The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Grammar 21
a) Expressing the direct object

The direct object can be identified in most cases by its post-verbal position in the Subject-Verb-Object word order (G.17d).

1. Direct object in the preterite (3.m.Sg., 3.f.Sg. und 3.Pl.)

In the preterite (grëšle ܓܪܷܫܠܶܗgrëšla ܓܪܷܫܠܰܗ , etc., see G8.a) the direct object of the 3rd msg., 3rd fsg. and 3rd pl. is integrated in the verbal inflection. Accordingly, there are three bases inflected for the direct object to which the L-suffixes –le ܠܶܗ, -lux ܠܘܟ݂, etc. are added. These bases are:

         3.m.Sg. grëš- ܓܪܷܫـ: grëš-le ܓܪܷܫܠܶܗ he pulled him

         3.f.Sg.   grišo- ܓܪܝܫܳـ: grišo-le ܓܪܝܫܳܠܶܗ „he pulled her

         3.Pl.      griši- ܓܪܝܫܝـ: griši-le ܓܪܝܫܝܠܶܗ „he pulled them

The 3rd m. sg. base with L-suffixes is also the default form of the preterite when the object is not expressed on the verb. Thus grëšle ܓܪܷܫܠܶܗ can mean either “he pulled” or “he pulled him”.

The 2nd pl. and 3rd pl. L-suffixes added to the bases grišo- ܓܪܝܫܳـ and griši- ܓܪܝܫܝـ are distinct from those added to the default base grëš- ܓܪܷܫـ (-xuܟ݂ܘ and –Ce ـܶ, see G8.a). They are –lxu  ‍ܠܟ݂ܘ, -lleܠܠܶܗ when added to grišo- ܓܪܝܫܳـ and persectively –nxuܢܟ݂ܘ, -nne ܢܢܶܗ when added to griši- ܓܪܝܫܝـ. The final vowels of the bases are –a ܰ  instead of –o ܳ  and ܷ  instead of –i ـܝـ before these L-suffixes:

         grišo-+ -lxu= grišalxu ܓܪܝܫܳـ + ‍ܠܟ݂ܘ = ܓܪܝܫܰܠܟ݂ܘ „you (pl.) pulled her

         grišo + -lle=grišalle ܓܪܝܫܳـ + ‍ܠܠܶܗ = ܓܪܝܫܰܠܠܶܗ „they pulled her

         griši + -nxu ܓܪܝܫܝ‍ـ + ـܢܟ݂ܘ zu grišënxu ܓܪܝܫܷܢܟ݂ܘ „you (pl.) pulled them

         griši + -nne ܓܪܝܫܝ‍ـ + ـܢܢܶܗ zu grišënne ܓܪܝܫܷܢܢܶܗ „they pulled them

Such forms with internal object marking are typically used to refer back to something or someone in the immediate context.

Examples:

Këtwa cal i ṭëbliṯo egarṯo, midole w qëryole. There was a letter on the table, he took it (f.) and read it (f.). ܟܷܬܘܰܐ ܥܰܠ ‌ܐܝ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ ܐܶܓܰܪܬ݂ܐ، ܡܝܕܳܠܶܗ ܘܩܷܪܝܳܠܶܗ.
I barṯo d ḥëzyolux bi šuqo, këtla sohduṯo du qloco. The girl whom you (m.) saw in town has a driver’s licence. ܐܝ ܒܰܪܬ݂ܐ ܕܚܷܙܝܳܠܘܟ݂ ܒܝ ܫܘܩܐ ܟܷܬܠܰܗ ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ.
An nošani aṯën sidayna, elo ono lo ḥzalli. These people came towards us but I didn’t see them. ܐܰܢ ܢܳܫܰܢܝ ܐܰܬ݂ܷܢ ܣܝܕܰܝܢܰܐ، ܐܶܠܐ ܐܳܢܐ ܠܐ ܚܙܰܠܠܝ.
Aj julani qay harke mḥalqe ne, hatu mḥalqënxu w ṭranxu? Why are these clothes lying around here, have you (pl.) thrown them and left them behind? ܐܰܔ ܔܘܠܰܢܝ ܩܰܝ ܗܰܪܟܶܐ ܡܚܰܠܩܶܐ ܢܶܐ، ܗܰܬܘ ܡܚܰܠܩܷܢܟ݂ܘ ܘܛܪܰܢܟ݂ܘ؟
Rḥëmme raḏayto mëstacmalto w zwinalle. They liked a used car and bought it (f.). ܪܚܷܡܡܶܗ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܬܐ ܘܙܘܝܢܰܠܠܶܗ.
Azze u Barṣawmo w mqaydile cal ëšme d ruḥe. Barṣawmo went and registered them in his own name. ܐܰܙܙܶܗ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܘܡܩܰܝܕܝܠܶܗ ܥܰܠ ‌ܐܷܫܡܶܗ ܕܪܘܚܶܗ.

2. Overview of the inflection of the preterite with integrated object marking

(a) Strong verbs

grš ܓܪܫ I: gorašgrëšle ܓܳܪܰܫ - ܓܪܷܫܠܶܗ „to pull“

Subject → 3.Sg.m. 3.Sg.f. 2.Sg.m. 2.Sg.f.
Object  ↓
3.m.Sg grëšle grëšla grëšlux grëšlax
ܓܪܷܫܠܶܗ ܓܪܷܫܠܰܗ ܓܪܷܫܠܘܟ݂ ܓܪܷܫܠܰܟ݂
3.f.Sg grišole grišola grišolux grišolax
ܓܪܝܫܳܠܶܗ ܓܪܝܫܳܠܰܗ ܓܪܝܫܳܠܘܟ݂ ܓܪܝܫܳܠܰܟ݂
3.Pl. grišile grišila grišilux grišilax
ܓܪܝܫܝܠܶܗ ܓܪܝܫܝܠܰܗ ܓܪܝܫܝܠܘܟ݂ ܓܪܝܫܝܠܰܟ݂
Subject → 1.Sg. 3.Pl. 2.Pl. 1.Pl.
Objekt  ↓
3.m.Sg grëšli grëšše grëšxu grëšlan
ܓܪܷܫܠܝ ܓܪܷܫܫܶܗ ܓܪܷܫܟ݂ܘ ܓܪܷܫܠܰܢ
3.f.Sg grišoli grišalle grišalxu grišolan
ܓܪܝܫܳܠܝ ܓܪܝܫܰܠܠܶܗ ܓܪܝܫܰܠܟ݂ܘ ܓܪܝܫܳܠܰܢ
3.Pl. grišili grišënne grišënxu grišilan
ܓܪܝܫܝܠܝ ܓܪܝܫܷܢܢܶܗ ܓܪܝܫܷܢܟ݂ܘ ܓܪܝܫܝܠܰܢ

(b) Initial ʾ ܐ verbs:

ʾmr ܐܡܪ I: omarmërle ܐܳܡܰܪ - ܡܷܪܠܶܗ „to say“

Subject → 3.Sg.m. 3.Sg.f. 2.Sg.m. 2.Sg.f.
Object  ↓
3.m.Sg mërle mërla mërlux mërlax
ܡܷܪܠܶܗ ܡܷܪܠܰܗ ܡܷܪܠܘܟ݂ ܡܷܪܠܰܟ݂
3.f.Sg mirole mirola mirolux mirolax
ܡܝܪܳܠܶܗ ܡܝܪܳܠܰܗ ܡܝܪܳܠܘܟ݂ ܡܝܪܳܠܰܟ݂
3.Pl. mirile mirila mirilux mirilax
ܡܝܪܝܠܶܗ ܡܝܪܝܠܰܗ ܡܝܪܝܠܘܟ݂ ܡܝܪܝܠܰܟ݂
Subject → 1.Sg. 3.Pl. 2.Pl. 1.Pl.
Object  ↓
3.m.Sg mërli mërre mërxu mërlan
ܡܷܪܠܝ ܡܷܪܪܶܗ ܡܷܪܟ݂ܘ ܡܷܪܠܰܢ
3.f.Sg miroli miralle miralxu mirolan
ܡܝܪܳܠܝ ܡܝܪܰܠܠܶܗ ܡܝܪܰܠܟ݂ܘ ܡܝܪܳܠܰܢ
3.Pl. mirili mirënne mirënxu mirilan
ܡܝܪܝܠܝ ܡܝܪܷܢܢܶܗ ܡܝܪܷܢܟ݂ܘ ܡܝܪܝܠܰܢ

(c) Second y ܝ verbs (hollow verbs):

sym ܣܝܡ I: soyamsëmle ܣܳܝܰܡ - ܣܷܡܠܶܗ „to do, to make“

Subject → 3.Sg.m. 3.Sg.f. 2.Sg.m. 2.Sg.f.
Object  ↓
3.m.Sg sëmle sëmla sëmlux sëmlax
ܣܷܡܠܶܗ ܣܷܡܠܰܗ ܣܷܡܠܘܟ݂ ܣܷܡܠܰܟ݂
3.f.Sg simole simola simolux simolax
ܣܝܡܳܠܶܗ ܣܝܡܳܠܰܗ ܣܝܡܳܠܘܟ݂ ܣܝܡܳܠܰܟ݂
3.Pl. simile simila similux similax
ܣܝܡܝܠܶܗ ܣܝܡܝܠܰܗ ܣܝܡܝܠܘܟ݂ ܣܝܡܝܠܰܟ݂
Subject → 1.Sg. 3.Pl. 2.Pl. 1.Pl.
Object  ↓
3.m.Sg sëmli sëmme sëmxu sëmlan
ܣܷܡܠܝ ܣܷܡܡܶܗ ܣܷܡܟ݂ܘ ܣܷܡܠܰܢ
3.f.Sg simoli simalle simalxu simolan
ܣܝܡܳܠܝ ܣܝܡܰܠܠܶܗ ܣܝܡܰܠܟ݂ܘ ܣܝܡܳܠܰܢ
3.Pl. simili simënne simënxu similan
ܣܝܡܝܠܝ ܣܝܡܷܢܢܶܗ ܣܝܡܷܢܟ݂ܘ ܣܝܡܝܠܰܢ

(d) Final y ܝ verbs:

ḥzy ܚܙܝ I: ḥozeḥzele ܚܳܙܶܐ - ܚܙܶܠܶܗ „to see“

Subject → 3.Sg.m. 3.Sg.f. 2.Sg.m. 2.Sg.f.
Object  ↓
3.m.Sg ḥzele ḥzela ḥzelux ḥzelax
ܚܙܶܠܶܗ ܚܙܶܠܰܗ ܚܙܶܠܘܟ݂ ܚܙܶܠܰܟ݂
3.f.Sg ḥëzyole ḥëzyola ḥëzyolux ḥëzyolax
ܚܷܙܝܳܠܶܗ ܚܷܙܝܳܠܰܗ ܚܷܙܝܳܠܘܟ݂ ܚܷܙܝܳܠܰܟ݂
3.Pl. ḥzalle ḥzalla ḥzallux ḥzallax
ܚܙܰܠܠܶܗ ܚܙܰܠܠܰܗ ܚܙܰܠܠܘܟ݂ ܚܙܰܠܠܰܟ݂
Subject → 1.Sg. 3.Pl. 2.Pl. 1.Pl.
Object  ↓
3.m.Sg ḥzeli ḥzalle ḥzalxu ḥzelan
ܚܙܶܠܝ ܚܙܰܠܠܶܗ ܚܙܰܠܟ݂ܘ ܚܙܶܠܰܢ
3.f.Sg ḥëzyoli ḥëzyalle ḥëzyalxu ḥëzyolan
ܚܷܙܝܳܠܝ ܚܷܙܝܰܠܠܶܗ ܚܷܙܝܰܠܟ݂ܘ ܚܷܙܝܳܠܰܢ
3.Pl. ḥzalli ḥzanne ḥzanxu ḥzallan
ܚܙܰܠܠܝ ܚܙܰܢܢܶܗ ܚܙܰܢܟ݂ܘ ܚܙܰܠܠܰܢ

(e) Final l ܠ‍ـ verbs:

Weak verbs in this class are only distinct from strong verbs in the preterite. The internal object marking of the 3fsg. and 3pl. is similar to strong verbs.

šql ܫܩܠ I: šoqalšqile ܫܳܩܰܠ – ܫܩܝܠܶܗ „to buy“

Subject → 3.Sg.m. 3.Sg.f. 2.Sg.m. 2.Sg.f.
Object  ↓
3.m.Sg šqile šqila šqilux šqilax
ܫܩܝܠܶܗ ܫܩܝܠܰܗ ܫܩܝܠܘܟ݂ ܫܩܝܠܰܟ݂
3.f.Sg šqilole šqilola šqilolux šqilolax
ܫܩܝܠܳܠܶܗ ܫܩܝܠܳܠܰܗ ܫܩܝܠܳܠܘܟ݂ ܫܩܝܠܳܠܰܟ݂
3.Pl. šqilile šqilila šqililux šqililax
ܫܩܝܠܝܠܶܗ ܫܩܝܠܝܠܰܗ ܫܩܝܠܝܠܘܟ݂ ܫܩܝܠܝܠܰܟ݂
Subject → 1.Sg. 3.Pl. 2.Pl. 1.Pl.
Object  ↓
3.m.Sg šqili šqëlle šqëlxu šqilan
ܫܩܝܠܝ ܫܩܷܠܠܶܗ ܫܩܷܠܟ݂ܘ ܫܩܝܠܰܢ
3.f.Sg šqiloli šqilalle šqilalxu šqilolan
ܫܩܝܠܳܠܝ ܫܩܝܠܰܠܠܶܗ ܫܩܝܠܰܠܟ݂ܘ ܫܩܝܠܳܠܰܢ
3.Pl. šqilili šqilënne šqilënxu šqililan
ܫܩܝܠܝܠܝ ܫܩܝܠܷܢܢܶܗ ܫܩܝܠܷܢܟ݂ܘ ܫܩܝܠܝܠܰܢ

3. Expressing the direct object of other persons in the preterite

The direct object is expressed for other persons by adding the L-suffixes to the conjugated preterite forms. This paradigm of L-suffixes is only distinct from the conjugation of the preterite (see G8.a) in the 2nd pl. and 3rd pl.:

  Subject inflectional L-suffixes Object L-suffixes
3.m.Sg. -le ـܠܶܗ -le ـܠܶܗ
3.f.Sg. -la ـܠܰܗ -la ـܠܰܗ
2.m.Sg. -lux ـܠܘܟ݂ -lux ـܠܘܟ݂
2.f.Sg. -lax ـܠܰܟ݂ -lax ـܠܰܟ݂
1.Sg. -li ـܠܝ -li ـܠܝ
3.Pl. -Ke ـܶܗ -Ke, -lle, -nne ـܶܗ، ‍ـܠܠܶܗ، ‍ـܢܢܶܗ
2.Pl. -xu ـܟ݂ܘ -xu, -lxu, -nxu ـܟ݂ܘ، ‍ـܠܟ݂ܘ، ‍ـܢܟ݂ܘ
1.Pl. -lan ـܠܰܢ -lan ـܠܰܢ

The object suffixes of the 2nd pl and 3rd pl. have three corresponding variants. When they are added to the preterite verbal form, the final vowel of the inflectional L-suffix changes:

  Prät. 3.Pl. 2.Pl. 3.Pl. 2.Pl. Prät.
3.m.Sg. grëšla- -lle -lxu ‍ـܠܟ݂ܘ ـܠܠܶܗ ܓܪܷܫܠܑܰـ
3.f.Sg. grëšla- -lle -lxu ‍ـܠܟ݂ܘ ـܠܠܶܗ ܓܪܷܫܠܑܰـ
2.m.Sg. grëšlux- -xe / / ‍ـܟ݂ܶܗ ܓܪܷܫܠܘܟ݂ـ
2.f.Sg. grëšlax- -xe / / ‍ـܟ݂ܶܗ ܓܪܷܫܠܰܟ݂ـ
1.Sg. grëšlë- -lle -lxu ‍ـܠܟ݂ܘ ‍ـܠܠܶܗ ܓܪܷܫܠܷـ
3.Pl. grëšša- -nne -nxu ‍ـܢܟ݂ܘ ‍ـܢܢܶܗ ܓܪܷܫܫܰـ
2.Pl. grëšxu- -nne -nxu ‍ـܢܟ݂ܘ ‍ـܢܢܶܗ ܓܪܷܫܟ݂ܘ
1.Pl. grëšlan- -ne -xu ‍ـܟ݂ܘ ‍ـܢܶܗ ܓܪܷܫܠܰܢ‍ـ

While the forms with internal object marking can only express the direct object, the above forms with additional L-suffixes can express both the direct and indirect object:

         grëšli ܓܪܷܫܠܝ „I pulled (him)“

                  vs. grëšli-lux ܓܪܷܫܠܝܠܘܟ݂ „I pulled you (msg.) / for you (msg.)“

         grëšlax ܓܪܷܫܠܰܟ݂ „you (f.) pulled (him)“

                  vs. grëšlax-li ܓܪܷܫܠܰܟ݂ܠܝ „you (f.) pulled me/for me“

         grëšxu ܓܪܷܫܟ݂ܘ „you (pl.) pulled (him)“

                  vs. grëšxu-lan ܓܪܷܫܟ݂ܘܠܰܢ „you (pl.) pulled us/for us“

The object L-suffixes of the 3rd m. sg., 3rd f. sg. and 3rd pl. respectively –le ܠܶܗ, -la ܠܰܗ, -nneܢܢܶܗ can only be used to express the indirect object, for example : grëšle-le ܓܪܷܫܠܶܠܶܗ “he pulled for him” respectively “he pulled for himself”.

Examples:

grëšlele zuze mu otomat He withdrew himself some money from the ATM. ܓܪܷܫܠܶܠܶܗ ܙܘܙܶܐ ܡܘ ܐܳܬܳܡܰܐܬ
zwënlala fësṭan li mëštuṯo di ḥwarṯayḏa She bought herself a dress for the wedding of her friend (f.). ܙܘܷܢܠܰܠܰܗ ܦܷܣܛܰܐܢ ܠܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܕܝ ܚܘܰܪܬ݂ܰܝܕ݂ܰܗ
macmarranne bayto bi qriṯo They built themselves a house in the village. ܡܰܥܡܰܪܪܰܢܢܶܗ ܒܰܝܬܐ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ

The preposition l- ܠ‍  “for, to” with pronominal suffixes (G.11b) can mark the indirect object independently of the inflected verb:

         grëšluxli ܓܪܷܫܠܘܟ݂ܠܝ = grëšlux eli ܓܪܷܫܠܘܟ݂ ܐܶܠܝ „you (msg.) pulled for me“

         maḥwelalle u plan ܡܰܚܘܶܠܰܠܠܶܗ ܐܘ ܦ݁ܠܰܐܢ = maḥwele u plan alle ܡܰܚܘܶܠܶܗ ܐܘ ܦ݁ܠܰܐܢ ܐܰܠܠܶܗ „he showed the plan to them“

         hiye mërleli ܗܝـܝܶܐ ܡܷܪܠܶܠܝ = hiye mërle eli ܗܝـܝܶܐ ܡܷܪܠܶܗ ܐܶܠܝ „he told me“

 

b) Note on word stress

The addition of object suffixes does not affect the inflected base, i.e. only the next to last syllabe of the base is stressed, so that the general rule of penultimate stress (L 24.4) does not apply in this case.

Examples:

grë́šlux but grë́šluxli
maḥwéle but maḥwélalle
më́rle but më́rleli

c) Quadriliteral verbs starting with mё- ܡ‍ܷ‍ـ 

Verbs consisting of four or more radicals that begin with mё- ܡ‍ܷ and contain a -t- infix constitute a separate class of quadriradical verbs. They are distinct from stem formations II and III which also characteristically start with m- ܡ‍ـ. They often concern neologisms or loanwords taken from Arabic. Among them are:

        mëftakar – mëftakarle - ܡܷܦܬܰܟܰܪܠܶܗ ܡܷܦܬܰܟܰܪ „to think“

        mëftaxar – mëftaxarle  ܡܷܦܬܰܟ݂ܰܪ - ܡܷܦܬܰܟ݂ܰܪܠܶܗ„to be proud“

        mëḥtaram – mëḥtaramle  ܡܷܚܬܰܪܰܡ - ܡܷܚܬܰܪܰܡܠܶܗ„to respect, to honour“

        mëstafad – mëstafadle  ܡܷܣܬܰܦܰܕ - ܡܷܣܬܰܦܰܕܠܶܗ„to benefit“

        mëtawar – mëtawarle  ܡܷܬܨܰܘܰܪ - ܡܷܬܨܰܘܰܪܠܶܗ„to imagine“

        mëttafaq – mëttafaqle  ܡܷܬܬܰܦܰܩ - ܡܷܬܬܰܦܰܩܠܶܗ„to agree“

        mëtyaqan – mëtyaqanle  ܡܷܬܝܰܩܰܢ - ܡܷܬܝܰܩܰܢܠܶܗ„to believe“

        mëtwaqac mëtwaqacle  ܡܷܬܘܰܩܰܥ - ܡܷܬܘܰܩܰܥܠܶܗ„to expect“

        mëzdahar – mëzdaharle  ܡܷܙܕܰܗܰܪ - ܡܷܙܕܰܗܰܪܠܶܗ„to pay attention“

        mёštabhar mёštabharle ܡܷܫܬܰܒܗܰܪ - ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܶܗ „to be proud“

        mёštacmarmёštacmarle ܡܷܫܬܰܥܡܰܪ - ܡܷܫܬܰܥܡܰܪܠܶܗ „to colonise“

        mёštawar – mёštawarle ܡܷܫܬܰܘܚܰܪ - ܡܷܫܬܰܘܚܰܪܠܶܗ „to be late, to delay“

        mёštawtafmёštawtafle ܡܷܫܬܰܘܬܰܦ - ܡܷܫܬܰܘܬܰܦܠܶܗ „to participate“

All these verbs are conjugated according to the following pattern:

         štbhr ܫܬܒܗܪ „to be proud“

  Present base Preterite
3.m.Sg. mёštabhar ܡܷܫܬܰܒܗܰܪ mёštabharle ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܶܗ
3.f.Sg. mёštabhro ܡܷܫܬܰܒܗܪܐ mёštabharla ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܰܗ
2.m.Sg. mёštabhrat ܡܷܫܬܰܒܗܪܰܬ mёštabharlux ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܘܟ݂
2.f.Sg. mёštabhrat ܡܷܫܬܰܒܗܪܰܬ mёštabharlax ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܰܟ݂
1.m.Sg. mёštabharno ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܢܐ mёštabharli ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܝ
1.f.Sg. mёštabhrono ܡܷܫܬܰܒܗܪܳܢܐ mёštabharli ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܝ
3.Pl. mёštabhri ܡܷܫܬܰܒܗܪܝ mёštabharre ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܪܶܗ
2.Pl. mёštabhritu ܡܷܫܬܰܒܗܪܝܬܘ mёštabharxu ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܟ݂ܘ
1.Pl. mёštabhrina ܡܷܫܬܰܒܗܪܝܢܰܐ mёštabharlan ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܰܢ

Final /l/ ܠ‍ verbs belonging to this group such as stcml ܣܬܥܡܠ (mёstacmal – mёstacmele ܡܷܣܬܰܥܡܰܠ – ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܶܗ “to use”) and ntql ܢܬܩܠ (mëntaqal – mëntaqele ܡܷܢܬܰܩܰܠ - ܡܷܢܬܰܩܶܠܶܗ “to move”) follow the same rules of the inflection of the preterite of stem I verbs with /l/ ܠ‍ as a third radical (G.20b).

stcml ܣܬܥܡܠ „gebrauchen, to use, to utilise“

  Present base Preterite
3.m.Sg. mёstacmal ܡܷܣܬܰܥܡܰܠ mёstacmele ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܶܗ
3.f.Sg. mёstacmlo ܡܷܣܬܰܥܡܠܐ mёstacmela ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܰܗ
2.m.Sg. mёstacmlat ܡܷܣܬܰܥܡܠܰܬ mёstacmelux ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܘܟ݂
2.f.Sg. mёstacmlat ܡܷܣܬܰܥܡܠܰܬ mёstacmelax ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܰܟ݂
1.m.Sg. mёstacmalno ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܢܐ mёstacmeli ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܝ
1.f.Sg. mёstacmlono ܡܷܣܬܰܥܡܠܳܢܐ mёstacmeli ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܝ
3.Pl. mёstacmli ܡܷܣܬܰܥܡܠܝ mёstacmalle ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܠܶܗ
2.Pl. mёstacmlitu ܡܷܣܬܰܥܡܠܝܬܘ mёstacmalxu ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܟ݂ܘ
1.Pl. mёstacmlina ܡܷܣܬܰܥܡܠܝܢܰܐ mёstacmelan ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܰܢ

Again, final weak verbs such as štcy ܫܬܥܝ (mёštace – mёštacele ܡܷܫܬܰܥܶܐ – ܡܷܫܬܰܥܶܠܶܗ “to play”) and tnby ܬܢܒܝ (mëtnabe – mëtnabele ܡܷܬܢܰܒܶܐ - ܡܷܬܢܰܒܶܠܶܗ “to forecast, to predict; to prophesy”) follow the same rules of the inflection of stem I verbs with a third weak radical such as ḥzy ܚܙܝ (ḥozeḥzele ܚܳܙܶܐ – ܚܙܶܠܶܗ “to see”, see G.20a).

štcy ܫܬܥܝ (< šcy ܫܥܝ) „to play“

  Present base Preterite
Sg. 3.m. mёštace ܡܷܫܬܰܥܶܐ mёštacele ܡܷܫܬܰܥܶܠܶܗ
3.m. mёštacyo ܡܷܫܬܰܥܝܐ mёštacela ܡܷܫܬܰܥܶܠܰܗ
2.m. mёštacat ܡܷܫܬܰܥܰܬ mёštacelux ܡܷܫܬܰܥܶܠܘܟ݂
2.f. mёštacyat ܡܷܫܬܰܥܝܰܬ mёštacelax ܡܷܫܬܰܥܶܠܰܟ݂
1.m. mёštaceno ܡܷܫܬܰܥܶܢܐ mёštaceli ܡܷܫܬܰܥܶܠܝ
1.f. mёštacyono ܡܷܫܬܰܥܝܳܢܐ mёštaceli ܡܷܫܬܰܥܶܠܝ
Pl. 3. mёštacёn ܡܷܫܬܰܥܷܢ mёštacalle ܡܷܫܬܰܥܰܠܠܶܗ
2. mёštacitu ܡܷܫܬܰܥܝܬܘ mёštacalxu ܡܷܫܬܰܥܰܠܟ݂ܘ
1. mёštacina ܡܷܫܬܰܥܝܢܰܐ mёštacelan ܡܷܫܬܰܥܶܠܰܢ