The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Notes
Fušoqe
1 dayro (f.) ܕܰܝܪܐ monastery
2 camiro ܥܰܡܝܪܐ (the monastery) has been built
3 Ṣawroyo ܨܰܘܪܳܝܐ from the city Ṣawro (Savur) in Turabdin
4 Qartminoyo ܩܰܪܬܡܝܢܳܝܐ from the village Qartmin near to the Mor Gabriel monastery
5 mcadronuṯo ܡܥܰܕܪܳܢܘܬ݂ܐ help, support
6 malaxo ܡܰܠܰܟ݂ܐ angel
7 rišonuṯo ܪܝܫܳܢܘܬ݂ܐ leadership
8 dayroye ܕܰܝܪܳܝܶܐ monks
9 dayroyoṯe ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ nuns
10 mhadyone ܡܗܰܕܝܳܢܶܐ (tourist) guides
11 komakarxi ܟܳܡܰܟܰܪܟ݂ܝ they show around
12 ḏayfe ܕ݂ܰܝܦܶܐ guests
13 šaġole ܫܰܓ݂ܳܠܶܐ employees, workers
14 beṯmqomo ܒܶܝܬ݂ܡܩܳܡܐ seat, residence
15 ḥasyuṯo ܚܰܣܝܘܬ݂ܐ bishopric, diocese
16 maxtabzabnoye ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܶܐ historical (pl.)
17 hayklo ܗܰܝܟܠܐ sanctuary, altar
18 i qubo d Teodora ܐܝ ܩܘܒܐ ܕܬܶܐܳܘܕܳܘܪܰܐ the dome of Empress Theodora
19 ab beṯqadiše ܐܰܒ ܒܶܝܬ݂ܩܰܕܝܫܶܐ the holy shrines; room with the graves of Saints
20 doro ܕܳܪܐ century
21 raḥuqto ܪܰܚܘܩܬܐ far away (f.), distant (f.)
22 Kurdoye ܟܘܪܕܳܝܶܐ Kurds
23 ṭaye ܛܰܝܶܐ Muslims
24 qaloco (šufer) ܩܰܠܳܥܐ (ܫܘܦܶܪ) driver
25 faṭëryarxuṯo ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ Patriarchate
26 macamralle ܡܰܥܰܡܪܰܠܠܶܗ they built it (f.)
27 mġuše ܡܓ݂ܘܫܶܐ Magi, magicians
28 seġëḏto ܣܶܓ݂ܷܕ݂ܬܐ worship
29 Mšiḥo ܡܫܝܚܐ Jesus; Christ
30 u Cäjam ܐܘ ܥܱܔܰܡ Persia
31 cal u mamro ܥܰܠ ‌ܐܘ ܡܰܡܪܐ as it says; according to the legend
32 cito ܥܝܬܐ church
33 marciṯo ܡܰܪܥܝܬܐ diocese
34 kofayšo ܟܳܦܰܝܫܐ it (f.) is located
35 cbarto ܥܒܰܪܬܐ entry; entrance
36 Ḥaḥ ܚܰܐܚ Ḥaḥ, village in Turabdin with an impressive church devoted to the Virgin Mary
37 qubṯo ܩܘܒܬ݂ܐ dome
38 frëšto ܦܪܷܫܬܐ different (f.), here: it (f.) differs from
39 u cmorayḏa ܐܘ ܥܡܳܪܰܝܕ݂ܰܗ its (f.) construction; its (f.) architecture
40 kohno ܟܳܗܢܐ priest
41 xori ܟ݂ܳܪܝ chorbishop
42 Bequsyone ܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ Bequsyone, a village in Turabdin
43 bu halxo ܒܘ ܗܰܠܟ݂ܐ on foot
44 rišdayro ܪܝܫܕܰܝܪܐ abbot; head of the monastery
45 ganoṯe ܓܰܢܬ݂ܐ gardens
46 xliṯo ܟ݂ܠܝܬ݂ܐ empty (f.)
47 sxërto ܣܟ݂ܷܪܬܐ closed (f.)
48 yaṣifuṯo ܝܰܨܝܦܘܬ݂ܐ effort; dedication
49 Badëbboye ܒܰܕܷܒܒܳܝܶܐ people from the village Badëbbe
50 mtacmro ܡܬܰܥܡܪܐ ܡܶܐ ܚܰܬ݂ܐ it (f.) was rebuilt; it (f.) was built from new
51 mcadlo ܡܥܰܕܠܐ it (f.) is looking good; is recovered (f.)
52 qarno (du ṭuro) ܩܰܪܢܐ (ܕܘ ܛܘܪܐ) (mountain) peak
53 Ṭuro d Izlo ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ Izlo Mountain, southern part of Turabdin
54 Badëbbe ܒܰܕܷܒܒܶܐ Badëbbe, a village in Turabdin
55 koxodam ܟܳܟ݂ܳܕܰܡ he serves
56 b ṣadre (du ṭuro) ܒܨܰܕܪܶܗ (ܕܘ ܛܘܪܐ) on the slope (of the mountain)
57 koḥayro ܟܳܚܰܝܪܐ it (the monastery) looks at
58 maḏëbro ܡܰܕ݂ܷܒܪܐ plain, desert
59 Nṣiwën ܢܨܝܘܷܢ Nusaybin, city in southeast Turkey
60 Qamëšlo ܩܰܡܷܫܠܐ al-Qamišli, city in northeast Syria
61 xalyo ܟ݂ܰܠܝܐ she became empty; (the monastery) was abandoned
62 u tarcayḏa sxir ܐܘ ܬܰܪܥܰܝܕ݂ܰܗ ܣܟ݂ܝܪ her door was closed; the monastery was not open (anymore)
63 ḥaroye ܚܰܪܳܝܶܐ last (pl.)
64 Cërnësoyo ܥܷܪܢܷܣܳܝܐ people from the village Cërnës
65 comar ܥܳܡܰܪ (that) he lives
66 bë fṣiḥuṯo ܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ with pleasure
67 maqbele ܡܰܩܒܶܠܶܗ he accepted; he allowed
68 ḥeṯoṯo ܚܶܬ݂ܳܬ݂ܐ renovation
69 tënḏifo ܬܷܢܕ݂ܝܦܐ cleaning
70 latëmwa ܠܰܬܷܡܘܰܐ (people) gathered
71 u futoḥayḏa ܐܘ ܦܘܬܳܚܰـܝܕ݂ܰܗ its (f.) opening ceremony
72 mhayëmne ܡܗܰܝܷܡܢܶܐ believers
73 socure ܣܳܥܘܪܐ guests; visitors
74 mšabaḥle ܡܫܰܒܰܚܠܶܗ he praised
75 mawdele ܡܰܘܕܶܠܶܗ he thanked