The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Oefeningen I
1. Lees de tekst nogmaals grondig door!
2. Vertaal de volgende begrippen naar het Nederlands.

yariwo

 

ܝܰܪܝܘܐ

claymṯo

 

ܥܠܰܝܡܬ݂ܐ

koqëryo zëdqe

 

ܟܳܩܷܪܝܐ ܙܷܕܩܶܐ

koṯe

 

ܟܳܐܬ݂ܶܐ

claymo

 

ܥܠܰܝܡܐ

koyotaw

 

ܟܳܝܳܬܰܘ

cam gaba

 

ܥܰܡ ܓܰܒܰܗ

komawḏci ruḥayye lë ḥḏoḏe

 

ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ

komëjġoli

 

ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ

košotën

 

ܟܳܫܳܬܷܢ

mdawamme

 

ܡܕܰܘܰܡܡܶܗ

tayimo (v.)

 

ܬܰܝـܝܡܐ

ṭlëbbe xatër

 

ܛܠܷܒܒܶܐ ܟ݂ܰܛܷܪ

lqayto qamayto

 

ܠܩܰܝܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ

rëġše

 

ܪܷܓ݂ܫܶܐ

ḥubo

 

ܚܘܒܐ

yërwo (v.)

 

ܝܷܪܘܐ (ܐܰܬ݂)

ṭawtër

 

ܛܰܘܬܷܪ

i asiruṯaṯṯe

 

ܐܝ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ

bёlḥuḏe

 

ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ

ḥarayto di šabṯo

 

ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ

koroḥamnax

 

ܟܳܪܳܚܰܡܢܰܟ݂ (ܓܰܘܪ)

korëḥmallux

 

ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܘܟ݂ (ܐܰܬ݂)

gowarno

 

ܓܳܘܰܪܢܐ (ܓܰܘܪ)

gawrono

 

ܓܰܘܪܳܢܐ (ܐܰܬ݂)

ac cadayḏan

 

ܐܰܥ ܥܰܕܰܝܕ݂ܰܢ

ṭlobo

 

ܛܠܳܒܐ

rušmoyiṯ

 

ܪܘܫܡܐܝܬ݂

layt qëṭro

 

ܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ

wacdo

 

ܘܰܥܕܐ

ṣlibo

 

ܨܠܝܒܐ

mxiruṯo

 

ܡܟ݂ܝܪܘܬ݂ܐ

kafo d warde

 

ܟܰܦܐ ܕܘܰܪܕܶܐ

ḥalyuṯo

 

ܚܰܠܝܘܬ݂ܐ

mcalaqle

 

ܡܥܰܠܰܩܠܶܗ

qḏola

 

ܩܕ݂ܳܠܰܗ

mhanalle

 

ܡܗܰܢܰܠܠܶܗ

mëštuṯo

 

ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ