The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

ܝܘܠܦܳܢܐ
ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܘ ܐܝ ܩܪܰܝܬܐ
ܐܷܫܩܰܕ݂ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܰܗ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
ܐܰܕܫܰܬܐ ܡܫܰܪܶܠܰܗ ܕܩܘܪܝܐ ܙܷܕܩܶܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܷܟ݂ܪܳܢܝܢܓܷܢ.
ܐܶܠܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܷܟܡܐ ܝܰܪܚܶܐ ܡܒܰܛܶܠܰܗ ܐܝ ܩܪܰܝܬܐ ܕܰܙ ܙܷܕܩܶܐ، ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܠܰܬܘܰܐ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܪܷܚܡܳܘܰܐ.
ܐܘܥܕܐ ܟܳܟܘܪܟ݂ܐ ܥܰܠ ܡܟܳܢܶܐ ܚܰܬ݂ܶܐ ܕܝ ܩܪܰܝܬܐ.
i Marta w i qrayto
Ëšqaḏ i Marta maxlaṣla i madrašto. Last year Marta graduated.
Adšato mšarela d quryo zëdqe bu Beṯṣawbo dë Groningen. This year she has started studying law at the University of Groningen.
Elo bëṯër bë kmo yarḥe mbaṭela i qrayto daz zëdqe, miḏe d latwa u mede d rëḥmowa. But after a few months, she dropped out of law school because it wasn't what she liked.
Ucdo kokurxo cal mkone ḥaṯe di qrayto. At the moment she is looking for new study opportunities.
ܝܘܠܦܳܢܐ
ܕܘ ܫܪܳܠܐ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܪܷܚܡܳܘܰܐ ܕܗܘܝܐ ܬܰܟ݂ܬܳܪܶܐ، ܐܶܠܐ ܠܐ ܩܰܕܝܪܐ، ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܠܐ ܩܰܝܷܬ݂ܠܰܗ ܕܘܟܬ݂ܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܐܷܒܥܳܘܰܐ.
ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܘ ܫܘܪܳܝܐ ܒܠܶܒܐ ܦܠܝܓ݂ܳܝܐ ܡܫܰܪܶܘܰܝܠܰܗ ܒܝ ܩܪܰܝܬܐ ܕܰܙ ܙܷܕܩܶܐ.
ܐܶܠܐ ܠܐ ܡܥܰܔܰܒܠܰܗ، ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܛܪܶܠܰܗ ܘܟ݂ܰܨܝܪܐ ܐܝ ܫܰܬܰܝܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܦܬܰܟܰܪܠܰܗ ܕܟܷܒܥܶܐ ܣܰܝܡܐ ܡܶܕܶܐ، ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܟ݂ܘܨܪܐ ܐܝ ܫܰܬܐ ܕܐܷܬ݂ܝܐ ܣܬܶܐ.
ܡܷܔܓ݂ܶܠܰܗ ܥܰܡ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܰܗ ܘܡܫܰܘܰܪܠܰܗ ܒܷܡܫܰܒܠܳܢܝܬ݂ܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܒܕܶܠܰܗ ܕܷܡܚܰܕ݂ܪܐ ܪܘܚܰܗ ܠܝ ܫܰܬܐ ܕܐܷܬ݂ܝܐ.
ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܦܬܝܚܶܐ ܕܰܒ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܙܷܪܠܰܗ ܦܷܪܥܶܐ ܕܝܘܠܦܳܢܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ ܘܡܰܠܷܡܠܰܗ ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܪܘܷܚܬܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ.
ܐܰܙܙܰܗ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܥܶܠܰܝܬܐ ܕܐܰܢܫܟ݂ܷܕܶܐ ܕܩܘܪܝܐ ܦ݁ܶܕܰܓܳܓܝ، ܠܐ ܡܥܰܔܰܒܠܰܗ. ܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܐܰܙܙܰܗ ܠܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚܝܪܐ ܕܐܰܡܣܬܷܪܕܰܡ ܕܷܡܫܰܝܠܐ ܥܰܠ ܐܝ ܬܰܟ݂ܬܳܪܝـܝܶܐ ܕܝ ܢܰܦܫܐ.
ܪܚܷܡܠܰܗ، ܐܶܠܐ ܡܷܪܠܰܗ ܟܳܙܰܝܥܳܢܐ ܗܳܘܶܐ ܥܰܣܩܐ ܐܰܥܠܝ ܘܠܐ ܩܘܕܪܳܢܐ ܡܕܰܘܡܳܢܐ.
ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܐܰܙܙܰܗ ܕܡܰܟܰܬ݂ܘܐ ܪܘܚܰܗ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܠܰܝܕܷܢ ܕܩܘܪܝܐ ܠܝܫܳܢܐ ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ ܘܣܷܦܪܳܝܘܬ݂ܐ ܒܢܝܫܐ ܕܗܘܝܐ ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ.
ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܝܳܠܘܦܬܐ ܟܰܫܷܪܬܐ ܘܰܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܬܪܰܝܳܢܝܬ݂ܐ. ܟܘܠ ܢܰܩܠܰܐ ܡܰܝܕܳܘܰܐ ܦܘܚܳܡܶܐ ܛܰܘܘܶܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܠܰܝܕܷܢ ܚܙܰܠܠܶܗ ܐܰܬ ܬܰܫܪܳܪܶܐ ܘܐܰܘ ܘܰܪܩܰܝܕ݂ܰܗ، ܡܰܩܷܒܠܰܠܠܶܗ. ܡܠܶܠܰܗ ܐܰܘ ܘܰܪܩܶܐ ܕܘ‎ ܬܷܟܬ݂ܝܘܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܥܰܠ ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ ܡܩܰܦܶܠܰܠܰܗ ܩܶܠܰܝܬܐ ܒܷܩܪܝܬ݂ܐ ܩܰܪܘܬܐ ܠܠܰܝܕܷܢ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܗܰܘܝܐ ܪܘܫܡܳܐܝܬ݂ ܝܳܠܘܦܬܐ ܕܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܠܰܝܕܷܢ.
ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܐܷܬ݂ܝܐ ܓܷܕ ܡܫܰܪܝܐ ܒܝ ܩܪܰܝܬܐ.
Yulfono Studies
Du šrolo i Marta bi qamayto rëḥmowa d huyo taxtore, elo lo qadiro, miḏe d lo qayëṯla dukṯo bu beṯṣawbo d ëbcowa. Marta actually wanted to be a doctor first, but she couldn't because she didn't get a place at the university of her choice.
I Marta mu šuroyo b lebo fliġoyo mšarewayla bi qrayto daz zëdqe. From the beginning Marta started studying law with mixed feelings.
Elo lo mcajabla, mawxa ṭrela w xaṣiro i šatayo du yulfono. But she didn't like it, therefore she broke it off and lost that academic year.
Bëṯër mëftakarla d këbce saymo mede, lašan d lo xuṣro i šato d ëṯyo ste. Then she thought that she had to do something, in order not to lose the next year as well.
Mëjġela cam aḥ ḥawronayḏa w mšawarla bë mšabloniṯo du yulfono. She discussed with her friends and asked advice from a study advisor.
Hawxa i Marta bdela dë mḥaḏro ruḥa li šato d ëṯyo. This is how Marta started to prepare herself for the coming year.
Bay yawme dat tarce ftiḥe dab beṯṣawbe zërla fërce d yulfono mšaḥëlfe w malëmla iḏacṯo rwëḥto aclayye. During the open days at universities she attended various fields of study and acquired a broad knowledge about them.
Azza li madrašto celayto d Enschede d quryo pedagogi, lo mcajabla. Ḥa yawmo azza lu Beṯṣawbo Ḥiro d Amsterdam dë mšaylo cal i taxtoriye di nafšo. She visited the university in Enschede (with the idea) to study pedagogy; she did not like it. One day she went to the Vrije Universiteit Amsterdam to learn about psychology.
Rḥëmla, elo mërla: “Kozaycono howe casqo acli w lo qudrono mdawmono”. She liked it, but said: „I’m afraid that it will be difficult and that I will not be able to continue.“
Bi ḥarayto azza d makaṯwo ruḥa bu Beṯṣawbo d Leiden d quryo lišono Ënglišoyo w sëfroyuṯo b nišo d huyo malfoniṯo. In the end she went to register at Leiden University, to study English language and culture with the aim to become a teacher.
I Marta yolufto kašërto wa bi madrašto trayoniṯo. Kul naqla maydowa fuḥome ṭawwe. Marta was a diligent student in high school. She always got good grades.
Bëṯër me d bu Beṯṣawbo d Leiden ḥzalle at tašrore w aw warqayḏa, maqëblalle. Mlela aw warqe du tëkṯiwo. At Leiden University, after they saw her certificates and documents, they accepted her. She filled in the registration forms.
Bëṯër cal u darbo du nawlo mqafelala qelayto bë qriṯo qaruto l Leiden. Then she found a room through the internet in a village near Leiden.
Hawxa i Marta hawyo rušmoyiṯ yolufto du Beṯṣawbo d Leiden. This is how Marta has become officially a student at Leiden University.
Bi šato du yulfono d ëṯyo gëd mšaryo bi qrayto. She will start studying in the coming academic year.