The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Ḥamro Suryoyo ܕ ܚܰܡܪܐ ܣܘܪܝܳـܝܐ
Ḥamro Suryoyo   ܚܰܡܪܐ ܣܘܪܝܳـܝܐ
U ḥamro1 ḥa maš štoye2 catiqe du Ṭuro yo. As Suryoye mšamhe ne bi fniṯayḏan3 bu syomo du ḥamro. ܐܘ ܚܰܡܪܐ ܚܰܐ ܡܰܫ ܫܬܳܝܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܕܘ ܛܘܪܐ ܝܐ. ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܫܰܡܗܶܐ ܢܶܐ ܒܝ ܦܢܝܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ ܒܘ ܣܝܳܡܐ ܕܘ ܚܰܡܪܐ.
Babonayna4 molaffallan5 tre šëklat du syomo du ḥamro: ḥa lu qerowo6 w u ḥreno lu štoyo d bu bayto. Inaqla d u ḥamro misëmwa lašan u qerowo alohoyo7, saymiwayna dëqqa8 zoyudto acle d howe ġäläbe naḏifo w dlo xloṭo9 d mede larwal mi cënwo10, xud maye aw mede ḥreno. Mawxa qamayto11 mfarḏiwayna12 aḥ ḥappoṯe13 dac cënwe b iḏayna w pëčqiwaynanne14 ṭawwo. Bëṯër maḥti-waynanne b kiso15 w cuṣriwaynanne16. Hedi mdawmiwayna17 bad dawsat18 du syomo du ḥamro xud kolozëm. Hawxa misëmwa u ḥamro lu qerowo. ܒܰܒܳܢܰܝܢܰܐ ܡܳܠܰܦܦܰܠܠܰܢ ܬܪܶܐ ܫܷܟܠܰܬ ܕܘ ܣܝܳܡܐ ܕܘ ܚܰܡܪܐ: ܚܰܐ ܠܘ ܩܶܪܳܘܐ ܘܐܘ ܚܪܶܢܐ ܠܘ ܫܬܳܝܐ ܕܒܘ ܒܰܝܬܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܘ ܚܰܡܪܐ ܡܝܣܷܡܘܰܐ ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܩܶܪܳܘܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ، ܣܰܝܡܝܘܰܝܢܰܐ ܕܷܩܩܰܐ ܙܳܝܘܕܬܐ ܐܰܥܠܶܗ ܕܗܳܘܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܢܰܕ݂ܝܦܐ ܘܕܠܐ ܟ݂ܠܳܛܐ ܕܡܶܕܶܐ ܠܰܪܘܰܠ ܡܝ ܥܷܢܘܐ، ܟ݂ܘܕ ܡܰܝܶܐ ܐܰܘ ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܦܰܪܕ݂ܝܘܰܝܢܰܐ ܐܰܚ ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ ܕܰܥ ܥܷܢܘܶܐ ܒܐܝܕ݂ܰܝܢܰܐ ܘܦܷ݁ܫ̰ܩܝܘܰܝܢܰܢܢܶܗ ܛܰܘܘܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܰܚܬܝܘܰܝܢܰܢܢܶܗ ܒܟܝܣܐ ܘܥܘܨܪܝܘܰܝܢܰܢܢܶܗ. ܗܶܕܝ ܡܕܰܘܡܝܘܰܝܢܰܐ ܒܰܕ ܕܰܘܣܰܬ ܕܘ ܣܝܳܡܐ ܕܘ ܚܰܡܪܐ ܟ݂ܘܕ ܟܳܠܳܙܷܡ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܝܣܷܡܘܰܐ ܐܘ ܚܰܡܪܐ ܠܘ ܩܶܪܳܘܐ.
Elo inaqla d howewa ḥamro lu štoyo, lo makiwiwayna rišan19 ġäläbe bu neqoyo dac cënwe20. Bi qamayto maydiwayna as suġle21 w mnaqiwayna af fasqe22 mac cënwe. Maḥtiwayna as suġle b kiso w macliwaynale23 li macṣarto24. L goran di dukṯo25 cuṣriwayna ac cënwe b gawe du kiso b raġloṯayna. Am maye dac cënwe26 hedi hedi nuḥtiwa lu sefoqo27 d maḥtiwayna laltaḥ manne28. Bëṯër me d toyamwa29 u cṣoro30 maydiwayna am mayani w maḥtiwaynanne bë mxolo31 aw bë gḏono32 w ṭoriwaynanne33 taḥt i šëmšo ḥeḏër34 tre yarḥe hul d howën ḥamro. ܐܶܠܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܗܳܘܶܘܰܐ ܚܰܡܪܐ ܠܘ ܫܬܳܝܐ، ܠܐ ܡܰܟܝܘܝܘܰܝܢܰܐ ܪܝܫܰܢ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܒܘ ܢܶܩܳܝܐ ܕܰܥ ܥܷܢܘܶܐ. ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܰܝܕܝܘܰܝܢܰܐ ܐܰܣ ܣܘܓ݂ܠܶܐ ܘܡܢܰܩܝܘܰܝܢܰܐ ܐܰܦ ܦܰܣܩܶܐ ܡܰܥ ܥܷܢܘܶܐ. ܡܰܚܬܝܘܰܝܢܰܐ ܐܰܣ ܣܘܓ݂ܠܶܐ ܒܟܝܣܐ ܘܡܰܥܠܝܘܰܝܢܰܠܶܗ ܠܝ ܡܰܥܨܰܪܬܐ. ܠܓܳܪܰܐܢ ܕܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܥܘܨܪܝܘܰܝܢܰܐ ܐܰܥ ܥܷܢܘܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܘ ܟܝܣܐ ܒܪܰܓ݂ܠܳܬ݂ܰܝܢܰܐ. ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܕܰܥ ܥܷܢܘܶܐ ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܢܘܚܬܝܘܰܐ ܠܘ ܣܶܦܳܩܐ ܕܡܰܚܬܝܘܰܝܢܰܐ ܠܰܠܬܰܚ ܡܶܢܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܬܳܝܰܡܘܰܐ ܐܘ ܥܨܳܪܐ ܡܰܝܕܝܘܰܝܢܰܐ ܐܰܡ ܡܰܝܰܢܝ ܘܡܰܚܬܝܘܰܝܢܰܢܢܶܗ ܒܷܡܟ݂ܳܠܐ ܐܰܘ ܒܷܓܕ݂ܳܢܐ ܘܛܳܪܝܘܰܝܢܰܢܢܶܗ ܬܰܚܬ ܐܝ ܫܷܡܫܐ ܚܶܕ݂ܷܪ ܬܪܶܐ ܝܰܪܚܶܐ ܗܘܠ ܕܗܳܘܷܢ ܚܰܡܪܐ.
Bëṯër me tre yarḥe ëzzawayna w fëtḥiwayna u mxolo du ḥamro. Cam u zabno qorafwa35 u mede zoyudo larwal yani36 mḥalaqwa i kaffe larwal37 w u ḥamro mṣafewa ruḥe38. Bëṯër me tre yarḥe u ḥamro howewa39 w howewa ḥaḏiro lu štoyo. Aġlab dan noše40 bodënwa d šotën mene bu yawmo d nuḥriwa41 ad darmala42. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܬܪܶܐ ܝܰܪܚܶܐ ܐܷܙܙܰܘܰܝܢܰܐ ܘܦܷܬܚـܝܘܰܝܢܰܐ ܐܘ ܡܟ݂ܳܠܐ ܕܘ ܚܰܡܪܐ. ܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܩܳܪܰܦܘܰܐ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܙܳܝܘܕܐ ܠܰܪܘܰܠ ܝܰܢܝ ܡܚܰܠܰܩܘܰܐ ܐܝ ܟܰܦܦܶܐ ܠܰܪܘܰܠ ܘܐܘ ܚܰܡܪܐ ܡܨܰܦܶܘܰܐ ܪܘܚܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܬܪܶܐ ܝܰܪܚܶܐ ܐܘ ܚܰܡܪܐ ܗܳܘܶܘܰܐ ܘܗܳܘܶܘܰܐ ܚܰܕ݂ܝܪܐ ܠܘ ܫܬܳܝܐ. ܐܰܓ݂ܠܰܒ ܕܰܢ ܢܳܫܶܐ ܒܳܕܷܢܘܰܐ ܕܫܳܬܷܢ ܡܶܢܶܗ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܕܢܘܚܪܝܘܰܐ ܐܰܕ ܕܰܪܡܰܠܰܐ.
Adyawma lo kosayminale xud babonayna molaffallan. Šëkël ḥaṯo du syomo yalifina. Bëṯër me dë cṣërlan ac cënwe, këbcat43 lu ḥamro du qerowo aw43 lu ḥamro du štoyo, komaltmina ac cënwe w koṭorinanne xud këtne b sefoqo hul d rëṯḥi44 ṭawwo. U rṯoḥo45 kofoyëš46 lu goran dac cënwe w du zabno. Iḏa ac cënwe d howën maṭye47, kowe d howe u raṯḥo48 b arbco aw ḥamšo yawme w en lo49, kowe d yorëx50 zëd, xud mërli, lu goran dac cënwe. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܠܐ ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܠܶܗ ܟ݂ܘܕ ܒܰܒܳܢܰܝܢܰܐ ܡܳܠܰܦܦܰܠܠܰܢ. ܫܷܟܷܠ ܚܰܬ݂ܐ ܕܘ ܣܝܳܡܐ ܝܰܠܝܦܝܢܰܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܥܨܷܪܠܰܢ ܐܰܥ ܥܷܢܘܶܐ، ܟܷܐܒܥܰܬ ܠܘ ܚܰܡܪܐ ܕܘ ܩܶܪܳܘܐ ܐܰܘ ܠܘ ܚܰܡܪܐ ܕܘ ܫܬܳܝܐ، ܟܳܡܰܠܬܡܝܢܰܐ ܐܰܥ ܥܷܢܘܶܐ ܘܟܳܛܳܪܝܢܰܢܢܶܗ ܟ݂ܘܕ ܟܷܬܢܶܐ ܒܣܶܦܳܩܐ ܗܘܠ ܕܪܷܬ݂ܚـܝ ܛܰܘܘܐ. ܐܘ ܪܬ݂ܳܚܐ ܟܳܦܳܝܷܫ ܠܘ ܓܳܪܰܐܢ ܕܰܥ ܥܷܢܘܶܐ ܘܕܘ ܙܰܒܢܐ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܐܰܥ ܥܷܢܘܶܐ ܕܗܳܘܷܢ ܡܰܛܝܶܐ، ܟܳܘܶܐ ܕܗܳܘܶܐ ܐܘ ܪܰܬ݂ܚܐ ܒܐܰܪܒܥܐ ܐܰܘ ܚܰܡܫܐ ܝܰܘܡܶܐ ܘܐܶܢ ܠܐ، ܟܳܘܶܐ ܕܝܳܪܷܟ݂ ܙܷܕ، ܟ݂ܘܕ ܡܷܪܠܝ، ܠܘ ܓܳܪܰܐܢ ܕܰܥ ܥܷܢܘܶܐ.
Aḥna sëmlan adšato ḥamro, mdawamle51 ḥamšo w cësri yawme hul d kali52 u raṯḥo dam maye du ḥamro. ܐܰܚܢܰܐ ܣܷܡܠܰܢ ܐܰܕܫܰܬܐ ܚܰܡܪܐ، ܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܚܰܡܫܐ ܘܥܷܣܪܝ ܝܰܘܡܶܐ ܗܘܠ ܕܟܰܠܝ ܐܘ ܪܰܬ݂ܚܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ ܕܘ ܚܰܡܪܐ.
Bëṯër me d tayëm u raṯḥo du ḥamro komṣafinale b mandilo53 w komaḥtinale bas sefoqe d këbcina. Kolozëm u ḥamro lo mitaḥët54 b šušayat du plastik55 elo b šušayat du jam56 aw b barmile du qayso57. Ab barmile du qayso heš ṭawtër ne. U ḥamrano bëṯër me casro yawme kibe ḥa šotele. U syomo du ḥamrano košobëh58 cayni59 l di fabriqa d këtyo b Mëḏyaḏ60. Hënne bam makinat61 kosaymile w aḥna bi iḏo62. U ḥamro ucdo hawxa kosayminale gabayna. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܬܰܝܷܡ ܐܘ ܪܰܬ݂ܚܐ ܕܘ ܚܰܡܪܐ ܟܳܡܨܰܦܝܢܰܠܶܗ ܒܡܰܢܕܝܠܐ ܘܟܳܡܰܚܬܝܢܰܠܶܗ ܒܰܣ ܣܶܦܳܩܶܐ ܕܟܷܐܒܥܝܢܰܐ. ܟܳܠܳܙܷܡ ܐܘ ܚܰܡܪܐ ܠܐ ܡܝܬܰܚܷܬ ܒܫܘܫܰܝܰܬ ܕܘ ܦ݁ܠܰܣܬܝܟ ܐܶܠܐ ܒܫܘܫܰܝܰܬ ܕܘ ܔܰܐܡ ܐܰܘ ܒܒܰܪܡܝܠܶܐ ܕܘ ܩܰܝܣܐ. ܐܰܒ ܒܰܪܡܝܠܶܐ ܕܘ ܩܰܝܣܐ ܗܶܫ ܛܰܘܬܷܪ ܢܶܐ. ܐܘ ܚܰܡܪܰܢܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܥܰܣܪܐ ܝܰܘܡܶܐ ܟܝܒܶܗ ܚܰܐ ܫܳܬܶܠܶܗ. ܐܘ ܣܝܳܡܐ ܕܘ ܚܰܡܪܰܢܐ ܟܳܫܳܒܷܗ ܥܰܝܢܝ ܠܕܝ ܦܰܒܪܝܩܰܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܗܷܢܢܶܐ ܒܰܡ ܡܰܟܝܢܰܬ ܟܳܣܰܝܡܝܠܶܗ ܘܐܰܚܢܰܐ ܒܝ ܐܝܕ݂ܐ. ܐܘ ܚܰܡܪܐ ܐܘܥܕܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܠܶܗ ܓܰܒܰܝܢܰܐ.
U ḥamro Suryoyo du bayto ġäläbe basimo yo w dilonoiṯ63 hano d kosayminale mac cënwe kome.64 ܐܘ ܚܰܡܪܐ ܣܘܪܝܳـܝܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܒܰܣܝܡܐ ܝܐ ܘܕܝܠܳܢܳܐܝܬ݂ ܗܰܢܐ ܕܟܳܣܰܝܡܝܢܰܠܶܗ ܡܰܥ ܥܷܢܘܶܐ ܟܳܡܶܐ.
   
Aziz Aydin ܥܱܙܝܙ ܕܒܶܐ ܦ݁ܰܬܬܶܐ