The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Working at Court (10) ܝ
Šuġlo bu beṯdino   ܫܘܓ݂ܠܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ
Bi šato dat tre alfo w tarte (2002) mšareli d šuġlono1 bu beṯdino (bi maḥkäma2) bi mḏito d Almelo3 b Holanda. U šuġlayḏi4 cal i ṣbuṯo dag galwoye5 yo. Kodëršina6 ab bëcwoṯe7 dag galwoye ḥaṯe d koṯën l Holanda be koḥoyaqqe8 d mitaqëbli9 w fayši b Holanda aw lo. Bu šuroyo10 ḥzeli casquṯo11 bu šuġlano, cal d bëṯër me dë mkameli u yulfonayḏi12 bu beṯṣawbo cal aq qonune13, lo šaġilono14 ḥammëš ëšne kamile15, miḏe d hawënwa16 at tloṯo nacimayḏi w huyowayno alle moro17. Bëṯër më d yariwi18, ḥzeli šuġlo bu beṯdino. Hedi hedi yalifono aq qonune d cal ag galwoye. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܐܰܠܦܐ ܘܬܰܪܬܶܐ (2002) ܡܫܰܪܶܠܝ ܕܫܘܓ݂ܠܳܢܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ (ܒܝ ܡܰܚܟܱܡܰܐ) ܒܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܐܰܠܡܶܠܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ. ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܰܝܕ݂ܝ ܥܰܠ ܐܝ ܨܒܘܬ݂ܐ ܕܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ ܝܐ. ܟܳܕܷܪܫܝܢܰܐ ܐܰܒ ܒܷܥܘܳܬ݂ܶܐ ܕܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ ܚܰܬ݂ܶܐ ܕܟܳܐܬ݂ܷܢ ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ ܒܶܐ ܟܳܚܳـܝܰܩܩܶܗ ܕܡܝܬܰܩܷܒܠܝ ܘܦܰܝܫܝ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ ܐܰܘ ܠܐ. ܒܘ ܫܘܪܳܝܐ ܚܙܶܠܝ ܥܰܣܩܘܬ݂ܐ ܒܘ ܫܘܓ݂ܠܰܢܐ، ܥܰܠ ܕܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܟܰܡܶܠܝ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܰܝܕ݂ܝ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܥܰܠ ܐܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ، ܠܐ ܫܰܓ݂ܝܠܳܢܐ ܚܰܡܡܷܫ ܐܷܫܢܶܐ ܟܰܡܝܠܶܐ، ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܗܰܘܷܢܘܰܐ ܐܰܬ ܬܠܳܬ݂ܐ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܝ ܘܗܘܝܳܘܰܝܢܐ ܐܰܠܠܶܗ ܡܳܪܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܝܰܪܝܘܝ، ܚܙܶܠܝ ܫܘܓ݂ܠܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ. ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܝܰܠܝܦܳܢܐ ܐܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ.
Bi šabṯo ḥḏo naqla këtli itawto19 bu beṯdino. Bi itawtaṯe, kolawšono20 jule dilonoye21 das sniġre22. Tloṯo gabe23 kowën24 ḥaḏire25 bu beṯdino. Ag gabe di itawto hani ne: ag galwoye cam u sniġro, mmaṯlone di waziruṯo di kinuṯo26 w ono cam u dayono27. Ono kokëṯwono kul mede d ag gabe komaḥkën28. Ag galwoye komaḥkën aydarbo maṭën l Holanda, qay mahzamme29 mu aṯraṯṯe w mën yo i cëlṯo di goluṯaṯṯe30. Bi itawtaṯe kowe31 ste ḥa mtarjmono32 ḥaḏiro, komtarjam33 mu Holandoyo lu lišono dag galwoye. Am mmaṯlone di waziruṯo lo komëtyaqni34 lu mamlo35 dag galwoye. Iḏa d mëtyaqniwa36 u mede d maḥkalle, lo komëṭyowa37 i ṣbuṯaṯṯe lu beṯdino. U dayono koḥokam38 cal i ṣbuṯo dag galwoye. Kobe u rënyayḏe39, ya mrimono40 ya41 msimono42. Bëṯër mi itawto, kokëṯwono u rënyo du dayono b warqo43. U rënyano komëḥšaw44 fusqono45 lag galwoye. B gawe d46 šeṯ šabe komëṭyalle47 i warqaṯe. I sagiyuṯo48 dag galwoye këtte sniġro d komdafac cal az zëdqaṯṯe49. ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܚܕ݂ܐ ܢܰܩܠܰܐ ܟܷܬܠܝ ܐܝܬܰܘܬܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ. ܒܝ ܐܝܬܰܘܬܰܬ݂ܶܐ، ܟܳܠܰܘܫܳܢܐ ܔܘܠܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ ܕܰܣ ܣܢܝܓ݂ܪܶܐ. ܬܠܳܬ݂ܐ ܓܰܒܶܐ ܟܳܘܷܢ ܚܰܕ݂ܝܪܶܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ. ܐܰܓ ܓܰܒܶܐ ܕܝ ܐܝܬܰܘܬܐ ܗܰܢܝ ܢܶܐ܃ ܐܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ ܥܰܡ ܐܘ ܣܢܝܓ݂ܪܐ، ܡܡܰܬ݂ܠܳܢܶܐ ܕܝ ܘܰܙܝܪܘܬ݂ܐ ܕܝ ܟܝܢܘܬ݂ܐ ܘܐܳܢܐ ܥܰܡ ܐܘ ܕܰܝܳܢܐ. ܐܳܢܐ ܟܳܟܷܬ݂ܘܳܢܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܐܰܓ ܓܰܒܶܐ ܟܳܡܰܚܟܷܢ. ܐܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ ܟܳܡܰܚܟܷܢ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܡܰܛܷܢ ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ، ܩܰܝ ܡܰܗܙܰܡܡܶܗ ܡܘ ܐܰܬ݂ܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܡܷܢ ܝܐ ܐܝ ܥܷܠܬ݂ܐ ܕܝ ܓܳܠܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܝ ܐܝܬܰܘܬܰܬ݂ܶܐ ܟܳܘܶܐ ܣܬܶܐ ܚܰܐ ܡܬܰܪܔܡܳܢܐ ܚܰܕ݂ܝܪܐ، ܟܳܡܬܰܪܔܰܡ ܡܘ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܠܘ ܠܝܫܳܢܐ ܕܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ. ܐܰܡ ܡܡܰܬ݂ܠܳܢܶܐ ܕܝ ܘܰܙܝܪܘܬ݂ܐ ܠܐ ܟܳܡܷܬܝܰܩܢܝ ܠܘ ܡܰܡܠܐ ܕܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ، ܐܝܕ݂ܰܐ ܕܡܷܬܝܰܩܢܝܘܰܐ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܡܰܚܟܰܠܠܶܗ، ܠܐ ܟܳܡܷܛܝܳܘܰܐ ܐܝ ܨܒܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܠܘ ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ. ܐܘ ܕܰܝܳܢܐ ܟܳܚܳܟܰܡ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܨܒܘܬ݂ܐ ܕܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ. ܟܳܐܒܶܐ ܐܘ ܪܷܢܝܰـܝܕ݂ܶܗ، ܝܰܐ ܡܪܝܡܳܢܐ ܝܰܐ ܡܣܝܡܳܢܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܐܝܬܰܘܬܐ، ܟܳܟܷܬ݂ܘܳܢܐ ܐܘ ܪܷܢܝܐ ܕܘ ܕܰܝܳܢܐ ܒܘܰܪܩܐ. ܐܘ ܪܷܢܝܰܢܐ ܟܳܡܷܚܫܰܘ ܦܘܣܩܳܢܐ ܠܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ. ܒܓܰܘܶܗ ܕܫܶܬ݂ ܫܰܒܶܐ ܟܳܡܷܛܝܰܠܠܶܗ ܐܝ ܘܰܪܩܰܬ݂ܶܐ. ܐܝ ܣܰܓܝـܝܘܬ݂ܐ ܕܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܣܢܝܓ݂ܪܐ ܕܟܳܡܕܰܦܰܥ ܥܰܠ ܐܰܙ ܙܷܕܩܰܬ݂ܬ݂ܬ݂ܶܗ.
Inaqla d ëḏcono l hën mag galwoye, lo koḥëḏrono bi ṣbuṯaṯṯe bu beṯdino. Koṯe ḥreno l dukṯi50. Meqëm d ḥëzyowayno an nošani, lebi dolaqwa aclayye51. Ar reġšayḏi šuḥniwa52 ġäläbe. Mëftakrowayno53 ema gëd qoyaṯṯe54 mafsonuṯo lë fyošo55. Elo u dayono omarwa: “Lo, hani komdagli56. Latyo šrolo57 u mede d komaḥkën cal u aṯro aw cal ruḥayye58.” Ono midawmrowayno59 d u dayono hawxa komëftakar elo hiye obewa taḥuyoṯe60 w mabuce61 lu rënyayḏe. Bëṯër yalifono u furšono62 d bayn i duglo63 w u šrolo. Fërqowayno64 d hën mag galwoye komdagli, komabërmi u šrolo65. Bad dugle këbci maydi mafsonuṯo d fayši w cayši b Holanda. U dayono ste koforaq66 bi duglo xayifo. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܷܕ݂ܥܳܢܐ ܠܗܷܢ ܡܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ، ܠܐ ܟܳܚܷܕ݂ܪܳܢܐ ܒܝ ܨܒܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ. ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܚܪܶܢܐ ܠܕܘܟܬ݂ܝ. ܡܶܩܷܡ ܕܚܷܙܝܳܘܰܝܢܐ ܐܰܢ ܢܳܫܰܢܝ، ܠܶܒܝ ܕܳܠܰܩܘܰܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ. ܐܰܪ ܪܶܓ݂ܫܰܝܕ݂ܝ ܫܘܚܢܝܘܰܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. ܡܷܦܬܰܟܪܳܘܰܝܢܐ ܐܶܡܰܐ ܓܷܕ ܩܳܝܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܡܰܦܣܳܢܘܬ݂ܐ ܠܷܦܝܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܐܘ ܕܰܝܳܢܐ ܐܳܡܰܪܘܰܐ، ܠܐ، ܗܰܢܝ ܟܳܡܕܰܓܠܝ. ܠܰܬܝܐ ܫܪܳܠܐ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܳܡܰܚܟܷܢ ܥܰܠ ܐܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܪܘܚܰـܝـܝܶܗ. ܐܳܢܐ ܡܝܕܰܘܡܪܳܘܰܝܢܐ ܕܐܘ ܕܰܝܳܢܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܡܷܦܬܰܟܰܪ ܐܶܠܐ ܗܝـܝܶܐ ܐܳܒܶܘܰܐ ܬܰܚܘܝܳܬ݂ܶܐ ܘܡܰܒܘܥܶܐ ܠܘ ܪܷܢܝܰـܝܕ݂ܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܝܰܠܝܦܳܢܐ ܐܘ ܦܘܪܫܳܢܐ ܕܒܰܝܢ ܐܝ ܕܘܓܠܐ ܘܐܘ ܫܪܳܠܐ. ܦܷܪܩܳܘܰܝܢܐ ܕܗܷܢ ܡܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ ܟܳܡܕܰܓܠܝ، ܟܳܡܰܒܷܪܡܝ ܐܘ ܫܪܳܠܐ. ܒܰܕ ܕܘܓܠܶܐ ܟܷܐܒܥܝ ܡܰܝܕܝ ܡܰܦܣܳܢܘܬ݂ܐ ܕܦܰܝܫܝ ܘܥܰܝܫܝ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ. ܐܘ ܕܰܝܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܦܳܪܰܩ ܒܝ ܕܘܓܠܐ ܟ݂ܰܝـܝܦܐ.
Kolozam ḥa horag67 ġäläbe cal i ṣbuṯo du aṯro d koṯën ag galwoye mine. Aydarbo yo u sistam di poliṭiqa du aṯro? Be kit diktatoriye68 aw ḥiruṯo69 lu camo? Be mën šuġlo sëmme bu aṯro? Fayiši bu ḥbušyo70 aw lo? Mu yulfono d cal u aṯro, kibe ḥa foraš bayn li duglo w lu šrolo dag galwoye. Ḥa koyolaf aydarbo u dayono kobe u fusqono kino71. ܟܳܠܳܙܰܡ ܚܰܐ ܗܳܪܰܓ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܥܰܠ ܐܝ ܨܒܘܬ݂ܐ ܕܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܟܳܐܬ݂ܷܢ ܐܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ ܡܝܢܶܗ. ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܝܐ ܐܘ ܣܝܣܬܰܡ ܕܝ ܦ݁ܳܠܝܛܝܩܰܐ ܕܘ ܐܰܬ݂ܪܐ؟ ܒܶܐ ܟܝܬ (ܕܝܟܬܰܬܳܪܝـܝܶܐ) ܐܰܘ ܚـܝܪܘܬ݂ܐ ܠܘ ܥܰܡܐ؟ ܒܶܐ ܡܷܢ ܫܘܓ݂ܠܐ ܣܷܡܡܶܗ ܒܘ ܐܰܬ݂ܪܐ؟ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܚܒܘܫܝܐ ܐܰܘ ܠܐ؟ ܡܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܥܰܠ ܐܘ ܐܰܬ݂ܪܐ، ܟܝܒܶܗ ܚܰܐ ܦܳܪܰܫ ܒܰܝܢ ܠܝ ܕܘܓܠܐ ܘܠܘ ܫܪܳܠܐ ܕܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ. ܚܰܐ ܟܳܝܳܠܰܦ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܘ ܕܰܝܳܢܐ ܟܳܐܒܶܐ ܐܘ ܦܘܣܩܳܢܐ ܟܝܢܐ.
Ġäläbe ulṣoyo yo72 b ayna lišono komëjġoli. U lišono komolaflan m ayna aṯro mahzamme. Ag galwoye kosaymi buḥrono73 bu lišonaṯṯe. U buḥrono komisam74 meqëm me d oṯën lu beṯdino. Bëṯër mu buḥrono, i waziruṯo di kinuṯo komëfqo tašroro75 cal u lišonaṯṯe. Bu tašroro komëkṯaw m ayna aṯro aṯën. U tašroro mede ġäläbe ulṣoyo yo. Naqlawoṯe ëmmiwa koṯina me flan76 aṯro, elo bu tašroro maḥwewa d me aṯro ḥreno koṯën. Lëbciwa d ëmmi u šrolo, miḏe d i ṣbuṯo du aṯraṯṯe latwa ḥarbo77. Inaqlayo majbur ducriwa78 lu aṯraṯṯe, b ṣëbyono aw dlo b ṣëbyono79. Inaqla d i waziruṯo di kinuṯo lo mëtyaqno lam medone d ag galwoye komaḥkën, kobo fusqono d nëfqi mu aṯro d Holanda. ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܐܘܠܨܳܝܐ ܝܐ ܒܐܰܝܢܰܐ ܠܝܫܳܢܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ. ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܟܳܡܳܠܰܦܠܰܢ ܡܐܰܝܢܰܐ ܐܰܬ݂ܪܐ ܡܰܗܙܰܡܡܶܗ. ܐܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ ܟܳܣܰܝܡܝ ܒܘܚܪܳܢܐ ܒܘ ܠܝܫܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܐܘ ܒܘܚܪܳܢܐ ܟܳܡܝܣܰܡ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܕܐܳܬ݂ܷܢ ܠܘ ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܒܘܚܪܳܢܐ، ܐܝ ܘܰܙܝܪܘܬ݂ܐ ܕܝ ܟܝܢܘܬ݂ܐ ܟܳܡܷܦܩܐ ܬܰܫܪܳܪܐ ܥܰܠ ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܘ ܬܰܫܪܳܪܐ ܟܳܡܷܟܬ݂ܰܘ ܡܐܰܝܢܰܐ ܐܰܬ݂ܪܐ ܐܰܬ݂ܷܢ. ܐܘ ܬܰܫܪܳܪܐ ܡܶܕܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܐܘܠܨܳܝܐ ܝܐ. ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ ܐܶܡܡܝܘܰܐ ܟܳܐܬ݂ܝܢܰܐ ܡܶܐ ܦܠܰܐܢ ܐܰܬ݂ܪܐ، ܐܶܠܐ ܒܘ ܬܰܫܪܳܪܐ ܡܰܚܘܶܘܰܐ ܕܡܶܐ ܐܰܬ݂ܪܐ ܚܪܶܢܐ ܟܳܐܬ݂ܷܢ. ܠܷܐܒܥܝܘܰܐ ܕܐܷܡܡܝ ܐܘ ܫܪܳܠܐ، ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܝ ܨܒܘܬ݂ܐ ܕܘ ܐܰܬ݂ܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܠܰܬܘܰܐ ܚܰܪܒܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܡܰܔܒܘܪ ܕܘܥܪܝܘܰܐ ܠܘ ܐܰܬ݂ܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ، ܒܨܷܒܝܳܢܐ ܐܰܘ ܕܠܐ ܒܨܷܒܝܳܢܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܝ ܘܰܙܝܪܘܬ݂ܐ ܕܝ ܟܝܢܘܬ݂ܐ ܠܐ ܡܷܬܝܰܩܢܐ ܠܰܡ ܡܶܕܳܢܶܐ ܕܐܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ ܟܳܡܰܚܟܷܢ، ܟܳܐܒܐ ܦܘܣܩܳܢܐ ܕܢܷܦܩܝ ܡܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܗܳܠܰܢܕܰܐ.
Oṯewa ste ġäläbe camo mu Iran. Maḥkënwa be qay mahzamme. Hën manne qulbiwa80 mi ṭayuṯo81 li mšiḥoyuṯo82. Mawxa meqëm d oṯën lu beṯdino, kosaymi buḥrono cal u yulfono mšiḥoyo83. Aš šwole kulle cal i tawdiṯo84 mšiḥayto ne. I waziruṯo di kinuṯo kobo aš šwole, bëṯër kosaymo tašroro maf funoye85 d hiwi86. Mu tašrorano, u dayono koforaq be šrolo87 u galwoyo qalëb li mšiḥoyuṯo aw lo. ܐܳܬ݂ܶܘܰܐ ܣܬܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܥܰܡܐ ܡܘ ܐܝܪܰܐܢ. ܡܰܚܟܷܢܘܰܐ ܥܰܠ ܐܝ ܨܒܘܬ݂ܐ ܕܘ ܬܷܗܙܝܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܗܷܢ ܡܰܢܢܶܗ ܩܘܠܒܝܘܰܐ ܡܝ ܛܰܝܘܬ݂ܐ ܠܝ ܡܫܝـܚܳـܝܘܬ݂ܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܡܶܩܷܡ ܕܐܳܬ݂ܷܢ ܠܘ ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ، ܟܳܣܰܝܡܝ ܒܘܚܪܳܢܐ ܥܰܠ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܡܫܝـܚܳـܝܶܐ. ܐܰܫ ܫܘܳܠܶܐ ܟܘܠܠܶܗ ܥܰܠ ܐܝ ܬܰܘܕܝܬ݂ܐ ܡܫܝـܚܰـܝܬܐ ܢܶܐ. ܐܝ ܘܰܙܝܪܘܬ݂ܐ ܕܝ ܟܝܢܘܬ݂ܐ ܟܳܐܒܐ ܐܰܫ ܫܘܳܠܶܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܳܣܰܝܡܐ ܬܰܫܪܳܪܐ ܡܰܦ ܦܘܢܳܝܶܐ ܕܗܝܘܝ. ܡܘ ܬܰܫܪܳܪܰܢܐ، ܐܘ ܕܰܝܳܢܐ ܟܳܦܳܪܰܩ ܒܶܐ ܫܪܳܠܐ ܐܘ ܓܰܠܘܳܝܐ ܩܰܠܷܒ ܠܝ ܡܫܝـܚܳـܝܘܬ݂ܐ ܐܰܘ ܠܐ.
I malkuṯo88 d Holanda këtla qonune bi ṣbuṯo89 daq qrobe90 d kowën bë briṯo. Cal aq qonunani ag galwoye d komahëzmi mu qrobo, koḥoyaqqe d fayši b Holanda. Kibi d obono maṯlo: ucdo b Suriya w bu Cëraq91 u qrobo komdawam92 hani kmo ëšne93. Kul galwoyo d aṯi me tamo, qayëṯle mafsonuṯo d foyëš b Holanda. Lo komitadcar94 lu aṯrayḏe. Rëḥmowayno95 ġäläbe u šuġlano, elo bat tre alfo w tloṯacsar (2013) mbaṭeli96. Qayëṯli šuġlo ḥreno, disa bu beṯdino d Almelo. ܐܝ ܡܰܠܟܘܬ݂ܐ ܕܗܳܠܰܢܕܰܐ ܟܷܬܠܰܗ ܩܳܢܘܢܶܐ ܒܝ ܨܒܘܬ݂ܐ ܕܰܩ ܩܪܳܒܶܐ ܕܟܳܘܷܢ ܒܷܒܪܝܬ݂ܐ. ܥܰܠ ‌ܐܰܩ ܩܳܢܘܢܰܢܝ ܐܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ ܕܟܳܡܰܗܷܙܡܝ ܡܘ ܩܪܳܒܐ، ܟܳܚܳـܝܰܩܩܶܗ ܕܦܰܝܫܝ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ. ܟܝܒܝ ܕܐܳܒܳܢܐ ܡܰܬ݂ܠܐ܃ ܐܘܥܕܐ ܒܣܘܪܝـܝܰܐ ܘܒܘ ܥܷܪܰܐܩ ܐܘ ܩܪܳܒܐ ܟܳܡܕܰܘܰܡ ܗܰܢܝ ܟܡܐ ܐܷܫܢܶܐ. ܟܘܠ ܓܰܠܘܳܝܐ ܕܐܰܬ݂ܝ ܡܶܐ ܬܰܡܐ، ܩܰܝܷܬ݂ܠܶܗ ܡܰܦܣܳܢܘܬ݂ܐ ܕܦܳܝܷܫ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ. ܠܐ ܟܳܡܝܬܰܕܥܰܪ ܠܘ ܐܰܬ݂ܪܰܝܕ݂ܶܗ. ܪܷܚܡܳܘܰܝܢܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܰܢܐ، ܐܶܠܐ ܒܰܬ ܬܪܶܐ ܐܰܠܦܐ ܘܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ (2013) ܡܒܰܛܶܠܝ. ܩܰܝܷܬ݂ܠܝ ܫܘܓ݂ܠܐ ܚܪܶܢܐ، ܕܝܣܰܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ ܕܐܰܠܡܶܠܐ.
   
Atiya Akfidan Turan ܥܱܛܝـܝܰܐ ܕܒܶܐ ܫܰܡܥܷܢ ܚܰܢܢܶܐ ܚܰـܝܕܐ
Notes
1 mšareli d šuġlono ܡܫܰܪܶܠܝ ܕܫܘܓ݂ܠܳܢܐ I started working
2 beṯdino (maḥkäma) ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ (ܡܰܚܟܱܡܰܐ) court
3 Almelo ܐܰܠܡܶܠܐ Almelo, city in the Netherlands
4 u šuġlayḏi ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܰܝܕ݂ܝ my work; my job
5 i ṣbuṯo dag galwoye ܐܝ ܨܒܘܬ݂ܐ ܕܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ refugee related; literally: the refugees issue
6 kodëršina ܟܳܕܷܪܫܝܢܰܐ we deal with; we study; we research
7 ab bëcwoṯe ܐܰܒ ܒܷܥܘܳܬ݂ܶܐ the (asylum) applications; the requests
8 koḥoyaqqe ܟܳܚܳـܝܰܩܩܶܗ it is their right; they have the right to
9 mitaqëbli ܡܝܬܰܩܷܒܠܝ (that) they are recognised
10 bu šuroyo ܒܘ ܫܘܪܳܝܐ in the beginning; at the outset
11 ḥzeli casquṯo ܚܙܶܠܝ ܥܰܣܩܘܬ݂ܐ I experienced difficulty
12 u yulfonayḏi ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܰܝܕ݂ܝ my studies
13 cal aq qonune ܥܰܠ ܐܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ about the laws
14 lo šaġilono ܠܐ ܫܰܓ݂ܝܠܳܢܐ I did not work
15 kamile ܟܰܡܝܠܶܐ full; complete (Pl.)
16 hawënwa ܗܰܘܷܢܘܰܐ they were born
17 huyowayno alle moro ܗܘܝܳܘܰܝܢܐ ܐܰܠܠܶܗ ܡܳܪܐ I (f.) took care of them
18 yariwi ܝܰܪܝܘܝ they grew older
19 itawto ܐܝܬܰܘܬܐ hearing; meeting
20 kolawšono ܟܳܠܰܘܫܳܢܐ I wear
21 dilonoye ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ special (Pl.)
22 sniġre ܣܢܝܓ݂ܪܶܐ lawyers
23 gabe ܓܰܒܶܐ parties
24 kowën ܟܳܘܷܢ they are (usually)
25 ḥaḏire ܚܰܕ݂ܝܪܶܐ attending; present (Pl.)
26 mmaṯlone di waziruṯo di kinuṯo ܡܡܰܬ݂ܠܳܢܶܐ ܕܝ ܘܰܙܝܪܘܬ݂ܐ ܕܝ ܟܝܢܘܬ݂ܐ representatives of the Ministry of Justice
27 dayono ܕܰܝܳܢܐ Judge
28 komaḥkën ܟܳܡܰܚܟܷܢ they tell; they explain
29 mahzamme ܡܰܗܙܰܡܡܶܗ they fled
30 i cëlṯo di goluṯaṯṯe ܐܝ ܥܷܠܬ݂ܐ ܕܝ ܓܳܠܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ the reason for their migration
31 kowe ܟܳܘܶܐ there is (usually)
32 mtarjmono ܡܬܰܪܔܡܳܢܐ interpreter
33 komtarjam ܟܳܡܬܰܪܔܰܡ he translates
34 komëtyaqni ܟܳܡܷܬܝܰܩܢܝ they believe
35 mamlo ܡܰܡܠܐ talk; what is being said; explanation
36 iḏa d mëtyaqniwa ܐܝܕ݂ܰܐ ܕܡܷܬܝܰܩܢܝܘܰܐ if they would believe
37 lo komëṭyowa (l) ܠܐ ܟܳܡܷܛܝܳܘܰܐ (ܠـ)  it would not come (to …)
38 koḥokam ܟܳܚܳܟܰܡ he judges; he decides
39 kobe u rënyayḏe ܟܳܐܒܶܐ ܐܘ ܪܷܢܝܰـܝܕ݂ܶܗ he gives his opinion
40 ya … ya ܝܰܐ ... ܝܰܐ either … or
41 mrimono ܡܪܝܡܳܢܐ negative
42 msimono ܡܣܝܡܳܢܐ positive
43 warqo ܘܰܪܩܐ paper
44 komëḥšaw ܟܳܡܷܚܫܰܘ it (m.) is considered
45 fusqono ܦܘܣܩܳܢܐ judgement
46 b gawe d ܒܓܰܘܶܗ ܕ within
47 komëṭyalle ܟܳܡܷܛܝܰܠܠܶܗ it (f.) reaches them
48 sagiyuṯo ܣܰܓܝـܝܘܬ݂ܐ majority
49 komdafac cal az zëdqaṯṯe ܟܳܡܕܰܦܰܥ ܥܰܠ ܐܰܙ ܙܷܕܩܰܬ݂ܬ݂ܬ݂ܶܗ he defends their rights
50 l dukṯi ܠܕܘܟܬ݂ܝ in my position
51 lebi dolaqwa aclayye ܠܶܒܝ ܕܳܠܰܩܘܰܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ I felt very sorry for them
52 ar reġšayḏi šuḥniwa ܐܰܪ ܪܶܓ݂ܫܰܝܕ݂ܝ ܫܘܚܢܝܘܰܐ I became emotional
53 mëftakrowayno ܡܷܦܬܰܟܪܳܘܰܝܢܐ I (f.) was thinking
54 gëd qoyaṯṯe ܓܷܕ ܩܳܝܰܬ݂ܬ݂ܶܗ (when) they will get
55 mafsonuṯo lë fyošo ܡܰܦܣܳܢܘܬ݂ܐ ܠܷܦܝܳܫܐ residence permit
56 komdagli ܟܳܡܕܰܓܠܝ they lie
57 šrolo (adj.) ܫܪܳܠܐ correct; true
58 cal ruḥayye ܥܰܠ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ about themselves
59 midawmrowayno ܡܝܕܰܘܡܪܳܘܰܝܢܐ I was astonished; I was surprised
60 taḥuyoṯe ܬܰܚܘܝܳܬ݂ܶܐ evidences
61 mabuce ܡܰܒܘܥܶܐ sources
62 furšono ܦܘܪܫܳܢܐ difference; distinction
63 i duglo ܐܝ ܕܘܓܠܐ the lie
64 fërqowayno ܦܷܪܩܳܘܰܝܢܐ I (f.) noticed, I (f.) understood
65 komabërmi u šrolo ܟܳܡܰܒܷܪܡܝ ܐܘ ܫܪܳܠܐ they distort the truth
66 koforaq (b) ܟܳܦܳܪܰܩ (ܒـ) he notices
67 kolozam ḥa horag (cal) ܟܳܠܳܙܰܡ ܚܰܐ ܗܳܪܰܓ (ܥܰܠ) one has to study (about)
68 diktatoriye ܕܝܟܬܰܬܳܪܝـܝܶܐ dictatorship
69 ḥiruṯo ܚܝܪܘܬ݂ܐ freedom
70 ḥbušyo ܚܒܘܫܝܐ prison
71 kino ܟܝܢܐ fair (m.), just (m.), righteous (m.)
72 ulṣoyo yo ܐܘܠܨܳܝܐ ܝܐ it is important
73 buḥrono ܒܘܚܪܳܢܐ exam
74 komisam ܟܳܡܝܣܰܡ it is done; (interrogation) takes place; it is carried out
75 komëfqo tašroro ܟܳܡܷܦܩܐ ܬܰܫܪܳܪܐ she publishes a statement
76 flan ܦܠܰܐܢ such and such
77 ḥarbo ܚܪܒܐ bad (m./f.)
78 majbur ducriwa ܡܰܔܒܘܪ ܕܘܥܪܝܘܰܐ they had to return, they had to go back
79 b ṣëbyono aw dlo b ṣëbyono ܒܨܷܒܝܳܢܐ ܐܰܘ ܕܠܐ ܒܨܷܒܝܳܢܐ voluntary or involuntary
80 qulbiwa ܩܘܠܒܝܘܰܐ they converted
81 ṭayuṯo ܛܰܝܘܬ݂ܐ Islam
82 mšiḥoyuṯo ܡܫܝܚܳـܝܘܬ݂ܐ Christianity
83 u yulfono mšiḥoyo ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܡܫܝـܚܳـܝܐ Christian teaching, catechism
84 tawdiṯo ܬܰܘܕܝܬ݂ܐ religion; belief
85 funoye ܦܘܢܳܝܐ answers
86 hiwi ܗܝܘܝ they were given
87 šrolo (adv.) ܫܪܳܠܐ really, truly
88 malkuṯo ܡܰܠܟܘܬ݂ܐ kingdom
89 bi ṣbuṯo (d) ܒܝ ܨܒܘܬ݂ܐ (ܕ)  with regard (to)
90 qrobe ܩܪܳܒܶܐ wars
91 u Cëraq ܐܘ ܥܷܪܰܐܩ Iraq
92 komdawam ܟܳܡܕܰܘܰܡ it continues
93 hani kmo ëšne ܗܰܢܝ ܟܡܐ ܐܷܫܢܶܐ for a few years
94 komitadcar ܟܳܡܝܬܰܕܥܰܪ it is sent back
95 rëḥmowayno ܪܷܚܡܳܘܰܝܢܐ I liked
96 mbaṭeli ܡܒܰܛܶܠܝ I gave up; I stopped