The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises II
3. Develop correct sentences with the following words.
1. ëšne - yo - u Simon - tmonacsar ܐܷܫܢܶܐ ܇ ܝܐ ܇ ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܇ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ .1
---
2. azze - das Suryoye - lu ḥuḏro - u Simon ܐܰܙܙܶܗ ܇ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܇ ܠܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܇ ܐܘ ܣܝܡܳܢ .2
---
3. warqo - cal u tarco - këtwa ܘܰܪܩܐ ܇ ܥܰܠ ‌ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܇ ܟܷܬܘܰܐ .3
---
4. qrele - i mawḏconuṯo - u Simon ܩܪܶܠܶܗ ܇ ܐܝ ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܘܬ݂ܐ ܇ ܐܘ ܣܝܡܳܢ .4
---
5. bdele - šwole - dë mšayal - u Simon ܒܕܶܠܶܗ ܇ ܫܘܳܠܶܐ ܇ ܕܷܡܫܰܝܰܠ ܇ ܐܘ ܣܝܡܳܢ .5
---
6. mḥaḏarla - taḥrazto - i sicto - catërto ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܰܗ ܇ ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܇ ܐܝ ܣܝܥܬܐ ܇ ܥܰܬܷܪܬܐ .6
---
7. aṯro - das Suryoye - Ṭurcabdin - yo ܐܰܬ݂ܪܐ ܇ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܇ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܇ ܝܐ .7
---
4. Choose the correct expression?
U Simon u … di Saro w du Aday yo. ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܐܘ .... ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ ܝܐ.
abro ܐܰܒܪܐ
barṯo ܒܰܪܬ݂ܐ
aḥuno ܐܰܚܘܢܐ
U Simon … i mawḏconuṯo. ܐܘ ܣܝܡܳܢ .... ܐܝ ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܘܬ݂ܐ.
šafëc ܫܰܦܷܥ
qrele ܩܪܶܠܶܗ
mšayele ܡܫܰܝܶܠܶܗ
U ḥuḏro … mazlo l Ṭurcabdin. ܐܘ ܚܘܕ݂ܪܐ .... ܡܰܙܠܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
ḥzele ܚܙܶܠܶܗ
mḥaḏarle ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܶܗ
mšayele ܡܫܰܝܶܠܶܗ
Ṭurcabdin … yo. ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ .... ܝܐ.
mḏito ܡܕ݂ܝܬܐ
qriṯo ܩܪܝܬ݂ܐ
aṯro ܐܰܬܪ݂ܐ
U Simon … d ëzze l Ṭurcabdin. ܐܘ ܐܘ ܣܝܡܳܢ .... ܕܐܷܙܙܶܗ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
koroḥam ܟܳܪܳܚܰܡ
komqadam ܟܳܡܩܰܕܰܡ
soyam ܟܳܣܳܝܰܡ
An nacime … b Holanda. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ .... ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
lhiqoye ne ܠܗܝܩܳܝܶܐ ܢܶܐ
azzën w aṯën ܐܰܙܙܷܢ ܘܐܰܬ݂ܷܢ
yariwi w qralle ܝܰܪܝܘܝ ܘܩܪܰܠܠܶܗ
I emo w u babo … ne ܐܝ ܐܶܡܐ ܘܐܘ ܒܰܒܐ .... ܢܶܐ.
taḥrazto ܬܰܚܪܰܙܬܐ
fṣiḥoye ܦܨܝܚܳܝܶܐ
mazlo ܡܰܙܠܐ
5. Listen to this conversation between Simon and Afrem.
U Simon dacër me Ṭurcabdin Simon has returned from Turabdin ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܕܰܥܷܪ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
Afrem: Simon, ema dacirat me Ṭurcabdin? Afrem: Simon, when did you return from Turabdin? ܐܰܦܪܶܡ: ܣܝܡܳܢ، ܐܶܡܰܐ ܕܰܥܝܪܰܬ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ؟
Simon: Bramšël dacërno.  Simon: I returned last evening. ܣܝܡܳܢ: ܒܪܰܡܫܷܠ ܕܰܥܷܪܢܐ.
Afrem: Aydarbo šafëc u mazlo d Ṭurcabdin? Afrem: How did your travel to Turabdin go? ܐܰܦܪܶܡ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܫܰܦܷܥ ܐܘ ܡܰܙܠܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ؟
Simon: Ġäläbe basimo wa. Simon: It was very nice. ܣܝܡܳܢ: ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܒܰܣܝܡܐ ܘܰܐ.
Afrem: Mën ḥzalxu, mën sëmxu? Afrem: What did you see, what did you do? ܐܰܦܪܶܡ: ܡܷܢ ܚܙܰܠܟ݂ܘ، ܡܷܢ ܣܷܡܟ݂ܘ؟
Simon: Ḥzelan dëkoṯe ġäläbe šafire. Simon: We saw very nice places. ܣܝܡܳܢ: ܚܙܶܠܰܢ ܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܫܰܦܝܪܶܐ.
Afrem: Maḥki ëšmo. Afrem: Tell me a bit more. ܐܰܦܪܶܡ: ܡܰܚܟܝ ܐܷܫܡܐ.
Simon: Tux ḥzay aṣ ṣërtoṯe. Haṯe i mḏito d Marde yo. Haṯe i dayro du Zacfäran yo, d këtyo qaruto l Marde. Simon: Come and have a look at the pictures. This is the city of Mardin. This is the Zaafaran Monastery which is close to Mardin. ܣܝܡܳܢ: ܬܘܟ݂ ܚܙܰܝ ܐܰܨ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ. ܗܰܬ݂ܶܐ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܡܰܪܕܶܐ ܝܐ. ܗܰܬ݂ܶܐ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܘ ܙܰܥܦܱܪܰܐܢ ܝܐ، ܕܟܷܬܝܐ ܩܰܪܘܬܐ ܠܡܰܪܕܶܐ.
Afrem: B Ṭurcabdin mën sëmxu? Afrem: What did you do in Turabdin? ܐܰܦܪܶܡ: ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܡܷܢ ܣܷܡܟ݂ܘ؟
Simon: Kul yawmo nuḥtiwayna l Mëḏyaḏ d këmmila “u lebo d Ṭurcabdin”. Me tamo zayriwayna ad dayre, aq qëryawoṯe w ad dëkoṯe maxtabzabnoye, xud Ḥasno d Kifo, Nṣiwën, Dara w ḥrene. Simon: Every day we went down to Midyat, which is called „the Heart of Turabdin“. From there we visited the monasteries, the villages and historical places such as Hasankeyf, Nusaybin, Dara and others. ܣܝܡܳܢ: ܟܘܠ ܝܰܘܡܐ ܢܘܚܬܝܘܰܝܢܰܐ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܕܟܷܐܡܡܝܠܰܗ ܐܘ ܠܶܒܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܡܶܐ ܬܰܡܐ ܙܰܝܪܝܘܰܝܢܰܐ ܐܰܕ ܕܰܝܪܶܐ، ܐܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܘܐܰܕ ܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܶܐ.، ܟ݂ܘܕ ܚܰܣܢܐ ܕܟܝܦܐ، ܢܨܝܘܷܢ، ܕܰܪܰܐ ܘܚܪܶܢܶܐ.
Afrem: Ayko fayšituwa b lalyo? Afrem: Where did you stay? ܐܰܦܪܶܡ: ܐܰܝܟܐ ܦܰܝܫܝܬܘܘܰܐ ܒܠܰܠܝܐ؟
Simon: Kul caṣriye ducriwayna li dayro d Mor Gabriyel. Simon: Every evening we returned to Mor Gabriel Monastery. ܣܝܡܳܢ: ܟܘܠ ܥܰܨܪܝܝܶܐ ܕܘܥܪܝܘܰܝܢܰܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ.
Afrem: Šafiro, ono ste kobacno ëzzi l Turcabdin. Ṭawwo yo ḥa d ḥoze u aṯro w i marduṯo du camayḏe. Afrem: Nice, I would like to go to Turabdin too. It is good to see the homeland and culture of your people. ܐܰܦܪܶܡ: ܫܰܦܝܪܐ، ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܐܒܰܥܢܐ ܐܷܙܙܝ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܛܰܘܘܐ ܝܐ ܚܰܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܘܐܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܥܰܡܰܝܕ݂ܶܗ.
Simon: Hawxa yo. Ono ġäläbe fṣëḥno d azzi. Simon: That is right. I am really glad I went. ܣܝܡܳܢ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ. ܐܳܢܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܦܨܷܚܢܐ ܕܐܰܙܙܝ.
6. Find the meaning of these words.
bramšël ܒܪܰܡܫܷܠ
mazlo ܡܰܙܠܐ
basimo ܒܰܣܝܡܐ
dëkoṯe ܕܷܟܳܬ݂ܶܐ
šafire ܫܰܦܝܪܶܐ
maḥki ëšmo ܡܰܚܟܝ ܐܷܫܡܐ
ṣërtoṯe ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
mḏito ܡܕ݂ܝܬܐ
dayro (f.) ܕܰܝܪܐ (ܐܬ݂)
qaruto ܩܰܪܘܬܐ
me tamo ܡܶܐ ܬܰܡܐ
qëryawoṯe ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ
maxtabzabnoye ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܶܐ
aṯro ܐܰܬ݂ܪܐ
marduṯo ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ
u camayḏe ܐܘ ܥܰܡܰܝܕ݂ܶܗ
7. Find the answers in the conversation.
1. Ema dacër u Simon me Ṭurcabdin? 1. ܐܶܡܰܐ ܕܰܥܷܪ ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ؟ .1
---
2. L ayna mḏito qaruto yo i dayro du Zacfäran? 2. ܠܐܰܝܢܰܐ ܡܕ݂ܝܬܐ ܩܰܪܘܬܐ ܝܐ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܘ ܙܰܥܦܱܪܰܐܢ؟ .2
---
3. Ayko konëflo Mëḏyaḏ? 3. ܐܰܝܟܐ ܟܳܢܷܦܠܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂؟ .3
---
4. Mar ëšme d tarte dëkoṯe maxtabzabnoye b Ṭurcabdin. 4. ܡܰܪ ܐܷܫܡܶܗ ܕܬܰܪܬܶܐ ܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. .4
---
5. Ayna dëkoṯe zërle u Simon b Ṭurcabdin? 5. ܐܰܝܢܰܐ ܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܙܷܪܠܶܗ ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ؟ .5
---
6. Ayko foyašwa u Simon b lalyo? 6. ܐܰܝܟܐ ܦܳܝܰܫܘܰܐ ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܒܠܰܠܝܐ؟ .6
---
7. Mën mërle u Afrem bi ḥarayto du mamlo? 7. ܡܷܢ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܐܰܦܪܶܡ ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܘ ܡܰܡܠܐ؟ .7
---
8. Form correct words from these letters.
ḏ a m o c ... ܡܳـ ܥ ܕ݂ܰ
a ṯ m o y ... ܡܰـ ܝ ܬ݂ ܐ
l i h q o o y ... ܠـ ܩܳـ ܝ ܗ ܝ ܐ
z m a l o ... ܙ ܡܰـ ܠـ ܐ
m a w c o ḏ n u ṯ o ... ܡܰـ ܘ ܢـ ܥܳـ ܕ݂ ܘ ܬ݂ ܐ
š o o l w ... ܘܳ ܫ ܠ ܐ
m a x z a b t a b n o y e ... ܡܰـ ܒـ ܬܰ ܟ݂ـ ܙܰ ܒ ܢܳـ ܝܶـ ܐ
ḥ ḏ r o u ... ܚ ܪ ܕ݂ ܘ ܐ
q ë y r a o w ṯ e ... ܩܷ ܘܳ ܝܰ ܪ ܬ݂ܶ ܐ
ḏ m i ṯ o n e ... ܡـ ܢܳـ ܝ ܕ݂ ܬ݂ܶ ܐ
ṣ ë t r o e ṯ ... ܨܷ ܪ ܬ݂ܶ ܬܳ ܐ
Ṭ u c r a b i d n ... ܛ ܝـ ܪ ܥܰـ ܒ ܕ ܘ ܢ
a r ṯ o ... ܪ ܐܰ ܬ݂ ܐ
ḥ e o ḏ r o ... ܪ ܚܶ ܕ݂ܳ ܐ
c i s t o ... ܣ ܬ ܥـ ܝـ ܐ
ḥ a t z r a t o ... ܬܰ ܬ ܪܰ ܙ ܚـ ܐ
m ṭ b a y o ṯ n i o ... ܡـ ܛܰ ܒܳ ܝ ܢـ ܬ݂ ܐ ܝ
o n o ṭ l b ë ... ܒܷ ܢـ ܠܳـ ܛـ ܐ
ṭ a y q o ... ܛ ܩܰ ܝ ܐ