The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Notes
Fušoqe
1 cayšiwa ܥܰܝܫܝܘܰܐ they used to live
2 bu zoyudo ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ mostly
3 cwone ܥܘܳܢܶܐ sheep
4 tawre w tawroṯe ܬܰܘܪܶܐ ܘܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ oxen and cows, cattle
5 šaġolo ܫܰܓ݂ܳܠܐ employee, worker
6 qaruto ܩܰܪܘܬܐ close, near (f.)
7 roḥamwayle ܪܳܚܰܡܘܰܝܠܶܗ (everybody) liked him
8 myaqarwayle ܡܝܰܩܰܪܘܰܝܠܶܗ (everybody) respected him
9 nuxroyo ܢܘܟ݂ܪܳܝܐ foreign (m.)
10 aṯile rënyo ܐܰܬ݂ܝܠܶܗ ܪܷܢܝܐ he got an idea
11 goḥax (cal) ܓܳܚܰܟ݂ (ܥܰܠ) (that) he laughs at (somebody), he makes fun of (somebody)
12 ḥa yawmo ܚܰܐ ܝܰܘܡܐ one day
13 aṯi cal bole ܐܰܬ݂ܝ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ he remembered
14 rënyo ܪܷܢܝܐ idea
15 mazcaq ܡܰܙܥܰܩ (that) he shouts
16 b qolo celoyo ܒܩܳܠܐ ܥܶܠܳܝܐ with a loud voice; loudly
17 u cewonayḏe ܐܘ ܥܶܘܳܢܰܝܕ݂ܶܗ his help; his support
18 cudrono ܥܘܕܪܳܢܐ help!
19 dewo ܕܶܘܐ wolf
20 kohojam ܟܳܗܳܔܰܡ he attacks
21 tam ܬܰܐܡ exactly
22 ḥemo ܚܶܡܐ heat
23 kosëlqo ܟܳܣܷܠܩܐ (the sun) rises
24 koquyo ܟܳܩܘܝܐ (the sun) becomes strong
25 mëtyaqanne ܡܷܬܝܰܩܰܢܢܶܗ they believed
26 oṯe lac ceze ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܰܥ ܥܶܙܶܐ (that) he attacks the goats
27 qaṭco ܩܰܛܥܐ flock
28 zayno ܙܰܝܢܐ weapon
29 rahiṭi ܪܰܗܝܛܝ they ran
30 u mamrayḏe ܐܘ ܡܰܡܪܰܝܕ݂ܶܗ what he said
31 dugle mdagele ܕܘܓܠܶܐ ܡܕܰܓܶܠܶܗ he lied
32 maḥësse ܡܰܚܷܣܣܶܗ they woke up
33 cayni ܥܰܝܢܝ the same
34 rahoṭe ܪܰܗܳܛܶܐ running (pl.)
35 maxalṣi ܡܰܟ݂ܰܠܨܝ (that) they save
36 komašraq ܟܳܡܰܫܪܰܩ he whistles; he plays the flute
37 mašruqo ܡܰܫܪܘܩܐ flute
38 korocën ܟܳܪܳܥܷܢ they are grazing
39 qayëm ܩܰܝܷܡ then
40 komidamri ܟܳܡܝܕܰܡܪܝ they are suprised
41 lazze zabno ġäläbe ܠܰܐܙܙܶܗ ܙܰܒܢܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ shortly thereafter (literally: not much time passed)
42 mandelo ܡܰܢܕܶܠܐ cloth
43 mhawarle ܡܗܰܘܰܪܠܶܗ he called (for help)
44 mhawarle w lo mhawarle ܡܗܰܘܰܪܠܶܗ ܘܠܐ ܡܗܰܘܰܪܠܶܗ no matter how much he called
45 nošo lazze laf ele ܢܳܫܐ ܠܰܐܙܙܶܗ ܠܰܦ ܐܶܠܶܗ nobody rushed to his aid
46 mëftakarre ܡܷܦܬܰܟܰܪܪܶܗ they thought
47 mäsäle ܡܱܣܱܠܶܐ issue; story; situation
48 qḥiri ܩܚـܝܪܝ they became angry
49 mšawarre bë ḥḏoḏe ܡܫܰܘܰܪܪܶܗ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ they discussed; they consulted with each other
50 huwe fusqono ܗܘܘܶܗ ܦܘܣܩܳܢܐ they decided
51 mšadrile ܡܫܰܕܪܝܠܶܗ (that) they send him (back)
52 xaliṣi mene ܟ݂ܰܠܝܨܝ ܡܶܢܶܗ they got rid of him
53 noṭar ܢܳܛܰܪ (that) he cares
54 roḥaq ܪܳܚܰܩ (that) he distances himself