The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Notes
Fušoqe
1 baz zabne qamoye ܒܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ in the beginning; in the early days
2 aṭ ṭebe ܐܰܛ ܛܶܒܶܐ the news
3 tälävizyon ܬܱܠܱܒ݂ܝܙܝܳܢ television
4 sfaryawme ܣܦܰܪܝܰܘܡܶܐ newspapers
5 mġale (sg. mġalṯo) ܡܓ݂ܰܠܶܐ (ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܐ) magazines
6 heš (lo) ܗܶܫ (ܠܐ) (not) yet
7 u nawlo ܐܘ ܢܰܘܠܐ the internet
8 mfarjiwayna ܡܦܰܪܔܝܘܰܝܢܰܐ we were watching
9 taḥrazto yulfonayto ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܝܘܠܦܳܢܰܝܬܐ educational programme
10 fëlim ܦܷܠܝܡ film, movie
11 sinäma ܣܝܢܱܡܰܐ cinema
12 qaymiwayna mi šanṯo ܩܰܝܡܝܘܰܝܢܰܐ ܡܝ ܫܰܢܬ݂ܐ we were waking up
13 mḥaḏriwayna ܡܚܰܕ݂ܪܝܘܰܝܢܰܐ we were preparing
14 i qroṭën ܐܝ ܩܪܳܛܷܢ the breakfast
15 gëlyunore ܓܷܠܝܘܢܳܪܶܐ journalists
16 u šuġlayḏe ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܰܝܕ݂ܶܗ his work
17 maṣiṯiwayna ܡܰܨܝܬ݂ܝܘܰܝܢܰܐ we were listening
18 zmaryoṯe ܙܡܰܪܝܳܬ݂ܶܐ songs
19 mšawšaṭlan ruḥayna ܡܫܰܘܫܰܛܠܰܢ ܪܘܚܰـܝܢܰܐ we have developed ourselves
20 ftiḥ ܦܬܝـܚ it became accessible
21 cal u darbo (d) ܥܰܠ‌ ܐܘ ܕܰܪܒܐ (ܕ) through (the)
22 w šarko ܘܫܰܪܟܐ and so forth
23 hamma mar ܗܰܡܡܰܐ ܡܰܪ almost; nearly
24 masiro ܡܰܣܝܪܐ connected (m.)
25 kṯawyoṯe ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ text messages
26 kobën w šuqli ܟܳܐܒܷܢ ܘܫܘܩܠܝ they communicate
27 bu šëklano ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ in this way; this is how
28 aḥ ḥaye du zabnano ܐܰܚ ܚܰـܝܶܐ ܕܘ ܙܰܒܢܰܢܐ life nowadays
29 fšiṭe ܦܫܝܛܶܐ simple (pl.), easy (pl.)
30 mëḥḏo ܡܷܚܕ݂ܐ directly
31 tḥumo ܬܚܘܡܐ boundary, limit
32 medone ṭawwe w ḥarbe ܡܶܕܳܢܶܐ ܛܰܘܘܶܐ ܘܚܰܪܒܶܐ good and bad things
33 bu rënyayḏi ܒܘ ܪܷܢܝܰـܝܕ݂ܝ in my opinion
34 mabuco ܡܰܒܘܥܐ source
35 ḥa kowele ܚܰܐ ܟܳܘܶܠܶܗ one develops (knowledge); one has (knowledge)
36 magon ܡܰܓܳܢ gratis
37 medya knušyayto ܡܶܕܝܰܐ ܟܢܘܫܝܰـܝܬܐ social media
38 dlo zuze ܕܠܐ ܙܘܙܶܐ free of charge
39 iḏice ܐܝܕ݂ܝܥܶܐ known (Pl.)
40 cajizo ܥܰܔܝܙܐ bored (m.), not feeling well (m.)
41 mën kosaymi w mën koṭorën ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝ ܘܡܷܢ ܟܳܛܳܪܷܢ what they are up to; how they are doing
42 d rëḥmi ܕܪܷܚܡܝ if they like
43 farṣufe ܦܰܪܨܘܦܶܐ individuals; persons
44 diloyuṯo qnumayto ܕܝܠܳܝܘܬ݂ܐ ܩܢܘܡܰܝܬܐ privacy
45 bam mo mo ܒܰܡ ܡܐ ܡܐ hundred per cent
46 mastarto ܡܰܣܬܰܪܬܐ protected (f.)
47 qale ܩܰܠܶܐ dispute; heavy disagreement
48 ṣucre ܨܘܥܪܶܐ swear words
49 cam ḥbol ܥܰܡ ܚܒܳܠ unfortunately
50 komacëjzi ܟܳܡܰܥܷܔܙܝ they disturb
51 lhiqoyo ܠܗܝܩܝܐ yearning (m.); eager (m.), interested (m.)
52 ferojo ܦܶܪܳܔܐ watching
53 iḏacṯo ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ knowledge
54 mede dilonoyo ܡܶܕܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ something specific; something special
55 ak kasyoṯo ܐܰܟ ܟܰܣܝܳܬ݂ܐ the secrets
56 komëglën ܟܳܡܷܓܠܷܢ they are exposed
57 talyo ܬܰܠܝܐ hidden (m.)
58 ḥawro ܚܰܘܪܐ friend (m.)
59 ḥwarṯo ܚܘܰܪܬ݂ܐ friend (f.)
60 komëfrosi ܟܳܡܷܦܪܳܣܝ they are published
61 kofërsi ܟܳܦܷܪܣܝ they publish
62 baṭile ܒܰܛܝܠܶܐ senseless (pl.); meaningless (Pl.)
63 zoyude ܙܳܝܘܕܶܐ unnecessary (pl.), needless (Pl.)
64 law koḏac ܠܰܘ ܟܳܐܕ݂ܰܥ he does not know anymore
65 triṣo ܬܪܝܨܐ correct (m.)
66 lo komaḥwe ṭawwo ܠܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܛܰܘܘܐ it is not clear
67 ḥayrina ܚܰـܝܪܝܢܰܐ (that) we look
68 zcuro ܙܥܘܪܐ young (m.)
69 ṭro soyam dëqqa ܛܪܐ ܣܳܝܰܡ ܕܷܩܩܰܐ he should pay attention
70 lo koḥorawwe (m) ܠܐ ܟܳܚܳܪܰܘܘܶܗ (ܡـ) they do not care (about)
71 ḥfiṭo ܚܦܝܛܐ active (m.)
72 lo koḥëšwile ܠܐ ܟܳܚܷܫܘܝܠܶܗ they don’t consider him
73 cam hani kulle ܥܰܡ ܗܰܢܝ ܟܘܠܠܶܗ furthermore; in addition to these
74 komanfac ܟܳܡܰܢܦܰܥ it is useful
75 i nošuṯo ܐܝ ܢܳܫܘܬ݂ܐ humanity