The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Tasks and Exercises
A. Šwole cal u qëryono ܐ. ܫܘܳܠܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܩܷܪܝܳܢܐ
1. An noše mayko maydiwa aṭ ṭebe meqëm mu zabno du nawlo?
ܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܡܰܝܟܐ ܡܰܝܕܝܘܰܐ ܐܰܛ ܛܶܒܶܐ ܡܶܩܷܡ ܡܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ؟
- -
2. Mën sukolo këtle u xabro d social media? ܒ. ܡܷܢ ܣܘܟܳܠܐ ܟܷܬܠܶܗ ܐܘ ܟ݂ܰܒܪܐ ܕܣܳܣܝܰܠ ܡܶܕܝܰܐ؟
- -
3. B ayna darbo kowalle an noše adyawma bu zoyudo asiruṯo cam ḥḏoḏe? ܓ. ܒܐܰܝܢܰܐ ܕܰܪܒܐ ܟܳܘܰܠܠܶܗ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ؟
-
4. Mën ne am medone msimone w mrimone du nawlo? ܕ. ܡܷܢ ܢܶܐ ܐܰܡ ܡܶܕܳܢܶܐ ܡܣܝܡܳܢܶܐ ܘܡܪܝܡܳܢܶܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ؟
-
5. Mën këmmo i kaṯawto cal i diloyuṯo qnumayto? ܗ. ܡܷܢ ܟܷܐܡܡܐ ܐܝ ܟܰܬ݂ܰܘܬܐ ܥܰܠ ܐܝ ܕܝܠܳܝܘܬ݂ܐ ܩܢܘܡܰܝܬܐ؟
-
B. Šwole gramaṭiqoye ܒ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܪܰܡܰܛܝܩܳܝܶܐ
1. Mbaḥan am melani w kṯaw appe fëtġomo bu šëklano: ܐ. ܡܒܰܚܰܢ ܐܰܡ ܡܶܠܰܢܝ ܘܟܬ݂ܰܘ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ ܦܷܬܓ݂ܳܡܐ ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ:
komaḥwele ܟܳܡܰܚܘܶܠܶܗ
šëršo: ḥwy ܫܷܪܫܐ: ܗܘܝ
kaylo: III ܟܰܝܠܐ: III
zabno: zabno d ucdo ܙܰܒܢܐ: ܙܰܒܢܐ ܕܐܘܥܕܐ
farṣufo: tliṯoyo ḥḏonoyo gawronoyo (hiye) ܦܰܪܨܘܦܐ: ܬܠܝܬ݂ܳܝܐ ܚܕ݂ܳܢܳܝܐ ܓܰܘܪܳܢܳܝܐ (ܗܝـܝܶܐ)
cam: naqifo ḥošušoyo du farṣufo tliṯoyo ḥḏonoyo gawronoyo ܥܰܡ: ܢܰܩܝܦܐ ܚܳܫܘܫܳܝܐ ܕܘ ܦܰܪܨܘܦܐ ܬܠܝܬ݂ܳܝܐ ܚܕ݂ܳܢܳܝܐ ܓܰܘܪܳܢܳܝܐ
fëtġomo: Aday komoyad u kṯowo w komaḥwele lay yolufayḏe. ܦܷܬܓ݂ܳܡܐ: ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܳܝܰܕ ܐܘ ܟܬ݂ܳܘܐ ܘܟܳܡܰܚܘܶܠܶܗ ܠܰܝ ܝܳܠܘܦܰܝܕ݂ܶܗ.
lëḏciwaynanne ܠܐܷܕ݂ܥܝܘܰܝܢܰܢܢܶܗ
šëršo: ܫܷܪܫܐ:
kaylo: ܟܰܝܠܐ:
zabno: ܙܰܒܢܐ:
farṣufo: ܦܰܪܨܘܦܐ:
cam: ܥܰܡ:
fëtġomo: ܦܷܬܓ݂ܳܡܐ:
komitawmarre ܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪܪܶܗ
šëršo: ܫܷܪܫܐ:
kaylo: ܟܰܝܠܐ:
zabno: ܙܰܒܢܐ:
farṣufo: ܦܰܪܨܘܦܐ:
cam: ܥܰܡ:
fëtġomo: ܦܷܬܓ݂ܳܡܐ:
hulelan ܗܘܠܶܠܰܢ
šëršo: ܫܷܪܫܐ:
kaylo: ܟܰܝܠܐ:
zabno: ܙܰܒܢܐ:
farṣufo: ܦܰܪܨܘܦܐ:
cam: ܥܰܡ:
fëtġomo: ܦܷܬܓ݂ܳܡܐ:
2. Ḥzay az zawge dalqubloye d kito bu qëryono xud ... ܒ. ܚܙܰܝ ܐܰܙ ܙܰܘܓܶܐ ܕܰܠܩܘܒܠܳܝܶܐ ܕܟܝܬܐ ܒܘ ܩܷܪܝܳܢܐ ܟ݂ܘܕ ...
komo ḥeworo ܚܶܘܳܪܐ ܟܳܡܐ
- -
- -
- -
- -
- -
3. Kṯaw fëtġome bu zabno d šafëcwa w maḥat appe ax xabrani: ܓ. ܟܬ݂ܰܘ ܦܷܬܓ݂ܳܡܶܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܫܰܦܷܥܘܰܐ ܘܡܰܚܰܬ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ ܐܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܰܢܝ:
yotaw - motaw ܝܳܬܰܘ ܇ ܡܳܬܰܘ
I emo aṯyowa su osyo cam i barṯayḏa. Yatiwowa bi qelayto du nṭoro w motawwayla i barṯayḏa sida. ܐܝ ܐܶܡܐ ܐܰܬ݂ܝܳܘܰܐ ܣܘ ܐܳܣܝܐ ܥܰܡ ܐܝ ܒܰܪܬ݂ܰܝܕ݂ܰܗ. ܝܰܬܝܘܳܘܰܐ ܒܝ ܩܶܠܰܝܬܐ ܕܘ ܢܛܳܪܐ ܘܡܳܬܰܘܘܰܝܠܰܗ ܐܝ ܒܰܪܬ݂ܰܝܕ݂ܰܗ ܣܝܕܰܗ.
cojaz - macjaz ܥܳܔܰܙ ܇ ܡܰܥܔܰܙ
- -
ḥawro - ḥwarṯo ܚܰܘܪܐ ܇ ܚܘܰܪܬ݂ܐ
- -
qale - ṣucre ܩܰܠܶܐ ܇ ܨܘܥܪܶܐ
- -
4. Maqlab af fëtġomani lu dalqubloyaṯṯe: ܕ. ܡܰܩܠܰܒ ܐܰܦ ܦܷܬܓ݂ܳܡܰܢܝ ܠܘ ܕܰܠܩܘܒܠܳܝܰܬ݂ܬ݂ܶܗ:
a) Aḥ ḥaye du zabnano hawën fšiṭe. ܐ: ܐܰܚ ܚܰـܝܶܐ ܕܘ ܙܰܒܢܰܢܐ ܗܰܘܷܢ ܦܫܝܛܶܐ.
  Aḥ ḥaye du zabnano lawën (lo hawën) fšiṭe   ܐܰܚ ܚܰـܝܶܐ ܕܘ ܙܰܒܢܰܢܐ ܠܰܘܷܢ (ܠܐ ܗܰܘܷܢ) ܦܫܝܛܶܐ.
b) Cal u darbo du nawlo kiban moṭina lë ḥḏoḏe. ܒ: ܥܰܠ ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ ܟܝܒܰܢ ܡܳܛܝܢܰܐ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
  -   -
c) Bu täläfon këppe ḥozën kul ṭebo d koṯe bu nawlo. ܓ: ܒܘ ܬܱܠܱܦܳܢ ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܚܳܙܷܢ ܟܘܠ ܛܶܒܐ ܕܟܳܐܬ݂ܶܐ ܒܘ ܢܰܘܠܐ.
  -   -
d) An noše kocayši raḥuqe me ḥḏoḏe w disa këtte asiruṯo cam ḥḏoḏe. ܕ: ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܪܰܚܘܩܶܐ ܡܶܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܕܝܣܰܐ ܟܷܬܬܶܗ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
  -   -
e) Tḥumo lu yulfono bu nawlo layt. ܗ: ܬܚܘܡܐ ܠܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܒܘ ܢܰܘܠܐ ܠܰܝܬ.
  -   -
f) Aṭ ṭebe d komëfrosi bu nawlo kul naqla triṣe ne. ܘ: ܐܰܛ ܛܶܒܶܐ ܕܟܳܡܷܦܪܳܣܝ ܒܘ ܢܰܘܠܐ ܟܘܠ ܢܰܩܠܰܐ ܬܪܝܨܶܐ ܢܶܐ.
  -   -
C. Šwole gawonoye ܓ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܰܘܳܢܳܝܶܐ
1. Ayna Apps komëstacmlat bu zoyudo w mën yo i diloyuṯaṯṯe? ܐ. ܐܰܝܢܰܐ ܐܰܦ݁ܦ݁ܣ ܟܳܡܷܣܬܰܥܡܠܰܬ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܘܡܷܢ ܝܐ ܐܝ ܕܝܠܳܝܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ؟
-  -
2. Hat mën ṭowuṯo koḥëzyat/koḥozat bi medya knušyayto? ܒ. ܗܰܬ ܡܷܢ ܛܳܘܘܬ݂ܐ ܟܳܚܷܙܝܰܬ/ܟܳܚܳܙܰܬ ܒܝ ܡܶܕܝܰܐ ܟܢܘܫܝܰܝܬܐ؟
- -
3. Kibax/kibux ducrat lu zabno d meqëm mu smartphone? ܓ. ܟܝܒܰܟ݂/ܟܝܒܘܟ݂ ܕܘܥܪܰܬ ܠܘ ܙܰܒܢܐ ܕܡܶܩܷܡ ܡܘ ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ؟
- -
4. Bu yawmo mëqqa zabno komašafcat cal u smartphone w b mën? ܕ. ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܡܷܩܩܰܐ ܙܰܒܢܐ ܟܳܡܰܫܰܦܥܰܬ ܥܰܠ ܐܘ ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ ܘܒܡܷܢ؟
-
5. Kofëhmat mën ḥa koqoṣad bax xabrani? Kṯaw fëtġome karye. ܗ. ܟܳܦܷܗܡܰܬ ܡܷܢ ܚܰܐ ܟܳܩܳܨܰܕ ܒܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܰܢܝ؟ ܟܬ݂ܰܘ ܦܷܬܓ݂ܳܡܶܐ ܟܰܪܝܶܐ.

a) nawlo:

 

b) taḥrazto yulfonayto:

 

c) diloyuṯo qnumayto:

ܐ: ܢܰܘܠܐ:

 
ܒ: ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܝܘܠܦܳܢܰܝܬܐ:


ܓ: ܕܝܠܳܝܘܬ݂ܐ ܩܢܘܡܰܝܬܐ: