The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Tenses
J – Tenses
    Present base (G.7a) Present tense (G.7b) Imperfect (G.12b)
Sg. 3. m. goraš ܓܳܪܰܫ kogoraš ܟܳܓܳܪܰܫ gorašwa ܓܳܪܰܫܘܰܐ
3. f. guršo ܓܘܪܫܐ koguršo ܟܳܓܘܪܫܐ guršowa ܓܘܪܫܳܘܰܐ
2. m. guršat ܓܘܪܫܰܬ koguršat ܟܳܓܘܪܫܰܬ guršatwa ܓܘܪܫܰܬܘܰܐ
2. f. guršat ܓܘܪܫܰܬ koguršat ܟܳܓܘܪܫܰܬ guršatwa ܓܘܪܫܰܬܘܰܐ
1. m. gorašno ܓܳܪܰܫܢܐ kogorašno ܟܳܓܳܪܰܫܢܐ gorašwayno ܓܳܪܰܫܘܰܝܢܐ
1. f. guršono ܓܘܪܫܳܢܐ koguršono ܟܳܓܘܪܫܳܢܐ guršowayno ܓܘܪܫܳܘܰܝܢܐ
Pl. 3. gurši ܓܘܪܫܝ kogurši ܟܳܓܘܪܫܝ guršiwa ܓܘܪܫܝܘܰܐ
2. guršitu ܓܘܪܫܝܬܘ koguršitu ܟܳܓܘܪܫܝܬܘ guršituwa ܓܘܪܫܝܬܘܘܰܐ
1. guršina ܓܘܪܫܝܢܰܐ koguršina ܟܳܓܘܪܫܝܢܰܐ guršiwayna ܓܘܪܫܝܘܰܝܢܰܐ

 

    Present base (G.7a) Future (G.7b) Conditional (G.22b)
Sg. 3. m. goraš ܓܳܪܰܫ gëd goraš ܓܷܕ ܓܳܪܰܫ gëd gorašwa ܓܷܕ ܓܳܪܰܫܘܰܐ
3. f. guršo ܓܘܪܫܐ gëd guršo ܓܷܕ ܓܘܪܫܐ gëd guršowa ܓܷܕ ܓܘܪܫܳܘܰܐ
2. m. guršat ܓܘܪܫܰܬ gëd guršat ܓܷܕ ܓܘܪܫܰܬ gëd guršatwa ܓܷܕ ܓܘܪܫܰܬܘܰܐ
2. f. guršat ܓܘܪܫܰܬ gëd guršat ܓܷܕ ܓܘܪܫܰܬ gëd guršatwa ܓܷܕ ܓܘܪܫܰܬܘܰܐ
1. m. gorašno ܓܳܪܰܫܢܐ gëd gorašno ܓܷܕ ܓܳܪܰܫܢܐ gëd gorašwayno ܓܷܕ ܓܳܪܰܫܘܰܝܢܐ
1. f. guršono ܓܘܪܫܳܢܐ gëd guršono ܓܷܕ ܓܘܪܫܳܢܐ gëd guršowayno ܓܷܕ ܓܘܪܫܳܘܰܝܢܐ
Pl. 3. gurši ܓܘܪܫܝ gëd gurši ܓܷܕ ܓܘܪܫܝ gëd  guršiwa ܓܷܕ ܓܘܪܫܝܘܰܐ
2. guršitu ܓܘܪܫܝܬܘ gëd guršitu ܓܷܕ ܓܘܪܫܝܬܘ gëd guršituwa ܓܷܕ ܓܘܪܫܝܬܘܘܰܐ
1. guršina ܓܘܪܫܝܢܰܐ gëd guršina ܓܷܕ ܓܘܪܫܝܢܰܐ gëd guršiwayna ܓܷܕ ܓܘܪܫܝܘܰܝܢܰܐ

 

    Preterite (G.8a) Plupreterite (G.12c) ko-Preterite (G.17a)
Sg. 3. m. grёšle ܓܪܷܫܠܶܗ grёšwayle ܓܪܷܫܘܰܝܠܶܗ kogrёšle ܟܳܓܪܷܫܠܶܗ
3. f. grёšla ܓܪܷܫܠܰܗ grёšwayla ܓܪܷܫܘܰܝܠܰܗ kogrёšla ܟܳܓܪܷܫܠܰܗ
2. m. grёšlux ܓܪܷܫܠܘܟ݂ grёšwaylux ܓܪܷܫܘܰܝܠܘܟ݂ kogrёšlux ܟܳܓܪܷܫܠܘܟ݂
2. f. grёšlax ܓܪܷܫܠܰܟ݂ grёšwaylax ܓܪܷܫܘܰܝܠܰܟ݂ kogrёšlax ܟܳܓܪܷܫܠܰܟ݂
1. m. grёšli ܓܪܷܫܠܝ grёšwayli ܓܪܷܫܘܰܝܠܝ kogrёšli ܟܳܓܪܷܫܠܝ
1. f. grёšli ܓܪܷܫܠܝ grёšwayli ܓܪܷܫܘܰܝܠܝ kogrёšli ܟܳܓܪܷܫܠܝ
Pl. 3. grёšše ܓܪܷܫܫܶܗ grёšwalle ܓܪܷܫܘܰܠܠܶܗ kogrёšše ܟܳܓܪܷܫܫܶܗ
2. grёšxu ܓܪܷܫܟ݂ܘ grёšwalxu ܓܪܷܫܘܰܠܟ݂ܘ kogrёšxu ܟܳܓܪܷܫܟ݂ܘ
1. grёšlan ܓܪܷܫܠܰܢ grёšwaylan ܓܪܷܫܘܰܝܠܰܢ kogrёšlan ܟܳܓܪܷܫܠܰܢ