The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Oefeningen I
1. Lees de teksten nogmaals grondig door!
2. Vertaal de volgende begrippen naar het Nederlands.
komar   ܟܐܡܰܪ
layt këlyono   ܠܰܝܬ ܟܷܠܝܳܢܐ
këbcina   ܟܐܷܒܥܝܢܰܐ
d zayrina lxu   ܕܙܰܝܪܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ
gëd mšayalno   ܓܷܕ ܡܫܰܝܰܠܢܐ
mcayarre   ܡܥܰܝܰܪܪܶܗ
dlo meni   ܕܠܐ ܡܶܢܝ
gёd madcarno xabro   ܓܷܕ ܡܰܕܥܰܪܢܐ ܟ݂ܰܒܪܐ
deri yawmo   ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ
u maṯyaṯxu   ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ
gëd mëfṣoḥina   ܓܷܕ ܡܷܦܨܳܚܝܢܰܐ
d ḥozina lxu   ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ
baynoṯan   ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܢ
ëzzën   ܐܷܙܙܷܢ
mšaralle   ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ
dёšne   ܕܷܫܢܶܐ
šqila   ܫܩܝܠܰܗ
damṯo   ܕܰܡܬ݂ܐ
u barḥmayḏa   ܐܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕܰܗ
šqëlle   ܫܩܷܠܠܶܗ
sëmme   ܣܷܡܡܶܗ
markawwe   ܡܰܪܟܰܘܘܶܗ
dawmo du ceḏo   ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ
taḥta   ܬܰܚܬܰܗ
rawixo   ܪܰܘܝܟ݂ܐ
azza   ܐܰܙܙܰܗ
azze d moyadde   ܐܰܙܙܶܗ ܕܡܳܝܕܕܶܗ
fṣiḥo   ܦܨܝܚܐ
mšayalle   ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ
lwëšše   ܠܘܷܫܫܶܗ
ceḏo brixo   ܥܶܕ݂ܐ ܒܪܝܟ݂ܐ
daciri   ܕܰܥܝܪܝ
xëlle   ܟ݂ܷܠܠܶܗ
marga   ܡܰܪܓܰܐ
mfalaġġe   ܡܦܰܠܰܓ݂ܓ݂ܶܗ
nafiqi   ܢܰܦܝܩܝ
fayišo   ܦܰܝـܝܫܐ