The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises II
2. Find answers to these questions in the text above.
1. Mën kosaymo i Karin? 1. What is Karin doing? ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܐ ܐܝ ܟܰܪܝܢ؟ .1
---
2. D man yo i mëštuṯo? 2. Whose wedding is celebrated? ܕܡܰܢ ܝܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ؟ .2
---
3. I Marta mën gëd saymo adyawma? 3. What is Marta doing today? ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܷܢ ܓܷܕ ܣܰܝܡܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ؟ .3
---
4. Gëd ëzza i Marta lu cwodo adyawma? 4. Is Marta going to work today? ܓܷܕ ܐܷܙܙܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܠܘ ܥܘܳܕܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ؟ .4
---
5. U Yacqub mën kosoyam yawme d šabṯo? 5. What is Yacqub doing on Saturday? ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܢ ܟܳܣܳܝܰܡ ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ؟ .5
---
3. Form a sentence with these words.
mëštuṯo --- ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ
i ḥwarṯayḏi --- ܐܝ ܚܘܰܪܬ݂ܰܝܕ݂ܝ
ganṯo daḥ ḥäyewën --- ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ
gado ṭawwo --- ܓܰܕܐ ܛܰܘܘܐ
hawa --- ܗܰܘܰܐ
huyo brëxto --- ܗܘܝܐ ܒܪܷܟ݂ܬܐ
zabno xalyo --- ܙܰܒܢܐ ܟ݂ܰܠܝܐ
4. Form correct sentences with the following words.
1. adyawma - gëd - i ḥwarṯayḏi- gawro ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܇ ܓܷܕ ܇ ܐܝ ܚܘܰܪܬ݂ܰܝܕ݂ܝ ܇ ܓܰܘܪܐ .1
---
2. i Karin - ruḥa - komḥaḏro - li mëštuṯo ܐܝ ܟܰܪܝܢ ܇ ܪܘܚܰܗ ܇ ܟܳܡܚܰܕ݂ܪܐ ܇ ܠܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ .2
---
3. di mëštuto - aṣ ṣërtoṯe - ne - šafire ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܇ ܐܰܨ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܇ ܢܶܐ ܇ ܫܰܦܝܪܶܐ .3
---
4. i Marta - xalyo - këtla - yawmo ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܇ ܟ݂ܰܠܝܐ ܇ ܟܷܬܠܰܗ ܇ ܝܰܘܡܐ .4
---
5. i Marta - l ganṯo daḥ ḥäyewën - ëzza - gëd ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܇ ܠܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܇ ܐܷܙܙܰܗ ܇ ܓܷܕ .5
---
6. an nacime - ganṯo daḥ ḥäyewën   - bi - fṣiḥi ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܇ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܇ ܒܝ ܇ ܦܨܝܚܝ 6.
---
7. cal - i mëštuṯo - u xer - huyo ܥܰܠ ܇ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܇ ܐܘ ܟ݂ܶܪ ܇ ܗܘܝܐ 7.
---
5. Listen to this text and try to understand it!
Zyara li ganṯo daḥ ḥäyewën Trip to the Zoo ܙܝܰܪܰܐ ܠܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ
I Marta mërla lan nacimayḏa: “Ramḥël xliṯo no, yawme d šabṯo yo, kiban mašafcina u yawmayḏan bi ganṯo daḥ ḥäyewën. Mën këmmitu nacime?” Marta said to her children: „Tomorrow, I'm free, it's Saturday, we can spend our day at the zoo. What do you say to children?“ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܷܪܠܰܗ ܠܰܢ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܰܗ: ܪܰܡܚܷܠ ܟ݂ܠܝܬ݂ܐ ܢܐ، ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܝܐ، ܟܝܒܰܢ ܡܰܫܰܦܥܝܢܰܐ ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ ܒܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ. ܡܷܢ ܟܷܐܡܡܝܬܘ ܢܰܥܝܡܶܐ؟
“Eeeeeee”, mazcaqqe an nacime.  „Great!“ The children shouted. ܐܶܐܐܐܐܐܐܐ ، ܡܰܙܥܰܩܩܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ.
Yawme d šabṯo i Marta mëdla an nacimayḏa w azzën li ganṯo daḥ ḥäyewën.  On Saturday Marta took her children and they went to the zoo. ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܷܕܠܰܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܰܗ ܘܐܰܙܙܷܢ ܠܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ.
I ganṯaṯe daḥ ḥäyewën ġäläbe rabṯo w rwëḥto yo. Kit eba ḥäyewën rabe w nacime, soruḥe w mšayne.  This zoo is very large and extensive. In the zoo there are large and small, wild and domestic animals. ܐܝ ܓܰܢܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܘܪܘܷܚܬܐ ܝܐ. ܟܝܬ ܐܶܒܰܗ ܚܱܝܶܘܷܢ ܪܰܒܶܐ ܘܢܰܥܝܡܶܐ، ܣܳܪܘܚܶܐ ܘܡܫܰܝܢܶܐ.
Bu darbo an nacime mšayliwa šwole. I Marta mfanyowa b karyo karyo.  On the way, the children asked questions. Marta replied very briefly. ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܡܫܰܝܠܝܘܰܐ ܫܘܳܠܶܐ. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܦܰܢܝܳܘܰܐ ܒܟܰܪܝܐ ܟܰܪܝܐ.
Ëmmowalle: “Me d cabirina li ganṯo gëd ḥozitu kul mede b caynayxu. D howalxu šwole tamo kiban mšaylina w yëlfina.”  She said to them: „When we enter the garden, you will see everything with your own eyes. If you have questions, there we can ask and learn.“ ܐܷܡܡܳܘܰܠܠܶܗ: ܡܶܐ ܕܥܰܒܝܪܝܢܰܐ ܠܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܓܷܕ ܚܳܙܝܬܘ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝܟ݂ܘ. ܕܗܳܘܰܠܟ݂ܘ ܫܘܳܠܶܐ ܬܰܡܐ ܟܝܒܰܢ ܡܫܰܝܠܝܢܰܐ ܘܝܷܠܦܝܢܰܐ.
Maṭën li ganṯo daḥ ḥäyewën. I emo zwënla fëtqe w xariṭa di ganṯo ste.  They arrived at the zoo. The mother bought tickets and also a map of the garden. ܡܰܛܷܢ ܠܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ. ܐܝ ܐܶܡܐ ܙܘܷܢܠܰܗ ܦܷܬܩܶܐ ܘܟ݂ܰܪܝܛܰܐ ܕܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܣܬܶܐ.
Ḥërre cal i xariṭa w mšaralle d kurxi bi ganṯo.  They had a look at the map and began to walk around the zoo. ܚܷܪܪܶܗ ܥܰܠ ܐܝ ܟ݂ܰܪܝܛܰܐ ܘܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܕܟܘܪܟ݂ܝ ܒܝ ܓܰܢܬ݂ܐ.
Tamo ḥzalle ḥäyewën d lo ḥzanwanne hawxa me qariwo. Baynoṯayye këtwa soruḥe w mšayne.  There they saw animals they had not seen before from as close by. Among them were wild and tame animals. ܬܰܡܐ ܚܙܰܠܠܶܗ ܚܱܝܶܘܷܢ ܕܠܐ ܚܙܰܢܘܰܢܢܶܗ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܶܐ ܩܰܪܝܘܐ. ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܝـܝܶܗ ܟܷܬܘܰܐ ܣܳܪܘܚܶܐ ܘܡܫܰܝܢܶܐ.
Hën bë sṭabile, b kurḥe w bë qlubye w hën šarye wayne.  Some were in stables, in huts, in cages and some could move freely. ܗܷܢ ܒܷܣܛܰܒܝܠܶܐ، ܒܟܘܪܚܶܐ ܘܒܷܩܠܘܒܝܶܐ ܘܗܷܢ ܫܰܪܝܶܐ ܘܰܝܢܶܐ.
Maṯlo: qufe, zorife, gamle, gomuše, file, croḏe, sësye, ḥmore, arye, dewe, dëbbat, nëmre, tacle, fahde, kurfe, babġe, bume, nune, dulfine, pingwine, ayle, kangure w ġer ḥaywane. For example, monkeys, giraffes, camels, buffalos, elephants, wild donkeys, horses, donkeys, lions, wolves, bears, tigers, foxes, leopards, snakes, parrots, owls, fishes, dolphins, penguins, deer, kangaroos and other animals. ܡܰܬ݂ܠܐ: ܩܘܦܶܐ، ܙܳܪܝܦܶܐ، ܓܰܡܠܶܐ، ܓܳܡܘܫܶܐ، ܦܝܠܶܐ، ܥܪܳܕ݂ܶܐ، ܣܷܣܝܶܐ، ܚܡܳܪܶܐ، ܐܰܪܝܶܐ، ܕܶܘܶܐ، ܕܷܒܒܰܬ، ܢܷܡܪܶܐ، ܬܰܥܠܶܐ، ܦܰܗܕܶܐ، ܟܘܪܦܶܐ، ܒܰܒܓ݂ܶܐ، ܒܘܡܶܐ، ܢܘܢܶܐ، ܕܘܠܦܝܢܶܐ، ܦ݁ܝܢܓܘܝܢܶܐ، ܐܰܝܠܶܐ، ܟܰܢܓܘܪܶܐ ܘܓ݂ܶܪ ܚܰܝܘܰܢܶܐ.
An nacime mšayalle mi emaṯṯe: “Qay hën maḥ ḥäyewën baq qlubye w bak kurḥe ne w hën šarye ne?”   The children asked their mother: „Why are some animals in cages and huts and and some walk freely around?“ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ ܡܝ ܐܶܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ: ܩܰܝ ܗܷܢ ܡܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܒܰܩ ܩܠܘܒܝܶܐ ܘܒܰܟ ܟܘܪܚܶܐ ܢܶܐ ܘܗܷܢ ܫܰܪܝܶܐ ܢܶܐ؟
I emo madcarla aclayye: “Hën maḥ ḥäyewën qënṭo ne lan nose, maṯlo: an arye w an nëmre ḥäyewën soruḥe ne. Majbur d howën b dukṯo mamanto.   The mother replied to them: „Some animals are dangerous to humans; for example, lions and tigers are wild animals. It is necessary that they are in a secured area. ܐܝ ܐܶܡܐ ܡܰܕܥܰܪܠܰܗ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ: ܗܷܢ ܡܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܩܷܢܛܐ ܢܶܐ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ، ܡܰܬ݂ܠܐ: ܐܰܢ ܐܰܪܝܶܐ ܘܐܰܢ ܢܷܡܪܶܐ ܚܱܝܶܘܷܢ ܣܳܪܘܚܶܐ ܢܶܐ. ܡܰܔܒܘܪ ܕܗܳܘܷܢ ܒܕܘܟܬ݂ܐ ܡܐܰܡܰܢܬܐ.
Elo ag gamle, as sësye w aṭ ṭayre mšayne ne, xud hani këppe fayši šarye.”   But camels, horses and birds are tame, (animals) like these they can stay free.“ ܐܶܠܐ ܐܰܓ ܓܰܡܠܶܐ، ܐܰܤ ܣܷܣܝܶܐ ܘܐܰܛ ܛܰܝܪܶܐ ܡܫܰܝܢܶܐ ܢܶܐ، ܟ݂ܘܕ ܗܰܢܝ ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܦܰܝܫܝ ܫܰܪܝܶܐ.
“Man kowe moro lah ḥäyewën?”, mšayalle an nacime.  „Who takes care of these animals?“, The children asked. ܡܰܢ ܟܳܘܶܐ ܡܳܪܐ ܠܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ؟ ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ.
I emo madcarla: “Kit noše dilonoye dë qralle cal aḥ ḥäyewën aw d korëḥmi cawdi cam aḥ ḥäyewën, hani kowënne moro. Kobënne muklo w štoyo, komnaḏfi aq qlubye w ak kurḥaṯṯe.”  The mother replied: „There are specific people who have studied about animals or like to work with animals; they take care of them. They give them food and drink and clean their cages and huts.“ ܐܝ ܐܶܡܐ ܡܰܕܥܰܪܠܰܗ: ܟܝܬ ܢܳܫܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ ܕܷܩܪܰܠܠܶܗ ܥܰܠ ‌ܐܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܐܰܘ ܕܟܳܪܷܚܡܝ ܥܰܘܕܝ ܥܰܡ ܐܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ، ܗܰܢܝ ܟܳܘܷܢܢܶܗ ܡܳܪܐ. ܟܳܐܒܷܢܢܶܗ ܡܘܟܠܐ ܘܫܬܳܝܐ، ܟܳܡܢܰܕ݂ܦܝ ܐܰܩ ܩܠܘܒܝܶܐ ܘܐܰܟ ܟܘܪܚܰܬ݂ܬ݂ܶܗ.
An nacime heš lo barimi cal ruḥayye, aṯi u zabno d nëfqi w ducri lu bayto.  While the children were still fully enjoying, it was time to leave and return home. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܗܶܫ ܠܐ ܒܰܪܝܡܝ ܥܰܠ ܪܘܚܰـܝـܝܶܗ، ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܕܢܷܦܩܝ ܘܕܘܥܪܝ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
“Yawmo ġäläbe basimo wa, mama, tawdi”, mërre. (~ lan nacime. „It was a very nice day, mum!“, they said. ܝܰܘܡܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܒܰܣܝܡܐ ܘܰܐ، ܡܰܡܰܐ، ܬܰܘܕܝ، ܡܷܪܪܶܗ.
6. What are the names of the animals in this picture?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7. Write these words in Syriac letters and translate them.
mëštuṯo
i ḥwarṯayḏi
ganṯo daḥ ḥäyewën
yawmo basimo
gëd mëfṣoḥi
gado ṭawwo
ṣërtoṯe
lo komiqafën
mëfṣeḥu
xliṯo no
huyo brëxto
mašafcina
soruḥe
mšayne
mfanyowa b karyo karyo 
mšaylina
yëlfina
zwënla
xariṭa
sṭabile
kurḥe
qlubye
šarye
qënṭo
majbur d
8. Find the answers to these questions in the lesson.
1. B ayna yawmo azza i Marta cam an nacimayḏa li ganṯo daḥ ḥäyewën? 1. ܒܐܰܝܢܰܐ ܝܰܘܡܐ ܐܰܙܙܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܰܗ ܠܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ؟ .1
---
2. Mën zwënla i Marta bi cbarto? 2. ܡܷܢ ܙܘܷܢܠܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܒܝ ܥܒܰܪܬܐ؟ .2
---
3. Kṯaw ëšmone d arbco ḥäyewën soruḥe. 3. ܟܬ݂ܰܘ ܐܷܫܡܳܢܶܐ ܕܐܰܪܒܥܐ ܚܱܝܶܘܷܢ ܣܳܪܘܚܶܐ. .3
---
4. Kṯaw ëšmone d arbco ḥäyewën mšayne. 4. ܟܬ݂ܰܘ ܐܷܫܡܳܢܶܐ ܕܐܰܪܒܥܐ ܚܱܝܶܘܷܢ ܡܫܰܝܢܶܐ. .4
---
5. Qay aḥ ḥäyewën soruḥe latne šarye? 5. ܩܰܝ ܐܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܣܳܪܘܚܶܐ ܠܰܬܢܶܐ ܫܰܪܝܶܐ؟ .5
---
6. Man kowe moro laḥ ḥäyewën? 6. ܡܰܢ ܟܳܘܶܐ ܡܳܪܐ ܠܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ؟ .6
---
9. Which answer is correct and which is wrong?
    ܫܪܳܠܐ ܓ݂ܰܠܛܐ    
    šrolo ġalṭo    
1. I Marta yawme d šabto latyo xliṯo.     ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܠܰܬܝܐ ܟ݂ܠܝܬ݂ܐ. .1
2. I ganṯaṯe daḥ ḥäyewën ġäläbe nacëmto yo.     ܐܝ ܓܰܢܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܢܰܥܷܡܬܐ ܝܐ. .2
3. Bi ganṯo kit ḥäyewën rabe w nacime.     ܒܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܟܝܬ ܚܱܝܶܘܷܢ ܪܰܒܶܐ ܘܢܰܥܝܡܶܐ. .3
4. I emo zwënla xariṭa di ganṯo.     ܐܝ ܐܶܡܐ ܙܘܷܢܠܰܗ ܟ݂ܰܪܝܛܰܐ ܕܝ ܓܰܢܬ݂ܐ. .4
5. Aḥ ḥäyewën mšayne šarye ne.     ܐܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܡܫܰܝܢܶܐ ܫܰܪܝܶܐ ܢܶܐ. .5
6. Aḥ ḥäyewën soruḥe qënṭo ne lan noše.     ܐܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܣܳܪܘܚܶܐ ܩܷܢܛܐ ܢܶܐ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ. .6
7. An arye latne qënṭo lan noše.     ܐܰܢ ܐܰܪܝܶܐ ܠܰܬܢܶܐ ܩܷܢܛܐ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ. .7
10. Which sentence is syntactically correct?
An nacime w i emaṯṯe azzën li ganṯo daḥ ḥäyewën. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܘܐܝ ܐܶܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܰܙܙܷܢ ܠܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ.
An nacime azzën w i emaṯṯe li ganṯo daḥ ḥäyewën. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܐܰܙܙܷܢ ܘܐܝ ܐܶܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܠܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ.
   
Sidayna rabṯo kit ganṯo daḥ ḥäyewën. ܣܝܕܰܝܢܰܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܟܝܬ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ.
Sidayna kit ganṯo rabṯo daḥ ḥäyewën. ܣܝܕܰܝܢܰܐ ܟܝܬ ܓܰܢܬ݂ܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ.
   
I Marta këtla tre nacime zcure. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܟܷܬܠܰܗ ܬܪܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܙܥܘܪܶܐ.
I Marta tre këtla zcure nacime. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܬܪܶܐ ܟܷܬܠܰܗ ܙܥܘܪܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ.
   
I Karin këzza lu sḥoyo bu zabnayḏa u xalyo. ܐܝ ܟܰܪܝܢ ܟܷܐܙܙܰܗ ܠܘ ܣܚܳܝܐ ܒܘ ܙܰܒܢܰܝܕ݂ܰܗ ܐܘ ܟ݂ܰܠܝܐ.
I Karin lu sḥoyo u xalyo bu zabnayḏa këzza. ܐܝ ܟܰܪܝܢ ܠܘ ܣܚܳܝܐ ܐܘ ܟ݂ܰܠܝܐ ܒܘ ܙܰܒܢܰܝܕ݂ܰܗ ܟܷܐܙܙܰܗ.
   
I Marta w an nacime basimo yawmo daḥ ḥäyewën mašfacce bi ganṯo. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܘܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܰܣܝܡܐ ܝܰܘܡܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܡܰܫܦܰܥܥܶܗ ܒܝ ܓܰܢܬ݂ܐ.
I Marta w an nacime mašfacce yawmo basimo bi ganṯo daḥ ḥäyewën. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܘܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܡܰܫܦܰܥܥܶܗ ܝܰܘܡܐ ܒܰܣܝܡܐ ܒܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ.