The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Dcoro me Amerika bëṯër mu Sayfo ܘ ܕܥܳܪܐ ܡܶܐ ܐܰܡܶܪܝܟܰܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܣܰܝܦܐ
Dcoro me Amerika bëṯër mu Sayfo   ܕܥܳܪܐ ܡܶܐ ܐܰܡܶܪܝܟܰܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܣܰܝܦܐ
Meqëm mu Sayfo1 babi azzewa l Amerika, l New York. Inaqlayo b Ṭurcabdin latwa šuġlone ġäläbe, këtwa zqoro dag gumoṯe2. An noše zuqriwa šuqo3 w zuqriwa maršat4. Latwalle ḥaylo5 d fëtḥi šuġlone6 l ruḥayye, cawdiwa harke w tamo7 bad dukane. ܡܶܩܷܡ ܡܘ ܣܰܝܦܐ ܒܰܒܝ ܐܰܙܙܶܘܰܐ ܠܐܰܡܶܪܝܟܰܐ، ܠܢܶܘ ܝܳܪܟ. ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܰܬܘܰܐ ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ، ܟܷܬܘܰܐ ܙܩܳܪܐ ܕܰܓ ܓܘܡܳܬ݂ܶܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܙܘܩܪܝܘܰܐ ܫܘܩܐ ܘܙܘܩܪܝܘܰܐ ܡܰܪܫܰܬ. ܠܰܬܘܰܠܠܶܗ ܚܰܝܠܐ ܕܦܷܬܚـܝ ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܠܪܘܚܰـܝـܝܶܗ، ܥܰܘܕܝܘܰܐ ܗܰܪܟܶܐ ܘܬܰܡܐ ܒܰܕ ܕܘܟܰܢܶܐ.
Aḥ ḥawrone d babi ëmmi8: “Alo9, gëd ëzzano li Ädäne10 lu cwodo.” Azzën li Ädäne. Tamo malimiwa11 u ketono12 w ḥëljiwayle13. Babi cwëdle cal u ketono tarte ëšne bi Ädäne. Bëṯër aḥ ḥawronayḏe ëmmi: “Alo, koṯe noše l harke w këzzën kofayti14 l Amerika, aḥna ste qay lo këzzano?” ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܕܒܰܒܝ ܐܷܡܡܝ: ܐܰܠܐ، ܓܷܕ ܐܷܙܙܰܢܐ ܠܝ ܐܱܕܱܢܶܐ ܠܘ ܥܘܳܕܐ. ܐܰܙܙܷܢ ܠܝ ܐܱܕܱܢܶܐ. ܬܰܡܐ ܡܰܠܝܡܝܘܰܐ ܐܘ ܟܶܬܳܢܐ ܘܚܷܠܔܝܘܰܝܠܶܗ. ܒܰܒܝ ܥܘܷܕܠܶܗ ܥܰܠ ‌ܐܘ ܟܶܬܳܢܐ ܬܰܪܬܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܒܝ ܐܱܕܱܢܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܐܷܡܡܝ: ܐܰܠܐ، ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܢܳܫܶܐ ܠܗܰܪܟܶܐ ܘܟܷܐܙܙܷܢ ܟܳܦܰܝܬܝ ܠܐܰܡܶܪܝܟܰܐ، ܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܐ ܩܰܝ ܠܐ ܟܷܐܙܙܰܢܐ؟
Qayëm15 babi mšayacle16 xabro lu babo b maktub17, omër: “Babo!18 Kalën19 ḥawroni kulle gëd ëzzën l Amerika, kobacno ono ste d ëzzino.” U babo madcarle: “Lo kowe20 d ëzzux! Ono w emux sowe na w hat këtlux arbco nacime harke, aydarbo gëd ṭorat21 an nacimani w aḥna w gëd ëzzux l Amerika?” ܩܰܝܷܡ ܒܰܒܝ ܡܫܰܝܰܥܠܶܗ ܟ݂ܰܒܪܐ ܠܘ ܒܰܒܐ ܒܡܰܟܬܘܒ، ܐܳܡܷܪ: ܒܰܒܐ! ܟܰܠܷܢ ܚܰܘܪܳܢܝ ܟܘܠܠܶܗ ܓܷܕ ܐܷܙܙܷܢ ܠܐܰܡܶܪܝܟܰܐ، ܟܳܐܒܰܥܢܐ ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܕܐܷܙܙܝܢܐ. ܐܘ ܒܰܒܐ ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ: ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܕܐܷܙܙܘܟ݂! ܐܳܢܐ ܘܐܶܡܘܟ݂ ܣܳܘܶܐ ܢܰܐ ܘܗܰܬ ܟܷܬܠܘܟ݂ ܐܰܪܒܥܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܗܰܪܟܶܐ، ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܓܷܕ ܛܳܪܰܬ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܰܢܝ ܘܐܰܚܢܰܐ ܘܓܷܕ ܐܷܙܙܘܟ݂ ܠܐܰܡܶܪܝܟܰܐ؟
Omër22: “Babo! Häma23 gëd cawdina šato, tarte ëšne w gëd oṯina.” Hedi dat tarte kore24 mšayacle maktub, disa omër: “Lo kowe d ëzzux!” Mërlele omër25: “Babo! Kobacno me lebux26 d obatli dastër27 w gëd ëzzino. Madam28 ḥawroni gëd ëzzën, ono ste gëd ëzzino.” ܐܳܡܷܪ: ܒܰܒܐ! ܗܱܡܰܐ ܓܷܕ ܥܰܘܕܝܢܰܐ ܫܰܬܐ، ܬܰܪܬܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܘܓܷܕ ܐܳܬ݂ܝܢܰܐ. ܗܶܕܝ ܕܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ ܡܫܰܝܰܥܠܶܗ ܡܰܟܬܘܒ، ܕܝܣܰܐ ܐܳܡܷܪ: ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܕܐܷܙܙܘܟ݂! ܗܶܕܝ ܡܷܪܠܶܠܶܗ ܐܳܡܷܪ: ܒܰܒܐ! ܟܳܐܒܰܥܢܐ ܡܶܐ ܠܶܒܘܟ݂ ܕܐܳܒܰܬܠܝ ܕܰܣܬܷܪ ܘܓܷܕ ܐܷܙܙܝܢܐ. ܡܰܕܰܐܡ ܚܰܘܪܳܢܝ ܓܷܕ ܐܷܙܙܷܢ، ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܓܷܕ ܐܷܙܙܝܢܐ.
Inaqla d azzën, lo macëbrënne29 hul d lo mcaynënne30. Simënne mcayäna31 mu kewo32, mac cayne, man aḏne, me kul mede. U ḥa d howewa quṣur33 mede ebe, madëcriwayle34. Ëmmiwa: “Noše kayiwe lo kowe d cobër l Amerika.” ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܰܙܙܷܢ، ܠܐ ܡܰܥܷܒܪܷܢܢܶܗ ܗܘܠ ܕܠܐ ܡܥܰܝܢܷܢܢܶܗ. ܣܝܡܷܢܢܶܗ ܡܥܰܝܱܢܰܐ ܡܘ ܟܶܘܐ، ܡܰܥ ܥܰܝܢܶܐ، ܡܰܢ ܐܰܕ݂ܢܶܐ، ܡܶܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ. ܐܘ ܚܰܐ ܕܗܳܘܶܘܰܐ ܩܘܨܘܪ ܡܶܕܶܐ ܐܶܒܶܗ، ܡܰܕܷܥܪܝܘܰܝܠܶܗ. ܘܐܷܡܡܝܘܰܐ: ܢܳܫܶܐ ܟܰܝـܝܘܶܐ ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܕܥܳܒܷܪ ܠܐܰܡܶܪܝܟܰܐ.
Hedi tre tloṯo menayye madëcrënne. Këtwa ḥa, u Jërjo d Baṣma, u ḥolo du Skandar u ḥaṯnayḏan35, hawo madcarwalle. Këtwayle kewo dac cayne, lo ḥozewa ṭawwo. Madcarwalle kmo ḥrene ste, d fayiši mafitënne36. ܗܶܕܝ ܬܪܶܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܡܶܢܰܝـܝܶܗ ܡܰܕܷܥܪܷܢܢܶܗ. ܟܷܬܘܰܐ ܚܰܐ، ܐܘ ܔܷܪܔܐ ܕܒܰܨܡܰܐ، ܐܘ ܚܳܠܐ ܕܘ ܣܟܰܢܕܰܪ، ܐܘ ܚܰܬ݂ܢܰܝܕ݂ܰܢ، ܗܰܘܐ ܡܰܕܥܰܪܘܰܠܠܶܗ. ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܟܶܘܐ ܕܰܥ ܥܰܝܢܶܐ، ܠܐ ܚܳܙܶܘܰܐ ܛܰܘܘܐ. ܡܰܕܥܰܪܘܰܠܠܶܗ ܟܡܐ ܚܪܶܢܶܐ ܣܬܶܐ، ܕܦܰܝـܝܫܝ ܡܰܦܝܬܷܢܢܶܗ.
Annaqla azzën, lëḏciwa lišono, lo Ënglizi, lo Cäräbi37, lo Tërki38, ġer mu Suryoyo lëḏciwa. Aḥna bëṯër mšayliwayna me babi w ëmmiwaynale: “Ba39, aydarbo saymituwa?” Omër: “Azzano lu cwodo, mawballallan40 li fabriqa41, zuqriwayna ḥärir42. Am more di fabriqa oṯënwa w mëbliwaylan lu cwodo. Hënne w u oždan dëṯṯe43, obënwaylan44 u mede d nofalwaylan45.” ܐܰܢܢܰܩܠܰܐ ܐܰܙܙܷܢ، ܠܷܐܕ݂ܥܝܘܰܐ ܠܝܫܳܢܐ، ܠܐ ܐܷܢܓܠܝܙܝ، ܠܐ ܥܱܪܱܒܝ، ܠܐ ܬܷܪܟܝ، ܓ݂ܶܝܪ ܡܘ ܣܘܪܝܳـܝܐ ܠܷܐܕ݂ܥܝܘܰܐ. ܐܰܚܢܰܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܫܰܝܠܝܘܰܝܢܰܐ ܡܶܐ ܒܰܒܝ ܘܐܷܡܡܝܘܰܝܢܰܠܶܗ: ܒܰܐ، ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܣܰܝܡܝܬܘܘܰܐ؟ ܐܳܡܷܪ: ܐܰܙܙܰܢܐ ܠܘ ܥܘܳܕܐ، ܡܰܘܒܰܠܠܰܠܠܰܢ ܠܝ ܦܰܒܪܝܩܰܐ، ܙܘܩܪܝܘܰܝܢܰܐ ܚܱܪܝܪ. ܐܰܡ ܡܳܪܶܐ ܕܝ ܦܰܒܪܝܩܰܐ ܐܳܬ݂ܷܢܘܰܐ ܘܡܷܒܠܝܘܰܝܠܰܢ ܠܘ ܥܘܳܕܐ. ܗܷܢܢܶܐ ܘܐܘ ܐܳܙ̰ܕܰܐܢ ܕܷܬ݂ܬ݂ܶܗ، ܐܳܒܷܢܘܰܝܠܰܢ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܢܳܦܰܠܘܰܝܠܰܢ.
Annaqla babi tarte ëšne mšayacle lu babo kallawat46. Bëṯër tarte kore mšayacle, w ak kallawat daciri acle47. Lo šamëcwa w laḏëcwa d hawi Sayfo cal i Suryoyuṯo48. ܐܰܢܢܰܩܠܐ ܒܰܒܝ ܬܰܪܬܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܡܫܰܝܰܥܠܶܗ ܠܘ ܒܰܒܐ ܟܰܠܠܰܘܰܬ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ ܡܫܰܝܰܥܠܶܗ، ܘܐܰܟ ܟܰܠܠܰܘܰܬ ܕܰܥܝܪܝ ܐܰܥܠܶܗ. ܠܐ ܫܰܡܷܥܘܰܐ ܘܠܰܐܕ݂ܷܥܘܰܐ ܕܗܰܘܝ ܣܰܝܦܐ ܥܰܠ ‌ܐܝ ܣܘܪܝܳـܝܘܬ݂ܐ.
Qay yo, mën hawi? Ëmmiwa: “B Turkiya hawi Sayfo cal as Suryoye. Bas lo këḏcina ayna dukṯo b Turkiya.” Laḏici ayko, b Mëḏyaḏ, b Anḥël, b Mërde aw bë Dyarbäkër, laḏici ayko hawi u Sayfo. ܩܰܝ ܝܐ، ܡܷܢ ܗܰܘܝ؟ ܐܷܡܡܝܘܰܐ: ܒܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܗܰܘܝ ܣܰܝܦܐ ܥܰܠ ‌ܐܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ. ܒܰܣ ܠܐ ܟܷܐܕ݂ܥܝܢܰܐ ܐܰܝܢܰܐ ܕܘܟܬ݂ܐ ܒܬܘܪܟܝـܝܰܐ. ܠܰܐܕ݂ܝܥܝ ܐܰܝܟܐ، ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂، ܒܐܰܢܚܷܠ، ܒܡܷܪܕܶܐ ܐܰܘ ܒܷܕܝܰܐܪܒܱܟܷܪ، ܠܰܐܕ݂ܝܥܝ ܐܰܝܟܐ ܗܰܘܝ ܐܘ ܣܰܝܦܐ.
Hedi babi w aḥ ḥawronayḏe malëmme ḥḏoḏe49, ëmmi: “D fayšina harke gëd ṭorina an nacimayḏan w ac caylayḏan50 tamo xud ay yatume51. Balki52 fayëšlan nacime, balki52 lo fayëšlan, lo këḏcina.” Hedi aṯën, hul d maṭën l Marde w Mëḏyaḏ. Me ḥaṯo aḏici kawi53 u Sayfo b Mëḏyaḏ w qṭil mu camo Suryoyo ġäläbe. ܗܶܕܝ ܒܰܒܝ ܘܰܐܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܡܰܠܷܡܡܶܗ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܐܷܡܡܝ: ܕܦܰܝܫܝܢܰܐ ܗܰܪܟܶܐ ܓܷܕ ܛܳܪܝܢܰܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܰܢ ܘܰܐܥ ܥܰܝܠܰܝܕ݂ܰܢ ܬܰܡܐ ܟ݂ܘܕ ܐܰܝ ܝܰܬܘܡܶܐ. ܒܰܠܟܝ ܦܰܝܷܫܠܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ، ܒܰܠܟܝ ܠܐ ܦܰܝܷܫܠܰܢ، ܠܐ ܟܷܐܕ݂ܥܝܢܰܐ. ܗܶܕܝ ܐܰܬ݂ܷܢ، ܗܘܠ ܕܡܰܛܷܢ ܠܡܰܪܕܶܐ ܘܡܷܕ݂ܝܰܕ݂. ܡܶܐ ܚܰܬ݂ܐ ܐܰܕ݂ܝܥܝ ܟܰܘܝ ܐܘ ܣܰܝܦܐ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܘܩܛܝܠ ܡܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳـܝܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ.
Babi maḥkewa: “Aṯina bi qamayto l Ḥälab54. Šqilanlan55 medone w midilan cam ruḥayna56. Këtwaylan kallawat, mërlan, ma gëd mëblina57 ak kallawat acman lmën? Šqilan ṣëfër58, šqilan jule, šqilan alfo mäsayël59, maxrajlan60 ak kallawat diḏan bi šuqo d Ḥälab, w aṯina lu Ṭuro.” ܒܰܒܝ ܡܰܚܟܶܘܰܐ: ܐܰܬ݂ܝܢܰܐ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܠܚܱܠܰܒ. ܫܩܝܠܰܢܠܰܢ ܡܶܕܳܢܶܐ ܘܡܝܕܝܠܰܢ ܥܰܡ ܪܘܚܰـܝـܢܰܐ. ܟܷܬܘܰܝܠܰܢ ܟܰܠܠܰܘܰܬ، ܡܷܪܠܰܢ: ܡܰܐ ܓܷܕ ܡܷܒܠܝܢܰܐ ܐܰܟ ܟܰܠܠܰܘܰܬ ܐܰܥܡܰܢ ܠܡܷܢ؟ ܫܩܝܠܰܢ ܨܷܦܷܪ، ܫܩܝܠܰܢ ܔܘܠܶܐ، ܫܩܝܠܰܢ ܐܰܠܦܐ ܡܱܣܰܝܷܠ، ܡܰܟ݂ܪܰܔܠܰܢ ܐܰܟ ܟܰܠܠܰܘܰܬ ܕܝܕ݂ܰܢ ܒܝ ܫܘܩܐ ܕܚܱܠܰܒ، ܘܐܰܬ݂ܝܢܰܐ ܠܘ ܛܘܪܐ.
Babi bëṯër me d lo ḥzele noše b Mëḏyaḏ, azze l Anḥël61 sab be ḥole62. Ab be ḥole Nëḥloye63 wayne. Mšaylile: “Ma man nošayḏi mu Sayfo lo falët?” Ëmmi: “Alo, qṭëlle kulle, bas këḏcina d falëtlux64 kaččëke65. I aṯtayḏux w emux w babux w an nacime ḥrene qṭilënne. I kaččëke ste rabṯo wa, mawxa lo qṭilalle. Mërre: De häma66 gëd mëblinala elan, gëd gawrina67 acma d howelan nacime.” ܒܰܒܝ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܠܐ ܚܙܶܠܶܗ ܢܳܫܶܐ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂، ܐܰܙܙܶܗ ܠܐܰܢܚܷܠ ܣܰܒ ܒܶܐ ܚܳܠܶܗ. ܐܰܒ ܒܶܐ ܚܳܠܶܗ ܢܷܚܠܳܝܶܐ ܘܰܝܢܶܐ. ܡܫܰܝܠܝܠܶܗ: ܡܰܐ ܡܰܢ ܢܳܫܰܝܕ݂ܝ ܡܘ ܣܰܝܦܐ ܠܐ ܦܰܠܷܬ؟ ܐܷܡܡܝ: ܐܰܠܐ، ܩܛܷܠܠܶܗ ܟܘܠܠܶܗ، ܒܰܣ ܟܷܐܕ݂ܥܝܢܰܐ ܕܦܰܠܷܬܠܘܟ݂ ܟܰܫ̰ܫ̰ܷܟܶܐ. ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܘܟ݂ ܘܐܶܡܘܟ݂ ܘܒܰܒܘܟ݂ ܘܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܩܛܝܠܷܢܢܶܗ. ܐܝ ܟܰܫ̰ܫ̰ܷܟܶܐ ܣܬܶܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܘܰܐ، ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܠܐ ܩܛܝܠܰܠܠܶܗ. ܡܷܪܪܶܗ: ܕܶܐ ܗܱܡܰܐ ܓܷܕ ܡܷܒܠܝܢܰܠܰܗ ܐܶܠܰܢ، ܓܷܕ ܓܰܘܪܝܢܰܐ ܐܰܥܡܰܗ ܕܗܳܘܶܠܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ.
Inaqla d šamëc cal i kaččëkayḏe, mërle lam morayḏe68, omër: “Adlalyo gëd ëzzoxu mamṭitulla!” ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܫܰܡܷܥ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܟܰܫ̰ܫ̰ܷܟܰܝܕ݂ܶܗ، ܡܷܪܠܶܗ ܠܰܡ ܡܳܪܰܝܕ݂ܶܗ ܐܳܡܷܪ: ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܓܷܕ ܐܷܙܙܳܟ݂ܘ ܡܰܡܛܝܬܘܠܠܰܗ!
Ëmmi: “Layban ëzzano bayn aṭ ṭaye adlalyo w ëmmina, hawullan69 i kaččëke. Alo gëd quṭli aḥna ste! Ramḥël70 gëd mqafina71 noše heš72 w gëd obina xabro li ḥkume73. Gëd ëmmina, këtlan kaččëke gëd ëzzano mamṭinala.” ܐܷܡܡܝ: ܠܰܝܒܰܢ ܐܷܙܙܰܢܐ ܒܰܝܢ ܐܰܛ ܛܰܝܶܐ ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܘܐܷܡܡܝܢܰܐ، ܗܰܘܘܠܠܰܢ ܐܝ ܟܰܫ̰ܫ̰ܷܟܶܐ. ܐܰܠܐ ܓܷܕ ܩܘܛܠܝ ܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܐ! ܪܰܡܚܷܠ ܓܷܕ ܡܩܰܦܝܢܰܐ ܢܳܫܶܐ ܗܶܫ ܘܓܷܕ ܐܳܒܝܢܰܐ ܟ݂ܰܒܪܐ ܠܝ ܚܟܘܡܶܐ. ܓܷܕ ܐܷܡܡܝܢܰܢܢܶܗ، ܕܟܷܬܠܰܢ ܟܰܫ̰ܫ̰ܷܟܶܐ، ܓܷܕ ܐܷܙܙܰܢܐ ܡܰܡܛܝܢܰܠܰܗ.
Mawballe u muxtar w ḥa ṭayo ste acmayye w azzën se hani d këtwa i kaččëke gabayye. ܡܰܘܒܰܠܠܶܗ ܐܘ ܡܘܟ݂ܬܰܐܪ ܘܚܰܐ ܛܰܝܐ ܣܬܶܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ ܘܐܰܙܙܷܢ ܣܶܐ ܗܰܢܝ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܝ ܟܰܫ̰ܫ̰ܷܟܶܐ ܓܰܒܰܝـܝܶܗ.
Mërranne: “Alo, aṯina w aṯi u zlamano m Amerika w këtle kaččëke sidayxu, këbcina d obitule yo74.” Ëmmi: “Oh, ema75 kobinala, i kaččëke hawyo aṯto, lo kobinala.” ܡܷܪܪܰܢܢܶܗ: ܐܰܠܐ، ܐܰܬ݂ܝܢܰܐ ܘܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܙܠܰܡܰܢܐ ܡܐܰܡܶܪܝܟܰܐ ܘܟܷܬܠܶܗ ܟܰܫ̰ܫ̰ܷܟܶܐ ܣܝܕܰܝܟ݂ܘ، ܟܷܐܒܥܝܢܰܐ ܕܐܳܒܝܬܘܠܶܗ ܝܐ. ܐܷܡܡܝ: ܐܳܗ، ܐܶܡܰܐ ܟܳܐܒܝܢܰܠܰܗ، ܐܝ ܟܰܫ̰ܫ̰ܷܟܶܐ ܗܰܘܝܐ ܐܰܬ݂ܬܐ، ܠܐ ܟܳܐܒܝܢܰܠܰܗ.
U ṭayo d acmayye omër: “Hawulle i kaččëkayḏe, aṯi m Amerika, gëd obalxu u mede d ëbcitu.” Hënne mërre: “I kaččëke lo komarfinala76, hani kmo ëšne kosayminala b more77.” ܐܘ ܛܰܝܐ ܕܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ ܐܳܡܷܪ: ܗܰܘܘܠܠܶܗ ܐܝ ܟܰܫ̰ܫ̰ܷܟܰܝܕ݂ܶܗ، ܐܰܬ݂ܝ ܡܐܰܡܶܪܝܟܰܐ، ܓܷܕ ܐܳܒܰܠܟ݂ܘ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܐܷܒܥܝܬܘ. ܗܷܢܢܶܐ ܡܷܪܪܶܗ: ܐܝ ܟܰܫ̰ܫ̰ܷܟܶܐ ܠܐ ܟܳܡܰܪܦܝܢܰܠܰܗ، ܗܰܢܝ ܟܡܐ ܐܷܫܢܶܐ ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܠܰܗ ܒܡܳܪܶܐ.
Bi ḥarayto aṭ ṭaye maqballe w mërre: “Zoxu, aḥna gëd mamṭinala.” Hedi aṯën w mamṭyalle. Babi mawfaqle u mede d mamṭewayle me Ḥälab kule w hulalle yo. Omër: “Maxlaṣxulli78 i kaččëkaṯe, comër baytayxu79.” ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܐܰܛ ܛܰܝܶܐ ܡܰܩܒܰܠܠܶܗ ܘܡܷܪܪܶܗ: ܙܳܟ݂ܘ، ܐܰܚܢܰܐ ܓܷܕ ܡܰܡܛܝܢܰܠܰܗ. ܗܶܕܝ ܐܰܬ݂ܷܢ ܘܡܰܡܛܝܰܠܠܶܗ. ܒܰܒܝ ܡܰܘܦܰܩܠܶܗ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܡܰܡܛܶܘܰܝܠܶܗ ܡܶܐ ܚܱܠܰܒ ܘܗܘܠܰܠܠܶܗ ܝܐ. ܐܳܡܷܪ: ܡܰܟ݂ܠܰܨܟ݂ܘܠܠܝ ܐܝ ܟܰܫ̰ܫ̰ܷܟܰܬ݂ܶܐ، ܥܳܡܷܪ ܒܰܝܬܰܝܟ݂ܘ.
Bëṯër b zabno tfiq cal emi80, gawër acma w hawëlle arbco nacime. ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܙܰܒܢܐ ܬܦܝܩ ܥܰܠ‌ ܐܶܡܝ، ܓܰܘܷܪ ܐܰܥܡܰܗ ܘܗܰܘܷܠܠܶܗ ܐܰܪܒܥܐ ܢܰܥܝܡܶܐ.
   
Nëjme Aḥo ܢܷܔܡܶܐ ܕܒܶܐ ܐܰܚܐ