The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Grammar 18

a) Initial weak verbs

1. Initial /ʾ/ (Olaf ܐ) verbs

Initial Olaf ܐ is retained in the Syriac script after the modifier k- ܟـ (G17.a) and negator lo (G16.b) respectively l- (G22.e): lišono Almanoyo lëḏciwa ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ ܠܷܐܕ݂ܥܝܘܰܐ „They didn’t know German“.

ʾbc ܐܒܥ I (< bʿy ܒܥܝ): obac – abёc ܐܳܒܰܥ – ܐܰܒܷܥ „to want“

  Present base Preterite
Sg. 3. m. obac ܐܳܒܰܥ abёc ܐܰܒܷܥ
  3. f. ёbco ܐܷܒܥܐ abico ܐܰܒܝܥܐ
  2. m. ёbcat ܐܷܒܥܰܬ abicat ܐܰܒܝܥܰܬ
  2. f. ёbcat ܐܷܒܥܰܬ abicat ܐܰܒܝܥܰܬ
  1. m. obacno ܐܳܒܰܥܢܐ abёcno ܐܰܒܷܥܢܐ
  1. f. ёbcono ܐܷܒܥܳܢܐ abicono ܐܰܒܝܥܳܢܐ
Pl. 3. ёbci ܐܷܒܥܝ abici ܐܰܒܝܥܝ
  2. ёbcitu ܐܷܒܥܝܬܘ abicitu ܐܰܒܝܥܝܬܘ
  1. ёbcina ܐܷܒܥܝܢܰܐ abicina ܐܰܒܝܥܝܢܰܐ

 ʾḏc ܐܕ݂ܥ (< ydʿ ܝܕܥ) I: oḏac – aḏёc ܐܳܕ݂ܰܥ – ܐܰܕ݂ܷܥ „to know“

  Present base Preterite
Sg. 3. m. oḏac ܐܳܕ݂ܰܥ aḏёc ܐܰܕ݂ܷܥ
  3. f. ёḏco ܐܷܕ݂ܥܐ aḏico ܐܰܕ݂ܝܥܐ
  2. m. ёḏcat ܐܷܕ݂ܥܰܬ aḏicat ܐܰܕ݂ܝܥܰܬ
  2. f. ёḏcat ܐܷܕ݂ܥܰܬ aḏicat ܐܰܕ݂ܝܥܰܬ
  1. m. oḏacno ܐܳܕ݂ܰܥܢܐ aḏёcno ܐܰܕ݂ܷܥܢܐ
  1. f. ёḏcono ܐܷܕ݂ܥܳܢܐ aḏicono ܐܰܕ݂ܝܥܳܢܐ
Pl. 3. ёḏci ܐܷܕ݂ܥܝ aḏici ܐܰܕ݂ܝܥܝ
  2. ёḏcitu ܐܷܕ݂ܥܝܬܘ aḏicitu ܐܰܕ݂ܝܥܝܬܘ
  1. ёḏcina ܐܷܕ݂ܥܝܢܰܐ aḏicina ܐܰܕ݂ܝܥܝܢܰܐ

The glottal stop of roots with initial /ʾ/ (Olaf ܐ) is realized in the following stem II verbs: 

                       ʾmr ܐܡܪ II: mʾamar - mʾamarle ܡܐܰܡܰܪ – ܡܐܰܡܰܪܠܶܗ „to command“,

                       ʾṯr ܐܬ݂ܪ II: mʾaṯar - mʾaṯarle ܡܐܰܬ݂ܰܪ – ܡܐܰܬ݂ܰܪܠܶܗ „to influence“.

The glottal stop is ignored in Latin spelling. The above forms are written mamar – mamarle respectively maṯar - maṯarle. Regarding stem III verbs, see Section 4.

2. Initial /y/ (Yuḏ ܝ) verbs

Intransitive verbs of this category belonging to stem I are conjugated like strong verbs (G8.a): ylf ܝܠܦ I: yolaf – yalёf ܝܳܠܰܦ – ܝܰܠܷܦ „to learn“.

The same holds for transitive verbs in the present base. In the preterite they have an initial i- which is written as ܐܝ in the Syriac script:

ynq ܝܢܩ I: yonaqinёqle ܝܳܢܰܩ – ܐܝܢܷܩܠܶܗ „to suckle“

  Present base Preterite
Sg. 3. m. yonaq ܝܳܢܰܩ inëqle ܐܝܢܷܩܠܶܗ
  3. f. yënqo ܝܷܢܩܐ inëqla ܐܝܢܷܩܠܰܗ
  2. m. yënqat ܝܷܢܩܰܬ inëqlux ܐܝܢܷܩܠܘܟ݂
  2. f. yënqat ܝܷܢܩܰܬ inëqlax ܐܝܢܷܩܠܰܟ݂
  1. m. yonaqno ܝܳܢܰܩܢܐ inëqli ܐܝܢܷܩܠܝ
  1. f. yënqono ܝܷܢܩܳܢܐ inëqli ܐܝܢܷܩܠܝ
Pl. 3. yënqi ܝܷܢܩܝ inëqqe ܐܝܢܷܩܩܶܗ
  2. yënqitu ܝܷܢܩܝܬܘ inëqxu ܐܝܢܷܩܟ݂ܘ
  1. yënqina ܝܷܢܩܝܢܰܐ inëqlan ܐܝܢܷܩܠܰܢ

The verb yoraṯ - irëṯle ܝܳܪܰܬ݂ – ܐܝܪܷܬ݂ܠܶܗ „to inherit” is inflected in the same way. All initial /y/ ܝ verbs belonging to stem II are inflected like strong verbs:

                       yqr ܝܩܪ II: myaqarmyaqarle ܡܝܰܩܰܪ – ܡܝܰܩܰܪܠܶܗ „to honour, to respect“

Regarding stem II, see Section 4.

3. Initial /w/ (Waw ܘ) verbs

Initial /w/ܘ verbs do not occur in stem I. Stem II is conjugated like strong verbs:

                       wṣf ܘܨܦ II: mwaṣaf - mwaṣafle ܡܘܰܨܰܦ – ܡܘܰܨܰܦܠܶܗ „to ascribe praise;  to describe“

                       wbx ܘܒܟ݂ II: mwabax – mwabaxle ܡܘܰܒܰܟ݂ – ܡܘܰܒܰܟ݂ܠܶܗ „to warn“

Regarding stem III, see Section 4.

4. Stems III and IIIp of initial weak verbs

Initial weak verbs are all treated in the same way in these stems. The weak radical appears as /w/ ܘ everywhere:

                       ʾkl ܐܟܠ III: mawkalmawkele ܡܰܘܟܰܠ – ܡܰܘܟܶܠܶܗ „to feed, to supply with rations“

                        IIIp: mitawkalmtawkal ܡܝܬܰܘܟܰܠ – ܡܬܰܘܟܰܠ „to be fed“

                        ylf ܝܠܦ III: mawlafmawlafle ܡܰܘܠܰܦ – ܡܰܘܠܰܦܠܶܗ „to teach“

                        IIIp: mitawlafmtawlaf ܡܝܬܰܘܠܰܦ – ܡܬܰܘܠܰܦ „to be taught“

                        ʾḏc ܐܕ݂ܥ III: mawḏac - mawḏacle ܡܰܘܕ݂ܰܥ – ܡܰܘܕ݂ܰܥܠܶܗ „to inform, to make known“

                        IIIp: mitawḏac - mtawḏac ܡܝܬܰܘܕ݂ܰܥ – ܡܬܰܘܕ݂ܰܥ „be made known“

The verb nfq ܢܦܩ I: nofaq – nafёq ܢܳܦܰܩ – ܢܰܦܷܩ „to go out, to exit, to leave“ is also weak in stem III and IIIp. The initial /nܢـ disappears and the verb is inflected like initial weak verbs:

                        nfq ܢܦܩ III: mawfaqmawfaqle ܡܰܘܦܰܩ – ܡܰܘܦܰܩܠܶܗ „to let out; to drive off“

                        (instead of manfaq – manfaqle ܡܰܢܦܰܩ – ܡܰܢܦܰܩܠܶܗ)

                        IIIp: mitawfaq – mtawfaq ܡܝܬܰܘܦܰܩ – ܡܬܰܘܦܰܩ „to be let out; to be driven off“

                        (instead of mitanfaq – mtanfaq ܡܝܬܰܢܦܰܩ – ܡܬܰܢܦܰܩ)

The diphthong /aw/ ـܰܘin stem III forms can be simplified to /o/ by way of variation: mokal ܡܳܟܰܠ (instead of mawkal ܡܰܘܟܰܠ), molaf ܡܳܠܰܦ (instead of mawlaf ܡܰܘܠܰܦ), moḏac ܡܳܕ݂ܰܥ (instead of mawḏac ܡܰܘܕ݂ܰܥ).

 

b) Adverbs of time and place

1. Adverbs of time

The following adverbs of time are among the most frequent:

ucdo now ܐܘܥܕܐ
meqëm before ܡܶܩܷܡ
bëṯër after(wards) ܒܷܬ݂ܷܪ
aṯmël yesterday ܐܰܬ݂ܡܷܠ
ramḥël tomorrow ܪܰܡܚܷܠ
ëšqaḏ last year ܐܷܫܩܰܕ݂
heš still, yet ܗܶܫ
ḥeloyo early (in the day) ܚܶܠܳܝܐ

Some adjectives can be used adverbially:

xayifo quickly, early ܟ݂ܰܝـܝܦܐ
mwaxro late ܡܘܰܟ݂ܪܐ

The accented prefix ad- ܐܰܕ..., can be added to a few adverbs of time. They express a time with reference to the moment of speaking:

adyawma today ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ
adṣafro this morning ܐܰܕܨܰܦܪܐ
adfalge d yawmo this afternoon ܐܰܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ
adcaṣriye this evening, tonight ܐܰܕܥܰܨܪܝـܝܶܐ
adlalyo tonight ܐܰܕܠܰܠܝܐ
adšato this year ܐܰܕܫܰܬܐ

The adverb annaqla ܐܰܢܢܰܩܠܰܐ „now“ with word initial stress also belongs to this group.

The following adverbials of time and frequency have the plural ending -awoṯe:

ṣafrawoṯe in the morning, mornings ܨܰܦܪܰܘܳܬ݂ܶܐ
caṣriyawoṯe in the evening, evenings ܥܰܨܪܝـܝܰܘܳܬ݂ܶܐ
lalyawoṯe in the night, nights ܠܰܠܝܰܘܳܬ݂ܶܐ
naqlawoṯe sometimes ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ

2. Adverbs of place

Adverbs of place are as follows:

harke here ܗܰܪܟܶܐ
tamo there ܬܰܡܐ
laltaḥ down here/there, downstairs, below ܠܰܠܬܰܚ
lalcal up here/there, upstairs, above ܠܰܠܥܰܠ
lugab alongside, next to here/there ܠܘܓܰܒ
lawġël inside ܠܰܘܓ݂ܷܠ
larwal outside ܠܰܪܘܰܠ

3. Other adverbs

There are other adverbs apart from the temporal and locative adverbials mentioned above, for example the following adverbs of manner, condition and degree:

šafiro beautifully ܫܰܦܝܪܐ
ṭawwo well ܛܰܘܘܐ
hawxa so, like that ܗܰܘܟ݂ܰܐ
mawxa therefore, thus ܡܰܘܟ݂ܰܐ
gušt almost ܓܘܫܬ
disa again ܕܝܣܰܐ
naqla ḥreto again, once more, another time ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ
bëlḥuḏe only ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ
cam ḥḏoḏe together ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ

4. Examples of the use of the adverbs

Kobac fayšat adlalyo harke d ḥozina ramḥël mën kiban saymina lux. (L.14) You (sg.) have to stay here tonight, tomorrow we will see what we can do for you (m. sg.). ܟܳܐܒܰܥ ܦܰܝܫܰܬ ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܗܰܪܟܶܐ ܕܚܳܙܝܢܐ ܪܰܡܚܷܠ ܡܷܢ ܟܝܒܰܢ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܠܘܟ݂.
Aṯmël mtawbal naqla ḥreto lu taxtor. (L.14) Yesterday he was brought to the doctor once more. ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܡܬܰܘܒܰܠ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ.
Kiban ḥeloyo ëzzan. (L.8) We can go early. ܟܝܒܰܢ ܚܶܠܳܝܐ ܐܷܙܙܰܢ.
Mën kosaymitu harke? (L. 3) What are you (pl.)  doing here? ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ ܗܰܪܟܶܐ؟
Harke laltaḥ koḥozitu gušmo dë zcuro (L.7) Here, down below you (pl.) see a child’s body. ܗܰܪܟܶܐ ܠܰܠܬܰܚ ܟܳܚܳܙܝܬܘ ܓܘܫܡܐ ܕܷܙܥܘܪܐ.

 

c) Indefiniteness

The definite article was already introduced in G3.a. The noun without an article is indefinite, f. ex. kṯowo ܟܬ݂ܳܘܐ „“(a) book“ as opposed to u kṯowo ܐܘ ܟܬ݂ܳܘܐ „the book“. The indefiniteness can be marked additionally by the number “one” m. ḥa ܚܰܐ, f. ḥḏo ܚܕ݂ܐ.

u kṯowo the book ܐܘ ܟܬ݂ܳܘܐ
kṯowo ~ ḥa kṯowo a book ܚܰܐ ܟܬ݂ܳܘܐ ~ ܟܬ݂ܳܘܐ
i raḏayto the car ܐܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ
raḏayto ~ ḥḏo raḏayto a car ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ~ ܚܕ݂ܐ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ
ab bote the houses ܐܰܒ ܒܳܬܶܐ
bote houses ܒܳܬܶܐ

Examples:

Këtle yolufe Holandoye He’s got Dutch students. ܟܷܬܠܶܗ ܝܳܠܘܦܶܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ
Aš šurone këtte aḏne The walls have ears. ܐܰܫ ܫܘܪܳܢܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܐܰܕ݂ܢܶܐ
Bu banyo kit duš There’s a shower in the bathroom. ܒܘ ܒܰܐܢܝܐ ܟܝܬ ܕܘܫ