The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Werkopdrachten en Oefeningen
A. Šwole cal u qëryono ܐ. ܫܘܳܠܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܩܷܪܝܳܢܐ
1. Malëm karyo u mede d yalifat cal aḥ ḥaye d Nacum Fayëq.
ܐ. ܡܰܠܷܡ ܟܰܪܝܐ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܝܰܠܝܦܰܬ ܥܰܠ ܐܰܚ ܚܰـܝܶܐ ܕܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ.
- -
2. Mën yo u lišono ëmhoyo d Nacum Fayëq w b ayna lišone kṯule? ܒ. ܡܷܢ ܝܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܷܡܗܳܝܐ ܕܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܘܒܐܰܝܢܰܐ ܠܝܫܳܢܶܐ ܟܬ݂ܘܠܶܗ؟
- -
3. Mën dawro mëštacele Nacum Fayëq bi ciruṯo umṯonayto du camo Suryoyo? ܓ. ܡܷܢ ܕܰܘܪܐ ܡܷܫܬܰܥܶܠܶܗ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܒܝ ܥܝܪܘܬ݂ܐ ܐܘܡܬ݂ܳܢܰܝܬܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳـܝܐ؟
-
4. Mën yo ëšme dam mġale w das sfaryawme d koṯawwa appe? ܕ. ܡܷܢ ܝܐ ܐܷܫܡܶܗ ܕܰܡ ܡܓ݂ܰܠܶܐ ܘܕܰܣ ܣܦܰܪܝܰܘܡܶܐ ܕܟܳܬ݂ܰܘܘܰܐ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ؟
- -
5. Nacum Fayëq mgalwele mu aṯrayḏe hiye claymo. Mën wa i cëlṯo w layko azze bi ḥarayto? ܗ. ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܡܓܰܠܘܶܠܶܗ ܡܘ ܐܰܬ݂ܪܰܝܕ݂ܶܗ ܗܝـܝܶܐ ܥܠܰܝܡܐ. ܡܷܢ ܘܰܐ ܐܝ ܥܷܠܬ݂ܐ ܘܠܰܝܟܐ ܐܰܙܙܶܗ ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ؟
-
B. Šwole gramaṭiqoye ܒ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܪܰܡܰܛܝܩܳܝܶܐ
1. Maqlab am melani l mele ḥošušoye bu dumyano: ܐ.ܡܰܩܠܰܒ ܐܰܡ ܡܶܠܰܢܝ ܠܡܶܠܶܐ ܚܳܫܘܫܳܝܶܐ ܒܘ ܕܘܡܝܰܢܐ:
a) kokoṯaw ܐ: ܟܳܟܳܬ݂ܰܘ

zabno d ucdo: komëkṯaw

zabno d šafëc: kṯiw

ܙܰܒܢܐ ܕܐܘܥܕܐ: ܟܳܡܷܟܬ݂ܰܘ

ܙܰܒܢܐ ܕܫܰܦܷܥ: ܟܬ݂ܝܘ
b) fotaḥ ܒ: ܦܳܬܰܚ

zno d howe:

zabno d šafëc:
ܙܢܐ ܕܗܳܘܶܐ:
ܙܰܒܢܐ ܕܫܰܦܷܥ:
c) fërsiwa ܓ: ܦܷܪܣܝܘܰܐ

zabno d šofacwa:

zno d gëd howewa:

ܙܰܒܢܐ ܕܫܳܦܰܥܘܰܐ:

ܙܢܐ ܕܓܷܕ ܗܳܘܶܘܰܐ:
d) mfatašše ܕ: ܡܦܰܬܰܫܫܶܗ

zabno d ucdo:

zabno d šafëc:

ܙܰܒܢܐ ܕܐܘܥܕܐ:

ܙܰܒܢܐ ܕܫܰܦܷܥ:
e) kombaḥan ܗ: ܟܳܡܒܰܚܰܢ

zabno d šafëcwa:

zabno d gëd oṯe:

ܙܰܒܢܐ ܕܫܰܦܷܥܘܰܐ:

ܙܰܒܢܐ ܕܓܷܕ ܐܳܬ݂ܶܐ:
f) mšadarwalxu ܘ: ܡܫܰܕܰܪܘܰܠܟ݂ܘ

zabno d ucdo:

zabno d šafëc:

ܙܰܒܢܐ ܕܐܘܥܕܐ:

ܙܰܒܢܐ ܕܫܰܦܷܥ:
2. Mën yo ëšme du lišono w du camo d koṯe man aṯrawoṯani?
Ktaw u ḥḏonoyo w u sagiyonoyo.
ܒ. ܡܷܢ ܝܐ ܐܷܫܡܶܗ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܘܕܘ ܥܰܡܐ ܕܟܳܐܬ݂ܶܐ ܡܰܢ ܐܰܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܰܢܝ؟
ܟܬ݂ܰܘ ܐܘ ܚܕ݂ܳܢܳܝܐ ܘܐܘ ܣܰܓܝـܝܳܢܳܝܐ.
a) Iṭalya ܐ: ܐܝܛܰܐܠـܝܰܐ

lišono: Iṭaloyo

noše: Iṭaloyo, Iṭalayto, Iṭaloye

ܠܝܫܳܢܐ: ܐܝܛܰܠܳܝܐ

ܢܳܫܶܐ: ܐܝܛܰܠܳܝܐ، ܐܝܛܰܠܰܝܬܐ، ܐܝܛܰܠܳܝܶܐ
b) Fransa ܒ: ܦܪܰܢܣܰܐ

lišono:

noše:

ܠܝܫܳܢܐ:

ܢܳܫܶܐ:
c) u Swed ܓ: ܐܘ ܣܘܶܕ

lišono:

noše:

ܠܝܫܳܢܐ:

ܢܳܫܶܐ:
d) Almanya ܕ: ܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ

lišono:

noše:

ܠܝܫܳܢܐ:

ܢܳܫܶܐ:
e) Holanda ܗ: ܗܳܠܰܢܕܰܐ

lišono:

noše:

ܠܝܫܳܢܐ:

ܢܳܫܶܐ:
f) Amerika ܘ: ܐܰܡܶܪܝܟܰܐ

lišono:

noše:

ܠܝܫܳܢܐ:

ܢܳܫܶܐ:
g) Briṭanya i rabṯo ܙ: ܒܪܝܛܰܐܢܝܰܐ ܐܝ ܪܰܒܬ݂ܐ

lišono:

noše:

ܠܝܫܳܢܐ:

ܢܳܫܶܐ:
3. Maqlab i kṯawtaṯe mu zabno d šafëc lu zabno d gëd oṯe, mšaray xud këtyo laltaḥ: ܓ. ܡܰܩܠܰܒ ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܰܬ݂ܶܐ ܡܘ ܙܰܒܢܐ ܕܫܰܦܷܥ ܠܘ ܙܰܒܢܐ ܕܓܷܕ ܐܳܬ݂ܶܐ، ܡܫܰܪܰܝ ܟ݂ܘܕ ܟܷܬܝܐ ܠܰܠܬܰܚ:
Ban alfo w tšacmo w tmone (1908) i šulṭonuṯo dac Cuṯmanoye mawfaqla qonuno d sëmle šuḥlofe bu kënšo. Cam u qonunano hawi rmošo bayn u camo Suryoyo ste. ܒܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܬܡܳܢܶܐ (1908) ܐܝ ܫܘܠܛܢܘܬ݂ܐ ܕܰܥ ܥܘܬ݂ܡܰܢܳܝܶܐ ܡܰܘܦܰܩܠܰܗ ܩܳܢܘܢܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܫܘܚܠܳܦܶܐ ܒܘ ܟܷܢܫܐ. ܥܡ ܐܘ ܩܳܢܘܢܰܢܐ ܗܰܘܝ ܪܡܳܫܐ ܒܰܝܢ ܐܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܣܬܶܐ.

Bi šato dat tre alfo w ḥamši (2050) i šulṭonuṯo Turkayto gëd mawfqo ….                                                                                                                                                                                                                

ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܐܰܠܦܐ ܘܚܰܡܫܝ (2050) ܐܝ ܫܘܠܛܢܘܬ݂ܐ ܕܰܬ ܬܘܪܟܳܝܶܐ ܓܷܕ ܡܰܘܦܩܐ...                                                                                                         
Nacum Fayëq zëdtër qawi bu rënyo d këtwayle w maḥwele aġuno lašan az zëdqe du camayḏe. Mšarele d folaḥ lu goran du nišo w di poliṭiqa d ḥa ḥuḏro, ëšme Intibah awkiṯ Ciruṯo. Ak kṯawyoṯe du ḥuḏro, hiye koṯawwalle. ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܙܷܕܬܷܪ ܩܰܘܝ ܒܘ ܪܷܢܝܐ ܕܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܘܡܰܚܘܶܠܶܗ ܐܰܓ݂ܘܢܐ ܠܰܫܰܢ ܐܰܙ ܙܷܕܩܶܐ ܕܘ ܥܰܡܰܝܕ݂ܶܗ. ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܕܦܳܠܰܚ ܠܘ ܓܳܪܰܐܢ ܕܘ ܢܝܫܐ ܘܕܝ ܦܳ݁ܠܝܛܝܩܰܐ ܕܚܰܐ ܚܘܕ݂ܪܳܐ ܐܷܫܡܶܗ ܐܝܢܬܝܒܰܐܗ ܐܰܘܟܝܬ݂ ܥܝܪܘܬ݂ܐ. ܐܰܟ ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ ܕܘ ܚܘܕ݂ܪܐ، ܗܝـܝܶܐ ܟܳܬ݂ܰܘܘܰܠܠܶܗ.
Nacum Fayëq zëdtër gëd qowe bu rënyo d këtle w gëd maḥwe …                                                                                                                                                                                                                               ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܙܷܕܬܷܪ ܓܷܕ ܩܳܘܶܐ ܒܘ ܪܷܢܝܐ ܕܟܷܬܠܶܗ ܘܓܷܕ ܡܰܚܘܶܐ ...                                                                                                                                 
Bëṯër b šato mšarele b Omiḏ bu ṭboco di mġalṯo d Kawkbo d Madënḥo. B cayni zabno mdawamwa bi malfonuṯayḏe, obewa turgome, soyamwa knušye w folaḥwa lašan d mëftaḥ madrašyoṯe w maṭbacyoṯe ḥaṯe. ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܫܰܬܐ ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܒܐܳܡܝܕ݂ ܒܘ ܛܒܳܥܐ ܕܷܝ ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܐ ܕܟܰܘܟܒܐ ܕܡܰܕܷܢܚܐ. ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܡܕܰܘܰܡܘܰܐ ܒܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ، ܐܳܒܶܘܰܐ ܬܘܪܓܳܡܶܐ، ܣܳܝܰܡܘܰܐ ܟܢܘܫܝܶܐ ܘܦܳܠܰܚܘܰܐ ܠܰܫܰܢ ܕܡܷܦܬܰܚ ܡܰܕܪܰܫܝܳܬ݂ܶܐ ܘܡܰܛܒܰܥܝܳܬ݂ܶܐ ܚܰܬ݂ܶܐ.
Bëṯër b šato gëd mšare b Omiḏ bu ṭboco …                                                                                                                                                                                                                                                               ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܫܰܬܐ ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܒܐܳܡܝܕ݂ ܒܘ ܛܒܳܥܐ ...                                                                                                                                                 
U zabno kule šġimoyo wa bu fulḥono foliṭiqoyo du camo w di umṯayḏe. Mdawamle hawxa b Omiḏ hul li šato dat tre alfo w ëšti (2060). ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܟܘܠܶܗ ܫܓ݂ܝܡܳܝܐ ܘܰܐ ܒܘ ܦܘܠܚܳܢܐ ܦܳܠܝܛܝܩܳܝܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܘܕܝ ܐܘܡܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ. ܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܒܐܳܡܝܕ݂ ܗܘܠ‌ ܠܝ ܫܰܬܐ ܕܐܰܬ ܬܪܶܐ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܐܷܫܬܝ (2060).
                                                                                                                                                                                                                                     … b Omiḏ hul li šato dat tre alfo w ëšti (2060).                                                                                                                                                                          ... ܒܐܳܡܝܕ݂ ܗܘܠ ܠܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܐܰܠܦܐ ܘܐܷܫܬܝ (2060).
4. Maqlab af fëtġomani l lišono d aṯto: ܕ. ܡܰܩܠܰܒ ܐܰܦ ܦܷܬܓ݂ܳܡܰܢܝ ܠܠܝܫܳܢܐ ܕܐܰܬ݂ܬܐ:
a) Hiye b Urëšlem yotawwa bi dayro d Mor Marqus ܐ: ܗܝـܝܶܐ ܒܐܘܪܷܫܠܶܡ ܝܳܬܰܘܘܰܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܡܰܪܩܘܣ
  Hiya b Urëšlem yëtwowa bi dayro d Mor Marqus   ܗܝـܝܰܐ ܒܐܘܪܷܫܠܶܡ ܝܷܬܘܳܘܰܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܡܰܪܩܘܣ
b) Hiye jbir heš hiye nacimo d šoġël ܒ: ܗܝـܝܶܐ ܔܒܝܪ ܗܶܫ ܗܝـܝܶܐ ܢܰܥܝܡܐ ܕܫܳܓ݂ܰܠ
  -   -
c) Bëṯër me d fayëš arbco yarḥe b Ḥašḥaš dacër l Omiḏ ܓ: ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܦܰܝܷܫ ܐܰܪܒܥܐ ܝܰܪܚܶܐ ܒܚܰܫܚܰܫ ܕܰܥܷܪ ܠܐܳܡܝܕ݂
  -   -
d) B ḥa may yawme azze l Urhoy gab u abro du cammayḏe ܕ: ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܐܘܪܗܳܝ ܓܰܒ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܘ ܥܰܡܡܰܝܕ݂ܶܗ
  -   -
e) Hiye hawi malfono b Urhoy ܗ: ܗܝـܝܶܐ ܗܰܘܝ ܡܰܠܦܳܢܐ ܒܐܘܪܗܳܝ
  -   -
f) Tamo ste ḥoyarwa bak kṯowe d këtwa w soyamwa cuqobo appe ܘ: ܬܰܡܐ ܣܬܶܐ ܚܳـܝܰܪܘܰܐ ܒܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܘܣܳܝܰܡܘܰܐ ܥܘܩܳܒܐ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ
  - -  
5. Kṯaw u fëtġomano bë šbilo aṯtonoyo: ܗ. ܟܬ݂ܰܘ ܐܘ ܦܷܬܓ݂ܳܡܐ ܒܷܫܒܝܠܐ ܐܰܬ݂ܬܳܢܳܝܐ:
hawiwa mšamho ܗܰܘܝܘܰܐ ܡܫܰܡܗܐ
- -
C. Šwole gawonoye ܓ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܰܘܳܢܳܝܶܐ
1. Ëḏcatwa Nacum Fayëq me meqëm aw yalifat mede ḥaṯo? ܐ. ܐܷܕ݂ܥܰܬܘܰܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܡܶܐ ܡܶܩܷܡ ܐܰܘ ܝܰܠܝܦܰܬ ܡܶܕܶܐ ܚܰܬ݂ܐ؟
-  -
2. Mën koquṣdi an umṯonoye Suryoye bu xabro d ciruṯo? ܒ. ܡܷܢ ܟܳܩܘܨܕܝ ܐܰܢ ܐܘܡܬ݂ܳܢܳܝܶܐ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ ܒܘ ܟ݂ܰܒܪܐ ܕܥܝܪܘܬ݂ܐ؟
- -
3. Këḏcat ëšme dam mġale aw das sfaryawme dë mawfqile Nacum Fayëq? ܓ. ܟܐܷܕ݂ܥܰܬ ܐܷܫܡܶܗ ܕܰܡ ܡܓ݂ܰܠܶܐ ܐܰܘ ܕܰܣ ܣܦܰܪܝܰܘܡܶܐ ܕܡܰܘܦܩܝܠܶܗ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ؟
- -
4. Këtlax/lux iḏacṯo cal i gëlyonoruṯo gab as Suryoye? ܕ. ܟܷܬܠܰܟ݂ ܇ ܟܷܬܠܘܟ݂ ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܥܰܠ ܐܝ ܓܷܠܝܳܢܳܪܘܬ݂ܐ ܓܰܒ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ؟
-
5. Kṯaw cal u ṭboco froso das Suryoye d adyawma, kibax/ux maydat i mawḏconuṯo d kolozam mu nawlo. ܗ. ܟܬ݂ܰܘ ܥܰܠ ܐܘ ܛܒܳܥܐ ܦܪܳܣܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ ܕܐܰܕܝܰܘܡܰܐ، ܟܝܒܰܟ݂ ܇ ܟܝܒܘܟ݂ ܡܰܝܕܰܬ ܐܝ ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܘܬ݂ܐ ܕܟܳܠܳܙܰܡ ܡܘ ܢܰܘܠܐ.
Mġale w sfaryawme:                                                                              ܡܓ݂ܰܠܶܐ ܘܣܦܰܪܝܰܘܡܶܐ:
Radyowat:                                                                                                                                             ܪܰܕܝܳܘܰܬ:
Tälävizyone:                                                                                        ܬܱܠܱܒ݂ܝܙܝܳܢܶܐ:
Dafe du nawlo:                                                                                     ܕܰܦܶܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ:
Medya knušyayto:                                                                                     ܡܶܕܝܰܐ ܟܢܘܫܝܰـܝܬܐ: