The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises I
1. Read the text aloud, pay attention to the correct pronunciation.
2. Write down the meaning of these words and learn them.
adšato ܐܰܕܫܰܬܐ
b lebo fliġoyo ܒܠܶܒܐ ܦܠܝܓ݂ܳܝܐ
beṯṣawbo ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ
casqo ܥܰܣܩܐ
du šrolo ܕܘ ܫܪܳܠܐ
ëḏcowa ܐܷܕ݂ܥܳܘܰܐ
ëšqaḏ ܐܷܫܩܰܕ݂
fërce d yulfono ܦܷܪܥܶܐ ܕܝܘܠܦܳܢܐ
fuḥome ܦܘܚܳܡܶܐ
ḥulmono ܚܘܠܡܳܢܐ
i šato d ëṯyo ܐܝ ܫܰܬܐ ܕܐܷܬ݂ܝܐ
iḏacṯo ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ
kašërto ܟܰܫܷܪܬܐ
këbce ܟܷܒܥܶܐ
këbco ܟܷܐܒܥܐ
lo qadiro ܠܐ ܩܰܕܝܪܐ
madrašto celayto ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܥܶܠܰܝܬܐ
madrašto ܡܰܕܪܰܫܬܐ
malfoniṯo ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ
mbaṭela ܡܒܰܛܶܠܰܗ
maqëblalle ܡܰܩܷܒܠܰܠܠܶܗ
mëjġela ܡܷܔܓ݂ܶܠܰܗ
mšabloniṯo du yulfono ܡܫܰܒܠܳܢܝܬ݂ܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ
mšawarla ܡܫܰܘܰܪܠܰܗ
mu šuroyo ܡܘ ܫܘܪܳܝܐ
pedagogi ܦ݁ܶܕܰܓܳܓܝ
yulfono ܝܘܠܦܳܢܐ
tašrore ܬܰܫܪܳܪܶܐ
ṭrela ܛܪܶܠܰܗ
xaṣiro ܟ݂ܰܨܝܪܐ
yawme dat tarce ftiḥe ܝܰܘܡܶܐ ܕܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܦܬܝܚܶܐ
warqe du tëkṯiwo ܘܰܪܩܶܐ ܕܘ ܬܷܟܬ݂ܝܘܐ
zëdqe ܙܷܕܩܶܐ
zërla ܙܷܪܠܰܗ