The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Oefeningen I
1. Lees de tekst nogmaals grondig door!
2. Vertaal de volgende begrippen naar het Nederlands.
durošo gušmonoyo ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ
mšatsone ܡܫܰܬܣܳܢܶܐ
ḥulmono ܚܘܠܡܳܢܐ
macëbḏonuṯo ܡܰܥܷܒܕ݂ܳܢܘܬ݂ܐ
sniquṯo ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ
tërmišo ܬܷܪܡܝܫܐ
mšare ܡܫܰܪܶܐ
harke w tamo ܗܰܪܟܶܐ ܘܬܰܡܐ
heš ܗܶܫ
kowe moro ܟܳܘܶܐ ܡܳܪܐ
mëṯnaḥ ܡܷܬ݂ܢܰܚ
tacbo ܬܰܥܒܐ
šġimuṯo ܫܓ݂ܝܡܘܬ݂ܐ
ṭcoyo ܛܥܳܝܐ
ġame ܓ݂ܰܡܶܐ
ḥiṣe ܚܝܨܶܐ
bahuro ܒܰܗܘܪܐ
b ḥaylo ܒܚܰܝܠܐ
sucrono ܣܘܥܪܳܢܐ
taḥrazto ܬܰܚܪܰܙܬܐ
taḥrazto ṯabëtto ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܬ݂ܰܒܷܬܬܐ
mdaršuṯo ܡܕܰܪܫܘܬ݂ܐ
komiṭaksi ܟܳܡܝܛܰܟܣܝ
fṣiḥuṯo ܦܨܝܚܘܬ݂ܐ
mëštawtfone ܡܷܫܬܰܘܬܦܳܢܶܐ
ṣbuṯo ܨܒܘܬ݂ܐ
muroyo ܡܘܪܳܝܐ
gudo ܓܘܕܐ
qmoro ܩܡܳܪܐ
aṯro ܐܰܬ݂ܪܐ
ḥuḏro ܚܘܕ݂ܪܐ
ḥfiṭuṯo ܚܦܝܛܘܬ݂ܐ
gušmonayto ܓܘܫܡܳܢܰܝܬܐ
hawnonayto ܗܰܘܢܳܢܰܝܬܐ
nišo rišoyo ܢܝܫܐ ܪܝܫܳܝܐ
tërhiṭo d sësye ܬܷܪܗܝܛܐ ܕܣܷܣܝܶܐ
šyoro ܫܝܳܪܐ
ḥiṣuṯo d gušmo ܚܝܨܘܬ݂ܐ ܕܓܘܫܡܐ
rahṭo ḥiṣo ܪܰܗܛܐ ܚܝܨܐ
sḥoyo ܣܚܳܝܐ
futbol ܦܘܬܒܳܠ
handbol ܗܰܢܕܒܳܠ
esfir salo ܐܶܣܦܝܪ ܣܰܠܐ
esfir ṭëbliṯo ܐܶܣܦܝܪ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ
kašo ܟܰܫܐ
yudo ܝܘܕܐ
sloqo d ṭuro ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ
qloco d bësëklet ܩܠܳܥܐ ܕܒܷܣܷܟܠܶܬ