The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

The Hour
I saca ܐܝ ܣܰܥܰܐ
ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܚܕ݂ܐ ܘܪܘܥܐ ܝܐ. ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܚܕ݂ܐ ܝܐ.
I saca ḥḏo w ruco yo. I saca ḥḏo yo.
It is a quarter past one. It is one o’clock.
ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܰܪܬܶܐ ܢܳܩܷܨ ܪܘܥܐ ܝܐ. ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܚܕ݂ܐ ܘܦܰܠܓܶܗ ܝܐ.
I saca tarte noqëṣ ruco yo. I saca ḥḏo w falge yo.
It is a quarter to two. It is half past one.
ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܰܪܬܶܐ ܘܥܷܣܪܝ ܕܰܩܩܰܬ ܝܐ. ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܰܪܬܶܐ ܘܚܰܡܡܷܫ ܕܰܩܩܰܬ ܝܐ.
I saca tarte w cësri daqqat yo. I saca tarte w ḥammëš daqqat yo.
It is twenty minutes past one. It is five minutes past two.
ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܠܷܬ݂ ܢܳܩܷܨ ܥܣܰܪ ܕܰܩܩܰܬ ܝܐ. ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܠܷܬ݂ ܢܳܩܷܨ ܥܷܣܪܝ ܕܰܩܩܰܬ ܝܐ.
I saca tlëṯ noqëṣ csar daqqat yo. I saca tlëṯ noqëṣ cësri daqqat yo.
It is ten minutes to three. It is twenty to three.