The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Regular verbs
D – Regular verbs

1) Stem I
a) Present base: G.7a/Preterite: G.8a

1. Transitive verbs

With base vowel /u/ ‍ܘ: grš ܓܪܫ I: goraš – grёšle "to pull" ܓܳܪܰܫ - ܓܪܷܫܠܶܗ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. goraš ܓܳܪܰܫ grёšle ܓܪܷܫܠܶܗ
3. f. guršo ܓܘܪܫܐ grёšla ܓܪܷܫܠܰܗ
2. m. guršat ܓܘܪܫܰܬ grёšlux ܓܪܷܫܠܘܟ݂
2. f. guršat ܓܘܪܫܰܬ grёšlax ܓܪܷܫܠܰܟ݂
1. m. gorašno ܓܳܪܰܫܢܐ grёšli ܓܪܷܫܠܝ
1. f. guršono ܓܘܪܫܳܢܐ grёšli ܓܪܷܫܠܝ
Pl. 3. gurši ܓܘܪܫܝ grёšše ܓܪܷܫܫܶܗ
2. guršitu ܓܘܪܫܝܬܘ grёšxu ܓܪܷܫܟ݂ܘ
1. guršina ܓܘܪܫܝܢܰܐ grёšlan ܓܪܷܫܠܰܢ

With base vowel /ё/ ܷ : rḥm ܪܚܡ I: roḥam - rḥёmle “to love” ܪܳܚܰܡ - ܪܚܷܡܠܶܗ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. roḥam ܪܳܚܰܡ rḥëmle ܪܚܷܡܠܶܗ
3. f. rëḥmo ܪܷܚܡܐ rḥëmla ܪܚܷܡܠܰܗ
2. m. rëḥmat ܪܷܚܡܰܬ rḥëmlux ܪܚܷܡܠܘܟ݂
2. f. rëḥmat ܪܷܚܡܰܬ rḥëmlax ܪܚܷܡܠܰܟ݂
1. m. roḥamno ܪܳܚܰܡܢܐ rḥëmli ܪܚܷܡܠܝ
1. f. rëḥmono ܪܷܚܡܳܢܐ rḥëmli ܪܚܷܡܠܝ
Pl. 3. rëḥmi ܪܷܚܡܝ rḥëmme ܪܚܷܡܡܶܗ
2. rëḥmitu ܪܷܚܡܝܬܘ rḥëmxu ܪܚܷܡܟ݂ܘ
1. rëḥmina ܪܷܚܡܝܢܰܐ rḥëmlan ܪܚܷܡܠܰܢ

2. Intransitive verbs

dmx ܕܡܟ݂ I: domaxdamёx “to sleep” ܕܳܡܰܟ݂ - ܕܰܡܷܟ݂

    Present base Preterite
Sg. 3. m. domax ܕܳܡܰܟ݂ damëx ܕܰܡܷܟ݂
3. f. dëmxo ܕܷܡܟ݂ܐ damixo ܕܰܡܝܟ݂ܐ
2. m. dëmxat ܕܷܡܟ݂ܰܬ damixat ܕܰܡܝܟ݂ܰܬ
2. f. dëmxat ܕܷܡܟ݂ܰܬ damixat ܕܰܡܝܟ݂ܰܬ
1. m. domaxno ܕܳܡܰܟ݂ܢܐ damëxno ܕܰܡܷܟ݂ܢܐ
1. f. dëmxono ܕܷܡܟ݂ܳܢܐ damixono ܕܰܡܝܟ݂ܳܢܐ
Pl. 3. dëmxi ܕܷܡܟ݂ܝ damixi ܕܰܡܝܟ݂ܝ
2. dëmxitu ܕܷܡܟ݂ܝܬܘ damixitu ܕܰܡܝܟ݂ܝܬܘ
1. dëmxina ܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ damixina ܕܰܡܝܟ݂ܝܢܰܐ

 

b) Imperative (G16.c)

Sg. graš! ܓܪܰܫ ; rḥam! ܪܚܰܡ ; dmax! ܕܡܰܟ݂

Pl. grašu! ܓܪܰܫܘ ; rḥamu! ܪܚܰܡܘ ; dmaxu! ܕܡܰܟ݂ܘ

 

c) Infinitive (G15.b) 

grošܓܪܳܫܐ ; rḥomo ܪܚܳܡܐ ; dmoxo ܕܡܳܟ݂ܐ

 

2) Stem II

a) Present base – Preterite (G13.b)  

ḥlq ܚܠܩ II: mḥalaq - mḥalaqle “to throw away” ܡܚܰܠܰܩ - ܡܚܰܠܰܩܠܶܗ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. mḥalaq ܡܚܰܠܰܩ mḥalaqle ܡܚܰܠܰܩܠܶܗ
3. f. mḥalqo ܡܚܰܠܩܐ mḥalaqla ܡܚܰܠܰܩܠܰܗ
2. m. mḥalqat ܡܚܰܠܩܰܬ mḥalaqlux ܡܚܰܠܰܩܠܘܟ
2. f. mḥalqat ܡܚܰܠܩܰܬ mḥalaqlax ܡܚܰܠܰܩܠܰܟ݂
1. m. mḥalaqno ܡܚܰܠܰܩܢܐ mḥalaqli ܡܚܰܠܰܩܠܝ
1. f. mḥalqono ܡܚܰܠܩܳܢܐ mḥalaqli ܡܚܰܠܰܩܠܝ
Pl. 3. mḥalqi ܡܚܰܠܩܝ mḥalaqqe ܡܚܰܠܰܩܩܶܗ
2. mḥalqitu ܡܚܰܠܩܝܬܘ mḥalaqxu ܡܚܰܠܰܩܟ݂ܘ
1. mḥalqina ܡܚܰܠܩܝܢܰܐ mḥalaqlan ܡܚܰܠܰܩܠܰܢ

Verbs with first weak root consonant like: yqr ܝܩܪ II: myaqarmyaqarle ܡܝܰܩܰܪ – ܡܝܰܩܰܪܠܶܗ “to admire” and wbx ܘܒܟ݂ II: mwabaxmwabaxle ܡܘܰܒܰܟ݂ - ܡܘܰܒܰܟ݂ܠܶܗ “to admonish” are inflected according to ḥlq II.

 

b) Imperative (G16.c)

Sg. mḥalaq! ܡܚܰܠܰܩ

Pl. mḥalequ! ܡܚܰܠܶܩܘ

 

c) Infinitive (G15.b)

eloqo ܚܶܠܳܩܐ

 

3) Stem III

a) Present base – Preterite (G13.c)

ltm ܠܬܡ III: maltammaltamle “to gather” ܡܰܠܬܰܡ – ܡܰܠܬܰܡܠܶܗ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. maltam ܡܰܠܬܰܡ maltamle ܡܰܠܬܰܡܠܶܗ
3. f. maltmo ܡܰܠܬܡܐ maltamla ܡܰܠܬܰܡܠܰܗ
2. m. maltmat ܡܰܠܬܡܰܬ maltamlux ܡܰܠܬܰܡܠܘܟ݂
2. f. maltmat ܡܰܠܬܡܰܬ maltamlax ܡܰܠܬܰܡܠܰܟ݂
1. m. maltamno ܡܰܠܬܰܡܢܐ maltamli ܡܰܠܬܰܡܠܝ
1. f. maltmono ܡܰܠܬܡܳܢܐ maltamli ܡܰܠܬܰܡܠܝ
Pl. 3. maltmi ܡܰܠܬܡܝ maltamme ܡܰܠܬܰܡܡܶܗ
2. maltmitu ܡܰܠܬܡܝܬܘ maltamxu ܡܰܠܬܰܡܟ݂ܘ
1. maltmina ܡܰܠܬܡܝܢܰܐ maltamlan ܡܰܠܬܰܡܠܰܢ

Present variants with /ё/ and /a/  ܷ/ ܰ , without difference in meaning:

šfc ܫܦܥ III: mašfac – mašfacle “to let pass, to spend (time)” ܡܰܫܦܰܥ - ܡܰܫܦܰܥܠܶܗ

    Present base - /ё/ Present base - /a/
Sg. 3. m. mašfac ܡܰܫܦܰܥ mašfac ܡܰܫܦܰܥ
3. f. mašёfco ܡܰܫܷܦܥܐ mašafco ܡܰܫܰܦܥܐ
2. m. mašёfcat ܡܰܫܷܦܥܰܬ mašafcat ܡܰܫܰܦܥܰܬ
2. f. mašёfcat ܡܰܫܷܦܥܰܬ mašafcat ܡܰܫܰܦܥܰܬ
1. m. mašfacno ܡܰܫܦܰܥܢܐ mašfacno ܡܰܫܦܰܥܢܐ
1. f. mašёfcono ܡܰܫܷܦܥܳܢܐ mašafcono ܡܰܫܰܦܥܳܢܐ
Pl. 3. mašёfci ܡܰܫܷܦܥܝ mašafci ܡܰܫܰܦܥܝ
2. mašёfcitu ܡܰܫܷܦܥܝܬܘ mašafcitu ܡܰܫܰܦܥܝܬܘ
1. mašёfcina ܡܰܫܷܦܥܝܢܰܐ mašafcina ܡܰܫܰܦܥܝܢܰܐ

 

b) Imperative (G16.c)

Sg. maltam! ܡܰܠܬܰܡ ; mašfac! ܡܰܫܦܰܥ

Pl. maltemu! ܡܰܠܬܶܡܘ ; mašfecu! ܡܰܫܦܶܥܘ

 

c) Infinitive (G15.b)

tёltimo ܬܷܠܬܝܡܐ ; tëšfico ܬܷܫܦܝܥܐ