The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Irregular verbs
F – Irregular verbs

1) Stem I
a) Verbs with first weak root consonant

1. Intransitive verbs with /ʾ/ ܐ as first root consonant (G.18a):

ʾbc ܐܒܥ I: obac – abёc "to want" ܐܳܒܰܥ – ܐܰܒܷܥ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. obac ܐܳܒܰܥ abёc ܐܰܒܷܥ
3. f. ёbco ܐܷܒܥܐ abico ܐܰܒܝܥܐ
2. m. ёbcat ܐܷܒܥܰܬ abicat ܐܰܒܝܥܰܬ
2. f. ёbcat ܐܷܒܥܰܬ abicat ܐܰܒܝܥܰܬ
1. m. obacno ܐܳܒܰܥܢܐ abёcno ܐܰܒܷܥܢܐ
1. f. ёbcono ܐܷܒܥܳܢܐ abicono ܐܰܒܝܥܳܢܐ
Pl. 3. ёbci ܐܷܒܥܝ abici ܐܰܒܝܥܝ
2. ёbcitu ܐܷܒܥܝܬܘ abicitu ܐܰܒܝܥܝܬܘ
1. ёbcina ܐܷܒܥܝܢܰܐ abicina ܐܰܒܝܥܝܢܰܐ

Imperative: ibac! ܐܝܒܰܥibacu! ܐܝܒܰܥܘ; Infinitive: iboco! ܐܝܒܳܥܐ

ʾḏc ܐܕ݂ܥ I: oḏac – aḏёc "to know" ܐܳܕ݂ܰܥ – ܐܰܕ݂ܷܥ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. oḏac ܐܳܕ݂ܰܥ aḏёc ܐܰܕ݂ܷܥ
3. f. ёḏco ܐܷܕ݂ܥܐ aḏico ܐܰܕ݂ܝܥܐ
2. m. ёḏcat ܐܷܕ݂ܥܰܬ aḏicat ܐܰܕ݂ܝܥܰܬ
2. f. ёḏcat ܐܷܕ݂ܥܰܬ aḏicat ܐܰܕ݂ܝܥܰܬ
1. m. oḏacno ܐܳܕ݂ܰܥܢܐ aḏёcno ܐܰܕ݂ܷܥܢܐ
1. f. ёḏcono ܐܷܕ݂ܥܳܢܐ aḏicono ܐܰܕ݂ܝܥܳܢܐ
Pl. 3. ёḏci ܐܷܕ݂ܥܝ aḏici ܐܰܕ݂ܝܥܝ
2. ёḏcitu ܐܷܕ݂ܥܝܬܘ aḏicitu ܐܰܕ݂ܝܥܝܬܘ
1. ёḏcina ܐܷܕ݂ܥܝܢܰܐ aḏicina ܐܰܕ݂ܝܥܝܢܰܐ

Imperative: iḏac! ܐܝܕ݂ܰܥiḏacu! ܐܝܕ݂ܰܥܘ; Infinitive: maḏco! ܡܰܕ݂ܥܐ

2. Transitive verbs with /y/ ܝ as first root consonant (G.18a):

ynq ܝܢܩ I: yonaqinёqle "to suckle" ܝܳܢܰܩ – ܐܝܢܷܩܠܶܗ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. yonaq ܝܳܢܰܩ inëqle ܐܝܢܷܩܠܶܗ
3. f. yënqo ܝܷܢܩܐ inëqla ܐܝܢܷܩܠܰܗ
2. m. yënqat ܝܷܢܩܰܬ inëqlux ܐܝܢܷܩܠܘܟ݂
2. f. yënqat ܝܷܢܩܰܬ inëqlax ܐܝܢܷܩܠܰܟ
1. m. yonaqno ܝܳܢܰܩܢܐ inëqli ܐܝܢܷܩܠܝ
1. f. yënqono ܝܷܢܩܳܢܐ inëqli ܐܝܢܷܩܠܝ
Pl. 3. yënqi ܝܷܢܩܝ inëqqe ܐܝܢܷܩܩܶܗ
2. yënqitu ܝܷܢܩܝܬܘ inëqxu ܐܝܢܷܩܟ݂ܘ
1. yënqina ܝܷܢܩܝܢܰܐ inëqlan ܐܝܢܷܩܠܰܢ

Imperative: inaq! ܐܝܢܰܩinequ! ܐܝܢܶܩܘ; Infinitive: inoqo! ܐܝܢܳܩܐ 

 

b) Verbs with second weak root consonant

1. Transitive verbs with /y/ ܝ as second root consonant (G.19a):

sym ܣܝܡ I: soyamsёmle “to do, to make” ܣܳܝܰܡ – ܣܷܡܠܶܗ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. soyam ܣܳܝܰܡ sёmle ܣܷܡܠܶܗ
3. f. saymo ܣܰܝܡܐ sёmla ܣܷܡܠܰܗ
2. m. saymat ܣܰܝܡܰܬ sёmlux ܣܷܡܠܘܟ݂
2. f. saymat ܣܰܝܡܰܬ sёmlax ܣܷܡܠܰܟ݂
1. m. soyamno ܣܳܝܰܡܢܐ sёmli ܣܷܡܠܝ
1. f. saymono ܣܰܝܡܳܢܐ sёmli ܣܷܡܠܝ
Pl. 3. saymi ܣܰܝܡܝ sёmme ܣܷܡܡܶܗ
2. saymitu ܣܰܝܡܝܬܘ sёmxu ܣܷܡܟ݂ܘ
1. saymina ܣܰܝܡܝܢܰܐ sёmlan ܣܷܡܠܰܢ

Imperative: sёm! ܣܷܡsumu! ܣܘܡܘ; Infinitive: syomo ܣܝܳܡܐ 

2. Intransitive verbs with /y/ ܝ as second root consonant (G.19a):

ṭyr ܛܝܪ I: oyar - ayёr “to fly, to jump” ܛܳܝܰܪ – ܛܰܝܷܪ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. ṭoyar ܛܳܝܰܪ ṭayёr ܛܰܝܷܪ
3. f. ṭayro ܛܰܝܪܐ ṭayiro ܛܰܝـܝܪܐ
2. m. ṭayrat ܛܰܝܪܰܬ ṭayirat ܛܰܝـܝܪܰܬ
2. f. ṭayrat ܛܰܝܪܰܬ ṭayirat ܛܰܝـܝܪܰܬ
1. m. ṭoyarno ܛܳܝܰܪܢܐ ṭayёrno ܛܰܝܷܪܢܐ
1. f. ṭayrono ܛܰܝܪܳܢܐ ṭayirono ܛܰܝـܝܪܳܢܐ
Pl. 3. ṭayri ܛܰܝܪܝ ṭayiri ܛܰܝـܝܪܝ
2. ṭayritu ܛܰܝܪܝܬܘ ṭayiritu ܛܰܝـܝܪܝܬܘ
1. ṭayrina ܛܰܝܪܝܢܰܐ ṭayirina ܛܰܝـܝܪܝܢܰܐ

Imperative: ṭyar! ܛܝܰܪṭyaru! ܛܝܰܪܘ; Infinitive: ṭyoro ܛܝܳܪܐ 

3. Transitive verbs with /w/ ܘ as second root consonant (G.19a):

twr ܬܘܪ I: towartwёrle “to break (tr.)” ܬܳܘܰܪ – ܬܘܷܪܠܶܗ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. towar ܬܳܘܰܪ twёrle ܬܘܷܪܠܶܗ
3. f. tawro ܬܰܘܪܐ twёrla ܬܘܷܪܠܰܗ
2. m. tawrat ܬܰܘܪܰܬ twёrlux ܬܘܷܪܠܘܟ݂
2. f. tawrat ܬܰܘܪܰܬ twёrlax ܬܘܷܪܠܰܟ݂
1. m. towarno ܬܳܘܰܪܢܐ twёrli ܬܘܷܪܠܝ
1. f. tawrono ܬܰܘܪܳܢܐ twёrli ܬܘܷܪܠܝ
Pl. 3. tawri ܬܰܘܪܝ twёrre ܬܘܷܪܪܶܗ
2. tawritu ܬܰܘܪܝܬܘ twёrxu ܬܘܷܪܟ݂ܘ
1. tawrina ܬܰܘܪܝܢܐ twёrlan ܬܘܷܪܠܰܢ

Imperative: twar! ܬܘܰܪtwaru! ܬܘܰܪܘ; Infinitive: tworo ܬܘܳܪܐ

4. Intransitive verbs with /w/ ܘ as second root consonant (G.19a):

swc ܣܘܥ I: sowacsawёc “to have eaten enough” ܣܳܘܰܥ - ܣܰܘܷܥ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. sowac ܣܳܘܰܥ sawёc ܣܰܘܷܥ
3. f. sawco ܣܰܘܥܐ sawico ܣܰܘܝܥܐ
2. m. sawcat ܣܰܘܥܰܬ sawicat ܣܰܘܝܥܰܬ
2. f. sawcat ܣܰܘܥܰܬ sawicat ܣܰܘܝܥܰܬ
1. m. sowacno ܣܳܘܰܥܢܐ sawёcno ܣܰܘܷܥܢܐ
1. f. sawcono ܣܰܘܥܳܢܐ sawicono ܣܰܘܝܥܳܢܐ
Pl. 3. sawci ܣܰܘܥܝ sawici ܣܰܘܝܥܝ
2. sawcitu ܣܰܘܥܝܬܘ sawicitu ܣܰܘܝܥܝܬܘ
1. sawcina ܣܰܘܥܝܢܰܐ sawicina ܣܰܘܝܥܝܢܰܐ

Imperative: swac! ܣܘܰܥswacu! ܣܘܰܥܘ; Infinitive: swoco ܣܘܳܥܐ 

 

c) Verbs with third weak root consonant

1. Transitive verbs with /y/ ܝ (G.20a):

ḥzy ܚܙܝ I: ḥoze - ḥzele “to see” ܚܳܙܶܐ - ܚܙܶܠܶܗ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. ḥoze ܚܳܙܶܐ ḥzele ܚܙܶܠܶܗ
3. f. ḥёzyo ܚܷܙܝܐ ḥzela ܚܙܶܠܰܗ
2. m. ḥozat ܚܳܙܰܬ ḥzelux ܚܙܶܠܘܟ݂
2. f. ḥёzyat ܚܷܙܝܰܬ ḥzelax ܚܙܶܠܰܟ݂
1. m. ḥozeno ܚܳܙܶܢܐ ḥzeli ܚܙܶܠܝ
1. f. ḥёzyono ܚܷܙܝܳܢܐ ḥzeli ܚܙܶܠܝ
Pl. 3. ḥozёn ܚܳܙܷܢ ḥzalle ܚܙܰܠܠܶܗ
2. ḥozitu ܚܳܙܝܬܘ ḥzalxu ܚܙܰܠܟ݂ܘ
1. ḥozina ܚܳܙܝܢܰܐ ḥzelan ܚܙܶܠܰܢ

Imperative: ḥzay! ܚܙܰܝḥzayu! ܚܙܰܝܘ; Infinitive: ḥzoyo ܚܙܳܝܐ 

2. Intransitive verbs with /y/ ܝ (G.20a):

smy ܣܡܝ I: some - sami “to become blind” ܣܳܡܶܐ – ܣܰܡܝ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. some ܣܳܡܶܐ sami ܣܰܡܝ
3. f. sёmyo ܣܷܡܝܐ samyo ܣܰܡܝܐ
2. m. somat ܣܳܡܰܬ samat ܣܰܡܰܬ
2. f. sёmyat ܣܷܡܝܰܬ samyat ܣܰܡܝܰܬ
1. m. someno ܣܳܡܶܢܐ samino ܣܰܡܝܢܐ
1. f. sёmyono ܣܷܡܝܳܢܐ samyono ܣܰܡܝܳܢܐ
Pl. 3. somёn ܣܳܡܷܢ samёn ܣܰܡܷܢ
2. somitu ܣܳܡܝܬܘ samitu ܣܰܡܝܬܘ
1. somina ܣܳܡܝܢܰܐ samina ܣܰܡܝܢܰܐ

Imperative: smay! ܣܡܰܝsmayu! ܣܡܰܝܘ; Infinitive: smoyo ܣܡܳܝܐ

 

3. Transitive verbs with /w/ ܘ (G.20a):

kw ܟܬ݂ܘ I: koṯaw - kṯule “to write” ܟܳܬ݂ܰܘ - ܟܬ݂ܘܠܶܗ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. koṯaw ܟܳܬ݂ܰܘ kṯule ܟܬ݂ܘܠܶܗ
3. f. kёṯwo ܟܷܬ݂ܘܐ kṯula ܟܬ݂ܘܠܰܗ
2. m. kёṯwat ܟܷܬ݂ܘܰܬ kṯulux ܟܬ݂ܘܠܘܟ݂
2. f. kёṯwat ܟܷܬ݂ܘܰܬ kṯulax ܟܬ݂ܘܠܰܟ݂
1. m. koṯawno ܟܳܬ݂ܰܘܢܐ kṯuli ܟܬ݂ܘܠܝ
1. f. kёṯwono ܟܷܬ݂ܘܳܢܐ kṯuli ܟܬ݂ܘܠܝ
Pl. 3. kёṯwi ܟܷܬ݂ܘܝ kṯuwe ܟܬ݂ܘܘܶܗ
2. kёṯwitu ܟܷܬ݂ܘܝܬܘ kṯuxu ܟܬ݂ܘܟ݂ܘ
1. kёṯwina ܟܷܬ݂ܘܝܢܰܐ kṯulan ܟܬ݂ܘܠܰܢ

Imperative: kṯaw! ܟܬ݂ܰܘkṯawu! ܟܬ݂ܰܘܘ; Infinitive: kṯowo ܟܬ݂ܳܘܐ

 

4. Intransitive verbs with /w/ ܘ (G.20a):

ytw ܝܬܘ I: yotaw - yatu “to sit” ܝܳܬܰܘ - ܝܰܬܘ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. yotaw ܝܳܬܰܘ yatu ܝܰܬܘ
3. f. yёtwo ܝܷܬܘܐ yatiwo ܝܰܬܝܘܐ
2. m. yёtwat ܝܷܬܘܰܬ yatiwat ܝܰܬܝܘܰܬ
2. f. yёtwat ܝܷܬܘܰܬ yatiwat ܝܰܬܝܘܰܬ
1. m. yotawno ܝܳܬܰܘܢܐ yatuno ܝܰܬܘܢܐ
1. f. yёtwono ܝܷܬܘܳܢܐ yatiwono ܝܰܬܝܘܳܢܐ
Pl. 3. yёtwi ܝܷܬܘܝ yatiwi ܝܰܬܝܘܝ
2. yёtwitu ܝܷܬܘܝܬܘ yatiwitu ܝܰܬܝܘܝܬܘ
1. yёtwina ܝܷܬܘܝܢܐ yatiwina ܝܰܬܝܘܝܢܐ

Imperative: itaw! ܐܝܬܰܘitawu! ܐܝܬܰܘܘ; Infinitive: itowo ܐܝܬܳܘܐ

 

d) Verb with /l/ ܠ‍ as third root consonant (G.20b)

Irregular is the preterite of transitive verbs only:

šql ܫܩܠ I, preterite: šqile „he bought“ ܫܩܝܠܶܗ

  Singular Plural
3. m. šqile ܫܩܝܠܶܗ šqëlle ܫܩܷܠܠܶܗ
3. f. šqila ܫܩܝܠܰܗ
2. m. šqilux ܫܩܝܠܘܟ݂ šqëlxu ܫܩܷܠܟ݂ܘ
2. f. šqilax ܫܩܝܠܰܟ݂
1. šqili ܫܩܝܠܝ šqilan ܫܩܝܠܰܢ

  

2) Stem II

a) Verbs with first or second weak root consonant

Verbs of this category are regular.

 

b) Verbs with third weak root consonant

šry ܫܪܝ II: mšaremšarele “to start” ܡܫܰܪܶܐ - ܡܫܰܪܶܠܶܗ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. mšare ܡܫܰܪܶܐ mšarele ܡܫܰܪܶܠܶܗ
3. f. mšaryo ܡܫܰܪܝܐ mšarela ܡܫܰܪܶܠܰܗ
2. m. mšarat ܡܫܰܪܰܬ mšarelux ܡܫܰܪܶܠܘܟ݂
2. f. mšaryat ܡܫܰܪܝܰܬ mšarelax ܡܫܰܪܶܠܰܟ݂
1. m. mšareno ܡܫܰܪܶܢܐ mšareli ܡܫܰܪܶܠܝ
1. f. mšaryono ܡܫܰܪܝܳܢܐ mšareli ܡܫܰܪܶܠܝ
Pl. 3. mšarёn ܡܫܰܪܷܢ mšaralle ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ
2. mšaritu ܡܫܰܪܝܬܘ mšaralxu ܡܫܰܪܰܠܟ݂ܘ
1. mšarina ܡܫܰܪܝܢܰܐ mšarelan ܡܫܰܪܶܠܰܢ

Imperative: mšari! ܡܫܰܪܝmšareyu! ܡܫܰܪܶܝܘ; Infinitive: šeroyo ܫܶܪܳܝܐ

 

c) Verbs with /l/ ܠ‍ as third root consonant

Irregular is the preterite only.

šyl ܫܝܠ II: mšayal – mšayele “to ask” ܡܫܰܝܰܠ – ܡܫܰܝܶܠܶܗ

  Singular Plural
3. m. mšayele ܡܫܰܝܶܠܶܗ mšayalle ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ
3. f. mšayela ܡܫܰܝܶܠܰܗ
2. m. mšayelux ܡܫܰܝܶܠܘܟ݂ mšayalxu ܡܫܰܝܰܠܟ݂ܘ
2. f. mšayelax ܡܫܰܝܶܠܰܟ݂
1. mšayeli ܡܫܰܝܶܠܝ mšayelan ܡܫܰܝܶܠܰܢ

Imperative: mšayal! ܡܫܰܝܰܠmšayelu! ܡܫܰܝܶܠܘ; Infinitive: šeyolo ܫܶܝܳܠܐ

 

3) Stem III

a) Verbs with first weak root consonant

ylf ܝܠܦ III: mawlafmawlafle “to teach” ܡܰܘܠܰܦ - ܡܰܘܠܰܦܠܶܗ

Typ 1, with diphthong:

    Present base Preterite
Sg. 3. m. mawlaf ܡܰܘܠܰܦ mawlafle ܡܰܘܠܰܦܠܶܗ
3. f. mawlfo ܡܰܘܠܦܐ mawlafla ܡܰܘܠܰܦܠܰܗ
2. m. mawlfat ܡܰܘܠܦܰܬ mawlaflux ܡܰܘܠܰܦܠܘܟ݂
2. f. mawlfat ܡܰܘܠܦܰܬ mawlaflax ܡܰܘܠܰܦܠܰܟ݂
1. m. mawlafno ܡܰܘܠܰܦܢܐ mawlafli ܡܰܘܠܰܦܠܝ
1. f. mawlfono ܡܰܘܠܦܳܢܐ mawlafli ܡܰܘܠܰܦܠܝ
Pl. 3. mawlfi ܡܰܘܠܦܝ mawlaffe ܡܰܘܠܰܦܦܶܗ
2. mawlfitu ܡܰܘܠܦܝܬܘ mawlafxu ܡܰܘܠܰܦܟ݂ܘ
1. mawlfina ܡܰܘܠܦܝܢܰܐ mawlaflan ܡܰܘܠܰܦܠܰܢ

Imperative: mawlaf! ܡܰܘܠܰܦmawlefu! ܡܰܘܠܶܦܘ; Infinitive: tulifo ܬܘܠܝܦܐ

Typ 2, with monophthong:

    Present base Preterite
Sg. 3. m. molaf ܡܳܠܰܦ molafle ܡܳܠܰܦܠܶܗ
3. f. mëlfo ܡܷܠܦܳܐ molafla ܡܳܠܰܦܠܰܗ
2. m. mëlfat ܡܷܠܦܰܬ molaflux ܡܳܠܰܦܠܘܟ݂
2. f. mëlfat ܡܷܠܦܰܬ molaflax ܡܳܠܰܦܠܰܟ݂
1. m. molafno ܡܳܠܰܦܢܐ molafli ܡܳܠܰܦܠܝ
1. f. mëlfono ܡܷܠܦܳܢܐ molafli ܡܳܠܰܦܠܝ
Pl. 3. mëlfi ܡܷܠܦܝ molaffe ܡܳܠܰܦܦܶܗ
2. mëlfitu ܡܷܠܦܝܬܘ molafxu ܡܳܠܰܦܟ݂ܘ
1. mëlfina ܡܷܠܦܝܢܰܐ molaflan ܡܳܠܰܦܠܰܢ

Imperative: molaf! ܡܳܠܰܦmolefu! ܡܳܠܶܦܘ; Infinitive: tulifo ܬܘܠܝܦܐ

 

 

b) Verbs with /y/ ܝ as second root consonant 

sym ܣܝܡ III: masёmmasёmle “to let make” ܡܰܣܷܡ - ܡܰܣܝܡܐ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. masёm ܡܰܣܷܡ masёmle ܡܰܣܷܡܠܶܗ
3. f. masimo ܡܰܣܝܡܐ masёmla ܡܰܣܷܡܠܰܗ
2. m. masimat ܡܰܣܝܡܰܬ masёmlux ܡܰܣܷܡܠܘܟ݂
2. f. masimat ܡܰܣܝܡܰܬ masёmlax ܡܰܣܷܡܠܰܟ݂
1. m. masёmno ܡܰܣܷܡܢܐ masёmli ܡܰܣܷܡܠܝ
1. f. masimono ܡܰܣܝܡܳܢܐ masёmli ܡܰܣܷܡܠܝ
Pl. 3. masimi ܡܰܣܝܡܝ masёmme ܡܰܣܷܡܡܶܗ
2. masimitu ܡܰܣܝܡܝܬܘ masёmxu ܡܰܣܷܡܟ݂ܘ
1. masimina ܡܰܣܝܡܝܢܰܐ masёmlan ܡܰܣܷܡܠܰܢ

Imperative: masёm! ܡܰܣܷܡmasimu! ܡܰܣܝܡܘ; Infinitive: tesimo ܬܶܣܝܡܐ

 

c) Verbs with third weak root consonant

ḥky ܚܟܝ III: maḥke - maḥkele “to tell” ܡܰܚܟܶܐ - ܡܰܚܟܶܠܶܗ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. maḥke ܡܰܚܟܶܐ maḥkele ܡܰܚܟܶܠܶܗ
3. f. maḥko ܡܰܚܟܐ maḥkela ܡܰܚܟܶܠܰܗ
2. m. maḥkat ܡܰܚܟܰܬ maḥkelux ܡܰܚܟܶܠܘܟ݂
2. f. maḥkat ܡܰܚܟܰܬ maḥkelax ܡܰܚܟܶܠܰܟ݂
1. m. maḥkeno ܡܰܚܟܶܢܐ maḥkeli ܡܰܚܟܶܠܝ
1. f. maḥkono ܡܰܚܟܳܢܐ maḥkeli ܡܰܚܟܶܠܝ
Pl. 3. maḥkёn ܡܰܚܟܷܢ maḥkalle ܡܰܚܟܰܠܠܶܗ
2. maḥkitu ܡܰܚܟܝܬܘ maḥkalxu ܡܰܚܟܰܠܟ݂ܘ
1. maḥkina ܡܰܚܟܝܢܰܐ maḥkelan ܡܰܚܟܶܠܰܢ

The feminin forms of the present base can vary:

3. f. sg . maḥkyo ܡܰܚܟܝܐ; 2. f. sg . maḥkyat ܡܰܚܟܝܰܬ and 1. f. sg . maḥkyono ܡܰܚܟܝܳܢܐ.

Imperative: maḥki! ܡܰܚܟܝmaḥkeyu! ܡܰܚܟܶܝܘ; Infinitive: tёḥkiyo ܬܷܚܟܝـܝܐ

 

4) Verbs with four root consonants (G.16a)

tlfn ܬܠܦܢ I: mtalfanmtalfanle “to make a phone call” ܡܬܰܠܦܰܢ - ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܗ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. mtalfan ܡܬܰܠܦܰܢ mtalfanle ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܗ
3. f. mtalfno ܡܬܰܠܦܢܐ mtalfanla ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ
2. m. mtalfnat ܡܬܰܠܦܢܰܬ mtalfanlux ܡܬܰܠܦܰܢܠܘܟ݂
2. f. mtalfnat ܡܬܰܠܦܢܰܬ mtalfanlax ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܟ݂
1. m. mtalfanno ܡܬܰܠܦܰܢܢܐ mtalfanli ܡܬܰܠܦܰܢܠܝ
1. f. mtalfnono ܡܬܰܠܦܢܳܢܐ mtalfanli ܡܬܰܠܦܰܢܠܝ
Pl. 3. mtalfni ܡܬܰܠܦܢܝ mtalfanne ܡܬܰܠܦܰܢܢܶܗ
2. mtalfnitu ܡܬܰܠܦܢܝܬܘ mtalfanxu ܡܬܰܠܦܰܢܟ݂ܘ
1. mtalfnina ܡܬܰܠܦܢܝܢܰܐ mtalfanlan ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܢ

Imperative: mtalfan! ܡܬܰܠܦܰܢmtalfenu! ܡܬܰܠܦܶܢܘ; Infinitive: tёlfono ܬܷܠܦܳܢܐ

 

5) Irregular verbs with - ܡܷ‍ (G.21c)

štcy ܫܬܥܝ I: mёštacemёštacele “to play” ܡܷܫܬܰܥܶܐ – ܡܷܫܬܰܥܶܠܶܗ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. mёštace ܡܷܫܬܰܥܶܐ mёštacele ܡܷܫܬܰܥܶܠܗ
3. f. mёštacyo ܡܷܫܬܰܥܝܐ mёštacela ܡܷܫܬܰܥܶܠܰܗ
2. m. mёštacat ܡܷܫܬܰܥܰܬ mёštacelux ܡܷܫܬܰܥܶܠܘܟ݂
2. f. mёštacyat ܡܷܫܬܰܥܝܰܬ mёštacelax ܡܷܫܬܰܥܶܠܰܟ݂
1. m. mёštaceno ܡܷܫܬܰܥܶܢܐ mёštaceli ܡܷܫܬܰܥܶܠܝ
1. f. mёštacyono ܡܷܫܬܰܥܝܳܢܐ mёštaceli ܡܷܫܬܰܥܶܠܝ
Pl. 3. mёštacёn ܡܷܫܬܰܥܷܢ mёštacalle ܡܷܫܬܰܥܰܠܠܶܗ
2. mёštacitu ܡܷܫܬܰܥܝܬܘ mёštacalxu ܡܷܫܬܰܥܰܠܟ݂ܘ
1. mёštacina ܡܷܫܬܰܥܝܢܰܐ mёštacelan ܡܷܫܬܰܥܶܠܰܢ

Imperative: mёštaci! ܡܷܫܬܰܥܝmёštaceyu! ܡܷܫܬܰܥܶܝܘ; Infinitive: tёštecёnyo ܬܷܫܬܶܥܷܢܝܐ 

štbhr ܫܬܒܗܪ I: (< šbhr ܫܒܗܪ): mёštabhar - mёštabharle “to be proud” ܡܷܫܬܰܒܗܰܪ - ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܶܗ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. mёštabhar ܡܷܫܬܰܒܗܰܪ mёštabharle ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܶܗ
3. f. mёštabhro ܡܷܫܬܰܒܗܪܐ mёštabharla ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܰܗ
2. m. mёštabhrat ܡܷܫܬܰܒܗܪܰܬ mёštabharlux ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܘܟ݂
2. f. mёštabhrat ܡܷܫܬܰܒܗܪܰܬ mёštabharlax ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܰܟ݂
1. m. mёštabharno ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܢܐ mёštabharli ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܝ
1. f. mёštabhrono ܡܷܫܬܰܒܗܪܳܢܐ mёštabharli ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܝ
Pl. 3. mёštabhri ܡܷܫܬܰܒܗܪܝ mёštabharre ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܪܶܗ
2. mёštabhritu ܡܷܫܬܰܒܗܪܝܬܘ mёštabharxu ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܟ݂ܘ
1. mёštabhrina ܡܷܫܬܰܒܗܪܝܢܰܐ mёštabharlan ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܰܢ

Imperative: mёštabhar! ܡܷܫܬܰܒܗܰܪmёštabheru! ܡܷܫܬܰܒܗܶܪܘ; Infinitive: šёbhoro ܫܷܒܗܳܪܐ

stcml ܣܬܥܡܠ: mёstacmalmёstacmele  “to use” ܡܷܣܬܰܥܡܰܠ - ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܶܗ

    Present base Preterite
Sg. 3. m. mёstacmal ܡܷܣܬܰܥܡܰܠ mёstacmele ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܶܗ
3. f. mёstacmlo ܡܷܣܬܰܥܡܠܐ mёstacmela ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܰܗ
2. m. mёstacmlat ܡܷܣܬܰܥܡܠܰܬ mёstacmelux ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܘܟ݂
2. f. mёstacmlat ܡܷܣܬܰܥܡܠܰܬ mёstacmelax ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܰܟ݂
1. m. mёstacmalno ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܢܐ mёstacmeli ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܝ
1. f. mёstacmlono ܡܷܣܬܰܥܡܠܳܢܐ mёstacmeli ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܝ
Pl. 3. mёstacmli ܡܷܣܬܰܥܡܠܝ mёstacmalle ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܠܶܗ
2. mёstacmlitu ܡܷܣܬܰܥܡܠܝܬܘ mёstacmalxu ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܟ݂ܘ
1. mёstacmlina ܡܷܣܬܰܥܡܠܝܢܰܐ mёstacmelan ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܰܢ

Imperative: mёstacmal! ܡܷܣܬܰܥܡܰܠmёstacmelu! ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܘ; Infinitive: stëcmolo ܣܬܷܥܡܳܠܐ