The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ
ܐܘ ܩܠܳܥܐ ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ
ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ ܐܶܠܐ ܬܰܡܐ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܠܰܬܘܰܝܠܶܗ ܕܩܳܠܰܥ ܟܘܠ ܝܰܘܡܐ.
ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܰܬ݂ܝ ܠܒܶܪܠܝܢ ܐܰܒܷܥ ܕܡܰܩܠܰܒ ܐܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܠܘ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ، ܐܝ ܟܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ ܠܐ ܡܰܩܒܶܠܰܗ.
ܡܷܪܪܰܠܠܶܗ ܟܳܠܳܙܰܡ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܰܝܕܰܬ ܗܷܪܓܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ ܘܕܘ ܩܠܳܥܐ، ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܒܰܐܠܡܰܐܢܝܰܐ ܐܘ ܬܪܰܦܝܟ ܥܰܣܩܐ ܝܐ، ܠܰܬܝܐ ܟ݂ܘܕ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂.
ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܔܒܝܪ ܕܐܷܙܙܶܗ ܠܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ ܠܰܫܰܢ ܕܝܳܠܰܦ ܐܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ ܘܐܘ ܩܠܳܥܐ ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ.
U qloco b Almanya
U Barṣawmo b Mëḏyaḏ këtwayle sohduṯo du qloco, elo tamo raḏayto latwayle d qolac kul yawmo. Barṣawmo had a driving licence in Midyat but there he did not have a car that he could drive every day.
Inaqla d aṯi l Berlin abëc d maqlab i sohduṯayḏe lu Almanoyo,
i karxuṯo lo maqbela.
When he came to Berlin he wanted to get his driving licence converted to a German one, but the municipal administration did not accept it.
Mërralle: “Kolozam qamayto maydat hërge du trafik w du qloco, miḏe d b Almanya u trafik casqo yo, latyo xud Mëḏyaḏ.” They told him: „You will have to take theory and driving classes because the traffic is difficult in Germany; it is not like in Midyat.“
Mawxa u Barṣawmo jbir d ëzze l madrašto du qloco, lašan d yolaf aq qonune du trafik w u qloco b Almanya. Therefore Barṣawmo was obliged to enrol in a driving school, in order to learn the traffic regulations and driving in Germany.
ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ
ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܒܘ ܡܝܳܕܐ ܕܰܗ ܗܷܪܓܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ.
ܒܘ ܫܘܪܳܝܐ ܐܷܙܙܶܘܰܐ ܠܘ ܥܘܳܕܐ ܒܘ ܒܰܨܐ، ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܒܘ ܬܪܶܢ ܐܰܘ ܒܘ ܡܶܬܪܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܙܘܷܢܠܶܠܶܗ ܡܳܛܳܪ ܢܰܥܝܡܐ، ܐܶܒܶܗ ܐܷܙܙܶܗ ܘܐܳܬ݂ܶܘܰܐ ܠܘ ܥܘܳܕܰܝܕ݂ܶܗ ܟ݂ܰܝܷܦܬܷܪ.
ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܰܒ ܒܷܣܷܟܠܶܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܷܙܙܷܢܘܰܐ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ. ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܣܬܶܐ ܔܒܝܪܐ ܕܝܷܠܦܐ ܩܠܳܥܐ ܕܐܘ ܒܷܣܷܟܠܶܬ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܷܫܡܐ ܐܷܫܡܐ ܝܰܠܝܦܝ ܟܘܠܠܶܗ ܥܰܠ ‌ܐܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ ܕܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ.
ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܒܘ ܡܝܳܕܐ ܕܰܗ ܗܷܪܓܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ. ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܢܰܩܠܰܐ ܡܳܝܰܕܘܰܐ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܪܒܥܐ ܚܰܡܫܐ ܝܰܪܚܶܐ ܣܷܡܠܶܗ ܒܘܚܪܳܢܐ ܘܡܷܕܠܶܗ ܐܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ.
ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܡܷܪܠܰܠܶܗ: ܐܰܢܢܰܩܠܰܐ ܟܷܒܥܶܐ ܙܰܘܢܝܢܰܠܰܢ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ!
ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܝ ܚܰܢܰܐ: ܐܘܥܕܐ ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܚܰܬ݂ܐ ܦܬܝـܚܳܠܰܢ، ܠܰܝܒܰܢ ܙܰܘܢܝܢܰܐ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܚܰܬ݂ܬܐ. ܓܷܕ ܙܰܘܢܝܢܰܐ ܚܕ݂ܐ ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܬܐ ܗܘܠ ܕܷܡܗܰܠܰܟ݂ ܫܘܓ݂ܠܰܢ ܛܰܘܘܐ.
ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܡܷܪܠܰܗ: ܟ݂ܰܒܪܘܟ݂ ܝܐ، ܐܘܥܕܐ ܒܰܣ ܝܐ ܐܶܠܰܢ.
ܩܰܝܷܡ ܗܝـܝܶܐ ܘܐܝ ܚܰܢܰܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܕܘܟܰܢܐ ܕܰܪ ܪܰܕ݂ܳܝܳܬ݂ܶܐ، ܪܚܷܡܡܶܗ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܬܐ ܘܙܘܝܢܰܠܠܶܗ.
ܣܷܡܡܶܗ ܐܰܘ ܘܰܪܩܶܐ ܕܘ ܙܘܳܢܐ، ܗܘܘܶܗ ܚܰܩ ܕܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܘܕܰܥܝܪܝ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܐܰܙܙܶܗ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܩܰܝܕܳܠܶܗ ܒܝ ܟܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ ܥܰܠ ‌ܐܷܫܡܶܗ.
ܡܘ ܝܰܘܡܰܘܐ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܐܷܙܙܶܗ ܘܐܳܬ݂ܶܘܰܐ ܒܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ.
ܚܰܐ ܝܰܘܡܐ، ܗܝـܝܶܐ ܐܰܬ݂ܳܝܐ ܡܘ ܥܘܳܕܐ ܣܷܡܠܶܗ ܓܷܕܫܐ.
ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܦ݁ܳܠܝܤ ܘܚܷܪܠܶܗ ܥܰܠ ‌ܐܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܘܥܰܠ ܐܰܘ ܘܰܪܩܶܐ ܕܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܦ݁ܳܠܝܣ ܡܦܰܬܰܫܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܘܝ ܐܘ ܓܷܕܫܐ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܘ ܣܘܔ ܥܰܠ ‌ܐܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ.
ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܷܕܠܶܗ ܐܘ ܡܰܨܪܰܦ ܕܘ ܓܷܕܫܐ ܡܝ ܣܝܓܳܪܬܰܐ ܕܘ ܚܪܶܢܐ ܘܡܰܣܷܡܠܶܗ ܐܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܰܝܕ݂ܶܗ.
ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܡܷܪܠܰܗ ܠܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܡܘܥܕܐ ܘܐܰܙܳܠܐ ܡܰܚܰܬ ܒܳܠܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܩܘܠܥܰܬ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ.
ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܷܪܠܶܗ: ܡܰܐ ܡܷܢ ܣܳܝܰܡܢܐ، ܠܰܬܘܰܐ ܣܘܔ ܕܝܕ݂ܝ!
Sohduṯo du qloco Driving licence
U Barṣawmo mšarele bu myodo dah hërge du trafik. Barṣawmo started taking theory classes.
Bu šuroyo ëzzewa lu cwodo bu baṣo, naqlawoṯe ste bu tren aw bu metro. Bëṯër zwënlele moṭor nacimo, ebe ëzze w oṯewa u cwodayḏe xayëftër. In the beginning he went to work by bus, sometimes by train or by metro. Thereafter, he bought himself a small motor cylce with which he travelled to and from his work faster.
An nacime bab bësëkletaṯṯe ëzzënwa li madrašto. I Ḥana ste jbiro d yëlfo qloco du bësëklet. The children cylced by bike to school. Ḥana too learned cycling.
Hawxa ëšmo ëšmo yalifi kulle cal aq qonune du trafik d Almanya. This way, overtime they all learned about the traffic regulations in Germany.
U Barṣawmo mdawamle bu myodo dah hërge du trafik. Bi šabṯo ste naqla moyadwa hërgo du qloco. Barṣawmo continued with taking theory classes. Once a week he also took a driving class.
Hawxa bëṯër arbco ḥamšo yarḥe sëmle buḥrono w mëdle i sohduṯo du qloco. So, after four, five months he did his exam and got the driving licence.
I Ḥana mërlale: “Annaqla këbce zawninalan raḏayto!” Ḥana sagte to him: „Now we have to buy ourselves a car!“
U Barṣawmo mërle li Ḥana: “Ucdo i dukano ḥaṯo ftiḥolan, layban zawnina raḏayto ḥaṯto. Gëd zawnina ḥḏo mëstacmalto hul dë mhalax šuġlan ṭawwo.” Barṣawmo said to Ḥana: „We just recently opened the shop, we cannot buy a new car. We will buy a used car until our business is going well.“
I Ḥana mërla: “Xabrux yo, ucdo bas yo elan.” Ḥana said: „you are right, that will do for now.“
Qayëm hiye w i Ḥana azzën l dukano dar raḏoyoṯe, rḥëmme raḏayato mëstacmalto w zwinalle. Then he and Ḥana went to a car shop, they liked a used car and bought it.
Sëmme aw warqe du zwono, huwe ḥaq di raḏayto w daciri lu bayto. They completed the  paperwork for the purchase, paid for the car and returned home.
Deri yawmo azze u Barṣawmo mqaydole bi karxuṯo cal ëšme. The day after, Barṣawmo registered it on his name at the municipality.
Mu yawmawo u Barṣawmo ëzze w oṯewa bi raḏayto. From that day onwards he drove the car.
Ḥa yawmo, hiye aṯoyo mu cwodo sëmle gëdšo. One day, when he returned from work he had an accident.
Aṯi u polis w ḥërle cal i sohduṯayḏe w cal aw warqe di raḏayto. The police came and looked at his licence and the paperwork of the car.
Bëṯër u polis mfatašle be aydarbo hawi u gëdšo. Bi ḥarayto maḥatle u suj cal u gabo ḥreno. Then, the police investigated how the accident happened. In the end the police put the blame on the other party.
U Barṣawmo mëdle u maṣraf du gëdšo mi sigorta du ḥreno w masëmle i raḏaytayḏe. Barṣawmo got the costs of the accident covered by the insurance of the other person and he got his car repaired.
I Ḥana mërla lu Barṣawmo: “Mucdo w azolo maḥat bolo inaqla d qulcat raḏayto!” Ḥana said to Barṣawmo: „From now on be careful when driving!“
U Barṣawmo mërle: “Ma mën soyamno, latwa suj diḏi!” Barṣawmo said: „What can I do, it was not my fault!“