The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises I
1. Read the texts of this lesson aloud and mind your pronunciation.

You can find the texts in chapter 5.1.

2. Learn the following words.
madrašto school ܡܰܕܪܰܫܬܐ
dukṯo place ܕܘܟܬ݂ܐ
yulfono education, learning ܝܘܠܦܳܢܐ
kibe he can ܟܝܒܶܗ
yolaf (that) he learns ܝܳܠܰܦ
ḥa one ܚܰܐ
molaf (that) he teaches ܡܳܠܰܦ
meqëm before ܡܶܩܷܡ
mšarele he began ܡܫܰܪܶܠܶܗ
howe (that) he becomes ܗܳܘܶܐ
lišono language ܠܝܫܳܢܐ
azze he went ܐܰܙܙܶܗ
dawro du lišono language course ܕܰܘܪܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ
b cayni zabno at the same time ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ
mëdle he took ܡܷܕܠܶܗ
cal on, about ܥܰܠ
cal d because ܥܰܠ ܕ
šbilo method(s) ܫܒܝܠܐ
mḥaḏarle he prepared ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܶܗ
mkamele he finished ܡܟܰܡܶܠܶܗ
šarwoyo here: Beginners ܫܰܪܘܳܝܐ
aydarbo how? ܐܰܝܕܰܪܒܐ
mawḏac ruḥe (that) he introduces himself ܡܰܘܕ݂ܰܥ ܪܘܚܶܗ
yalëf he learned ܝܰܠܷܦ
obe w šoqal (cam) (that) he socialises (with) ܐܳܒܶܐ ܘܫܳܩܰܠ (ܥܰܡ)
cam with ܥܰܡ
noše people ܢܳܫܶܐ
ġäläbe very, very much, many, much ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ
xud like, such as ܟ݂ܘܕ
korax (that) he searches ܟܳܪܰܟ݂
malfonuṯo teaching position ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ
qanyo pen ܩܰܢܝܐ
kṯowo book ܟܬ݂ܳܘܐ
daftar notebook ܕܰܦܬܰܪ
luḥo board ܠܘܚܐ
malfono teacher (m.) ܡܰܠܦܳܢܐ
malfoniṯo teacher (f.) ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ
sëdro class, classroom ܣܷܕܪܐ
laḥayto rubber, eraser ܠܰܚܰܝܬܐ
čanṭa bag ܫ̰ܰܢܛܰܐ
ṭëbliṯo table ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ
qrayto reading ܩܪܰܝܬܐ
kṯawto writing ܟܬ݂ܰܘܬܐ
hërgo lesson ܗܷܪܓܐ
durošo exercise ܕܘܪܳܫܐ
ġer others ܓ݂ܶܪ
maxlaṣ ruḥe (that) he saves himself. here: (that) he is fluent (in a language) ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܪܘܚܶܗ
yolufe students ܝܳܠܘܦܶܐ
komaqwe he improves ܟܳܡܰܩܘܶܐ
miḏe d because ܡܝܕ݂ܶܐ ܕ
frëšlele he set aside for himself ܦܪܷܫܠܶܠܶܗ
šabṯo week ܫܰܒܬ݂ܐ
yawmo day ܝܰܘܡܐ
dilonoyo special ܕܝܠܳܢܳܝܐ
ġäläbe kore often ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܟܳܪܶܐ
kowe it happens, that happens ܟܳܘܶܐ
mamlo talk, discussion ܡܰܡܠܐ
komšaylo she asks ܟܳܡܫܰܝܠܐ
komšayal he asks ܟܳܡܫܰܝܰܠ
qay why? ܩܰܝ
komfane he answers ܟܳܡܦܰܢܶܐ
xoṯax like you (f.sg.) ܟ݂ܳܬܰܟ݂
hiya she ܗܝـܝܰܐ
këmmo she says, answers ܟܷܐܡܡܐ
ḥawrone friends ܚܰܘܪܳܢܶܐ
fëhmanne (that) I (f.) understand them ܦܷܗܡܰܢܢܶܗ
inaqla d if, when ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕ
cam ḥḏoḏe together ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
falqo part ܦܰܠܩܐ
i hiyuṯayḏi my identity, nationality ܐܝ ܗܝـܝܘܬ݂ܰܝܕ݂ܝ
këmmi it is said ܟܷܐܡܡܝ
bahro dat tre second light ܒܰܗܪܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ
3. Find the answer to the questions in the text.
Mën sëmle u Aday meqëm d cowad? ܡܷܢ ܣܷܡܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܶܩܷܡ ܕܥܳܘܰܕ؟
---
Mën yalëf u Aday bu dawro du lišono? ܡܷܢ ܝܰܠܷܦ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܒܘ ܕܰܘܪܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ؟
---
Mën kocowad u Aday w ayko? ܡܷܢ ܟܳܥܳܘܰܕ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܘܐܰܝܟܐ؟
---
Man ne ay yolufe du Aday? ܡܰܢ ܢܶܐ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܕܘ ܐܰܕܰܝ؟
---
Mën sëmle u Aday, lašan d maqwe u lišono Holandoyo? ܡܷܢ ܣܶܡܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ، ܠܰܫܰܢ ܕܡܰܩܘܶܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ؟
---
Qay këbco i Karin yëlfo Surayt? ܩܰܝ ܟܷܐܒܥܐ ܐܝ ܟܰܪܝܢ ܝܷܠܦܐ ܣܘܪܰܝܬ؟
---
Qay këbco i Marta yëlfo Surayt? ܩܰܝ ܟܷܐܒܥܐ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܝܷܠܦܐ ܣܘܪܰܝܬ؟
---
4. Connect the partial sentences to form full meaningful sentences.  
1 I madrašto u dawro 1 du yulfono yo. ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܝܐ. 1 ܐܘ ܕܰܘܪܐ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ 1
2 Kul d koṯe komaqwe du lišono. ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ. ܟܳܡܰܩܘܶܐ ܟܘܠ ܕܟܳܐܬ݂ܶܐ 2
3 U Aday mkamele 1 dukṯo Suryoye w Holandoye. ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܘܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ. ܕܘܟܬ݂ܐ 1 ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܟܰܡܶܠܶܗ 3
4 Hiye këtle yolufe u lišono Holandoyo. ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ. ܝܳܠܘܦܶܐ ܗܝـܝܶܐ ܟܷܬܠܶܗ 4
5 Bi šabṯo këtla lu dawro du lišono. ܠܘ ܕܰܘܪܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ. ܟܷܬܠܰܗ ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ 5
6 I Karin yawmo ḥa këzze ḥawrone Suryoye. ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ. ܝܰܘܡܐ ܚܰܐ ܟܷܐܙܙܶܗ ܐܝ ܟܰܪܝܢ 6
7 U lišono falqo mi hiyuṯayḏi yo. ܗܝـܝܘܬ݂ܰܝܕ݂ܝ ܝܐ. ܦܰܠܩܐ ܡܝ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ 7