The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

ܘܰܥܕܐ ܠܘ ܡܘܟܠܐ
ܘܰܥܕܐ ܠܘ ܡܘܟܠܐ
ܒܰܪܨܰܘܡܐ: ܚܰܢܰܐ، ܟܷܐܕ݂ܥܰܬ ܠܒܶܐ ܡܰܠܟܶܐ؟
ܚܰܢܰܐ: ܐܰܝܢܰܐ ܒܶܐ ܡܰܠܟܶܐ؟
ܒܰܪܨܰܘܡܐ: ܐܰܔ ܔܝܪܰܢܰܝܕ݂ܰܢ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂.
ܚܰܢܰܐ: ܐܶ، ܐܶ، ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܠܐ ܟܷܐܕ݂ܥܰܢܢܶܗ! ܩܰܝ ܡܷܢ ܟܝܬ؟
ܒܰܪܨܰܘܡܐ: ܠܐ ܡܶܕܶܐ. ܫܰܡܷܥܢܐ ܕܡܶܩܷܡ ܝܰܪܚܐ ܬܪܶܐ ܐܰܬܷܢ ܠܰܐܠܡܰܐܢܝܰܐ.
ܚܰܢܰܐ: ܐܰܝܟܐ ܟܳܘܷܢ؟
ܒܰܪܨܰܘܡܐ: ܒܒܶܪܠܝܢ. ܚܰܢܰܐ، ܟܝܒܰܢ ܢܰܩܠܰܐ ܡܥܰܙܡܝܢܰܢܢܶܗ ܠܘ ܡܘܟܠܐ، ܡܷܢ ܟܷܐܡܡܰܬ؟
ܚܰܢܰܐ: ܐܶ، ܟܝܒܰܢ. ܩܰܝ ܠܐ.
ܒܰܪܨܰܘܡܐ: ܓܷܕ ܡܬܰܠܦܰܢܢܐ ܘܣܳܝܰܡܢܐ ܘܰܥܕܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ.
ܚܰܢܰܐ: ܡܬܰܠܦܰܢ.
ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܗ ܘܣܷܡܠܶܗ ܘܰܥܕܐ.
ܒܰܪܨܰܘܡܐ: ܚܰܢܰܐ، ܣܷܡܠܝ ܘܰܥܕܐ ܥܰܡ ܒܶܐ ܡܰܠܟܶܐ ܠܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܥܰܨܪܝـܝܶܐ.
ܚܰܢܰܐ: ܛܰܘܘܐ. ܡܷܢ ܟܷܐܡܡܰܬ، ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܡܘܟܠܐ ܣܘܪܝܳـܝܐ؟
ܒܰܪܨܰܘܡܐ: ܐܶ، ܐܶ، ܗܷܢܢܶܐ ܗܶܫ ܝܰܠܝܦܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܢܶܐ.
ܚܰܢܰܐ: ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܟܷܒܥܶܐ ܕܐܷܙܙܰܢ ܠܕܘܟܰܢܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ ܠܘ ܫܩܳܠܐ ܕܘ ܘܰܟ݂ܰܡ.
ܒܰܪܨܰܘܡܐ: ܠܐ ܛܘܥܝܰܬ ܟܳܠܳܙܰܡ ܣܬܶܐ ܕܙܰܘܢܝܢܰܐ ܫܘܫܰܝܶܐ ܬܰܪܬܶܐ ܕܚܰܡܪܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢܳܝܐ!
ܚܰܢܰܐ: ܠܐ ܠܐ، ܠܐ ܟܳܛܘܥܝܳܢܐ.
Wacdo lu muklo Invitation for dinner
Barṣawmo: Ḥana, këḏcat l Be Malke? Barṣawmo: Ḥana, do you know the Malke family?
Ḥana: Ayna Be Malke? Ḥana: Which Malke family.
Barṣawmo: Aj jiranayḏan d Mëḏyaḏ. Barṣawmo: Our neighbours from Midyat.
Ḥana: E, e, aydarbo lo këḏcanne! Qay mën kit? Ḥana: Yes, yes, how could I not know them! Why, what is it about?
Barṣawmo: Lo mede, šamëcno d meqëm yarḥo, tre aṯën l Almanya. Barṣawmo: Ah nothing, I heard that they came to Germany one or two months ago.
Ḥana: Ayko kowën? Ḥana: Where do they live?
Barṣawmo: B Berlin. Ḥana, kiban naqla mcazminanne lu muklo, mën këmmat? Barṣawmo: In Berlin. Ḥana, we can invite them to dinner, what do you think?
Ḥana: E, kiban. Qay lo. Ḥana: Yes, we can. Why not.
Barṣawmo: Gëd mtalfanno w soyamno wacdo acmayye. Barṣawmo: I'll call and make an appointment with them.
Ḥana: Mtalfan. Ḥana: Please call!
Deri yawmo Barṣawmo mtalfanle w sëmle wacdo. The next day Barṣawmo called and made an appointment.
Barṣawmo: Ḥana, sëmli wacdo cam Be Malke l yawme d šabṯo caṣriye. Barṣawmo: Ḥana, I have made an appointment with the Be Malkes for Saturday evening.
Ḥana: Ṭawwo. Mën këmmat, saymina muklo Suryoyo? Ḥana: Good. What do you think, should we cook Syriac food?
Barṣawmo: E, e, hënne heš yalife d Ṭurcabdin ne. Barṣawmo: Yes, yes, they are still used to [the cuisine of] Turabdin.
Ḥana: Inaqlayo këbce d ëzzan l dukano das Suryoye lu šqolo du waxam. Ḥana: Then we will have to go to a Syriac shop to buy the ingredients.
Barṣawmo: Lo ṭucyat kolozam ste d zawnina šušaye, tarte d ḥamro Ṭurcabdinoyo! Barṣawmo: Don’t forget, we need to buy one or two bottles of Turabdin wine!
Ḥana: Lo lo, lo koṭucyono. Ḥana: No, no (don’t worry) I won’t forget.