The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Oefeningen I
1. Lees de tekst nogmaals grondig door!
2. Vertaal de volgende begrippen naar het Nederlands.
yariwo ܝܰܪܝܘܐ
claymṯo ܥܠܰܝܡܬ݂ܐ
koqëryo zëdqe ܟܳܩܷܪܝܐ ܙܷܕܩܶܐ
koṯe ܟܳܐܬ݂ܶܐ
claymo ܥܠܰܝܡܐ
koyotaw ܟܳܝܳܬܰܘ
cam gaba ܥܰܡ ܓܰܒܰܗ
komawḏci ruḥayye lë ḥḏoḏe ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
komëjġoli ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ
košotën ܟܳܫܳܬܷܢ
mdawamme ܡܕܰܘܰܡܡܶܗ
tayimo (v.) ܬܰܝـܝܡܐ
ṭlëbbe xatër ܛܠܷܒܒܶܐ ܟ݂ܰܛܷܪ
lqayto qamayto ܠܩܰܝܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ
rëġše ܪܷܓ݂ܫܶܐ
ḥubo ܚܘܒܐ
yërwo (v.) ܝܷܪܘܐ (ܐܰܬ݂)
ṭawtër ܛܰܘܬܷܪ
i asiruṯaṯṯe ܐܝ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ
bёlḥuḏe ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ
ḥarayto di šabṯo ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ
koroḥamnax ܟܳܪܳܚܰܡܢܰܟ݂ (ܓܰܘܪ)
korëḥmallux ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܘܟ݂ (ܐܰܬ݂)
gowarno ܓܳܘܰܪܢܐ (ܓܰܘܪ)
gawrono ܓܰܘܪܳܢܐ (ܐܰܬ݂)
ac cadayḏan ܐܰܥ ܥܰܕܰܝܕ݂ܰܢ
ṭlobo ܛܠܳܒܐ
rušmoyiṯ ܪܘܫܡܐܝܬ݂
layt qëṭro ܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ
wacdo ܘܰܥܕܐ
ṣlibo ܨܠܝܒܐ
mxiruṯo ܡܟ݂ܝܪܘܬ݂ܐ
kafo d warde ܟܰܦܐ ܕܘܰܪܕܶܐ
ḥalyuṯo ܚܰܠܝܘܬ݂ܐ
mcalaqle ܡܥܰܠܰܩܠܶܗ
qḏola ܩܕ݂ܳܠܰܗ
mhanalle ܡܗܰܢܰܠܠܶܗ
mëštuṯo ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ