The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Werkopdrachten en Oefeningen
A. Šwole cal u qëryono ܐ. ܫܘܳܠܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܩܷܪܝܳܢܐ
1. Qay azza i qašto w ṭrela u taclo w i qaṭën bu bayto?
ܐ. ܩܰܝ ܐܰܙܙܰܗ ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܘܛܪܶܠܰܗ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܘܐܝ ܩܰܛܷܢ ܒܘ ܒܰܝܬܐ؟
- -
2. L mën kolozamla i qašto u ḥalwo? ܒ. ܠܡܷܢ ܟܳܠܳܙܰܡܠܰܗ ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܐܘ ܚܰܠܘܐ؟
- -
3. Man maqërle d u taclo štele u ḥalwo? ܓ. ܡܰܢ ܡܰܩܷܪܠܶܗ ܕܐܘ ܬܰܥܠܐ ܫܬܶܠܶܗ ܐܘ ܚܰܠܘܐ؟
-
4. Aydarbo qṭëcla i qašto u danwo du taclo? ܕ. ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܩܛܷܥܠܰܗ ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܐܘ ܕܰܢܘܳܐ ܕܐܘ ܬܰܥܠܐ؟
-
5. Mën sëmle u taclo hul d madcarle u ḥalwo li qašto? ܗ. ܡܷܢ ܣܷܡܠܶܗ ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܗܘܠ ܕܡܰܕܥܰܪܠܶܗ ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܠܝ ܩܰܫܬܐ؟
-
6. U taclo mën maḥkele laḥ ḥawronayḏe cal u šufro du danwayḏe? ܘ. ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܡܷܢ ܡܰܚܟܶܠܶܗ ܠܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܐܘ ܫܘܦܪܐ ܕܘ ܕܰܢܘܰܝܕ݂ܶܗ؟
-
B. Šwole gramaṭiqoye ܒ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܪܰܡܰܛܝܩܳܝܶܐ
1. Mën yo u xabro dalqubloyo d laybe? ܐ. ܡܷܢ ܝܐ ܐܘ ܟ݂ܰܒܪܐ ܕܰܠܩܘܒܠܳܝܐ ܕܠܰܝܒܶܗ؟
- -
2. Aydarbo ḥa kibe mšayal u šwolano b šëkël ḥreno: Ma elux štelux? ܒ. ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܚܰܐ ܟܝܒܶܗ ܡܫܰܝܰܠ ܐܘ ܫܘܳܠܰܢܐ ܒܫܷܟܷܠ ܚܪܶܢܐ: ܡܰܐ ܐܶܠܘܟ݂ ܫܬܶܠܘܟ݂؟
- -
3. Zux marke! gawronoyo yo, mën kolozam howën u aṯtonoyo w u sagiyonoyo? ܓ. ܙܘܟ݂ ܡܰܪܟܶܐ! ܓܰܘܪܳܢܳܝܐ ܝܐ، ܡܷܢ ܟܳܠܳܙܰܡ ܗܳܘܷܢ ܐܘ ܐܰܬ݂ܬܳܢܳܝܐ ܘܐܘ ܣܰܓܝـܝܳܢܳܝܐ؟
- -
4. Mën yo u ḥḏonoyo dax xabrani? ܕ. ܡܷܢ ܝܐ ܐܘ ܚܕ݂ܳܢܳܝܐ ܕܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܰܢܝ؟
az zage u zago ܐܘ ܙܰܓܐ ܐܰܙ ܙܰܓܶܐ
ac caynoṯe - - ܐܰܥ ܥܰܝܢܳܬ݂ܶܐ
ab bece - ܐܰܒ ܒܶܥܶܐ
an arcoṯe - ܐܰܢ ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ
aṭ ṭarfe - ܐܰܛ ܛܰܪܦܶܐ
5. Maḥat af fëtġomani bu zabno d šafëc gawronoyo w aṯtonoyo: ܗ. ܡܰܚܰܬ ܐܰܦ ܦܷܬܓ݂ܳܡܰܢܝ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܫܰܦܷܥ ܓܰܘܪܳܢܳܝܐ ܘܐܰܬ݂ܬܳܢܳܝܐ:
hiye komaḥke w komar hiye maḥkele w mërle ܗܝـܝܶܐ ܡܰܚܟܶܠܶܗ ܘܡܷܪܠܶܗ ܗܝـܝܶܐ ܟܳܡܰܚܟܶܐ ܘܟܳܐܡܰܪ
ono gëd howeno moro lu ḥalwo - - ܐܳܢܐ ܓܷܕ ܗܳܘܶܢܐ ܡܳܪܐ ܠܘ ܚܰܠܘܐ
kobe u nargo li dawmo - ܟܳܐܒܶܐ ܐܘ ܢܰܪܓܐ ܠܝ ܕܰܘܡܐ
lo kobac soḥe - ܠܐ ܟܳܐܒܰܥ ܣܳܚܶܐ
C. Šwole gawonoye ܓ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܰܘܳܢܳܝܶܐ
1. Mën komitawmar lu gawro di qašto? ܐ. ܡܷܢ ܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪ ܠܘ ܓܰܘܪܐ ܕܝ ܩܰܫܬܐ؟
-  -
2. Kmo ḥäyewën kito bi tašciṯaṯe w ayna ne? ܒ. ܟܟܡܳܐ ܚܱـܝܶܘܷܢ ܟܝܬܐ ܒܝ ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ ܘܐܰܝܢܰܐ ܢܶܐ؟
- -
3. Bi tašciṯo koṯe u saṯwo, mën šuḥlofe ḥrene kito? ܓ. ܒܝ ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܐܘ ܣܰܬ݂ܘܐ، ܡܷܢ ܫܘܚܠܳܦܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܟܝܬܐ؟
- -
4. Ayna ṣëncat d komšarën b ḥeṯ koṯën bi tašciṯo? (Maṯlo: ḥayoṭo) ܕ. ܐܰܝܢܰܐ ܨܷܢܥܰܬ ܕܟܳܡܫܰܪܷܢ ܒܚܶܝܬ݂ ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܒܝ ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ؟ (ܡܰܬ݂ܠܐ: ܚܰܝܳܛܐ)
-