The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Notes
Fušoqe
1 b ḥa may yawme ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ One day
2 yatiwe wayna ܝܰܬܝܘܶܐ ܘܰܝܢܰܐ we were sitting
3 ṭelolo ܛܶܠܳܠܐ shadow
4 dawmo du baluṭo ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܒܰܠܘܛܐ oak tree
5 Arkaḥoyo ܐܰܪܟܰܚܳـܝܐ from the village Arkaḥ
6 d aṯyo b riše ܕܐܰܬܝܐ ܒܪܝܫܶܗ that he experienced
7 Badëbbe ܒܰܕܷܒܒܶܐ Badëbbe, village in south Turabdin
8 u säwalayḏan ܐܘ ܣܱܘܰܠܰܝܕ݂ܰܢ our livestock
9 i marca ܐܝ ܡܰܪܥܰܐ the meadow
10 i Bagoke ܐܝ ܒܰܓܳܟܶܐ mountain range in the south of Turabdin
11 caskar ܥܰܣܟܰܪ military; soldiers
12 manḏëfiwa aṭ ṭurone mani d larwal ܡܰܢܕ݂ܷܦܝܘܰܐ ܐܰܛ ܛܘܪܳܢܶܐ ܡܰܢܝ ܕܠܰܪܘܰܠ they cleaned the mountains from those (living) outside (= PKK fighters)
13 lëḏciwayna ܠܐܷܕ݂ܥܝܘܰܝܢܰܐ we did not know
14 qonuno ܩܳܢܘܢܐ law
15 komakle ܟܳܡܰܟܠܶܐ it forbids; it stops
16 šalwo ܫܰܠܘܐ valley, gorge
17 komarcina ܟܳܡܰܪܥܝܢܰܐ we graze
18 qotikat ܩܳܬܝܟܰܬ cans
19 kalën sxire ܟܰܠܷܢ ܣܟ݂ܝܪܶܐ they are unopened; they are closed
20 oḏacwa d qore w koṯu (= koṯaw) ܐܳܕ݂ܰܥܘܰܐ ܕܩܳܪܶܐ ܘܟܳܬ݂ܘ (= ܟܳܬ݂ܰܘ) he could read and write
21 at turayḏan ܐܰܬ ܬܘܪܰܝܕ݂ܰܢ our shoulder bags
22 manne (= mënne) ܡܰܢܢܶܗ (ܡܷܢܢܶܗ) from them
23 azzano bu muklo w ṭacina ruḥan ܐܰܙܙܰܢܐ ܒܘ ܡܘܟܠܐ ܘܛܰܥܝܢܰܐ ܪܘܚܰܢ we indulged with our food and forgot about the time
24 mbarbaz ܡܒܰܪܒܰܙ (the cattle) spread out
25 mḥeli iḏi b ܡܚܶܠܝ ܐܝܕ݂ܝ ܒـ I tapped (my cousin)
26 kurro! ܟܘܪܪܐ! boy!
27 gëd uxli qarcan ܓܷܕ ܐܘܟ݂ܠܝ ܩܰܪܥܰܢ they will give us a hard time (literally: they will eat our head)
28 hjëmwayle ܗܔܷܡܘܰܝܠܶܗ he had attacked
29 u qaṭcayḏan ܐܘ ܩܰܛܥܰܝܕ݂ܰܢ our flock
30 hën mac ceze ܗܷܢ ܡܰܥ ܥܶܙܶܐ some of the goats
31 maḥatle aclan bu maḥyo ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܰܥܠܰܢ ܒܘ ܡܰܚܝܐ he started beating us
32 lawina moro lu säwal ܠܰܘܝܢܰܐ ܡܳܪܐ ܠܘ ܣܱܘܰܐܠ (because) we did not care of the livestock
33 at trayna ܐܰܬ ܬܪܰܝܢܰܐ both of us
34 riše d ceze ܪܝܫܶܐ ܕܥܶܙܶܐ (250) goats, Riše ܪܝܫܶܐ literally: ‘heads’ is used to count quantities of animals
35 maclele qole ܡܰܥܠܶܠܶܗ ܩܳܠܶܗ he raised his voice; he screamed
36 aj jandërma ܐܰܔ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ the gendarmes; the soldiers
37 komëtyaqanno ܟܳܡܷܬܝܰܩܰܢܢܐ I believe; I think
38 latlan niya pis ܠܰܬܠܰܢ ܢܝـܝܰܐ ܦ݁ܝܣ we have no bad intentions
39 mqadammallan (= mqadamme + elan) ܡܩܰܕܰܡܡܰܠܠܰܢ (ܡܩܰܕܰܡܡܶܗ + ܐܶܠܰܢ) they approached us; they came closer
40 u rabaṯṯe ܐܘ ܪܰܒܰܬ݂ܬ݂ܶܗ their leader; their representative
41 kosaymutu (= kosaymitu) ܟܳܣܰܝܡܘܬܘ (ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ)  you do
42 b lešono šafiro ܒܠܶܫܳܢܐ ܫܰܦܝܪܐ politely (literally: with nice language)
43 d lëzze mxabëṭ ܕܠܐܷܙܙܶܗ ܡܟ݂ܰܒܷܛ he may search (our bags)
44 aġläba ܐܰܓ݂ܠܱܒܰܐ mostly
45 Tërki (=Turkoyo) ܬܷܪܟܝ (= ܬܘܪܟܳܝܐ) Turkish
46 ṭaw meni ܛܰܘ ܡܶܢܝ better than me
47 lawo ܠܰܘܐ My son! (pejorative)
48 komcawnutu (= komcawnitu) ܟܳܡܥܰܘܢܘܬܘ (= ܟܳܡܥܰܘܢܝܬܘ) you (Pl.) are helping; you (Pl.) are supporting
49 u faqiro d Šamcën ܐܘ ܦܰܩܝܪܐ ܕܫܰܡܥܷܢ poor Šamcën
50 mi zucṯo ܡܝ ܙܘܥܬ݂ܐ out of fear
51 bdele d marcël ܒܕܶܠܶܗ ܕܡܰܪܥܷܠ‌ he started to tremble
52 dëqle acle ܕܷܩܠܶܗ ܐܰܥܠܶܗ he put pressure on him
53 maḥatle kul mede bë qḏoli ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܒܷܩܕ݂ܳܠܝ he blamed me for everything
54 lo maṣëṯle acli ܠܐ ܡܰܨܷܬ݂ܠܶܗ ܐܰܥܠܝ he did not listen to me
55 lo kowe mede ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܡܶܕܶܐ nothing will happen
56 zano ܙܰܢܐ let’s go!
57 laḏëcno mën samno (= soyamno) ܠܰܐܕ݂ܷܥܢܐ ܡܷܢ ܣܰܡܢܐ (= ܣܳܝܰܡܢܐ) I did not know what to do
58 boxeno cal i ḥila d sëmle abre d cammi ܒܳܟ݂ܶܢܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܚܝܠܰܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܐܰܒܪܶܗ ܕܥܰܡܡܝ ܐܰܥܠܝ should I cry because my cousin cheated on me?
59 mëtfakarno ono mën omarno ܡܷܬܦܰܟܰܪܢܐ ܐܳܢܐ ܡܷܢ ܐܳܡܰܪܢܐ should I think about what I should say?
60 riše di kurfo ܪܝܫܶܗ ܕܝ ܟܘܪܦܐ mastermind (literally: head of the snake)
61 qumṯux ܩܘܡܬ݂ܘܟ your length
62 xud čike ܟ݂ܘܕ ܫ̰ܝܟܶܐ tiny; short
63 komaḥwe ܟܳܡܰܚܘܶܐ it shows; it appears
64 šiḏe ܫܝܕ݂ܶܐ demons
65 lo koṭorën ܠܐ ܟܳܛܳܪܷܢ they do not allow
66 moḥe ܡܳܚܶܐ (he started) to beat
67 i ḏarbayḏe ܐܝ ܕ݂ܰܪܒܰܝܕ݂ܶܗ (wherever) he could hit; literally: his blow
68 hul d baṭël ܗܘܠ ܕܒܰܛܷܠ until he got tired
69 xoyarwa admo ܳܝܰܪܘܰܐ ܐܰܕܡܐ blood was flowing
70 kul dukṯo me diḏi ܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܡܶܐ ܕܝܕ݂ܝ every part of my body
71 sapṯi ܣܰܦ݁ܬ݂ܝ my lip
72 u kewo d carši ܐܘ ܟܶܘܐ ܕܥܰܪܫܝ my toothache
73 nafël cal i arco mu gaḥko ܢܰܦܷܠ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܐܰܪܥܐ ܡܘ ܓܰܚܟܐ he fell on the floor from laughing; he laughed a lot
74 malino qäḥar ܡܰܠܝܢܐ ܩܱܚܰܪ I became very angry
75 rahëṭli ܪܰܗܷܛܠܝ he ran towards me
76 nafëlno dlo ruḥo ܢܰܦܷܠܢܐ ܕܠܐ ܪܘܚܐ I passed out
77 koxël bu muklo ܟܳܐܟ݂ܷܠ ܒܘ ܡܘܟܠܐ he is eating
78 saġ ܣܰܐܓ alive
79 kul dukṯo me diḏi nuqrowa ܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܡܶܐ ܕܝܕ݂ܝ ܢܘܩܪܳܘܰܐ my whole body was hurting
80 tarwoḏo ܬܰܪܘܳܕ݂ܐ spoon
81 bë qḏole ܒܷܩܕ݂ܳܠܶܗ in his throat
82 gëd ḥonaqwayne ܓܷܕ ܚܳܢܰܩܘܰܝܢܶܗ I would have choked him
83 ḥëngi cajëzwayno mene ܚܷܢܓܝ ܥܰܔܷܙܘܰܝܢܐ ܡܶܢܶܗ because I was so annoyed with him
84 me taḥte-tëšci ܡܶܐ ܬܰܚܬܶܗ ܬܷܫܥܝ from under my armpits
85 ṭwoce du yawmo ܛܘܳܥܶܗ ܕܘ ܝܰܘܡܐ sundown
86 b alfo nqore di lašayḏi ܒܐܰܠܦܐ ܢܩܳܪܶܐ ܕܝ ܠܰܫܰܝܕ݂ܝ with a lot of pain in my body
87 kul mede d jari ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܔܰܪܝ everything that happened
88 lo maqërli ܠܐ ܡܰܩܷܪܠܝ I have not betrayed
89 mašëġ iḏe w foṯe ܡܰܫܷܓ݂ ܐܝܕ݂ܶܗ ܘܦܳܬ݂ܶܗ wash his hands and his face
90 b alfo jarḥe ܒܐܰܠܦܐ ܔܰܪܚܶܐ covered in wounds (literally: with a thousand wounds)
91 bëṯërke ܷܬ݂ܷܪܟܶܐ then; thereafter
92 qaraqol ܩܰܪܰܩܳܠ military station
93 foyašwa ܦܳܝܰܫܘܰܐ he was based
94 nošo lo majrele d soyëm mede ebe ܢܳܫܐ ܠܐ ܡܰܔܪܶܠܶܗ ܕܣܳܝܷܡ ܡܶܕܶܐ ܐܶܒܶܗ no one dared to do anything against him
95 d maškën acle ܕܡܰܫܟܷܢ ܐܰܥܠܶܗ (that) they report him
96 fayëšle yo ܦܰܝܷܫܠܶܗ ܝܐ he got away with it
97 latwa b iḏi ܠܰܬܘܰܐ ܒܐܝܕ݂ܝ I could not control myself (literally: it was not in my hand)