The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

ܡܰܙܠܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
ܠܗܝܩܳܝܶܐ ܢܶܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
ܐܰܪܒܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܫܰܦܝܥܝ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܐ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ.
ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܝܰܪܝܘܝ ܘܩܪܰܠܠܶܗ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐܐ.
ܡܰܕ݂ܥܐ ܥܰܠ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܰܬܬܶܗ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ، ܐܶܠܐ ܠܗܝܩܳܝܶܐ ܢܶܐ ܕܚܳܙܷܢ ܐܘ ܐܰܬ݂ܪܐ.
Lhiqoye ne l Ṭurcabdin
Arbci ëšne šafici cal u maṯyo di iqarṯo d be Marawge l Holanda. It is forty years ago that the Be Marawge family arrived in the Netherlands.
An nacime yariwi w qralle b Holanda. The children have grown up and studied in the Netheralnds.
Maḏco cal Ṭurcabdin latte ġäläbe, elo lhiqoye ne d ḥozën u aṯro. They don’t know much about Turabdin, but they look forward to seeing the homeland.

ܡܰܙܠܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
ܐܘ ܣܝܡܳܢ، ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܙܥܘܪܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ ܝܐ. ܥܷܡܪܶܗ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ ܐܷܫܢܶܐ ܝܐ.
ܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ. ܥܰܠ‌ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܕܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܚܙܶܠܶܗ ܘܰܪܩܐ ܕܷܓܪܷܫܠܰܗ ܐܘ ܙܘܗܳܪܰܝܕ݂ܶܗ.
ܡܩܰܕܰܡܠܶܗ ܘܩܷܪܝܳܠܶܗ. ܚܙܶܠܶܗ ܕܟܷܬܘܰܐ ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܘܬ݂ܐ ܥܰܠ ܡܰܙܠܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
ܩܰܝܷܡ ܥܰܒܷܪ ܘܡܷܪܠܶܗ ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܐܒܰܥܢܐ ܐܳܬ݂ܶܢܐ، ܐܶܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܫܰܝܰܠܢܐ ܡܶܐ ܐܶܡܝ ܘܒܰܒܝ.
ܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܡܰܚܟܶܠܶܗ ܠܝ ܐܶܡܐ ܘܠܘ ܒܰܒܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܡܰܙܠܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
ܐܝ ܐܶܡܐ ܘܐܘ ܒܰܒܐ ܦܨܝܚܝ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ.
ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܕܰܥܷܪ ܠܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܘܡܷܪܠܶܗ: ܟܬ݂ܰܘܘ ܐܷܫܡܝ ܐܰܬ݂ܳܝܐ ܢܐ!
ܡܘ ܝܰܘܡܰܘܐ ܒܕܶܘܰܝܠܶܗ ܕܷܡܫܰܝܰܠ ܫܘܳܠܶܐ ܡܝ ܐܶܡܐ ܘܡܘ ܒܰܒܐ ܥܰܠ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
ܐܝ ܣܝܥܬܐ ܡܛܰܝܒܳܢܝܬ݂ܐ ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܰܗ ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܥܰܬܷܪܬܐ ܠܘ ܡܰܙܠܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܡܰܚܘܶܠܶܗ ܐܝ ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܠܝ ܐܶܡܐ ܘܠܘ ܒܰܒܐ. ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܫܰܦܝܪܐ ܡܷܪܪܶܗ.
ܡܶܐ ܐܰܡܣܬܷܪܕܰܡ ܓܷܕ ܦܰܝܪܝܬܘ ܒܝ ܛܰܝܰܣܬܐ ܡܣܰܘܝܐ ܠܐܳܡܝܕ݂.
ܡܶܐ ܐܳܡܝܕ݂ ܒܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܓܷܕ ܫܷܦܥܝܬܘ ܥܰܠ ܡܰܪܕܶܐ ܘܥܰܠ‌ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܘ ܙܰܥܦܱܪܰܐܢ ܗܘܠ ܕܡܳܛܝܬܘ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܐܘ ܐܰܬ݂ܪܰܝܕ݂ܰܢ.
ܓܷܕ ܟܘܪܟ݂ܝܬܘ ܐܰܕ ܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܶܐ ܘܐܝܕ݂ܝܥܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܘܠܠܶܗ.
ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܛܰܘܘܐ. ܟܳܡܷܬܝܰܩܢܝܢܰܐ ܓܷܕ ܗܳܘܶܐ ܡܰܙܠܐ ܡܰܟܷܫܪܳܢܐ ܘܒܰܣܝܡܐ.
ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܡܷܪܠܶܗ ܓܷܕ ܓܳܪܰܫܢܐ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. ܘܡܶܐ ܕܕܰܥܷܪܢܐ ܓܷܕ ܡܰܚܟܶܢܰܢܟ݂ܘ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܷܚܙܶܠܝ ܘܣܷܡܠܝ.
ܡܘ ܝܰܘܡܰܘܐ ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܠܰܘ ܡܰܠܚܰܩܘܰܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܐܘ ܒܷܛܠܳܢܐ ܕܘ ܩܰܝܛܐ ܘܐܷܙܙܶܗ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
Mazlo l Ṭurcabdin Travel to Turabdin
U Simon, u abro zcuro di Saro w du Aday yo. Cëmre tmonacsar ëšne yo. Simon is the youngest son of Saro and Aday. He is 18 years old.
Ḥa yawmo azze lu ḥuḏro das Suryoye. Cal u tarco du ḥuḏro ḥzele warqo dë ­grëšla u zuhorayḏe. One day he went to the Syriac association. On the door of the association he saw a poster that drew his attention.
Mqadamle w qëryole. Ḥzele d këtwa mawḏconuto cal mazlo l Ṭurcabdin. He got closer and read it. He saw that it was information concerning a journey to Turabdin.
Qayëm cabër w mërle: “Ono ste kobacno oṯeno, elo kolozam qamayto mšayalno me emi w babi.” He then entered and said: “I would like to come as well, but I have to ask my parents first.“
Caṣriye u Simon maḥkele li emo w lu babo cal u mazlo d Ṭurcabdin. In the evening Simon told his parents about the trip to Turabdin.
I emo w u babo fṣiḥi ġäläbe. His parents were very pleased.
U Simon dacër lu ḥuḏro w mërle: “Kṯawu ëšmi, aṯoyo no!” Simon went back to the association and said: „Register my name (please), I will join!“
Mu yawmawo bdewayle dë mšayal šwole mi emo w mu babo cal Ṭur-cabdin. From then onwards he began asking his parents questions about Turabdin.
I sicto mṭayboniṯo mḥaḏarla taḥrazto catërto lu mazlo d Ṭurcabdin. The organisation committee has arranged a rich programme for the trip to Turabdin.
U Simon maḥwele i taḥrazto li emo w lu babo. “Ġäläbe šafiro”, mërre. Simon has shown the programme to his parents. „Very nice“, they said.
“Me Amsterdam gëd fayritu bi ṭayasto msawyo l Omiḏ. „From Amsterdam you will fly directly to Diyarbakir.
Me Omiḏ bi raḏayto gëd šëfcitu cal Marde w cal i dayro du Zacfäran hul d moṭitu l Ṭurcabdin u aṯrayḏan. From Diyarbakir you will pass by Mardin and the Zaafaran Monastery, until you arrive in Turabdin, our homeland.
Gëd kërxitu ad dëkoṯe maxtabzabnoye w iḏice d Ṭurcabdin kulle. You will visit all historical and famous places of Turabdin.
Ġäläbe ṭawwo. Komëtyaqnina gëd howe mazlo makëšrono w basimo.” That is great. We believe that this will be a successful and nice trip.“
U Simon mërle “Gëd gorašno ṣërtoṯe ġäläbe, w me d dacërno gëd maḥkenanxu kul mede dë ḥzeli w sëmli.” Simon said: „I will take a lot of pictures, and after I return, I will tell you everyting that I have seen and done.“
Mu yawmawo u Simon law malḥaqwa d oṯe u bëṭlono du qayṭo w ëzze l Ṭurcabdin. Since that day, Simon could not wait for the summer holiday to travel to Turabdin.