The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Notes
Fušoqe
1 mšareli d šuġlono ܡܫܰܪܶܠܝ ܕܫܘܓ݂ܠܳܢܐ I started working
2 beṯdino (maḥkäma) ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ (ܡܰܚܟܱܡܰܐ) court
3 Almelo ܐܰܠܡܶܠܐ Almelo, city in the Netherlands
4 u šuġlayḏi ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܰܝܕ݂ܝ my work; my job
5 i ṣbuṯo dag galwoye ܐܝ ܨܒܘܬ݂ܐ ܕܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ refugee related; literally: the refugees issue
6 kodëršina ܟܳܕܷܪܫܝܢܰܐ we deal with; we study; we research
7 ab bëcwoṯe ܐܰܒ ܒܷܥܘܳܬ݂ܶܐ the (asylum) applications; the requests
8 koḥoyaqqe ܟܳܚܳـܝܰܩܩܶܗ it is their right; they have the right to
9 mitaqëbli ܡܝܬܰܩܷܒܠܝ (that) they are recognised
10 bu šuroyo ܒܘ ܫܘܪܳܝܐ in the beginning; at the outset
11 ḥzeli casquṯo ܚܙܶܠܝ ܥܰܣܩܘܬ݂ܐ I experienced difficulty
12 u yulfonayḏi ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܰܝܕ݂ܝ my studies
13 cal aq qonune ܥܰܠ ܐܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ about the laws
14 lo šaġilono ܠܐ ܫܰܓ݂ܝܠܳܢܐ I did not work
15 kamile ܟܰܡܝܠܶܐ full; complete (Pl.)
16 hawënwa ܗܰܘܷܢܘܰܐ they were born
17 huyowayno alle moro ܗܘܝܳܘܰܝܢܐ ܐܰܠܠܶܗ ܡܳܪܐ I (f.) took care of them
18 yariwi ܝܰܪܝܘܝ they grew older
19 itawto ܐܝܬܰܘܬܐ hearing; meeting
20 kolawšono ܟܳܠܰܘܫܳܢܐ I wear
21 dilonoye ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ special (Pl.)
22 sniġre ܣܢܝܓ݂ܪܶܐ lawyers
23 gabe ܓܰܒܶܐ parties
24 kowën ܟܳܘܷܢ they are (usually)
25 ḥaḏire ܚܰܕ݂ܝܪܶܐ attending; present (Pl.)
26 mmaṯlone di waziruṯo di kinuṯo ܡܡܰܬ݂ܠܳܢܶܐ ܕܝ ܘܰܙܝܪܘܬ݂ܐ ܕܝ ܟܝܢܘܬ݂ܐ representatives of the Ministry of Justice
27 dayono ܕܰܝܳܢܐ Judge
28 komaḥkën ܟܳܡܰܚܟܷܢ they tell; they explain
29 mahzamme ܡܰܗܙܰܡܡܶܗ they fled
30 i cëlṯo di goluṯaṯṯe ܐܝ ܥܷܠܬ݂ܐ ܕܝ ܓܳܠܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ the reason for their migration
31 kowe ܟܳܘܶܐ there is (usually)
32 mtarjmono ܡܬܰܪܔܡܳܢܐ interpreter
33 komtarjam ܟܳܡܬܰܪܔܰܡ he translates
34 komëtyaqni ܟܳܡܷܬܝܰܩܢܝ they believe
35 mamlo ܡܰܡܠܐ talk; what is being said; explanation
36 iḏa d mëtyaqniwa ܐܝܕ݂ܰܐ ܕܡܷܬܝܰܩܢܝܘܰܐ if they would believe
37 lo komëṭyowa (l) ܠܐ ܟܳܡܷܛܝܳܘܰܐ (ܠـ)  it would not come (to …)
38 koḥokam ܟܳܚܳܟܰܡ he judges; he decides
39 kobe u rënyayḏe ܟܳܐܒܶܐ ܐܘ ܪܷܢܝܰـܝܕ݂ܶܗ he gives his opinion
40 ya … ya ܝܰܐ ... ܝܰܐ either … or
41 mrimono ܡܪܝܡܳܢܐ negative
42 msimono ܡܣܝܡܳܢܐ positive
43 warqo ܘܰܪܩܐ paper
44 komëḥšaw ܟܳܡܷܚܫܰܘ it (m.) is considered
45 fusqono ܦܘܣܩܳܢܐ judgement
46 b gawe d ܒܓܰܘܶܗ ܕ within
47 komëṭyalle ܟܳܡܷܛܝܰܠܠܶܗ it (f.) reaches them
48 sagiyuṯo ܣܰܓܝـܝܘܬ݂ܐ majority
49 komdafac cal az zëdqaṯṯe ܟܳܡܕܰܦܰܥ ܥܰܠ ܐܰܙ ܙܷܕܩܰܬ݂ܬ݂ܬ݂ܶܗ he defends their rights
50 l dukṯi ܠܕܘܟܬ݂ܝ in my position
51 lebi dolaqwa aclayye ܠܶܒܝ ܕܳܠܰܩܘܰܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ I felt very sorry for them
52 ar reġšayḏi šuḥniwa ܐܰܪ ܪܶܓ݂ܫܰܝܕ݂ܝ ܫܘܚܢܝܘܰܐ I became emotional
53 mëftakrowayno ܡܷܦܬܰܟܪܳܘܰܝܢܐ I (f.) was thinking
54 gëd qoyaṯṯe ܓܷܕ ܩܳܝܰܬ݂ܬ݂ܶܗ (when) they will get
55 mafsonuṯo lë fyošo ܡܰܦܣܳܢܘܬ݂ܐ ܠܷܦܝܳܫܐ residence permit
56 komdagli ܟܳܡܕܰܓܠܝ they lie
57 šrolo (adj.) ܫܪܳܠܐ correct; true
58 cal ruḥayye ܥܰܠ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ about themselves
59 midawmrowayno ܡܝܕܰܘܡܪܳܘܰܝܢܐ I was astonished; I was surprised
60 taḥuyoṯe ܬܰܚܘܝܳܬ݂ܶܐ evidences
61 mabuce ܡܰܒܘܥܶܐ sources
62 furšono ܦܘܪܫܳܢܐ difference; distinction
63 i duglo ܐܝ ܕܘܓܠܐ the lie
64 fërqowayno ܦܷܪܩܳܘܰܝܢܐ I (f.) noticed, I (f.) understood
65 komabërmi u šrolo ܟܳܡܰܒܷܪܡܝ ܐܘ ܫܪܳܠܐ they distort the truth
66 koforaq (b) ܟܳܦܳܪܰܩ (ܒـ) he notices
67 kolozam ḥa horag (cal) ܟܳܠܳܙܰܡ ܚܰܐ ܗܳܪܰܓ (ܥܰܠ) one has to study (about)
68 diktatoriye ܕܝܟܬܰܬܳܪܝـܝܶܐ dictatorship
69 ḥiruṯo ܚܝܪܘܬ݂ܐ freedom
70 ḥbušyo ܚܒܘܫܝܐ prison
71 kino ܟܝܢܐ fair (m.), just (m.), righteous (m.)
72 ulṣoyo yo ܐܘܠܨܳܝܐ ܝܐ it is important
73 buḥrono ܒܘܚܪܳܢܐ exam
74 komisam ܟܳܡܝܣܰܡ it is done; (interrogation) takes place; it is carried out
75 komëfqo tašroro ܟܳܡܷܦܩܐ ܬܰܫܪܳܪܐ she publishes a statement
76 flan ܦܠܰܐܢ such and such
77 ḥarbo ܚܪܒܐ bad (m./f.)
78 majbur ducriwa ܡܰܔܒܘܪ ܕܘܥܪܝܘܰܐ they had to return, they had to go back
79 b ṣëbyono aw dlo b ṣëbyono ܒܨܷܒܝܳܢܐ ܐܰܘ ܕܠܐ ܒܨܷܒܝܳܢܐ voluntary or involuntary
80 qulbiwa ܩܘܠܒܝܘܰܐ they converted
81 ṭayuṯo ܛܰܝܘܬ݂ܐ Islam
82 mšiḥoyuṯo ܡܫܝܚܳـܝܘܬ݂ܐ Christianity
83 u yulfono mšiḥoyo ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܡܫܝـܚܳـܝܐ Christian teaching, catechism
84 tawdiṯo ܬܰܘܕܝܬ݂ܐ religion; belief
85 funoye ܦܘܢܳܝܐ answers
86 hiwi ܗܝܘܝ they were given
87 šrolo (adv.) ܫܪܳܠܐ really, truly
88 malkuṯo ܡܰܠܟܘܬ݂ܐ kingdom
89 bi ṣbuṯo (d) ܒܝ ܨܒܘܬ݂ܐ (ܕ)  with regard (to)
90 qrobe ܩܪܳܒܶܐ wars
91 u Cëraq ܐܘ ܥܷܪܰܐܩ Iraq
92 komdawam ܟܳܡܕܰܘܰܡ it continues
93 hani kmo ëšne ܗܰܢܝ ܟܡܐ ܐܷܫܢܶܐ for a few years
94 komitadcar ܟܳܡܝܬܰܕܥܰܪ it is sent back
95 rëḥmowayno ܪܷܚܡܳܘܰܝܢܐ I liked
96 mbaṭeli ܡܒܰܛܶܠܝ I gave up; I stopped