡ ܡܐ ܡܐ ܡܰܣܬܰܪܬܐ ܐܶܒܶܗ. ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܒܘ ܦܰܝܣܒܘܟ، ܟܝܬ ܩܰܠܶܐ ܘܨܘܥܪܶܐ. ܥܰܡ ܚܒܳܠ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܶܕܳܢܶܐ ܟܳܡܰܥܷܔܙܝ. ܐܘ ܢܳܫܐ ܟܳܘܶܐ ܠܗܝܩܝܐ ܠܘ ܦܶܪܳܔܐ ܐܰܘ ܠܝ ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܕܥܰܠ ‌ܐܘ ܚܪܶܢܐ. ܗܰܢܐ ܡܶܕܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ ܝܐ ܒܘ ܦܰܝܣܒܘܟ ܘܒܘ ܐܝܢܣܬܰܓܪܰܡ. ܐܰܟ ܟܰܣܝܳܬ݂ܐ ܕܘ ܢܳܫܐ ܟܳܡܷܓܠܷܢ. ܠܐ ܟܳܦܳܝܰܫ ܡܶܕܶܐ ܬܰܠܝܐ. ܟܘܠ ܚܰܘܪܐ ܟܝܒܶܗ ܚܳܙܶܐ ܐܰܝܢܰܐ ܚܰܘܪܐ ܐܰܘ ܚܘܰܪܬ݂ܐ ܒܘ ܢܰܘܠܐ ܝܐ. ܟܳܡܷܦܪܳܣܝ ܡܶܕܳܢܶܐ ܕܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܷܦܪܳܣܝ. ܟܝܬ ܦܰܪܨܘܦܶܐ ܕܟܳܦܷܪܣܝ ܡܶܕܳܢܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܒܰܛܝܠܶܐ ܘܙܳܝܘܕܶܐ.
Naqlawoṯe u camo law koḏac64 mën yo triṣo65 w mën yo fawdo. Aṭ ṭebe d komëfrosi bu nawlo latne kul naqla triṣe. U furšono bayn di duglo w du šrolo lo komaḥwe ṭawwo66. Cal hawxa kolozam ḥayrina67 b dafe di medya d kofërsi ṭebe triṣe. Kul farṣufo ste, zcuro68 aw rabo, ṭro soyam dëqqa69 mën kokoṯaw aw mën koforas bu nawlo.

ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ ܐܘ ܥܰܡܐ ܠܰܘ ܟܳܐܕ݂ܰܥ ܡܷܢ ܝܐ ܬܪܝܨܐ ܘܡܷܢ ܝܐ ܦܰܘܕܐ. ܐܰܛ ܛܶܒܶܐ ܕܟܳܡܷܦܪܳܣܝ ܒܘ ܢܰܘܠܐ ܠܰܬܢܶܐ ܟܘܠ ܢܰܩܠܰܐ ܬܪܝܨܶܐ. ܐܘ ܦܘܪܫܳܢܐ ܒܰܝܢ ܕܝ ܕܘܓܠܐ ܘܕܘ ܫܪܳܠܐ ܠܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܛܰܘܘܐ. ܥܰܠ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܚܰـܝܪܝܢܰܐ ܒܕܰܦܶܐ ܕܝ ܡܶܕܝܰܐ ܕܟܳܦܷܪܣܝ ܛܶܒܶܐ ܬܪܝܨܶܐ. ܟܘܠ ܦܰܪܨܘܦܐ ܣܬܶܐ، ܙܥܘܪܐ ܐܰܘ ܪܰܒܐ، ܛܪܐ ܣܳܝܰܡ ܕܷܩܩܰܐ ܡܷܢ ܟܳܟܳܬ݂ܰܘ ܐܰܘ ܡܷܢ ܟܳܦܳܪܰܣ ܒܘ ܢܰܘܠܐ.

Mrimonoyo ste d an nacime naqlawoṯe lo koḥorawwe70 mah hërgaṯṯe di madrašto, cal d komašafci zabno zoyudo bi medya knušyayto. U ḥa d latyo ḥfiṭo71 eba lo koḥëšwile72 ḥawro l ruḥayye. ܡܪܝܡܳܢܐ ܝܐ ܣܬܶܐ ܕܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ ܠܐ ܟܳܚܳܪܰܘܘܶܗ ܡܰܗ ܗܷܪܓܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܕܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ، ܥܰܠ ܕܟܳܡܰܫܰܦܥܝ ܙܰܒܢܐ ܙܳܝܘܕܐ ܒܝ ܡܶܕܝܰܐ ܟܢܘܫܝܰـܝܬܐ. ܐܘ ܚܰܐ ܕܠܰܬܝܐ ܚܦܝܛܐ ܐܶܒܰܗ ܠܐ ܟܳܚܷܫܘܝܠܶܗ ܚܰܘܪܐ ܠܪܘܚܰـܝـܝܶܗ.
Cam hani kulle73 lo ṭocina d u nawlo hulelan mkone du šušoṭo d këtne ġäläbe rabe w komanfac74 li nošuṯo75 kula. ܥܰܡ ܗܰܢܝ ܟܘܠܠܶܗ ܠܐ ܛܳܥܝܢܰܐ ܕܐܘ ܢܰܘܠܐ ܗܘܠܶܠܰܢ ܡܟܳܢܶܐ ܕܘ ܫܘܫܳܛܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܪܰܒܶܐ ܘܟܳܡܰܢܦܰܥ ܠܝ ܢܳܫܘܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ.
   
Atiya Akfidan Turan ܥܱܛܝـܝܰܐ ܕܒܶܐ ܫܰܡܥܷܢ ܚܰܢܢܶܐ ܚܰـܝܕܐ
Kommentar
1 baz zabne qamoye ܒܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ in der ersten Zeit, zu Beginn
2 aṭ ṭebe ܐܰܛ ܛܶܒܶܐ die Nachrichten
3 tälävizyon ܬܱܠܱܒ݂ܝܙܝܳܢ Fernseher
4 sfaryawme ܣܦܰܪܝܰܘܡܶܐ Zeitungen
5 mġale (sg. mġalṯo) ܡܓ݂ܰܠܶܐ (ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܐ) Zeitschriften
6 heš (lo) ܗܶܫ (ܠܐ) noch (nicht)
7 u nawlo ܐܘ ܢܰܘܠܐ das Internet
8 mfarjiwayna ܡܦܰܪܔܝܘܰܝܢܰܐ wir schauten
9 taḥrazto yulfonayto ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܝܘܠܦܳܢܰܝܬܐ Bildungsprogramm
10 fëlim ܦܷܠܝܡ Film
11 sinäma ܣܝܢܱܡܰܐ Kino
12 qaymiwayna mi šanṯo ܩܰܝܡܝܘܰܝܢܰܐ ܡܝ ܫܰܢܬ݂ܐ wir wachten auf, wir standen auf
13 mḥaḏriwayna ܡܚܰܕ݂ܪܝܘܰܝܢܰܐ wir bereiteten vor
14 i qroṭën ܐܝ ܩܪܳܛܷܢ das Frühstück
15 gëlyunore ܓܷܠܝܘܢܳܪܶܐ Journalisten
16 u šuġlayḏe ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܰܝܕ݂ܶܗ seine Arbeit
17 maṣiṯiwayna ܡܰܨܝܬ݂ܝܘܰܝܢܰܐ wir hörten zu
18 zmaryoṯe ܙܡܰܪܝܳܬ݂ܶܐ Lieder
19 mšawšaṭlan ruḥayna ܡܫܰܘܫܰܛܠܰܢ ܪܘܚܰـܝܢܰܐ wir haben uns entwickelt
20 ftiḥ ܦܬܝـܚ es wurde zugänglich
21 cal u darbo (d) ܥܰܠ‌ ܐܘ ܕܰܪܒܐ (ܕ) mit Hilfe von, durch, über
22 w šarko ܘܫܰܪܟܐ und so weiter
23 hamma mar ܗܰܡܡܰܐ ܡܰܪ fast
24 masiro ܡܰܣܝܪܐ verbunden (m.)
25 kṯawyoṯe ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ Textnachrichten
26 kobën w šuqli ܟܳܐܒܷܢ ܘܫܘܩܠܝ sie kommunizieren
27 bu šëklano ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ auf diese Art und Weise, so
28 aḥ ḥaye du zabnano ܐܰܚ ܚܰـܝܶܐ ܕܘ ܙܰܒܢܰܢܐ das heutige Leben
29 fšiṭe ܦܫܝܛܶܐ einfach (Pl.), leicht (Pl.)
30 mëḥḏo ܡܷܚܕ݂ܐ sofort
31 tḥumo ܬܚܘܡܐ Grenze
32 medone ṭawwe w ḥarbe ܡܶܕܳܢܶܐ ܛܰܘܘܶܐ ܘܚܰܪܒܶܐ gute und schlechte Seiten
33 bu rënyayḏi ܒܘ ܪܷܢܝܰـܝܕ݂ܝ meiner Meinung nach
34 mabuco ܡܰܒܘܥܐ Quelle
35 ḥa kowele ܚܰܐ ܟܳܘܶܠܶܗ man bekommt
36 magon ܡܰܓܳܢ kostenlos, gratis
37 medya knušyayto ܡܶܕܝܰܐ ܟܢܘܫܝܰـܝܬܐ Soziale Netzwerke, Social Media
38 dlo zuze ܕܠܐ ܙܘܙܶܐ kostenlos, gratis
39 iḏice ܐܝܕ݂ܝܥܶܐ bekannt (Pl.)
40 cajizo ܥܰܔܝܙܐ gelangweilt (m.), unwohl (m.)
41 mën kosaymi w mën koṭorën ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝ ܘܡܷܢ ܟܳܛܳܪܷܢ was sie tun und lassen, wie es ihnen geht
42 d rëḥmi ܕܪܷܚܡܝ wenn sie wollen
43 farṣufe ܦܰܪܨܘܦܶܐ Personen
44 diloyuṯo qnumayto ܕܝܠܳܝܘܬ݂ܐ ܩܢܘܡܰܝܬܐ Privatsphäre
45 bam mo mo ܒܰܡ ܡܐ ܡܐ zu hundert Prozent
46 mastarto ܡܰܣܬܰܪܬܐ geschützt (f.)
47 qale ܩܰܠܶܐ Streit
48 ṣucre ܨܘܥܪܶܐ Schimpfwörter
49 cam ḥbol ܥܰܡ ܚܒܳܠ leider
50 komacëjzi ܟܳܡܰܥܷܔܙܝ sie nerven, sie stören
51 lhiqoyo ܠܗܝܩܝܐ verlangend (m.), interessiert (m.)
52 ferojo ܦܶܪܳܔܐ Beobachten, Anschauen
53 iḏacṯo ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ Wissen
54 mede dilonoyo ܡܶܕܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ Besonderheit, etwas besonderes
55 ak kasyoṯo ܐܰܟ ܟܰܣܝܳܬ݂ܐ die Geheimnisse
56 komëglën ܟܳܡܷܓܠܷܢ sie werden aufgedeckt
57 talyo ܬܰܠܝܐ versteckt (m.), verborgen (m.)
58 ḥawro ܚܰܘܪܐ Freund
59 ḥwarṯo ܚܘܰܪܬ݂ܐ Freundin
60 komëfrosi ܟܳܡܷܦܪܳܣܝ sie werden publiziert, veröffentlicht
61 kofërsi ܟܳܦܷܪܣܝ sie publizieren
62 baṭile ܒܰܛܝܠܶܐ sinnlos (Pl.)
63 zoyude ܙܳܝܘܕܶܐ überflüssig (Pl.)
64 law koḏac ܠܰܘ ܟܳܐܕ݂ܰܥ er weißt nicht mehr
65 triṣo ܬܪܝܨܐ richtig (m.)
66 lo komaḥwe ṭawwo ܠܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܛܰܘܘܐ es ist nicht gut erkennbar
67 ḥayrina ܚܰـܝܪܝܢܰܐ (dass) wir schauen
68 zcuro ܙܥܘܪܐ klein (m.)
69 ṭro soyam dëqqa ܛܪܐ ܣܳܝܰܡ ܕܷܩܩܰܐ er soll aufpassen
70 lo koḥorawwe (m) ܠܐ ܟܳܚܳܪܰܘܘܶܗ (ܡـ) sie kümmern sich nicht (um)
71 ḥfiṭo ܚܦܝܛܐ aktiv (m.)
72 lo koḥëšwile ܠܐ ܟܳܚܷܫܘܝܠܶܗ sie betrachten ihn nicht
73 cam hani kulle ܥܰܡ ܗܰܢܝ ܟܘܠܠܶܗ darüber hinaus
74 komanfac ܟܳܡܰܢܦܰܥ es ist nützlich
75 i nošuṯo ܐܝ ܢܳܫܘܬ݂ܐ Menschheit