The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Grammar 20
a) Final weak verbs

Verbs with y ܝ respectively w ܘ as third radical belong to this class.

1. Verbs with y ܝ as third radical

The final /y/ ܝ only appears in the feminine forms of the present and the preterite inflection of intransitive verbs belonging to this group. As a result, masculine and feminine are distinguished also for the second person only in this verbal class.

Transitive:
ḥzy ܚܙܝ I: ḥoze - ḥzele ܚܳܙܶܐ - ܚܙܶܠܶܗ „to see“

  Present base Preterite
Sg. 3. m. ḥoze ܚܳܙܶܐ ḥzele ܚܙܶܠܶܗ
  3. f. ḥёzyo ܚܷܙܝܐ ḥzela ܚܙܶܠܰܗ
  2. m. ḥozat ܚܳܙܰܬ ḥzelux ܚܙܶܠܘܟ݂
  2. f. ḥёzyat ܚܷܙܝܰܬ ḥzelax ܚܙܶܠܰܟ݂
  1. m. ḥozeno ܚܳܙܶܢܐ ḥzeli ܚܙܶܠܝ
  1. f. ḥёzyono ܚܷܙܝܳܢܐ ḥzeli ܚܙܶܠܝ
Pl. 3. ḥozёn ܚܳܙܷܢ ḥzalle ܚܙܰܠܠܶܗ
  2. ḥozitu ܚܳܙܝܬܘ ḥzalxu ܚܙܰܠܟ݂ܘ
  1. ḥozina ܚܳܙܝܢܰܐ ḥzelan ܚܙܶܠܰܢ

More examples:

         šry ܫܪܝ I: šore - šrele ܫܳܪܶܐ – ܫܪܶܠܶܗ „to solve; to loose, to unfasten“

         mḥy ܡܚܝ I: moḥe - mḥele ܡܳܚܶܐ – ܡܚܶܠܶܗ „to hit“

         gly ܓܠܝ I: gole - glele ܓܳܠܶܐ – ܓܠܶܠܶܗ „to reveal“

         qry ܩܪܝ I: qore – qrele ܩܳܪܶܐ – ܩܪܶܠܶܗ „to read; to study; to call for“

Intransitive:
smy ܣܡܝ I: some - sami ܣܳܡܶܐ - ܣܰܡܝ „to blind“

  Present base Preterite
Sg. 3. m. some ܣܳܡܶܐ sami ܣܰܡܝ
  3. f. sёmyo ܣܷܡܝܐ samyo ܣܰܡܝܐ
  2. m. somat ܣܳܡܰܬ samat ܣܰܡܰܬ
  2. f. sёmyat ܣܷܡܝܰܬ samyat ܣܰܡܝܰܬ
  1. m. someno ܣܳܡܶܢܐ samino ܣܰܡܝܢܐ
  1. f. sёmyono ܣܷܡܝܳܢܐ samyono ܣܰܡܝܳܢܐ
Pl. 3. somёn ܣܳܡܷܢ samёn ܣܰܡܷܢ
  2. somitu ܣܳܡܝܬܘ samitu ܣܰܡܝܬܘ
  1. somina ܣܳܡܝܢܰܐ samina ܣܰܡܝܢܰܐ

Note: The inflection of the preterite is distinguished from the present almost exclusively by the vowel in the first syllable: /o  ܳin the present and /a  ܰin the preterite.

More examples:

         bxy ܒܟ݂ܝ I: boxe - baxi ܒܳܟ݂ܶܐ – ܒܰܟ݂ܝ „to weep“

         kly ܟܠܝ I: kole - kali ܟܳܠܶܐ – ܟܰܠܝ „to wait; to stand still“

         mṭy ܡܛܝ I: moṭe - maṭi ܡܳܛܶܐ – ܡܰܛܝ „to arrive“

         cly ܥܠܝ I: cole - cali ܥܳܠܶܐ – ܥܰܠܝ „to move up“

2. Verbs with w ܘ as third radical

Contrary to /y/ ܝ, the /w/ ܘ can still be observed in most of the inflectional forms.

Transitive:

kṯw ܟܬ݂ܘ (< ktb ܟܬܒ) I: koṯaw - kṯule  ܟܳܬ݂ܰܘ - ܟܬ݂ܘܠܶܗ „to write“

  Present base Preterite
Sg. 3. m. koṯaw ܟܳܬ݂ܰܘ kṯule ܟܬ݂ܘܠܶܗ
  3. f. kёṯwo ܟܷܬ݂ܘܐ kṯula ܟܬ݂ܘܠܰܗ
  2. m. kёṯwat ܟܷܬ݂ܘܰܬ kṯulux ܟܬ݂ܘܠܘܟ݂
  2. f. kёṯwat ܟܷܬ݂ܘܰܬ kṯulax ܟܬ݂ܘܠܰܟ݂
  1. m. koṯawno ܟܳܬ݂ܰܘܢܐ kṯuli ܟܬ݂ܘܠܝ
  1. f. kёṯwono ܟܷܬ݂ܘܳܢܐ kṯuli ܟܬ݂ܘܠܝ
Pl. 3. kёṯwi ܟܷܬ݂ܘܝ kṯuwe ܟܬ݂ܘܘܶܗ
  2. kёṯwitu ܟܷܬ݂ܘܝܬܘ kṯuxu ܟܬ݂ܘܟ݂ܘ
  1. kёṯwina ܟܷܬ݂ܘܝܢܰܐ kṯulan ܟܬ݂ܘܠܰܢ

More examples:

         gnw I: gonaw – gnule ܓܳܢܰܘ - ܓܢܘܠܶܗ „to steal“ (gnw ܓܢܘ< gnb ܓܢܒ)

         ḥlw I: olaw - lule ܚܳܠܰܘ - ܚܠܘܠܶܗ „to milk“

         crw I: coraw - crule ܥܳܪܰܘ - ܥܪܘܠܶܗ „to sieve“

         ḥšw I: ḥošaw - ḥšule ܚܳܫܰܘ - ܚܫܘܠܶܗ „to calculate; to think, to consider“

Intransitive:

ytw ܝܬܘ (< ytb (ܝܬܒ I: yotaw - yatu ܝܳܬܰܘ - ܝܰܬܘ „to sit“

  Present base Preterite
Sg. 3. m. yotaw ܝܳܬܰܘ yatu ܝܰܬܘ
  3. f. yёtwo ܝܷܬܘܐ yatiwo ܝܰܬܝܘܐ
  2. m. yёtwat ܝܷܬܘܰܬ yatiwat ܝܰܬܝܘܰܬ
  2. f. yёtwat ܝܷܬܘܰܬ yatiwat ܝܰܬܝܘܰܬ
  1. m. yotawno ܝܳܬܰܘܢܐ yatuno ܝܰܬܘܢܐ
  1. f. yёtwono ܝܷܬܘܳܢܐ yatiwono ܝܰܬܝܘܳܢܐ
Pl. 3. yёtwi ܝܷܬܘܝ yatiwi ܝܰܬܝܘܝ
  2. yёtwitu ܝܷܬܘܝܬܘ yatiwitu ܝܰܬܝܘܝܬܘ
  1. yёtwina ܝܷܬܘܝܢܰܐ yatiwina ܝܰܬܝܘܝܢܰܐ

Stem III and IIIp derivations of yotaw – yatu ܝܳܬܰܘ - ܝܰܬܘ „to sit“ are conjugated like initial weak verbs:

         III: mawtaw – mawtawle ܡܰܘܬܰܘ – ܡܰܘܬܰܘܠܶܗ „to put“

         IIIp: mitawtaw – mtawtaw ܡܝܬܰܘܬܰܘ – ܡܬܰܘܬܰܘ „to be put“

More examples:

         rkw ܪܟܘ (< rkb ܪܟܒ) I: rokaw - raku ܪܳܟܰܘ - ܪܰܟܘ „to settle; to seat oneself“

         ḥrw ܚܪܘ (<rb ܚܪܒ) I: oraw - aru ܚܳܪܰܘ - ܚܰܪܘ „to settle; to seat oneself“

         kyw ܟܝܘ (<kyb ܟܝܒ < kʾb ܟܐܒ) I: koyaw - kayu ܟܳܝܰܘ - ܟܰܝܘ „to hurt (intr.)“ (third persons only!)

         qrw ܩܪܘ (<qrb ܩܪܒ) I: qoraw - qaru ܩܳܪܰܘ - ܩܰܪܘ „to approach“

 

b) Verbs with /l ܠ‍as third radical

Final /l/ ܠ‍ verbs are also subsumed under weak verbs. This /l/ ܠ‍ is absorbed by the /l/ ܠ‍ of the inflectional suffixes in the preterite and consequently the verb has a different base, for example:

         šql ܫܩܠ I: šoqal – šqile ܫܳܩܰܠ – ܫܩܝܠܶܗ „to take; to buy“

        compare strong verb: grš ܓܪܫ I: goraš – grёšle ܓܳܪܰܫ - ܓܪܷܫܠܶܗ „to pull“

         qtl ܩܬܠ II: mqatalmqatele ܡܩܰܬܰܠ - ܡܩܰܬܶܠܶܗ „to fight“

        compare strong verb: zbn II: mzaban – mzabanle ܡܙܰܒܰܢ - ܡܙܰܒܰܢܠܶܗ „to sell“

         šql ܫܩܠ III: mašqalmašqele ܡܰܫܩܰܠ - ܡܰܫܩܶܠܶܗ „to let sb. buy“

        compare strong verb: grš ܓܪܫ III: magraš – magrašle ܡܰܓܪܰܫ - ܡܰܓܪܰܫܠܶܗ „to let sb. pull“

Below you find an illustration of the inflection of stem I by comparing šqile ܫܩܝܠܶܗ „he bought“ to grёšle ܓܪܷܫܠܶܗ „he pulled“:

  šql – Preterite ܫܩܠ grš – Preterite ܓܪܫ
Sg. 3. m. šqile ܫܩܝܠܶܗ grёšle ܓܪܷܫܠܶܗ
  3. f. šqila ܫܩܝܠܰܗ grёšla ܓܪܷܫܠܰܗ
  2. m. šqilux ܫܩܝܠܘܟ݂ grёšlux ܓܪܷܫܠܘܟ݂
  2. f. šqilax ܫܩܝܠܰܟܼ grёšlax ܓܪܷܫܠܰܟ݂
  1. c. šqili ܫܩܝܠܝ grёšli ܓܪܷܫܠܝ
Pl. 3. šqëlle ܫܩܷܠܠܶܗ grёšše ܓܪܷܫܫܶܗ
  2. šqëlxu ܫܩܷܠܟ݂ܘ grёšxu ܓܪܷܫܟ݂ܘ
  1. šqilan ܫܩܝܠܰܢ grёšlan ܓܪܷܫܠܰܢ

Since the inflectional endings of the 2pl. and 3pl. do not start with l- ܠ‍  , these forms remain unaffected. The present forms and (medio)passive stem formations of these verbs behave like strong verbs.

The /l/ ܠ‍  of the root disappears in stems II and III when adding the L­suffxes and the vowel of the base is /e/ instead of /a/:

         qtl ܩܬܠ II: mqatal + le = mqatele „he fought“

         ܡܩܰܬܰܠ + ܠܶܗ = ܡܩܰܬܶܠܶܗ

         šql ܫܩܠ III: mašqal + le = mašqele „he let sb. buy“

         ܡܰܫܩܰܠ + ܠܶܗ = ܡܰܫܩܶܠܶܗ

  qtl II – Preterite ܩܬܠ šql III – Preterite ܫܩܠ
Sg. 3. m. mqatele ܡܩܰܬܶܠܶܗ mašqele ܡܰܫܩܶܠܶܗ
  3. f. mqatela ܡܩܰܬܶܠܰܗ mašqela ܡܰܫܩܶܠܰܗ
  2. m. mqatelux ܡܩܰܬܶܠܘܟ݂ mašqelux ܡܰܫܩܶܠܘܟ݂
  2. f. mqatelax ܡܩܰܬܶܠܰܟ݂ mašqelax ܡܰܫܩܶܠܰܟ݂
  1. c. mqateli ܡܩܰܬܶܠܝ mašqeli ܡܰܫܩܶܠܝ
Pl. 3. mqatalle ܡܩܰܬܰܠܠܶܗ mašqalle ܡܰܫܩܰܠܠܶܗ
  2. mqatalxu ܡܩܰܬܰܠܟ݂ܘ mašqalxu ܡܰܫܩܰܠܟ݂ܘ
  1. mqatelan ܡܩܰܬܶܠܰܢ mašqelan ܡܰܫܩܶܠܰܢ

The imperative is like that of strong verbs:

         šql ܫܩܠ I: Sg. šqal! ܫܩܰܠ „buy (sg.)!”

                        Pl. šqalu! ܫܩܰܠܘ „buy (pl.)!“

         qtl ܩܬܠ II: Sg. mqatal! ܡܩܰܬܰܠ „fight (sg.)!“

                        Pl. mqatelu! ܡܩܰܬܶܠܘ „fight (pl.)!“

         šql ܫܩܠ III: Sg. mašqal! ܡܰܫܩܰܠ „let sb. buy (sg.)!“

                       Pl. mašqelu! ܡܰܫܩܶܠܘ „let sb. buy (pl.)!“

 

c) Expressing modality

To express modality Surayt uses invariant and impersonal modal markers and modal verbs combined with a lexical verb. The lexical verb that immediately follows is inflected with or without the preverb /d/ ܕ as the subjunctive, i.e. the unmarked base of the present:

1. “need, must, should”

The invariant forms këbce ܟܷܒܥܶܐ and kobac ܟܳܐܒܰܥ are used to express “need”, “must” and “should”.

Examples:

Mëftakarla d këbce saymo mede. (L. 20) She thought she must do something. ܡܷܦܬܰܟܰܪܠܰܗ ܕܟܷܒܥܶܐ ܣܰܝܡܐ ܡܶܕܶܐ.
Kobac fayšat adlalyo harke. (L.14) You (sg.) need to stay here tonight. ܟܳܐܒܰܥ ܦܰܝܫܰܬ ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܗܰܪܟܶܐ.

Conveying the same sense, lazëm ܠܰܙܷܡ or kolozam ܟܳܠܳܙܰܡ and majbur ܡܰܔܒܘܪ can occur in the same position:

Lazëm makaṯwo ruḥa bu beṯṣawbo. She should register at the university. ܠܰܙܷܡ ܡܰܟܰܬ݂ܘܐ ܪܘܚܰܗ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ.
Kolozam d soyamno ah hërgayḏi. I (m.) need to do my homework. ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܣܳܝܰܡܢܐ ܐܰܗ ܗܷܪܓܰܝܕ݂ܝ.
Majbur ëzzino li madrašto. I have to go to school. ܡܰܔܒܘܪ ܐܷܙܙܝܢܐ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.

The modals lazëm ܠܰܙܷܡ and majbur ܡܰܔܒܘܪ can be enhanced with the 3sg. copula:

Lazëm yo d ëzzux lu bayto. You (m. sg.) need to go home. ܠܰܙܷܡ ܝܐ ܕܐܷܙܙܘܟ݂ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
Majbur yo d zawnina jule ḥaṯe lu ḥago. We need to buy new clothes for the party. ܡܰܔܒܘܪ ܝܐ ܕܙܰܘܢܝܢܰܐ ܔܘܠܶܐ ܚܰܬ݂ܶܐ ܠܘ ܚܰܓܐ.

The past copula shifts the event to the past tense:

Majbur wa d nëfqina mu bayto. We had to leave the house. ܡܰܔܒܘܪ ܘܰܐ ܕܢܷܦܩܝܢܰܐ ܡܘ ܒܰܝܬܐ.
Lazëm wa d saymat u buḥrono. You (sg.) had to make the exam. ܠܰܙܷܡ ܘܰܐ ܕܣܰܝܡܰܬ ܐܘ ܒܘܚܪܳܢܐ.

The modal verb kolozam ܟܳܠܳܙܰܡ corresponds with the 3msg. of the lexical verb lozam - lazëm ܠܳܙܰܡ - ܠܰܙܷܡ “to need, to be necessary”, so that its past tense form is expressed by the imperfect 3msg. lozamwa ܠܳܙܰܡܘܰܐ:

Lozamwa d zawnina jule ḥaṯe lu ḥago. We needed to buy new clothes for the party. ܠܳܙܰܡܘܰܐ ܕܙܰܘܢܝܢܰܐ ܔܘܠܶܐ ܚܰܬ݂ܶܐ ܠܘ ܚܰܓܐ.

2. “can, could, may, might”

Surayt does not distinguish between “can, could, to be able” and “may, might”. Both are expressed by kib- ܟܝܒ‍ـ inflected for personal endings. The endings suffixed to kib- ܟܝܒ‍ـ correspond with the inflection of the preposition b- (G11.b). The base kib- ܟܝܒ‍ـ shifts to këp- ܟܷܦ݁‍ـ in the 2pl and 3pl. The negative counterpart of kib- ܟܝܒ‍ـ is layb- ܠܰܝܒ‍ـ and its inflection parallels kib- ܟܝܒ‍ـ. The base layb- ܠܰܝܒ‍ـ shifts to lap- ܠܰܦ݁‍ـ  in the 2pl. and 3pl.

kib- ܟܝܒ‍ـ „to be able“ and layb- ܠܰܝܒ‍ـ „to be unable“ in the present

  can, could cannot, could not
Sg. 3. m. kibe ܟܝܒܶܗ laybe ܠܰܝܒܶܗ
  3. f. kiba ܟܝܒܰܗ layba ܠܰܝܒܰܗ
  2. m. kibux ܟܝܒܘܟ݂ laybux ܠܰܝܒܘܟ݂
  2. f. kibax ܟܝܒܰܟ݂ laybax ܠܰܝܒܰܟ݂
  1. c. kibi ܟܝܒܝ laybi ܠܰܝܒܝ
Pl. 3. këppe ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ lappe ܠܰܦ݁ܦ݁ܶܗ
  2. këpxu ܟܷܦ݁ܟ݂ܘ lapxu ܠܰܦ݁ܟ݂ܘ
  1. kiban ܟܝܒܰܢ layban ܠܰܝܒܰܢ

The bases këp- ܟܷܦ݁‍ـ for “can, to be able” and lap - ܠܰܦ݁‍ـ “cannot, to be unable” are followed by -way- ܘܰܝ‍ـ (2 pl. and 3pl. –wa- ܘܰ, cf. G.12c) and the L-suffixes (G.8a).
kib- ܟܝܒ‍ـ „to be able“ and layb- ܠܰܝܒ‍ـ „to be unable“ in the past

  can, could cannot, could not
Sg. 3. m. këpwayle ܟܷܦ݁ܘܰܝܠܶܗ lapwayle ܠܰܦ݁ܘܰܝܠܶܗ
  3. f. këpwayla ܟܷܦ݁ܘܰܝܠܰܗ lapwayla ܠܰܦ݁ܘܰܝܠܰܗ
  2. m. këpwaylux ܟܷܦ݁ܘܰܝܠܘܟ݂ lapwaylux ܠܰܦ݁ܘܰܝܠܘܟ݂
  2. f. këpwaylax ܟܷܦ݁ܘܰܝܠܰܟ݂ lapwaylax ܠܰܦ݁ܘܰܝܠܰܟ݂
  1. c. këpwayli ܟܷܦ݁ܘܰܝܠܝ lapwayli ܠܰܦ݁ܘܰܝܠܝ
Pl. 3. këpwalle ܟܷܦ݁ܘܰܠܠܶܗ lapwalle ܠܰܦ݁ܘܰܠܠܶܗ
  2. këpwalxu ܟܷܦ݁ܘܰܠܟ݂ܘ lapwalxu ܠܰܦ݁ܘܰܠܟ݂ܘ
  1. këpwaylan ܟܷܦ݁ܘܰܝܠܰܢ lapwaylan ܠܰܦ݁ܘܰܝܠܰܢ

Examples:

Bu surgoḏo kiban ḥozina ay yawme dac ceḏe. (L.9) We can see the holidays in the calendar. ܒܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܟܝܒܰܢ ܚܳܙܝܢܰܐ ܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܰܥ ܥܶܕ݂ܶܐ.
Ema kiban saymina i mëštuṯayḏan? (L.16) When can we do our wedding? ܐܶܡܰܐ ܟܝܒܰܢ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ؟

Notes:

  1. kib- ܟܝܒ‍ـ and layb- ܠܰܝܒ‍ـ also have the lexical meaning of “to have inside, to contain, to consist of; there is/are in; to be approximately” and their corresponding negatives.

Examples:

I qriṯo layba noše. There are no people in the village. ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܠܰܝܒܰܗ ܢܳܫܶܐ.
I šato kiba tracsar yarḥe. (L.9) A year consists of twelve months. ܐܝ ܫܰܬܐ ܟܝܒܰܗ ܬܪܰܥܣܰܪ ܝܰܪܚܶܐ.
Kibe šato d azzino l Ṭurcabdin. It’s been approximately a year since I went to Turabdin. ܟܝܒܶܗ ܫܰܬܐ ܕܐܰܙܙܝܢܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.

    2. kib- ܟܝܒ‍ـ as modal can also be replaced by the verb qodar – qadër ܩܳܕܰܪ – ܩܰܕܷܪ (< qdr ܩܕܪ I) with the same function.

Lo qadër oṯe sidan. He was unable to come to us. ܠܐ ܩܰܕܷܪ ܐܳܬ݂ܶܐ ܣܝܕܰܢ.
Gëd qudritu zawnitu bayto? Will you (pl.) be able to buy a house? ܓܷܕ ܩܘܕܪܝܬܘ ܙܰܘܢܝܬܘ ܒܰܝܬܐ؟
Qay i Marta lo qadiro huyo taxtore? Why couldn’t Marta become a doctor? ܩܰܝ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܠܐ ܩܰܕܝܪܐ ܗܘܝܐ ܬܰܟ݂ܬܳܪܶܐ؟

3. “to want”

Surayt uses obac - abëc ܐܳܒܰܥ - ܐܰܒܷܥ (G.18a) for the modal “to want”.

Mën këbcat huyat bu zabno d oṯe? (L.4) What do you (f. sg.) want to be in the future? ܡܷܢ ܟܷܐܒܥܰܬ ܗܘܝܰܬ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ؟
Ay yolufe këbci yëlfi Surayt. The students want to learn Surayt. ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܟܷܐܒܥܝ ܝܷܠܦܝ ܣܘܪܰܝܬ.
Këbcono fëhmanne. (L.5) I (f.) want to understand them. ܟܷܐܒܥܳܢܐ ܦܷܗܡܰܢܢܶܗ.
Abicina zayrina i mazracto. We wanted to visit the farm. ܐܰܒܝܥܝܢܰܐ ܙܰܝܪܝܢܰܐ ܐܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ.
U Aday lo kobac docar lu aṯro. Aday didn’t want to return to the homeland. ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܐ ܟܳܐܒܰܥ ܕܳܥܰܪ ܠܘ ܐܰܬ݂ܪܐ.
I Marta bi qamayto abico d ëzza l Iṭalya aw lë Spanya. (L.20) At first Marta wanted to go to Italy and Spain. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܐܰܒܝܥܐ ܕܐܷܙܙܰܗ ܠܐܝܛܰܐܠܝܰܐ ܐܰܘ ܠܷܣܦ݁ܰܐܢܝܰܐ.