The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Vocabulary
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
abne sons ܐܰܒܢܶܐ
abne d cammo sons of uncle (cousins on the father’s side) ܐܰܒܢܶܐ ܕܥܰܡܡܐ
abne d ḥolo sons of uncle (cousins on the mother’s side) ܐܰܒܢܶܐ ܕܚܳܠܐ
abro son ܐܰܒܪܐ
aḥuno brother ܐܰܚܘܢܐ
arbci forty ܐܰܪܒܥܝ
arbco four ܐܰܪܒܥܐ
asiruṯo contact, relationship ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ
aṯro homeland, place ܐܰܬ݂ܪܐ
aṯto lady, wife ܐܰܬ݂ܬܐ
babo father ܒܰܒܐ
ban ëšne over the years ܒܰܢ ܐܷܫܢܶܐ
barṯo daughter ܒܰܪܬ݂ܐ
bnoṯe daughters ܒܢܳܬ݂ܶܐ
bu zabnawo in those days ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ
cadi here: normal ܥܰܕܝ
cam with ܥܰܡ
cammo, pl. cammone uncle (father’s side) ܥܰܡܡܐ ܆ ܥܰܡܡܳܢܶܐ
camṯo aunt (father’s side) ܥܰܡܬ݂ܐ
csar ten ܥܣܰܪ
cumro age ܥܘܡܪܐ
dado (f.) wife of uncle (father’s side) ܕܰܕܐ (ܐܰܬ݂)
dukano (f.) shop ܕܘܟܰܢܐ (ܐܰܬ݂)
dukano daj jule clothing shop ܕܘܟܰܢܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ
ema when? ܐܶܡܰܐ
emo (f.) mother ܐܶܡܐ (ܐܰܬ݂)
ëšne years ܐܷܫܢܶܐ
gawire married (pl.) ܓܰܘܝܪܶܐ
gawro man, husband ܓܰܘܪܐ
ġäläbe very, very much, many, much ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ
harke here ܗܰܪܟܶܐ
haṯe this (f.) ܗܰܬ݂ܶܐ
hawxa so ܗܰܘܟ݂ܰܐ
heš yet, also ܗܶܫ
hiyuṯo identity, nationality ܗܝـܝܘܬ݂ܐ
ḥaye life ܚܰܝܶܐ
ḥolo uncle (mother’s side) ܚܳܠܐ
ḥoṯo sister ܚܳܬ݂ܐ
ḥulto aunt (mother’s side) ܚܘܠܬܐ
ḥoṯoṯe sisters ܚܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ
i iqarṯaṯe this family ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܬ݂ܶܐ
iqarṯo family ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ
iqroṯe families ܐܝܩܪܳܬ݂ܶܐ
jule clothes ܔܘܠܶܐ
këbci they want ܟܷܐܒܥܝ
këtle he has ܟܷܬܠܶܗ
këtte they have ܟܷܬܬܶܗ
këṯyo she comes, she is from ܟܷܐܬ݂ܝܐ
këzzën they go ܟܷܐܙܙܷܢ
kocawdi they work ܟܳܥܰܘܕܝ
kocawdo she works ܟܳܥܰܘܕܐ
kocayši they live ܟܳܥܰܝܫܝ
kocowad he works ܟܳܥܳܘܰܕ
komarno I (m.) say ܟܳܐܡܰܪܢܐ
komašafco she spends, she lives ܟܳܡܰܫܰܦܥܐ
komëjġoli they speak ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ
komiḏoco she is known ܟܳܡܝܕ݂ܳܥܐ
komtalfëni they call ܟܳܡܬܰܠܦܷܢܝ
kozayri they visit ܟܳܙܰܝܪܝ
kul each ܟܘܠ
l to (preposition) ܠـ
lašan in order to ܠܰܫܰܢ
law not anymore ܠܰܘ
lë ḥḏoḏe each other ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
lišono language ܠܝܫܳܢܐ
lo ṭocën (that) they do not forget ܠܐ ܛܳܥܷܢ
m, me from ܡـ ܡܶܐ
madrašto school ܡܰܕܪܰܫܬܐ
markawla ruḥa she settled (in) ܡܰܪܟܰܘܠܰܗ ܪܘܚܰܗ
masuwe they have become old ܡܰܣܘܘܶܗ
mëqṭoco here: (that) she loses touch (with) ܡܷܩܛܳܥܐ
miḏe d because ܡܝܕ݂ܶܐ ܕ
nacime children ܢܰܥܝܡܶܐ
nafiqi they left, they went outside ܢܰܦܝܩܝ
ne they are (copula 3.pl.) ܢܶܐ
nëfqi (that) they go, leave ܢܷܦܩܝ
qaššo, jëddo grandfather ܩܰܫܫܐ ܆ ܔܷܕܕܐ
qašto grandmother ܩܰܫܬܐ
qëṭre problems ܩܷܛܪܶܐ
rakiwo [she] settled (in) ܪܰܟܝܘܐ
rastorant restaurant ܪܰܣܬܳܪܰܢܬ
ruḥa herself ܪܘܚܰܗ
ste also ܣܬܶܐ
ṣënca (f.) occupation ܨܷܢܥܰܐ (ܐܰܬ݂)
šato year ܫܰܬܐ
taḥolo (f.) wife of uncle (mother’s side) ܬܰܚܳܠܐ (ܐܰܬ݂)
talafon telephone ܬܰܠܰܦܳܢ
tarte two (f.) ܬܰܪܬܶܐ
tmone w tleṯi 38 ܬܡܳܢܶܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ
tre two (m.) ܬܪܶܐ
ṭawwo good (m.sg.) ܛܰܘܘܐ
ṭocën (that) they forget ܛܳܥܷܢ
ucdo now ܐܘܥܕܐ
w and ܘ
yo he/she is (copula 3.sg.) ܝܐ
zabno time ܙܰܒܢܐ