The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Tasks and Exercises
A. Šwole cal u qëryono ܐ. ܫܘܳܠܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܩܷܪܝܳܢܐ
1. Maḥkay karyo cal mën yo i tašciṯaṯe?
ܐ. ܡܰܚܟܰܝ ܟܰܪܝܐ ܥܰܠ ܡܷܢ ܝܐ ܐܝ ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ؟
- -
2. Cal mën an noše ëbciwa ëzzën l Amerika? ܒ. ܥܰܠ ܡܷܢ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܐܶܒܥܝܘܰܐ ܐܷܙܙܷܢ ܠܐܰܡܶܪܝܟܰܐ؟
- -
3. Aydarbo qadiri d šuġli b Amerika dlo lišono Ënglišoyo? ܓ. ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܩܰܕܝܪܝ ܕܫܘܓ݂ܠܝ ܒܐܰܡܶܪܝܟܰܐ ܕܠܐ ܠܝܫܳܢܐ ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ؟
-
4. Mën jari b Turkiya inaqla d këtwa u babo b Amerika? ܕ. ܡܷܢ ܔܰܪܝ ܒܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܘ ܒܰܒܐ ܒܐܰܡܶܪܝܟܰܐ؟
-
5. Bëṯër me d dacër l Ṭurcabdin mën ḥzele w mën sëmle? ܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܕܰܥܷܪ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܡܷܢ ܚܙܶܠܶܗ ܘܡܷܢ ܣܷܡܠܶܗ؟
-
B. Šwole gramaṭiqoye ܒ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܪܰܡܰܛܝܩܳܝܶܐ
1. Maḥat u fëtġomano bu zabno d šafëc: ܐ. ܡܰܚܰܬ ܐܘ ܦܷܬܓ݂ܳܡܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܫܰܦܷܥ:
a) koṯe noše l harke w këzzën kofayti l Amerika ܐ: ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܢܳܫܶܐ ܠܗܰܪܟܶܐ ܘܟܷܐܙܙܷܢ ܟܳܦܰܝܬܝ ܠܐܰܡܶܪܝܟܰܐ
- -
b) aḥna ste qay lo këzzano ܒ: ܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܐ ܩܰܝ ܠܐ ܟܷܐܙܙܰܢܐ
- -
c) gëd cawdina šato ܓ: ܓܷܕ ܥܰܘܕܝܢܰܐ ܫܰܬܐ
- -
d) gëd quṭli aḥna ste ܕ: ܓܷܕ ܩܘܛܠܝ ܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܐ
- -
e) I kaččëke lo komarfinala, hani kmo ëšne kosayminala b more ܗ: ܐܝ ܟܰܫ̰ܫ̰ܷܟܶܐ ܠܐ ܟܳܡܰܪܦܝܢܰܠܰܗ، ܗܰܢܝ ܟܡܳܐ ܐܷܫܢܶܐ ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܠܰܗ ܒܡܳܪܶܐ
- -
2. Mën furšono kito bayn mëlṯo d kaylo qamoyo (I) w mëlṯo d kaylo tliṯoyo (III) xud: ܒ. ܡܷܢ ܦܘܪܫܳܢܐ ܟܝܬܐ ܒܰܝܢ ܡܷܠܬ݂ܐ ܕܟܰܝܠܐ ܩܰܡܳܝܐ (I) ܘܡܷܠܬ݂ܐ ܕܟܰܝܠܐ ܬܠܝܬ݂ܳܝܐ (III) ܟ݂ܘܕ:
yotaw - motaw ܝܳܬܰܘ ܇ ܡܳܬܰܘ
3. Kṯaw fëtġome bu zabno d šafëcwa w maḥat appe ax xabrani: ܓ. ܟܬ݂ܰܘ ܦܷܬܓ݂ܳܡܶܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܫܰܦܷܥܘܰܐ ܘܡܰܚܰܬ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ ܐܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܰܢܝ:
u ḥaṯnayḏan

ḥaṯno me diḏan aw

u ḥaṯnano diḏan

݂ܢܐ ܡܶܐ ܕܝܕ݂ܰܢ
ܐܰܘ
ܐܘ ܚܰܬ݂ܢܰܢܐ ܕܝܕ݂ܰܢ
ܐܘ ܚܰܬ݂ܢܰܝܕ݂ܰܢ
i kaččëkayḏe - -  ܐܝ ܟܰܫ̰ܫ̰ܷܟܰܝܕ݂ܶܗ
an nošayḏi - ܐܰܢ ܢܳܫܰܝܕ݂ܝ
aḥ ḥawronayḏe - ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ
ac caylayḏan - - ܐܰܥ ܥܰܝܠܰܝܕ݂ܰܢ
i aṯtayḏux - - ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܘܟ݂
4. Maqlab am melani lu zabno d šafëc w kṯaw fëtġome karye appe. ܕ. ܡܰܩܠܰܒ ܐܰܡ ܡܶܠܰܢܝ ܠܘ ܙܰܒܢܐ ܕܫܰܦܷܥ ܘܟܬ݂ܰܘ ܦܷܬܓ݂ܳܡܶܐ ܟܰܪܝܶܐ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ.
a) gëd mamṭinala ܐ: ܓܷܕ ܡܰܡܛܝܢܰܠܰܗ
  mamṭyolan:
  mamṭyolan lu bayto
  ܡܰܡܛܝܳܠܰܢ:
  ܡܰܡܛܝܳܠܰܢ ܠܘ ܒܰܝܬܐ
b) gëd mqafina ܒ: ܓܷܕ ܡܩܰܦܝܢܰܐ
  -   -
c) gëd mëblinale ܓ: ܓܷܕ ܡܷܒܠܝܢܰܠܶܗ
  -   -
d) gëd obalxu ܕ: ܓܷܕ ܐܳܒܰܠܟ݂ܘ
  -   -
e) gëd ṭorinanne ܗ: ܓܷܕ ܛܳܪܝܢܰܢܶܗ
  -   -
f) gëd mcaynilan ܘ: ܓܷܕ ܡܥܰܝܢܝܠܰܢ
  -   -
5. Kṯaw ḥamšo fëtġome mu qëryono d koṯe appe u esoro /d/ b sukole mšaḥlfe. ܗ. ܟܬ݂ܰܘ ܚܰܡܫܐ ܦܷܬܓ݂ܳܡܶܐ ܡܘ ܩܷܪܝܳܢܐ ܕܟܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ ܐܘ ܐܶܣܳܪܐ /ܕ/ ܒܣܘܟܳܠܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ.
a) ܐ:
b) ܒ:
c) ܓ:
d) ܕ:
e) ܗ:
C. Šwole gawonoye ܓ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܰܘܳܢܳܝܶܐ
1. Mën yo u Sayfo? Kṯaw karyo bax xabrayḏax/ḏux. ܐ. ܡܷܢ ܝܐ ܐܘ ܣܰܝܦܐ؟ ܟܬ݂ܰܘ ܟܰܪܝܐ ܒܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܰܝܕ݂ܰܟ݂ ܇ ܟ݂ܰܒܪܰܝܕ݂ܘܟ݂.
-  -
2. Mën hawi bu Sayfo b Ṭurcabdin? ܒ. ܡܷܢ ܗܰܘܝ ܒܘ ܣܰܝܦܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ؟
- -
3. Qay mede ulṣoyo yo las Suryoye d lo ṭocën u Sayfo? ܓ. ܩܰܝ ܡܶܕܶܐ ܐܘܠܨܳܝܐ ܝܐ ܠܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ ܕܠܐ ܛܳܥܷܢ ܐܘ ܣܰܝܦܐ؟
- -
4. Mën dawro këtwayla i tawdiṯo bu Sayfo? ܕ. ܡܷܢ ܕܰܘܪܐ ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܐܝ ܬܰܘܕܝܬ݂ܐ ܒܘ ܣܰܝܦܐ؟
-
5. Mën ne at taḥuyoṯe das Suryoye cal u Sayfo? ܗ. ܡܷܢ ܢܶܐ ܬܰܚܘܝܳܬ݂ܶܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܣܰܝܦܐ؟
- -