The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Tasks and Exercises
A. Šwole cal u qëryono ܐ. ܫܘܳܠܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܩܷܪܝܳܢܐ
1. Kmo šëklat d ḥamro komisam b Ṭurcabdin w ayna ne?
ܐ. ܟܡܐ ܫܷܟܠܰܬ ܕܚܰܡܪܐ ܟܳܡܝܣܰܡ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܐܰܝܢܐ ܢܶܐ؟
- -
2. U ḥamro komisam mac cënwe, aydarbo kowe u neqoyo dac cënwe? ܒ. ܘ ܚܰܡܪܐ ܟܳܡܝܣܰܡ ܡܰܥ ܥܷܢܘܶܐ، ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܘܶܐ ܐܘ ܢܶܩܳܝܐ ܕܰܥ ܥܷܢܘܶܐ؟
- -
3. Meqëm aydarbo misamwa u ḥamro b Ṭurcabdin? ܓ. ܡܶܩܷܡ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܡܝܣܰܡܘܰܐ ܐܘ ܚܰܡܪܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ؟
-
4. Mën furšono kit bayn lu syomo du ḥamro d meqëm w d adyawma? ܕ. ܡܷܢ ܦܘܪܫܳܢܐ ܟܝܬ ܒܰܝܢ ܠܘ ܣܝܳܡܐ ܕܘ ܚܰܡܪܐ ܕܡܶܩܷܡ ܘܕܐܰܕܝܰܘܡܰܐ؟
-
5. B mën komitaḥat u ḥamro, meqëm w adyawma? ܗ. ܒܡܷܢ ܟܳܡܝܬܰܚܰܬ ܐܘ ܚܰܡܪܐ، ܡܶܩܷܡ ܘܐܰܕܝܰܘܡܰܐ؟
-
B. Šwole gramaṭiqoye ܒ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܪܰܡܰܛܝܩܳܝܶܐ
1. Mën ne u ḥḏonoyo aṯtonoyo w u sagiyonoyo daš šumohani? ܐ. ܡܷܢ ܢܶܐ ܐܘ ܚܕ݂ܳܢܳܝܐ ܐܰܬ݂ܬܳܢܳܝܐ ܘܐܘ ܣܰܓܝـܝܳܢܳܝܐ ܕܰܫ ܫܘܡܳܗܰܢܝ؟
ḥeworo ḥewarto ḥewore ܚܶܘܳܪܶܐ ܚܶܘܰܪܬܐ ܚܶܘܳܪܐ
mšamho - - - - ܡܫܰܡܗܐ
zoyudo - - - ܙܳܝܘܕܐ
basimo - - - ܒܰܣܝܡܐ
komo - - - - ܟܳܡܐ
ṭawwo - - - - ܛܰܘܘܐ
catiqo - - - - ܥܰܬܝܩܐ
2. Ḥzay u šëršo w u kaylo dam melani: ܒ. ܚܙܰܝ ܐܘ ܫܷܪܫܐ ܘܐܘ ܟܰܝܠܐ ܕܰܡ ܡܶܠܰܢܝ:
mnaqiwayna šëršo: nqy kaylo: II ܟܰܝܠܐ: II ܫܷܪܫܐ: ܢܩܝ ܡܢܰܩܝܘܰܝܢܰܐ
pëčqiwaynanne - - - - ܦܷ݁ܫ̰ܩܝܘܰܝܢܰܐ
misëmwa - - - ܡܝܣܷܡܘܰܐ
molaffallan - - - ܡܳܠܰܦܦܰܠܠܰܢ
cuṣriwaynanne - - - - ܥܘܨܪܝܘܰܝܢܰܢܢܶܗ
malimiwayna - - - - ܡܰܠܝܡܝܘܰܝܢܰܐ
makiwiwayna - - - - ܡܰܟܝܘܝܘܰܝܢܰܐ
maḥtiwayna - - - - ܡܰܚܬܝܘܰܝܢܰܐ
ṭoriwaynanne - - - - ܛܳܪܝܘܰܝܢܰܢܢܶܗ
3. Kṯaw tre fëtġome cam kul ḥa max xabrani: ܓ. ܟܬ݂ܰܘ ܬܪܶܐ ܦܷܬܓ݂ܳܡܶܐ ܥܰܡ ܟܘܠ ܚܰܐ ܡܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܰܢܝ:
a) yolaf, yëlfo ܐ: ܝܳܠܰܦ، ܝܷܠܦܐ

-

-

-

-

b) molaf, mëlfo ܒ: ܡܳܠܰܦ، ܡܷܠܦܐ

-

-

-

-

4. Mën yo u kaylo w u ëšmo mëlṯoyo dam melani? ܕ. ܡܷܢ ܝܐ ܐܘ ܟܰܝܠܐ ܘܐܘ ܐܷܫܡܐ ܡܷܠܬ݂ܳܝܐ ܕܰܡ ܡܶܠܰܢܝ؟
kosaymi sym I: syomo ܣܝܡ I: ܣܝܳܡܐ ܟܳܣܰܝܡܝ
košotele - - ܟܳܫܳܬܶܠܶܗ
qorafwa - - ܩܳܪܰܦܘܰܐ
mṣafewa - - ܡܨܰܦܶܘܰܐ
mnaqiwayna - - ܡܢܰܩܝܘܰܝܢܰܐ
komaltmina - - ܟܳܡܰܠܬܡܝܢܰܐ
makiwiwayna - - ܡܰܟܝܘܝܘܰܝܢܰܐ
5. Krax cal ḥamšo tusire moroye bi kṯawtaṯe, xud … ܗ. ܟܪܰܟ݂ ܥܰܠ ܚܰܡܫܐ ܬܘܣܝܪܶܐ ܡܳܪܳܝܶܐ ܒܝ ܟܬ݂ܰܘܬܰܬ݂ܶܐ، ܟ݂ܘܕ ...
syomo du ḥamro ܣܝܳܡܐ ܕܘ ܚܰܡܪܐ
- -
- -
- -
- -
- -
 
C. Šwole gawonoye ܓ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܰܘܳܢܳܝܶܐ
1. Kṯaw karyo cal u maxtabzabno du ḥamro. ܐ. ܟܬ݂ܰܘ ܟܰܪܝܐ ܥܰܠ ܐܘ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܘ ܚܰܡܪܐ.

-

 

 -

2. Qay bi fniṯo d Ṭurcabdin bëlḥuḏe as Suryoye kosaymi ḥamro?

ܒ. ܩܰܝ ܒܝ ܦܢܝܬ݂ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܟܳܣܰܝܡܝ ܚܰܡܪܐ؟

- -
3. Këḏcat hat ste šëkël dë syomo du ḥamro? ܓ. ܟܷܐܕ݂ܥܰܬ ܗܰܬ ܣܬܶܐ ܫܷܟܷܠ ܕܷܣܝܳܡܐ ܕܘ ܚܰܡܪܐ؟
- -
4. Kṯaw mën komëftakrat cal u štoyo du alkohol bayn ac clayme. ܕ. ܟܬ݂ܰܘ ܡܷܢ ܟܳܡܷܦܬܰܟܪܰܬ ܥܰܠ ܐܘ ܫܬܳܝܐ ܕܘ ܐܰܠܟܳܗܳܠ ܒܰܝܢ ܐܰܥ ܥܠܰܝܡܶܐ.
-
5. Mën ne am medone msimone w mrimone du štoyo du alkohol? ܗ. ܡܷܢ ܢܶܐ ܐܰܡ ܡܶܕܳܢܶܐ ܡܣܝܡܳܢܶܐ ܘܡܪܝܡܳܢܶܐ ܕܘ ܫܬܳܝܐ ܕܘ ܐܰܠܟܳܗܳܠ؟
-