The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises II
3. Match the words with the images.
01 raḏayto ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ 02
baṣo ܒܰܨܐ
03 tren ܬܪܶܢ 04
metro ܡܶܬܪܐ
05 bësëklet ܒܷܣܷܟܠܶܬ 06
gëdšo ܓܷܕܫܐ
07 moṭor ܡܳܛܳܪ 08
sohduṯo du qloco ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ
4. Write down the meaning of these words and learn their meaning.
maqlab
- maqlab i sohduṯayḏe

ܡܰܩܠܰܒ
- ܡܰܩܠܰܒ ܐܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ
lo maqbela ܠܐ ܡܰܩܒܶܠܰܗ
hërge du trafik ܗܷܪܓܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ
hërge du qloco ܗܷܪܓܶܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ
madrašto du qloco ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ
naqlawoṯe ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ
xayëftër ܟ݂ܰܝܷܦܬܷܪ
ëšmo ëšmo ܐܷܫܡܐ ܐܷܫܡܐ
qonune ܩܳܢܘܢܶܐ
buḥrono ܒܘܚܪܳܢܐ
raḏayto ḥaṯto ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܚܰܬ݂ܬܐ
raḏayto mëstacmalto ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܬܐ
hul dë mhalax šuġlan ṭawwo ܗܘܠ ܕܷܡܗܰܠܰܟ݂ ܫܘܓ݂ܠܰܢ ܛܰܘܘܐ
warqe du zwono ܘܰܪܩܶܐ ܕܘ ܙܘܳܢܐ
huwe ḥaq d ܗܘܘܶܗ ܚܰܩ ܕ
gabo ḥreno ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ
maṣraf du gëdšo ܡܰܨܪܰܦ ܕܘ ܓܷܕܫܐ
masëmle ܡܰܣܷܡܠܶܗ
mucdo w azolo ܡܘܥܕܐ ܘܐܰܙܳܠܐ
maḥat bolo ܡܰܚܰܬ ܒܳܠܐ
latwa suj diḏi ܠܰܬܘܐ ܣܘܔ ܕܝܕ݂ܝ
5. Which answer is right and which is wrong?
    ܫܪܳܠܐ ܓ݂ܰܠܛܐ    
    šrolo ġalṭo    
1. U Barṣawmo këtwayle sohduṯo du qloco b Mëḏyaḏ.     ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. .1
2. U Barṣawmo maqlable i sohduṯo du qloco lu Almanoyo.     ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܰܩܠܰܒܠܶܗ ܐܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ ܠܘ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ. .2
3. U Barṣawmo mëdle hërge du trafik w du qloco.     ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܷܕܠܶܗ ܗܷܪܓܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ ܘܕܘ ܩܠܳܥܐ. .3
4. U Barṣawmo bu halxo ëzzewa lu cwodo.     ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܒܘ ܗܰܠܟ݂ܐ ܐܷܙܙܶܘܰܐ ܠܘ ܥܘܳܕܐ. .4
5. I Ḥana lo yalifo u qloco du bësëklet.     ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܠܐ ܝܰܠܝܦܐ ܐܘ ܩܠܳܥܐ ܕܘ ܒܷܣܷܟܠܶܬ. .5
6. U Barṣawmo mëdle sohduṯo du qloco b Almanya.     ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܷܕܠܶܗ ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ. .6
7. I Ḥana w u Barṣawmo zwënne raḏayto ḥaṯto.     ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܘܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܙܘܷܢܢܶܗ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܚܰܬ݂ܬܐ. .7
8. U Barṣawmo sëmle gëdšo di raḏayto.     ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܣܷܡܠܶܗ ܓܷܕܫܐ ܕܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ. .8
6. Form correct sentences from the following words and translate them.
1. bu baṣo - u Barṣawmo - këzze - lu cwodo 1. ܒܘ ܒܰܨܐ ܇ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܇ ܟܷܐܙܙܶܗ ܇ ܠܘ ܥܘܳܕܐ
---
---
2. moṭor - zwënle - u Barṣawmo 2. ܡܳܛܳܪ ܇ ܙܘܷܢܠܶܗ ܇ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ
---
---
3. komoyad - hërge - u Barṣawmo - du trafik 3. ܟܳܡܳܝܰܕ ܇ ܗܷܪܓܶܐ ܇ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܇ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ
---
---
4. sohduṯo du qloco - u Barṣawmo - këtle 4. ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ ܇ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܇ ܟܷܬܠܶܗ
---
---
5. yalifo - i Ḥana - bësëklet - d qulco 5. ܝܰܠܝܦܐ ܇ ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܇ ܒܷܣܷܟܠܶܬ ܇ ܕܩܘܠܥܐ
---
---
6. i Ḥana - zwënne - w u Barṣawmo - raḏayto - šafërto 6. ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܇ ܙܘܷܢܢܶܗ ܇ ܘܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܇ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܇ ܫܰܦܷܪܬܐ
---
---
7. i dukano - raḏoyoṯe - komzabno - ḥaṯe - w mëstacëmle 7. ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܇ ܪܰܕ݂ܳܝܳܬ݂ܶܐ ܇ ܟܳܡܙܰܒܢܐ ܇ ܚܰܬ݂ܶܐ ܇ ܘܡܷܣܬܰܥܷܡܠܶܐ
---
---
8. sëmle - u Barṣawmo - bi raḏayto – gëdšo 8. ܣܷܡܠܶܗ ܇ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܇ ܒܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܇ ܓܷܕܫܐ
---
---
9. mëdle - du gëdšo - u Barṣawmo - u maṣraf - mi sigorta 9. ܡܷܕܠܶܗ ܇ ܕܘ ܓܷܕܫܐ ܇ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܇ ܐܘ ܡܰܨܪܰܦ ܇ ܡܝ ܣܝܓܳܪܬܰܐ
---
---
7. Translate the following sentences into Surayt.
1. Das Geschäft haben wir erst neulich eröffnet.
2. Ein gebrauchtes Auto gefiel ihnen, und sie kauften es.
3. Hast du unser neues Auto gesehen? Ja, gestern Abend habe ich es gesehen.
4. Barṣawmo hat noch keinen Führerschein. Aday hat ihn (lit. sie) schon lange gemacht.
5. Die Fahrräder, die Barṣawmo und seine Frau für ihre Kinder gekauft haben, sind neu.
6. Barṣawmo kaufte ein Auto. Am nächsten Tag meldete er es in der Zulassungsstelle an.
8. Which answer is correct?
  triṣo ܬܪܝܨܐ  
  cwijo ܥܘܝܔܐ  
  mazlo meqëm yo ܡܰܙܠܐ ܡܶܩܷܡ ܝܐ  
  mazlo w maṯyo ܡܰܙܠܐ ܘܡܰܬ݂ܝܐ  
  mnico lu cboro ܡܢܝܥܐ ܠܘ ܥܒܳܪܐ  
  sxiro lu mazlo w maṯyo ܣܟ݂ܝܪܐ ܠܘ ܡܰܙܠܐ ܘܡܰܬ݂ܝܐ  
  cboro l darbo rišoyo ܥܒܳܪܐ ܠܕܰܪܒܐ ܪܝܫܳܝܐ  
  mnico lu cboro ܡܢܝܥܐ ܠܘ ܥܒܳܪܐ  
  cboro l darbo rišoyo ܥܒܳܪܐ ܠܕܰܪܒܐ ܪܝܫܳܝܐ  
  cboro l darbo ḥiṣo ܥܒܳܪܐ ܠܕܰܪܒܐ ܚܝܨܐ  
  darbo rišoyo ܕܰܪܒܐ ܪܝܫܳܝܐ  
  darbo hiṣo ܕܰܪܒܐ ܚܝܨܐ  
  dukṯo du park ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܘ ܦ݁ܰܪܟ  
  mnico lu park ܡܢܝܥܐ ܠܘ ܦ݁ܰܪܟ  
  dawrënto ܕܰܘܪܷܢܬܐ  
  cawje ܥܰܘܔܶܐ  
  mnico lu park ܡܢܝܥܐ ܠܘ ܦ݁ܰܪܟ  
  mnico lu cboro ܡܢܝܥܐ ܠܘ ܥܒܳܪܐ  
  darbo du baṣo ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܒܰܨܐ  
  darbo dar raḏoyoṯe ܕܰܪܒܐ ܕܰܪ ܪܰܕ݂ܳܝܳܬ݂ܶܐ  
  darbo du tren ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܬܪܶܢ  
  darbo du baṣo ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܒܰܨܐ  
  darbo dam mhalxone ܕܰܪܒܐ ܕܷܰܡ ܡܗܰܠܟ݂ܳܢܶܐ  
  xṭuṭe daš šafoce ܟ݂ܛܘܛܶܐ ܕܰܫ ܫܰܦܳܥܶܐ  
  darbo dam mhalxone ܕܰܪܒܐ ܕܷܰܡ ܡܗܰܠܟ݂ܳܢܶܐ  
  xṭuṭe daš šafoce ܟ݂ܛܘܛܶܐ ܕܰܫ ܫܰܦܳܥܶܐ  
  darbo dab bësëkletat ܕܰܪܒܐ ܕܰܒ ܒܷܣܷܟܠܶܬܰܬ  
  mnico lab bësëkletat ܡܢܝܥܐ ܠܰܒ ܒܷܣܷܟܠܶܬܰܬ  
  dcar ܕܥܰܪ  
  klay ܟܠܰܝ  
Source: https://www.dvr.de/publikationen/downloads/verkehrszeichen.html
9. Translate into English.
mnico ܡܢܝܥܐ
---
cawje ܥܰܘܔܶܐ
---
darbo dab bësëkletat ܕܰܪܒܐ ܕܰܒ ܒܷܣܷܟܠܶܬܰܬ
---
darbo ḥiṣo ܕܰܪܒܐ ܚܝܨܐ
---
cboro l darbo rišoyo ܥܒܳܪܐ ܠܕܰܪܒܐ ܪܝܫܳܝܐ
---
darbo dam mhalxone ܕܰܪܒܐ ܕܰܡ ܡܗܰܠܟ݂ܳܢܶܐ
---
darbo dar raḏoyoṯe ܕܰܪܒܐ ܕܰܪ ܪܰܕ݂ܰܝܳܬ݂ܶܐ
---
darbo du tren ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܬܪܶܢ
---
darbo rišoyo ܕܰܪܒܐ ܪܝܫܳܝܐ
---
dawrënto ܕܰܘܪܷܢܬܐ
---
dcar ܕܥܰܪ
---
klay ܟܠܰܝ
---
bëlḥuḏe mazlo ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ ܡܰܙܠܐ
---
mazlo w maṯyo ܡܰܙܠܐ ܘܡܰܬ݂ܝܐ
---
park ܦ݁ܰܪܟ
---
triṣo ܬܪܝܨܐ
---
xṭuṭe daš šafoce ܟ݂ܛܘܛܶܐ ܕܰܫ ܫܰܦܳܥܶܐ
---
10. Correct the word order of these sentences.
B Almanya koqulcina yaminoyo cal u gabo. ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ ܟܳܩܘܠܥܝܢܰܐ ܝܰܡܝܢܳܝܐ ܥܰܠ ‌ܐܘ ܓܰܒܐ.
---
U syomo harke du park mnico yo. ܐܘ ܣܝܳܡܐ ܗܰܪܟܶܐ ܕܘ ܦ݁ܰܪܟ ܡܢܝܥܐ ܝܐ.
---
U Barṣawmo sohduṯo du qloco mëdle. ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ ܡܷܕܠܶܗ.
---
I Ḥana du trafik aq qonune yalifo. ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ ܐܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ ܝܰܠܝܦܐ.
---
I Ḥana du qloco sohduṯo latla. ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܠܰܬܠܰܗ.
---
U Barṣawmo bi raḏayto gëdšo sëmle. ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܒܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܓܷܕܫܐ ܣܷܡܠܶܗ.
---
I sigorta u maṣraf hula du gëdšo. ܐܝ ܣܝܓܳܪܬܰܐ ܐܘ ܡܰܨܪܰܦ ܗܘܠܰܗ ܕܘ ܓܷܕܫܐ.
---