The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises II
3. Answer the following questions with the help of the text.
1. Qay i Marta lo qadiro huyo taxtore? 1. Why couldn't Marta become a doctor? ܩܰܝ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܠܐ ܩܰܕܝܪܐ ܗܘܝܐ ܬܰܟ݂ܬܳܪܶܐ؟ .1
---
2. Mën qrela i Marta bu šuroyo w ayko? 2. What did Marta study first and where? ܡܷܢ ܩܪܶܠܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܒܘ ܫܘܪܳܝܐ ܘܐܰܝܟܐ؟ .2
---
3. Cam man mëjgela i Marta lašan micawno? 3. With whom did Marta talk for help? ܥܰܡ ܡܰܢ ܡܷܔܓ݂ܶܠܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܠܰܫܰܢ ܡܝܥܰܘܢܐ؟ .3
---
4. Mën kolozam ḥa qore lašan howe malfono? 4. What does one have to study to be a teacher? ܡܷܢ ܟܳܠܳܙܰܡ ܚܰܐ ܩܳܪܶܐ ܠܰܫܰܢ ܗܳܘܶܐ ܡܰܠܦܳܢܐ؟ .4
---
5. Ayko kibe ḥa qore taxtoriye di nafšo? 5. Where can one study psychology? ܐܰܝܟܐ ܟܝܒܶܗ ܚܰܐ ܩܳܪܶܐ ܬܰܟ݂ܬܳܪܝـܝܶܐ ܕܝ ܢܰܦܫܐ؟ .5
---
6. Bi ḥarayto mën mqararla i Marta d saymo? 6. What did Marta decide in the end? ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܡܷܢ ܡܩܰܪܰܪܠܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܕܣܰܝܡܐ؟ .6
---
7. Ayko makṯawla ruḥa i Marta? 7. Where did Marta register? ܐܰܝܟܐ ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܰܗ ܪܘܚܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ؟ .7
---
4. Develop correct sentences with the following words.
1. i Marta - i madrašto - maxlaṣla - ëšqaḏ 1. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܇ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ܇ ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܰܗ܇ ܐܷܫܩܰܕ݂
---
2. i šato qamayto - i Marta - du yulfono - xaṣiro 2. ܐܝ ܫܰܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܇ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܇ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܇ ܟ݂ܰܨܝܪܐ
---
3. i mšabloniṯo - ay yolufe - komcawno - baq qëṭre 3. ܐܝ ܡܫܰܒܠܳܢܝܬ݂ܐ ܇ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܇ ܟܳܡܥܰܘܢܐ ܇ ܒܰܩ ܩܷܛܪܶܐ
---
4. i Marta - du lišono Ënglišoyo - këbco - malfoniṯo - huyo 4. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܇ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ ܇ ܟܷܐܒܥܐ ܇ ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ ܇ ܗܘܝܐ
---
5. wa - i Marta - yolufto - bi madrašto – kašërto - trayoniṯo 5. ܘܰܐ ܇ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܇ ܝܳܠܘܦܬܐ ܇ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܇ ܟܰܫܷܪܬܐ ܇ ܬܪܰܝܳܢܝܬ݂ܐ
---
5. Insert the correct word in the gap.
ܐܷܒܥܳܘܰܐ – ܡܫܰܘܰܪܠܰܗ – ܡܒܰܛܶܠܰܗ – ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܰܗ – ܟܷܒܥܶܐ – ܚܙܶܠܰܗ – ܟܝܒܰܗ – ܒܰܗܪܐ – ܟܝܒܶܗ – ܟܷܬܠܶܗ
ëbcowa - mšawarla - mbaṭela - makṯawla - këbce - ḥzela - kiba - bahro - kibe - këtle
1. I Marta d huyo taxtore. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܕܗܘܝܐ ܬܰܟ݂ܬܳܪܶܐ. 1.
2. I Marta  i qrayto daz zëdqe. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ  ܐܝ ܩܪܰܝܬܐ ܕܰܙ ܙܷܕܩܶܐ. 2.
3. I Marta bi mšabloniṯo du yulfono. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܒܝ ܡܫܰܒܠܳܢܝܬ݂ܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ. 3.
4. I Marta i taxtoriye casqo. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܐܝ ܬܰܟ݂ܬܳܪܝـܝܶܐ ܥܰܣܩܐ. 4.
5. I Marta ruḥa bi madrašto. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܪܘܚܰܗ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ. 5.
6. I Marta mëftakarla d saymo mede. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܷܦܬܰܟܰܪܠܰܗ ܕ ܣܰܝܡܐ ܡܶܕܶܐ. 6.
7. Bë Groningen ḥa qore zëdqe. ܒܷܟ݂ܪܳܢܝܢܓܷܢ ܚܰܐ ܩܳܪܶܐ ܙܷܕܩܶܐ. 7.
8. I Marta yëlfo lišone nuxroye. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܝܷܠܦܐ ܠܝܫܳܢܶܐ ܢܘܟ݂ܪܳܝܶܐ. 8.
9. U yulfono dat tre yo. ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܝܐ. 9.
10. Kul ḥa mawhabṯo frëšto. ܟܘܠ ܚܰܐ  ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܐ ܦܪܷܫܬܐ. 10.
Listen to this text and try to understand it.
Erasmus Erasmus ܐܶܪܰܣܡܘܤ
Bi šato dat tarte di qrayto qayëṯla li Marta mawḏconuṯo cal mkone d Erasmus. In the second study year Marta was informed about opportunities with the Erasmus programme. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܕܝ ܩܪܰܝܬܐ ܩܰܝܷܬ݂ܠܰܗ ܠܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܘܬ݂ܐ ܥܰܠ ܡܟܳܢܶܐ ܕܐܶܪܰܣܡܘܣ.
Ḥzela d kiba ëzza quryo šato larwal me Holanda b beṯṣawbo Urifoyo. She learned that she had the opportunity to study a year outside the Netherlands at a European University. ܚܙܶܠܰܗ ܕܟܝܒܰܗ ܐܷܙܙܰܗ ܩܘܪܝܐ ܫܰܬܐ ܠܰܪܘܰܠ ܡܶܐ ܗܳܠܰܢܕܰܐ ܒܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܐܘܪܝܦܳܝܐ.
Baynoṯayye këtwa ab beṯṣawbe d Cambridge, d Bergen, dë Stockholm, d Bologna, d Salamanca w u Beṯṣawbo Ḥiro d Berlin. Among them were the universities of Cambridge, Bologna, Salamanca and the Freie Universität Berlin. ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܝـܝܶܗ ܟܷܬܘܰܐ ܐܰܒ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܕܟܰܡܒܪܝܔ، ܕܒܶܪܓܷܢ، ܕܷܣܬܳܟܗܳܠܡ، ܕܒܳܠܳܢܝܰܐ، ܕܣܰܠܰܡܰܢܟܰܐ ܘܐܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚـܝܪܐ ܕܒܶܪܠܝܢ.
Lašan ḥa dë mrajac lu Erasmus, kobacle fuḥome ṭawwe w iḏacṯo du lišono du aṯro d ëzzele. To apply for the Erasmus programme, one needs good grades and language skills of the country one is going to. ܠܰܫܰܢ ܚܰܐ ܕܷܡܪܰܔܰܥ ܠܘ ܐܶܪܰܣܡܘܣ، ܟܳܐܒܰܥܠܶܗ ܦܘܚܳܡܶܐ ܛܰܘܘܶܐ ܘܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܕܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܐܷܙܙܶܠܶܗ.
I Marta bi qamayto abico d ëzza l Iṭalya aw lë Spanya d mibasmo bi hawa d tamo, elo lëḏcowa lo Iṭaloyo w lo Spanoyo. First Marta wanted to go to Italy or Spain in order to enjoy the weather, but she did neither know Italian nor Spanish. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܠܶܒܐ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܐܷܙܙܰܗ ܠܐܝܛܰܐܠܝܰܐ ܐܘ ܠܷܣܦ݁ܰܐܢܝܰܐ ܕܡܝܒܰܣܡܐ ܒܝ ܗܰܘܰܐ ܕܬܰܡܐ، ܐܶܠܐ ܠܷܐܕ݂ܥܳܘܰܐ ܠܐ ܐܝܛܰܠܳܝܐ ܘܠܐ ܣܦ݁ܰܢܳܝܐ.
Bu Ingliz ḥa kibe mëjġal Ënglišoyo baḥ haye yawmoye, elo i cäyaša tamo b ṭimo yo. In England one can speak English in daily life but life is expensive there. ܒܘ ܐܝܢܓܠܝܙ ܚܰܐ ܟܝܒܶܗ ܡܷܔܓ݂ܰܠ ‌ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ ܝܰܘܡܳܝܶܐ، ܐܶܠܐ ܐܝ ܥܱܝܰܫܰܐ ܬܰܡܐ ܒܛܝܡܐ ܝܐ.
B Norweč w bu Swed quro yo w al lišone Skandinavoye ste lo yalifalle. In Norway and in Sweden it is cold and she also did not learn the Scandinavian languages. ܒܢܳܪܘܶܫ̰ ܘܒܘ ܣܘܶܕ ܩܘܪܐ ܝܐ ܘܐܰܠ ܠܝܫܳܢܶܐ ܣܟܰܢܕܝܢܰܒ݂ܳܝܶܐ ܣܬܶܐ ܠܐ ܝܰܠܝܦܰܠܠܶܗ.
Ab be babayḏa, u baytaṯṯe cal u tḥumo d Almanya yo w mawxa hiya me nacmuṯa yalifo u lišono Almanoyo ham bi madrašto w ham cam aḥ ḥawronayḏa d mu gabo ḥreno du tḥumo. Her family, their house is on the German border and therefore she learned the German langauge both in school and from her friends from the other side of the border. ܐܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܰܝܕ݂ܰܗ، ܐܘ ܒܰܝܬܰܬ݂ܶܗ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܬܚܘܡܐ ܕܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ ܝܐ ܘܡܰܘܟ݂ܰܐ ܗܝـܝܰܐ ܡܶܐ ܢܰܥܡܘܬ݂ܰܗ ܝܰܠܝܦܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ ܗܰܡ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܘܗܰܡ ܥܰܡ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܰܗ ܕܡܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ ܕܘ ܬܚܘܡܐ.
Cam gabe d haṯe hën mam morayḏa howënwa b Berlin w mëḥyowalle rišo naqlawoṯe bab baṭlone. Besides, some of her relatives were living in Berlin, whom she occasionally used to visit during the holidays. ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕܗܰܬ݂ܶܐ ܗܷܢ ܡܰܡ ܡܳܪܰܝܕ݂ܰܗ ܗܳܘܶܢܘܰܐ ܒܒܶܪܠܝܢ ܘܡܷܚـܝܳܘܰܠܠܶܗ ܪܝܫܐ ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ ܒܰܒ ܒܰܛܠܳܢܶܐ.
U Beṯṣawbo Ḥiro d Berlin ste ëšme iḏico yo bayn dab beṯṣawbe Urifoye. The Freie Universität Berlin has also a good reputation among European universities. ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚـܝܪܐ ܕܒܶܪܠܝܢ ܣܬܶܐ ܐܷܫܡܶܗ ܐܝܕ݂ܝܥܐ ܝܐ ܒܰܝܢ ܕܰܒ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܐܘܪܝܦܳܝܶܐ.
Mqadamla u ṭäläbayḏa lë tloṯo beṯṣawbe xud kolozam: u Beṯṣawbo d Cambridge qamayto, u Beṯṣawbo Ḥiro d Berlin bu darġo dat tre w u Beṯṣawbo dë Stockholm bu darġo dat tloṯo. As required, she has applied to three universities: University of Cambridge in first place, Freie Universität Berlin in the second place and Stockholm University in the third place. ܡܩܰܕܰܡܠܰܗ ܐܘ ܛܱܠܱܒܰܝܕ݂ܰܗ ܠܷܬܠܳܬ݂ܐ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܟ݂ܘܕ ܟܳܠܳܙܰܡ: ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܟܰܡܒܪܝܔ ܩܰܡܰܝܬܐ، ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚـܝܪܐ ܕܒܶܪܠܝܢ ܒܘ ܕܰܪܓ݂ܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܘܐܘ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܷܣܬܳܟܗܳܠܡ ܒܘ ܕܰܪܓ݂ܐ ܕܰܬ ܬܠܳܬ݂ܐ.
Miḏe d ad dukoṯe d bu Beṯṣawbo d Cambridge ëšmo wayne, lo qadiro d ëzza l tamo. Because there were limited places at the University of Cambridge, she could not go there. ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܐܰܕ ܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܕܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܟܰܡܒܪܝܔ ܐܷܫܡܐ ܘܰܝܢܶܐ، ܠܐ ܩܰܕܝܪܐ ܕܐܷܙܙܰܗ ܠܬܰܡܐ.
Qayëṯla dukṯo b Berlin w bë Stockholm. Hula xabro lam morayḏa d Berlin w fṣiḥi ġäläbe me d šamici d gëd ëṯyo l gabayye. She was accepted in Berlin and in Stockholm. She informed her relatives in Berlin and they were delighted to hear that she would come to them. ܩܰܝܷܬ݂ܠܰܗ ܕܘܟܬ݂ܐ ܒܒܶܪܠܝܢ ܘܒܷܣܬܳܟܗܳܠܡ. ܗܘܠܰܗ ܟ݂ܰܒܪܐ ܠܰܡ ܡܳܪܰܝܕ݂ܰܗ ܕܒܶܪܠܝܢ ܘܦܨܝـܚـܝ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܶܐ ܕܫܰܡܝܥܝ ܕܓܷܕ ܐܷܬ݂ܝܐ ܠܓܰܒܰܝـܝܶܗ.
Meqëm me d bëdyo bi qrayto b Berlin, mḥela rišo lam morayḏa w fayišo šabṯo gabayye d makaṯwo ruḥa bu beṯṣawbo w ḥëzyola bayto. Before she started studying in Berlin, she visited her relatives to register herself at the university and to find a house. ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܕܷܒܷܕܝܐ ܒܝ ܩܪܰܝܬܐ ܒܒܶܪܠܝܢ، ܡܚܶܠܰܗ ܪܝܫܐ ܠܰܡ ܡܳܪܰܝܕ݂ܰܗ ܘܦܰܝـܝܫܐ ܫܰܒܬ݂ܐ ܓܰܒܰܝـܝܶܗ ܕܡܰܟܰܬ݂ܘܐ ܪܘܚܰܗ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܘܚܷܙܝܳܠܰܗ ܒܰܝܬܐ.
Karixo cal qelayto b dayira mšawtafto. She searched for a room in a shared apartment. ܟܰܪܝܟ݂ܳܐ ܥܰܠ ܩܶܠܰܝܬܐ ܒܕܰܝـܝܪܰܐ ܡܫܰܘܬܰܦܬܐ.
Grëšla ṣacbuṯo d ḥëzyo qelayto d kiba obo ḥaq diḏa, cal d ak kërat calën ġäläbe b Berlin ban ëšne ḥaroyani. She had difficulty finding a room that she could afford because the rents have gone up in Berlin in the last few years. ܓܪܷܫܠܰܗ ܨܰܥܒܘܬ݂ܐ ܕܚܷܙܝܐ ܩܶܠܰܝܬܐ ܕܟܝܒܰܗ ܐܳܒܐ ܚܰܩ ܕܝܕ݂ܰܗ ܥܰܠ ܕܐܰܟ ܟܷܪܰܬ ܥܰܠܷܢ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܒܒܶܪܠܝܢ ܒܰܢ ܐܷܫܢܶܐ ܚܰܪܳܝܰܢܝ.
Cal u darbo du nawlo sëmla esore cam yolufe ḥrene w bi ḥarayto makralle dayira cam ḥḏoḏe. Over the internet she got in touch with other students with whom she eventually has rented an apartment. ܥܰܠ‌ ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ ܣܷܡܠܰܗ ܐܶܣܳܪܶܐ ܥܰܡ ܝܳܠܘܦܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܘܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܡܰܟܪܰܠܠܶܗ ܕܰܝـܝܪܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
Aš šabayḏa aq qamoye bu Beṯṣawbo Ḥiro d Berlin šafici basimo. Naqlawoṯe lo fëhmowa hën max xabre d ëmmënwanne am malfone aw ay yolufe ḥrene. Her first weeks at the Freie Universität Berlin went well. Sometimes she did not understand some of the words which the teachers or the students used. ܐܰܫ ܫܰܒܰܝܕ݂ܰܗ ܐܰܩ ܩܰܡܳܝܶܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚـܝܪܐ ܕܒܶܪܠܝܢ ܫܰܦܝܥܝ ܒܰܣܝܡܐ. ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ ܠܐ ܦܷܗܡܳܘܰܐ ܗܷܢ ܡܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܶܐ ܕܐܷܡܡܷܢܘܰܢܢܶܗ ܐܰܡ ܡܰܠܦܳܢܶܐ ܐܰܘ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܚܪܶܢܶܐ.
Elo cam u zabno, me d sëmlala ḥawrone Almanoye, qawi u lišonayḏa u Almanoyo w nošo lo foraqwa fayëš d latyo Berlinayto. Overtime however, after she made German friends she improved her German language and one would no longer notice that she was not from Berlin. ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ، ܡܶܐ ܕܣܷܡܠܰܠܰܗ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܶܐ، ܩܰܘܝ ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܝܕ݂ܰܗ ܐܘ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ ܘܢܳܫܐ ܠܐ ܦܳܪܰܩܘܰܐ ܦܰܝܷܫ ܕܠܰܬܝܐ ܒܶܪܠܝܢܰܝܬܐ.
Hawila ste mahwo w šqolo cam ṣawboye me briṯo kula w mëjġolowa Ënglišoyo cam hani d lëḏciwa Almanoyo. She also socialised with academics from different parts of the world and she talked in English with those who did not know German. ܗܰܘܝܠܰܗ ܣܬܶܐ ܡܰܗܘܳܐ ܘܫܩܳܠܐ ܥܰܡ ܨܰܘܒܳܝܶܐ ܡܶܐ ܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܘܡܷܔܓ݂ܳܠܳܘܰܐ ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ ܥܰܡ ܗܰܢܝ ܕܠܷܐܕ݂ܥܝܘܰܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ.
6. Insert the correct word in the gap.
ܟܷܐܒܥܝ – ܟܝܒܶܗ – ܡܰܔܒܘܪ – ܟܷܐܒܥܐ – ܠܰܝܒܶܗ – ܩܰܕܝܪܐ – ܟܷܒܥܶܐ
këbci - kibe - majbur - këbco - laybe – qadiro - këbce
1. tarte ëšne d i Marta maxlaṣla i madrašto. ܬܰܪܬܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܕܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܰܗ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ. 1.
2. U Beṯṣawbo d Leiden yolufe ġäläbe xud u Beṯṣawbo Ḥiro d Berlin. ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܠܰܝܕܷܢ ܝܳܠܘܦܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܟ݂ܘܕ ܐܘ ܒܶܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚـܝܪܐ ܕܒܶܪܠܝܢ. 2.
3. I Marta ëzza lu beṯṣawbo. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܐܷܙܙܰܗ ܠܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ. 3.
4. Mën l ḥa dë mrajac lu Erasmus? ܡܷܢ ܠܚܰܐ ܕܷܡܪܰܔܰܥ ܠܘ ܐܶܪܰܣܡܘܤ؟ 4.
5. I Marta latwa d quryo b beṯṣawbo ḥreno. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܠܰܬܘܰܐ ܕܩܘܪܝܐ ܒܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚܪܶܢܐ. 5.
6. Qay i Marta lo d ëzza lu Beṯṣawbo d Cambridge? ܩܰܝ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܠܐ ܕܐܷܙܙܰܗ ܠܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܟܰܡܒܪܝܔ؟ 6.
7. Ay yolufe qorën b beṯṣawbe mšaḥëlfe. ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܩܳܪܷܢ ܒܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ. 7.
7. Answer the following quesitons with the help of the text.
1. Mën këbce l ḥa dë mrajac lu Erasmus? 1. What do you need in order to apply for the Erasmus Programme? ܡܷܢ ܟܷܒܥܶܐ ܠܚܰܐ ܕܷܡܪܰܔܰܥ ܠܘ ܐܶܪܰܣܡܘܤ؟ .1
---
---
2. Qay i Marta ëbcowa d ëzza l Iṭalya aw lë Spanya? 2. Why did Marta want to go to Italy or Spain? ܩܰܝ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܐܷܒܥܳܘܰܐ ܕܐܷܙܙܰܗ ܠܐܝܛܰܐܠܝܰܐ ܐܰܘ ܠܷܣܦ݁ܰܐܢܝܰܐ؟ .2
---
---
3. Qay lazza l Iṭalya aw lë Spanya? 3. Why did she not go to Italy or Spain? ܩܰܝ ܠܰܐܙܙܰܗ ܠܐܝܛܰܐܠܝܰܐ ܐܰܘ ܠܷܣܦ݁ܰܐܢܝܰܐ؟ .3
---
---
4. L ayna beṯṣawbe mqadamla i Marta u ṭäläbayḏa? 4. To which universities did Marta submit her application? ܠܐܰܝܢܰܐ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܡܩܰܕܰܡܠܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܐܘ ܛܱܠܱܒܰܝܕ݂ܰܗ؟ .4
---
---
5. Qay i Marta grëšla ṣacbuṯo d ḥëzyola dayira b Berlin? 5. Why did Marta experience difficulties in finding an apartment in Berlin? ܩܰܝ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܓܪܷܫܠܰܗ ܨܰܥܒܘܬ݂ܐ ܕܚܷܙܝܳܠܰܗ ܕܰܝـܝܪܰܐ ܒܒܶܪܠܝܢ؟ .5
---
---
6. Ayna lišone mëjġolowa i Marta b Berlin w cam man? 6. Which languages did Marta speak in Berlin and with whom? ܐܰܝܢܰܐ ܠܝܫܳܢܶܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܳܘܰܐ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܒܒܶܪܠܝܢ ܘܥܰܡ ܡܰܢ؟ .6
---
---
8. Fill in the table below.
Masculine Feminine Plural
malfono ܡܰܠܦܳܢܐ malfoniṯo ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ malfone ܡܰܠܦܳܢܶܐ
- - -  - zabole ܙܰܒܳܠܶܐ
ṭaboxo ܛܰܒܳܟ݂ܐ -  - - -
- - ḥalaqto ܚܰܠܰܩܬܐ - -
garošo daṣ ṣertoṯe ܓܰܪܳܫܐ ܕܰܨ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ - - - -
- - - - šayoce ܫܰܝܳܥܶܐ
sakrater ܣܰܟܪܰܬܶܪ - - - -
ḥašowo ܚܰܫܳܘܐ - - - -
- - mzabnoniṯo ܡܙܰܒܢܳܢܝܬ݂ܐ - -
sniġro ܣܢܝܓ݂ܪܐ - - - -
rašomo ܪܰܫܳܡܐ - - - -
- - - - mṣawrone ܡܨܰܘܪܳܢܶܐ
- - mšabloniṯo du yulfono ܡܫܰܒܠܳܢܝܬ݂ܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ - -
- - - - yolufe ܝܳܠܘܦܶܐ
osyo ܐܳܣܝܳܐ - - - -