The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises II
2. Find the answers in the texts.
1. Mën komar ḥa inaqla d komoyad u täläfon? ܡܷܢ ܟܳܐܡܰܪ ܚܰܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܡܳܝܰܕ ܐܘ ܬܱܠܱܦܳܢ؟ .1
---
2. Mën zwënlala i Saro? ܡܷܢ ܙܘܷܢܠܰܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ؟ .2
---
3. Cal mën mtalfanla Saro li Nahrin? ܥܰܠ ܡܷܢ ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ ܣܰܪܐ ܠܝ ܢܰܗܪܝܢ؟ .3
---
4. Mën kiba saymo i Saro bu mobile ḥaṯo diḏa? ܡܷܢ ܟܝܒܰܗ ܣܰܝܡܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܒܘ ܡܳܒܰܐܝܠ ܚܰܬ݂ܐ ܕܝܕ݂ܰܗ؟ .4
---
5. Ayna qëṭro hawila i Saro? ܐܰܝܢܰܐ ܩܷܛܪܐ ܗܰܘܝܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ؟ .5
---
6. Ema gëd šëryo i Nahrin u qëṭro di Saro? ܐܶܡܰܐ ܓܷܕ ܫܷܪܝܐ ܐܝ ܢܰܗܪܝܢ ܐܘ ܩܷܛܪܐ ܕܝ ܣܰܪܐ؟ .6
---
3. Indicate the correct name of  the symbols below?
  e-mail ܐܝܡܰܝܠ  
  täläfon ܬܱܠܱܦܳܢ  
  Facebook ܦܰܝܣܒܘܟ  
  SMS ܣ.ܡ.ܣ.  
  ṣërtoṯe ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ  
  surgoḏo ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ  
  e-mail ܐܝܡܰܝܠ  
  täläfon ܬܱܠܱܦܳܢ  
  vidyowat ܒ݂ܝܕܝܳܘܰܬ  
  esore ܐܶܣܳܪܶܐ  
  täläfon ܬܱܠܱܦܳܢ  
  nuhore ܢܘܗܳܪܶܐ  
  nuhore ܢܘܗܳܪܶܐ  
  surgoḏo ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ  
  esore ܐܶܣܳܪܶܐ  
  ṣërtoṯe ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ  
  vidyowat ܒ݂ܝܕܝܳܘܰܬ  
  ṣayarto ܨܰܝܰܪܬܐ  
  vidyowat ܒ݂ܝܕܝܳܘܰܬ  
  e-mail ܐܝܡܰܝܠ  
  ṣërtoṯe ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ  
  nuhore ܢܘܗܳܪܶܐ  
  täläfon foṯo b foṯo ܬܱܠܱܦܳܢ ܦܳܬ݂݂ܐ ܒܦܳܬ݂ܐ  
  SMS ܣ.ܡ.ܣ.  
  täläfon foṯo b foṯo ܬܱܠܱܦܳܢ ܦܳܬ݂݂ܐ ܒܦܳܬ݂ܐ  
  täläfon ܬܱܠܱܦܳܢ  
  ṣërtoṯe ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ  
  esore ܐܶܣܳܪܶܐ  
  SMS ܣ.ܡ.ܣ.  
  nuhore ܢܘܗܳܪܶܐ  
  esore ܐܶܣܳܪܶܐ  
  ṣërtoṯe ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ  
  nuhore ܢܘܗܳܪܶܐ  
  musiqa ܡܘܣܝܩܰܐ  
  surgoḏo ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ  
  e-mail ܐܝܡܰܝܠ  
4. Briefly describe the functions of your smartphone.
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
5. Translate the following sentences into Surayt.
1. I bought a new mobile phone yesterday.
2 How long have you (f.) had this mobile phone?
3. Modern communication allows us to stay in touch.
4. Communication technology brings people closer together.
5. I (f.) cannot live without a smartphone.
6. Today I talked to my grandparents in Turabdin via WhatsApp.
7. My friends on Instagram want me to post a picture every day.
(m. forasno
ܦܳܪܰܣܢܐ; f. fërsono ܦܷܪܣܳܢܐ).
Swodo karyo Chat   ܣܘܳܕܐ ܟܰܪܝܐ
Šlomo Gabriel, Adlalyo i šocṯo bat 20.00 gëd mitakrax u fëlim “Darbo d ḥubo”. Këbcat oṯat acmi? Haw xabro, lašan d zawnono fëtqe! Našqoṯe, mama   ܫܠܳܡܐ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ، ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܐܝ ܫܳܥܬ݂ܐ ܬܡܳܢܶܐ ܓܷܕ ܡܝܬܰܟܪܰܟ݂ ܐܘ ܦܷܠܝܡ ܕܰܪܒܐ ܕܚܘܒܐ. ܟܷܐܒܥܰܬ ܐܳܬ݂ܰܬ ܐܰܥܡܝ؟ ܗܰܘ ܟ݂ܰܒܪܐ، ܠܰܫܰܢ ܙܰܘܢܳܢܐ ܦܷܬܩܶܐ! ܢܰܫܩܳܬ݂ܶܐ، ܡܰܡܰܐ
E, gëd oṯeno, tawdi Mama! I šocṯo šwac w falge 19.30 qum u tarco di sinäma. Hul d ḥozina ḥḏoḏe. Gabriel   ܐܶ، ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܶܢܐ، ܬܰܘܕܝ ܡܰܡܰܐ! ܐܝ ܫܳܥܬ݂ܐ ܫܘܰܥ ܘܦܰܠܓܐ ܩܘܡ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܕܝ ܣܝܢܱܡܰܐ. ܗܘܠ ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܓܰܒܪܝـܝܶܠ
6. Translate this message into English.

---

---

7. Write a group chat of four friends on the topic of "Birthday present for Gabriel."
Petra: Šlomo, mën dëšno zawnina lu yawmo d mawlodo du Gabriel? ܦ݁ܶܬܪܰܐ: ܫܠܳܡܐ، ܡܷܢ ܕܷܫܢܐ ܙܰܘܢܝܢܰܐ ܠܘ ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܕܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ؟
Simon ܣܝܡܳܢ:
Eliyo ܐܶܠܝـܝܐ:
Izla ܐܝܙܠܰܐ:
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
Listen to this text and try to understand it!
E-Mail E-Mail ܐܝܡܰܝܠ
Šlomo myaqarto Nisane, Dear Nisane, ܫܠܳܡܐ ܡܝܰܩܰܪܬܐ ܢܝܣܰܢܶܐ،
Komadcarno cal u e-mail dë mšadarlaxli yo šawco w cësri b ëšwëṭ (27.02). I'm responding to the email you sent me on February 27th. ܟܳܡܰܕܥܰܪܢܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܐܝܡܰܝܠ ܕܷܡܫܰܕܰܪܠܰܟ݂ܠܝ ܝܐ ܫܰܘܥܐ ܘܥܷܣܪܝ ܒܐܷܫܘܷܛ (27.02).
Kobacno  me kule lebi dë mcazamnolax lu muroyo di zmarto Suryayto d gëd misam bu huḏro d Ṭurcabdin b Berlin casro b oḏar (10.03) i saca bat tarte (14.00). I would like to wholeheartedly invite you to the Syriac Song contest which will be held in the Turabdin Association in Berlin on March 10 at two o’clock. ܟܳܐܒܰܥܢܐ ܡܶܐ ܟܘܠܶܗ ܠܶܒܝ ܕܷܡܥܰܙܰܡܢܳܠܰܟ݂ ܠܘ ܡܘܪܳܝܐ ܕܝ ܙܡܰܪܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܕܓܷܕ ܡܝܣܰܡ ܒܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܒܒܶܪܠܝܢ ܥܰܣܪܐ ܒܐܳܕ݂ܰܪ (10.03) ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܒܰܬ ܬܰܪܬܶܐ (14.00).
Komhanenolax ste bi woliṯo ḥaṯto d mëdlax xud sëkretera lu ḥuyoḏo dan niše bu Swed. I also congratulate you on your new assignment as secretary of the Women's Federation in Sweden. ܟܳܡܗܰܢܶܢܳܠܰܟ݂ ܣܬܶܐ ܒܝ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܚܰܬ݂ܬܐ ܕܡܷܕܠܰܟ݂ ܟ݂ܘܕ ܣܷܟܪܶܬܶܪܰܐ ܠܘ ܚܘܝܳܕ݂ܐ ܕܰܢ ܢܝܫܶܐ ܒܘ ܣܘܶܕ.
Aḥna xud ḥuḏro me zabno d arbci ëšne rakiwe na b Berlin w ḥfiṭe na b gawe du camayḏan w bayn du kënšo Almanoyo ste. Our association was established forty years ago in Berlin and we are active among our people and also in German society. ܐܰܚܢܰܐ ܟ݂ܘܕ ܚܘܕ݂ܪܐ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܕܐܰܪܒܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܪܰܟܝܘܶܐ ܢܰܐ ܒܒܶܪܠܝܢ ܘܚܦܝܛܶܐ ܢܰܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܘ ܥܰܡܰܝܕ݂ܰܢ ܘܒܰܝܢ ܕܘ ܟܷܢܫܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ ܣܬܶܐ.
Këtli sabro d bu zabno d oṯe ġäläbe kore ḥozina ḥḏoḏe, yëtwina w mëjġolina cal u cwodo mšawtfo daḥ ḥuḏre. I hope that we will see each other many times in the future, meet and talk about the cooperation between the associations. ܟܷܬܠܝ ܣܰܒܪܐ ܕܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܟܳܪܶܐ ܚܳܙܝܢܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܝܷܬܘܝܢܰܐ ܘܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ ܥܰܠ‌‎ ܐܘ ܥܘܳܕܐ ܡܫܰܘܬܦܐ ܕܰܚ ܚܘܕ݂ܪܶܐ.
Koṭolabnolax kušore w yawme basime. I wish you success and wonderful days. ܟܳܛܳܠܰܒܢܳܠܰܟ݂ ܟܘܫܳܪܶܐ ܘܝܰܘܡܶܐ ܒܰܣܝܡܶܐ.
Šlome, Greetings, ܫܠܳܡܶܐ
Ṣaliba Be Danḥo Ṣaliba Be Danḥo ܨܰܠܝܒܰܐ ܕܒܶܐ ܕܰܢܚܐ
Rišono du ḥuḏro d Ṭurcabdin Chairman of the Turabdin Association ܪܝܫܳܢܐ ܕܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
8. Find the answers in the text above.
1. L man komišadar u e-mail? 1. ܠܡܰܢ ܟܳܡܝܫܰܕܰܪ ܐܘ ܐܝܡܰܝܠ؟
---
2. Mën yo u nišo du e-mail? 2. ܡܷܢ ܝܐ ܐܘ ܢܝܫܐ ܕܘ ܐܝܡܰܝܠ؟
---
3. Ema yo u muroyo di zmarto Suryayto? 3. ܐܶܡܰܐ ܝܐ ܐܘ ܡܘܪܳܝܐ ܕܝ ܙܡܰܪܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ؟
---
4. Mën woliṯo ḥaṯto mëdla i Nisane? 4. ܡܷܢ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܚܰܬ݂ܬܐ ܡܷܕܠܰܗ ܐܝ ܢܝܣܰܢܶܐ؟
---
5. Man komšadar u e-mail? 5. ܟܡܰܢ ܟܳܡܫܰܕܰܪ ܐܘ ܐܝܡܰܝܠ؟
---