The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Werkopdrachten en Oefeningen
A. Šwole cal u qëryono ܐ. ܫܘܳܠܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܩܷܪܝܳܢܐ
1. Mën yo u šuġlo di kaṯawto bu beṯdino, w aydarbo maṭyo lu šuġlano?
ܐ. ܡܷܢ ܝܐ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܝ ܟܰܬ݂ܰܘܬܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ، ܘܐܰܝܕܰܪܒܐ ܡܰܛܝܐ ܠܘ ܫܘܓ݂ܠܰܢܐ؟
- -
2. Qay ḥzela i kaṯawto casquṯo bu šuroyo du šuġlo? ܒ. ܩܰܝ ܚܙܶܠܰܗ ܐܝ ܟܰܬ݂ܰܘܬܐ ܥܰܣܩܘܬ݂ܐ ܒܘ ܫܘܪܳܝܐ ܕܘ ܫܘܓ݂ܠܐ؟
- -
3. Ayna gabe kowën ḥaḏire bu beṯdino? ܓ. ܐܰܝܢܰܐ ܓܰܒܶܐ ܟܳܘܷܢ ܚܰܕ݂ܝܪܶܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ؟
-
4. Qay kolozam howe mtarjmono ḥaḏiro bu beṯdino? ܕ. ܩܰܝ ܟܳܠܳܙܰܡ ܗܳܘܶܐ ܡܬܰܪܔܡܳܢܐ ܚܰܕ݂ܝܪܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ؟
-
5. Man kobe u fusqono du fyošo aw du dcoro dag galwoye? ܗ. ܡܰܢ ܟܳܐܒܶܐ ܐܘ ܦܘܣܩܳܢܐ ܕܘ ܦܝܳܫܐ ܐܰܘ ܕܘ ܕܥܳܪܐ ܕܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ؟
-
6. I waziruṯo di kinuṯo mën dawro këtla bi ṣbuṯo dag galwoye? ܘ. ܐܝ ܘܰܙܝܪܘܬ݂ܐ ܕܝ ܟܝܢܘܬ݂ܐ ܡܷܢ ܕܰܘܪܐ ܟܷܬܠܰܗ ܒܝ ܨܒܘܬ݂ܐ ܕܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ؟
- -
7. Ema koqoyaṯṯe ag galwoye mafsonuṯo d fayši b Hollanda? ܙ. ܐܶܡܰܐ ܟܳܩܳܝܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ ܡܰܦܣܳܢܘܬ݂ܐ ܕܦܰܝܫܝ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ؟
- -
B. Šwole gramaṭiqoye ܒ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܪܰܡܰܛܝܩܳܝܶܐ
1. Ḥzay mën esore kit bi kṯawtaṯe. ܐ. ܚܙܰܝ ܡܷܢ ܐܶܣܳܪܶܐ ܟܝܬ ܒܝ ܟܬ݂ܰܘܬܰܬ݂ܶܐ.

U šuġlayḏi cal i ṣbuṯo dag galwoye yo.

 

Bëṯër mi itawto, kokëṯwono u rënyo du dayono b warqo.

Koṯe ḥreno l dukṯi.

Latyo šrolo u mede d komaḥkën cal u aṯro aw cal ruḥayye.

Bu šuroyo ḥzeli casquṯo bu šuġlano. Bëṯër me dë mkameli u yulfonayḏi bu beṯṣawbo cal aq qonune, lo šaġilono ḥammëš ëšne. Hawënwa at tloṯo nacimayḏi w huyowayno alle moro.

Ġäläbe ulṣoyo yo b ayna lišono komëjġoli.

Ag galwoye komaḥkën aydarbo maṭën l Holanda.

ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܰܝܕ݂ܝ ܥܰܠ ܐܝ ܨܒܘܬ݂ܐ ܕܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ ܝܐ.

ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܐܝܬܰܘܬܐ، ܟܳܟܷܬ݂ܘܳܢܐ ܐܘ ܪܷܢܝܐ ܕܘ ܕܰܝܳܢܐ ܒܘܰܪܩܐ.

ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܚܪܶܢܐ ܠܕܘܟܬ݂ܝ.

ܠܰܬܝܐ ܫܪܳܠܐ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܳܡܰܚܟܷܢ ܥܰܠ ܐܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܪܘܚܰـܝـܝܶܗ.

ܒܘ ܫܘܪܳܝܐ ܚܙܶܠܝ ܥܰܣܩܘܬ݂ܐ ܒܘ ܫܘܓ݂ܠܰܢܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܟܰܡܶܠܝ ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܰܝܕ݂ܝ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܥܰܠ ܐܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ، ܠܐ ܫܰܓ݂ܝܠܳܢܐ ܚܰܡܡܷܫ ܐܷܫܢܶܐ. ܗܰܘܶܢܘܰܐ ܐܰܬ ܬܠܳܬ݂ܐ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܝ ܘܗܘܝܳܘܰܝܢܐ ܐܰܠܠܶܗ ܡܳܪܐ.

ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܐܘܠܨܳܝܐ ܝܐ ܒܐܰܝܢܐ ܠܝܫܳܢܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ.

ܐܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ ܟܳܡܰܚܟܷܢ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܡܰܛܷܢ ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ.
2. Am melani, mele ḥošušoye ne. Maqlebene l mele cobuḏe w kṯaw appe fëtġomo: ܒ.ܐܰܡ ܡܶܠܰܢܝ، ܡܶܠܶܐ ܚܳܫܘܫܳܝܶܐ ܢܐ. ܡܰܩܠܶܒܶܢܶܗ ܠܡܶܠܶܐ ܥܳܒܘܕ݂ܶܐ ܘܟܬ݂ܰܘ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ ܦܷܬܓ݂ܳܡܐ:
a) komitadcar ܐ: ܟܳܡܝܬܰܕܥܰܪ
  komadcar egarṯo cal u ḥawro   ܟܳܡܰܕܥܰܪ ܐܶܓܰܪܬ݂ܐ ܥܰܠ ܐܘ ܚܰܘܪܐ
b) midawmrowayno ܒ: ܡܝܕܰܘܡܪܳܘܰܝܢܐ
  -   -
c) komisam ܓ: ܟܳܡܝܣܰܡ
  -   -
d) mitaqëbli ܕ: ܡܝܬܰܩܷܒܠܝ
  -   -
e) komëḥšaw ܗ: ܟܳܡܷܚܫܰܘ
  -   -
f) hiwi ܘ: ܗܝܘܝ
  -   -
3. Mbaḥan am melani d laltaḥ. U cobuḏo d kulle u farṣufo qamoyo ḥḏonoyo yo.
Maqlab u cobuḏo lu sagiyonoyo du farṣufo trayono w tliṯoyo.
ܓ. ܡܒܰܚܰܢ ܐܰܡ ܡܶܠܰܢܝ ܕܠܰܠܬܰܚ. ܐܘ ܥܳܒܘܕ݂ܐ ܕܟܘܠܠܶܗ ܐܘ ܦܰܪܨܘܦܐ ܩܰܡܳܝܐ ܚܕ݂ܳܢܳܝܐ ܝܐ.
ܡܰܩܠܰܒ ܐܘ ܥܳܒܘܕ݂ܐ ܠܘ ܣܰܓܝـܝܳܢܳܝܐ ܕܘ ܦܰܪܨܘܦܐ ܬܪܰܝܳܢܐ ܘܬܠܝܬ݂ܳܝܐ.:
a) mšareli ܐ: ܡܫܰܪܶܠܝ 
šëršo: šry ܫܷܪܫܐ: ܫܪܝ
kaylo: II ܟܰܝܠܐ: II
zabno: zabno d šafëc ܙܰܒܢܐ: ܙܰܒܢܐ ܕܫܰܦܷܥ
farṣufo: mšaralxu, mšaralle ܦܰܪܨܘܦܐ: ܡܫܰܪܰܠܟ݂ܘ ܇ ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ
 b) yalifono  ܒ: ܝܰܠܝܦܳܢܐ
šëršo: ܫܷܪܫܐ:
kaylo: ܟܰܝܠܐ:
zabno: ܙܰܒܢܐ:
farṣufo: ܦܰܪܨܘܦܐ:
c) kolawšono ܓ: ܟܳܠܰܘܫܳܢܐ 
šëršo: ܫܷܪܫܐ:
kaylo: ܟܰܝܠܐ:
zabno: ܙܰܒܢܐ:
farṣufo: ܦܰܪܨܘܦܐ:
d) fërqowayno  ܕ: ܦܷܪܩܳܘܰܝܢܐ
šëršo: ܫܷܪܫܐ:
kaylo: ܟܰܝܠܐ:
zabno: ܙܰܒܢܐ:
farṣufo: ܦܰܪܨܘܦܐ: 
e) obono  ܗ: ܐܳܒܳܢܐ
šëršo: ܫܷܪܫܐ:
kaylo: ܟܰܝܠܐ:
zabno: ܙܰܒܢܐ:
farṣufo: ܦܰܪܨܘܦܐ:
f) rëḥmowayno ܘ: ܪܷܚܡܳܘܰܝܢܐ
šëršo: ܫܷܪܫܐ:
kaylo: ܟܰܝܠܐ:
zabno: ܙܰܒܢܐ:
farṣufo: ܦܰܪܨܘܦܐ:
g) qayëṯli ܙ: ܩܰܝܷܬ݂ܠܝ
šëršo: ܫܷܪܫܐ:
kaylo: ܟܰܝܠܐ:
zabno: ܙܰܒܢܐ:
farṣufo: ܦܰܪܨܘܦܐ:
h) kokëṯwono ܚ: ܟܳܟܷܬ݂ܘܳܢܐ
šëršo: ܫܷܪܫܐ:
kaylo: ܟܰܝܠܐ:
zabno: ܙܰܒܢܐ:
farṣufo: ܦܰܪܨܘܦܐ:
i) ḥëzyowayno ܛ: ܚܷܙܝܳܘܰܝܢܐ
šëršo: ܫܷܪܫܐ:
kaylo: ܟܰܝܠܐ:
zabno: ܙܰܒܢܐ:
farṣufo: ܦܰܪܨܘܦܐ: 
j) midawmrowayno ܝ: ܡܝܕܰܘܡܪܳܘܰܝܢܐ 
šëršo: ܫܷܪܫܐ:
kaylo: ܟܰܝܠܐ:
zabno: ܙܰܒܢܐ:
farṣufo: ܦܰܪܨܘܦܐ:
4. Maqlab u cobuḏo di tašciṯaṯe lu farṣufo tliṯoyo aṯtonoyo bu ḥḏonoyo. ܕ. ܡܰܩܠܰܒ ܐܘ ܥܳܒܘܕ݂ܐ ܕܝ ܬܰܫܥܝܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܠܘ ܦܰܪܨܘܦܐ ܬܠܝܬ݂ܳܝܐ ܐܰܬ݂ܬܳܢܳܝܐ ܒܘ ܚܕ݂ܳܢܳܝܐ.
Inaqla d ëḏcono l hën mag galwoye, lo koḥëḏrono bi ṣbuṯaṯṯe bu beṯdino. Koṯe ḥreno l dukṯi. Meqëm d ḥëzyowayno an nošani, lebi dolaqwa aclayye. Ar reġšayḏi šuḥniwa ġäläbe. Mëftakrowayno ema gëd qoyaṯṯe mafsonuṯo lë fyošo. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܷܕ݂ܥܳܢܐ ܠܗܷܢ ܡܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ، ܠܐ ܟܳܚܷܕ݂ܪܳܢܐ ܒܝ ܨܒܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ. ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܚܪܶܢܐ ܠܕܘܟܬ݂ܝ. ܡܶܩܷܡ ܕܚܷܙܝܳܘܰܝܢܐ ܐܰܢ ܢܳܫܰܢܝ، ܠܶܒܝ ܕܳܠܰܩܘܰܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ. ܐܰܪ ܪܶܓ݂ܫܰܝܕ݂ܝ ܫܘܚܢܝܘܰܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. ܡܷܦܬܰܟܪܳܘܰܝܢܐ ܐܶܡܰܐ ܓܷܕ ܩܳܝܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܡܰܦܣܳܢܘܬ݂ܐ ܠܷܦܝܳܫܐ.
Inaqla d ëḏco ...                                                                                                                                                                                                                ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܷܕ݂ܥܐ ...
Elo u dayono omarwa: “Lo, hani komdagli. Latyo šrolo u mede d komaḥkën cal u aṯro aw cal ruḥayye.” Ono midawmrowayno d u dayono hawxa komëftakar elo hiye obewa taḥuyoṯe w mabuce lu rënyayḏe. ܐܶܠܐ ܐܘ ܕܰܝܳܢܐ ܐܳܡܰܪܘܰܐ: ܠܐ، ܗܰܢܝ ܟܳܡܕܰܓܠܝ. ܠܰܬܝܐ ܫܪܳܠܐ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܳܡܰܚܟܷܢ ܥܰܠ ܐܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܪܘܚܰـܝـܝܶܗ. ܐܳܢܐ ܡܝܕܰܘܡܪܳܘܰܝܢܐ ܕܐܘ ܕܰܝܳܢܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܡܷܦܬܰܟܰܪ ܐܶܠܐ ܗܝـܝܶܐ ܐܳܒܶܘܰܐ ܬܰܚܘܝܳܬ݂ܶܐ ܘܡܰܒܘܥܶܐ ܠܘ ܪܷܢܝܰـܝܕ݂ܶܗ.

Elo u dayono omarwa …                                                                                                                                                                                                                                                                           

Hiya midawmrowa …                                                                                                                                                                                              

ܐܶܠܐ ܐܘ ܕܰܝܳܢܐ ܐܳܡܰܪܘܰܐ ...

ܗܝـܝܰܐ ܡܝܕܰܘܡܪܳܘܰܐ …

Bëṯër yalifono u furšono d bayn i duglo w u šrolo. Fërqowayno d hën mag galwoye komdagli, komabërmi u šrolo. Bad dugle këbci maydi mafsonuṯo d fayši w cayši b Holanda. U dayono ste koforaq bi duglo xayifo. ܒܷܬ݂ܷܪ ܝܰܠܝܦܳܢܐ ܐܘ ܦܘܪܫܳܢܐ ܕܒܰܝܢ ܐܝ ܕܘܓܠܐ ܘܐܘ ܫܪܳܠܐ. ܦܷܪܩܳܘܰܝܢܐ ܕܗܷܢ ܡܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ ܟܳܡܕܰܓܠܝ، ܟܳܡܰܒܷܪܡܝ ܐܘ ܫܪܳܠܐ. ܒܰܕ ܕܘܓܠܶܐ ܟܷܐܒܥܝ ܡܰܝܕܝ ܡܰܦܣܳܢܘܬ݂ܐ ܕܦܰܝܫܝ ܘܥܰܝܫܝ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ. ܐܘ ܕܰܝܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܦܳܪܰܩ ܒܝ ܕܘܓܠܐ ܟ݂ܰܝـܝܦܐ.
Bëṯër yalifo u furšono …                                                                                                                                                                                          ܒܷܬ݂ܷܪ ܝܰܠܝܦܐ ܐܘ ܦܘܪܫܳܢܐ ...
5. Maḥat bi dukṯo xliṯo u xabro šwoloyo d komalëq: ܗ. ܡܰܚܰܬ ܒܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܟ݂ܠܝܬ݂ܐ ܐܘ ܟ݂ܰܒܪܐ ܫܘܳܠܳܝܐ ܕܟܳܡܰܠܷܩ:
…………….. gabe kolozam howën ḥaḏire bu beṯdino? ............. ܓܰܒܶܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܗܳܘܷܢ ܚܰܕ݂ܝܪܶܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ؟
…………….. camo oṯewa mu Iran? ............. ܥܰܡܐ ܐܳܬ݂ܶܘܰܐ ܡܘ ܐܝܪܰܐܢ؟
…………….. ëšne šaġilo i kaṯawto bu beṯdino? ............. ܐܷܫܢܶܐ ܫܰܓ݂ܝܠܐ ܐܝ ܟܰܬ݂ܰܘܬܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ؟
B …………….. itawyoṯe du beṯdino ḥaḏiro i kaṯawto? ܒ‍............. ܐܝܬܰܘܝܳܬ݂ܶܐ ܒܘ ܒܶܬ݂ܕܝܢܐ ܚܰܕ݂ܝܪܐ ܐܝ ܟܰܬ݂ܰܘܬܐ؟
…………….. nacime këtla i kaṯawto? ............. ܢܰܥܝܡܶܐ ܟܷܬܠܰܗ ܐܝ ܟܰܬ݂ܰܘܬܐ؟
…………….. këbce d hërgina cal i ṣbuṯo dag galwoye? ............. ܟܷܒܥܶܐ ܕܗܷܪܓܝܢܰܐ ܥܰܠ ܐܝ ܨܒܘܬ݂ܐ ܕܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ؟
B ……………. yo ḥaq du darbo mi Qamëšlo hul Amsterdam? ܒ‍............. ܝܐ ܚܰܩ ܕܘ ܕܰܪܒܐ ܡܝ ܩܰܡܷܫܠܐ ܗܘܠ ܐܰܡܣܬܶܪܕܰܡ؟
C. Šwole gawonoye ܓ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܰܘܳܢܳܝܶܐ
1. Šraḥ bax xabrayḏax/ḏux aḥ ḥamšo ëšmonani d këtte asiruṯo cam u beṯdino. ܐ. ܫܪܰܚ ܒܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܰܝܕ݂ܰܟ݂ ܇ ܒܟ݂ܰܒܪܰܝܕ݂ܘܟ݂ ܐܰܚ ܚܰܡܫܐ ܐܷܫܡܳܢܰܢܝ ܕܟܷܬܬܶܗ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ ܥܰܡ ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ.
  qonuno:   ܩܳܢܘܢܐ:
  sniġro:   ܣܢܝܓ݂ܪܐ:
  ṣbuṯo dag galwoye:   ܨܒܘܬ݂ܐ ܕܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ:
  taḥuyoṯe:   ܬܰܚܘܝܳܬ݂ܶܐ:
  mafsonuṯo lë fyošo:   ܡܰܦܣܳܢܘܬ݂ܐ ܠܷܦܝܳܫܐ:
2. Mën furšono kit bayn woliṯo d dayanto / dayono w dë sniġarto / sniġro? ܒ. ܡܷܢ ܦܘܪܫܳܢܐ ܟܝܬ ܒܰܝܢ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܕܕܰܝܰܢܬܐ ܇ ܕܰܝܳܢܐ ܘܕܷܣܢܝܓ݂ܰܪܬܐ ܇ ܣܢܝܓ݂ܪܐ؟
- -
3. Man mag galwoye koḥoyaqle d foyaš b Holanda? ܓ. ܡܰܢ ܡܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ ܟܳܚܳـܝܰܩܠܶܗ ܕܦܳܝܰܫ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ؟
- -
4. Aydarbo kohëzyat/koḥozat i ṣbuṯo dag galwoye bu aṯrayḏax/ḏux? ܕ. ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܚܷܙܝܰܬ ܇ ܟܳܚܳܙܰܬ ܐܝ ܨܒܘܬ݂ܐ ܕܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ ܒܘ ܐܰܬ݂ܪܰܝܕ݂ܰܟ݂ ܇ ܐܰܬ݂ܪܰܝܕ݂ܘܟ݂؟
-
5. Maḥkay ëšmo cal aq qonune dag galowoye du aṯrayḏax/ḏux. ܗ. ܡܰܚܟܰܝ ܐܷܫܡܐ ܥܰܠ ܐܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ ܕܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ ܕܘ ܐܰܬ݂ܪܰܝܕ݂ܰܟ݂ ܇ ܐܰܬ݂ܪܰܝܕ݂ܘܟ݂.
- -
6. Hawilax/lux asiruṯo aw šuġlo cam galwoye d aṯën mu Madënḥo Mëṣcoyo ban ëšne ḥaroye? ܘ: ܗܰܘܝܠܰܟ݂ ܇ ܗܰܘܝܠܘܟ݂ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ ܐܰܘ ܫܘܓ݂ܠܐ ܥܰܡ ܓܰܠܘܳܝܶܐ ܕܐܰܬ݂ܷܢ ܡܘ ܡܰܕܷܢܚܐ ܡܷܨܥܳܝܐ ܒܰܢ ܐܷܫܢܶܐ ܚܰܪܳܝܶܐ؟
- -