The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Werkwoorden uitgebreid met L-achtervoegsels
H – Werkwoorden uitgebreid met L-achtervoegsels
1) Regelmatige werkwoorden

lzm ܠܙܡ I + L-suf.: lozamle – lazëmle ܠܳܙܰܡܠܶܗ – ܠܰܙܷܡܠܶܗ "nodig"

    Tegenwoordige basis verleden
ev. 3. m. lozamle ܠܳܙܰܡܠܶܗ lazëmle ܠܰܙܷܡܠܶܗ
3. vr. lozamla ܠܳܙܰܡܠܰܗ lazëmla ܠܰܙܷܡܠܰܗ
2. m. lozamlux ܠܳܙܰܡܠܘܟ݂ lazëmlux ܠܰܙܷܡܠܘܟ݂
2. vr. lozamlax ܠܳܙܰܡܠܰܟ݂ lazëmlax ܠܰܙܷܡܠܰܟ݂
1. lozamli ܠܳܙܰܡܠܝ lazëmli ܠܰܙܷܡܠܝ
mv. 3. lozamme ܠܳܙܰܡܡܶܗ lazëmme ܠܰܙܷܡܡܶܗ
2. lozamxu ܠܳܙܰܡܟ݂ܘ lazëmxu ܠܰܙܷܡܟ݂ܘ
1. lozamlan ܠܳܙܰܡܠܰܢ lazëmlan ܠܰܙܷܡܠܰܢ

 

2) Werkwoorden met /l/ ܠ‍ als dritten Wurzelkonsonanten

nfl ܢܦܠ I + L-Suf.: nofele – nafile ܢܰܦܝܠܶܗ – ܢܳܦܶܠܶܗ "om recht op te hebben"

    Tegenwoordige basis verleden
ev. 3. m. nofele ܢܳܦܶܠܶܗ nafile ܢܰܦܝܠܶܗ
3. vr. nofela ܢܳܦܶܠܰܗ nafila ܢܰܦܝܠܰܗ
2. m. nofelux ܢܳܦܶܠܘܟ݂ nafilux ܢܰܦܝܠܘܟ݂
2. vr. nofelax ܢܳܦܶܠܰܟ݂ nafilax ܢܰܦܝܠܰܟ݂
1. nofeli ܢܳܦܶܠܝ nafili ܢܰܦܝܠܝ
mv. 3. nofalle ܢܳܦܰܠܠܶܗ nafëlle ܢܰܦܷܠܠܶܗ
2. nofalxu ܢܳܦܰܠܟ݂ܘ nafëlxu ܢܰܦܷܠܟ݂ܘ
1. nofelan ܢܳܦܶܠܰܢ nafilan ܠܰܙܷܡܠܰܢ

 

3) Werkwoorden met /y/ܝ als derde medeklinker

hwy ܗܘܝ I + L-Suf.: howele – hawile ܗܳܘܶܠܶܗ – ܗܰܘܝܠܶܗ "worden" (G.17a)

    Tegenwoordige basis verleden
ev. 3. m. howele ܗܳܘܶܠܶܗ hawile ܗܰܘܝܠܶܗ
3. vr. howela ܗܳܘܶܠܰܗ hawila ܗܰܘܝܠܰܗ
2. m. howelux ܗܳܘܶܠܘܟ݂ hawilux ܗܰܘܝܠܘܟ݂
2. vr. howelax ܗܳܘܶܠܰܟ݂ hawilax ܗܰܘܝܠܰܟ݂
1. howeli ܗܳܘܶܠܝ hawili ܗܰܘܝܠܝ
mv. 3. howalle ܗܳܘܰܠܠܶܗ hawëlle ܗܰܘܷܠܠܶܗ
2. howalxu ܗܳܘܰܠܟ݂ܘ hawëlxu ܗܰܘܷܠܟ݂ܘ
1. howelan ܗܳܘܶܠܰܢ hawilan ܗܰܘܝܠܰܢ