The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Verbs extended with L-suffixes
H – Verbs extended with L-suffixes
1) Regular verbs

lzm ܠܙܡ I + L-suf.: lozamle – lazëmle "to need" ܠܳܙܰܡܠܶܗ – ܠܰܙܷܡܠܶܗ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. lozamle ܠܳܙܰܡܠܶܗ lazëmle ܠܰܙܷܡܠܶܗ
3. f. lozamla ܠܳܙܰܡܠܰܗ lazëmla ܠܰܙܷܡܠܰܗ
2. m. lozamlux ܠܳܙܰܡܠܘܟ݂ lazëmlux ܠܰܙܷܡܠܘܟ݂
2. f. lozamlax ܠܳܙܰܡܠܰܟ݂ lazëmlax ܠܰܙܷܡܠܰܟ݂
1. lozamli ܠܳܙܰܡܠܝ lazëmli ܠܰܙܷܡܠܝ
Pl. 3. lozamme ܠܳܙܰܡܡܶܗ lazëmme ܠܰܙܷܡܡܶܗ
2. lozamxu ܠܳܙܰܡܟ݂ܘ lazëmxu ܠܰܙܷܡܟ݂ܘ
1. lozamlan ܠܳܙܰܡܠܰܢ lazëmlan ܠܰܙܷܡܠܰܢ

 

2) Verbs with /l/ ܠ‍ as third root consonant

nfl ܢܦܠ I + L-Suf.: nofele – nafile "to be entitled to" ܢܰܦܝܠܶܗ – ܢܳܦܶܠܶܗ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. nofele ܢܳܦܶܠܶܗ nafile ܢܰܦܝܠܶܗ
3. f. nofela ܢܳܦܶܠܰܗ nafila ܢܰܦܝܠܰܗ
2. m. nofelux ܢܳܦܶܠܘܟ݂ nafilux ܢܰܦܝܠܘܟ݂
2. f. nofelax ܢܳܦܶܠܰܟ݂ nafilax ܢܰܦܝܠܰܟ݂
1. nofeli ܢܳܦܶܠܝ nafili ܢܰܦܝܠܝ
Pl. 3. nofalle ܢܳܦܰܠܠܶܗ nafëlle ܢܰܦܷܠܠܶܗ
2. nofalxu ܢܳܦܰܠܟ݂ܘ nafëlxu ܢܰܦܷܠܟ݂ܘ
1. nofelan ܢܳܦܶܠܰܢ nafilan ܠܰܙܷܡܠܰܢ

 

3) Verbs with /yܝ as third root consonant

hwy ܗܘܝ I + L-Suf.: howele – hawile ܗܳܘܶܠܶܗ – ܗܰܘܝܠܶܗ "to get" (G.17a)

    Present base Preterite
Sg. 3. m. howele ܗܳܘܶܠܶܗ hawile ܗܰܘܝܠܶܗ
3. f. howela ܗܳܘܶܠܰܗ hawila ܗܰܘܝܠܰܗ
2. m. howelux ܗܳܘܶܠܘܟ݂ hawilux ܗܰܘܝܠܘܟ݂
2. f. howelax ܗܳܘܶܠܰܟ݂ hawilax ܗܰܘܝܠܰܟ݂
1. howeli ܗܳܘܶܠܝ hawili ܗܰܘܝܠܝ
Pl. 3. howalle ܗܳܘܰܠܠܶܗ hawëlle ܗܰܘܷܠܠܶܗ
2. howalxu ܗܳܘܰܠܟ݂ܘ hawëlxu ܗܰܘܷܠܟ݂ܘ
1. howelan ܗܳܘܶܠܰܢ hawilan ܗܰܘܝܠܰܢ