The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Oefeningen I
1. Lees de tekst van deze les hardop en let goed op de juiste uitspraak!
2. Leer de volgende begrippen.
Šlomo ܫܠܳܡܐ
B šayno ܒܫܰܝܢܐ
ono ܐܳܢܐ
ëšmi ܐܷܫܡܝ
Ëšmi Afrem yo ܐܷܫܡܝ ܐܰܦܪܶܡ ܝܐ
aṯtayḏi ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ
Haṯe i aṯtayḏi yo ܗܰܬ݂ܶܐ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ ܝܐ
Aḏëcno lxu ܐܰܕ݂ܷܥܢܐ ܠܟ݂ܘ
aydarbo hat ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟
Aydarbo hatu? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬܘ؟
šubqono ܫܘܒܩܳܢܐ
Tawdi ܬܰܘܕܝ
Ṭawwe na ܛܰܘܘܶܐ ܢܰܐ
Ṭawwo no ܛܰܘܘܐ ܢܐ
Ṭawto no ܛܰܘܬܐ ܢܐ
Mën kosaymitu? ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ؟
šuqo (v.) ܫܘܩܐ (ܐܰܬ݂)
Kokurxina bi šuqo ܟܳܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ ܒܝ ܫܘܩܐ
harke ܗܰܪܟܶܐ
mayko ܡܰܝܟܐ
Mayko koṯat? ܡܰܝܟܐ ܟܐܬ݂ܰܬ؟
bayto ܒܰܝܬܐ
Koṯeno mu bayto ܟܐܬ݂ܶܢܐ ܡܘ ܒܰܝܬܐ
Kibi mšayalno lux mede? ܟܝܒܝ ܡܫܰܝܰܠܢܐ ܠܘܟ݂ ܡܶܕܶܐ؟
cwodo ܥܘܳܕܐ
Mën kocawdat? ܡܷܢ ܟܳܥܰܘܕܰܬ؟
malfono ܡܰܠܦܳܢܐ
Malfono no ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܐ
mën ܡܷܢ
Mën komëlfat? ܡܷܢ ܟܳܡܷܠܦܰܬ؟
Komolafno Surayt ܟܳܡܳܠܰܦܢܐ ܣܘܪܰܝܬ
Ġalabe ṭawwo ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ
fëš bë šlomo (ev.) ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ
zoxu bë šlomo (mv.) ܙܳܟ݂ܘ ܒܷܫܠܳܡܐ