The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Het Syrisch-Aramese schrijfwijze

De letters in het Syrisch-Aramese schrift zijn met elkaar verbonden. Soms zijn de letters tweezijdig aan elkaar verbonden en soms alleen aan één zijde. Het resultaat hiervan is dat alle letters twee of drie verschillende schrijfvormen kunnen aannemen. De schrijfwijze van sommige letters maakt zo'n verbinding links soms onmogelijk.

1. Letters die verbonden zijn aan verschillende zijden:


Letter Verbinding links Middel positie Verbinding rechts
B b ܒـ ـܒـ ـܒ ܒܡ... ܡܒܡ... ...ܡܒ
C c ܥـ ـܥـ ـܥ ܥܒ... ܒܥܒ... ...ܒܥ
Č č ܫ̰ـ ـܫ̰ـ ـܫ̰ ܫ̰ܒ... ܒܫ̰ܒ... ...ܒܫ̰
F f ܦـ ـܦـ ـܦ ܦܒ... ܒܦܒ... ...ܒܦ
G g ܓـ ـܓـ ـܓ ܓܒ... ܒܓܒ... ...ܒܓ
Ġ ġ ܓ݂ـ ـܓ݂ـ ـܓ݂ ܓܼܒ... ܒܓܼܒ... ...ܒܓܼ
Ḥ ḥ ܚـ ـܚـ ـܚ ܚܒ... ܒܚܒ... ...ܒܚ
I i ܝـ ـܝـ ـܝ ܝܒ... ܒܝܒ... ...ܒܝ
J j ܔـ ـܔـ ـܔ ܔܒ... ܒܔܒ... ...ܒܔ
K k ܟـ ـܟــܟ ܟܒ... ܒܟܒ... ...ܒܟ
L l ܠـ ـܠــܠ ܠܒ... ܒܠܒ... ...ܒܠ
M m ܡــܡـ ـܡ ܡܒ... ܒܡܒ... ...ܒܡ
N n ܢـ ـܢـ ـܢ ܢܒ... ܒܢܒ... ...ܒܢ
P p ܦ݁ــܦ݁ـ ـܦ݁ ܦ݁ܒ... ܒܦ݁ܒ... ...ܒܦ݁
Q q ܩـ ـܩـ ـܩ ܩܒ... ܒܩܒ... ...ܒܩ
S s ܣـ ـܣـ ـܣ ܣܒ... ܒܣܒ... ...ܒܣ
Š š ܫـ ـܫـ ـܫ ܫܒ... ܒܫܒ... ...ܒܫ
Ṭṭ ܛـ ـܛـ ـܛ ܛܒ... ܒܛܒ... ...ܒܛ
V v ܒ݂ـ ـܒ݂ـ ـܒ݂ ܒ݂ܡ... ܡܒ݂ܡ... ...ܡܒ݂
X x ܟ̣ــܟ̣ـ ـܟ݂ ܟܼܒ... ܒܟܼܒ... ...ܒܟܼ
Y y ܝـ ـܝـ ـܝ ܝܒ... ܒܝܒ... ...ܒܝ

2. Letters die alleen rechts verbonden kunnen worden:

  Letter Verbinding links Middel positie Verbinding rechts
A a ܐ ـܐ ܐܒ... ܒܐܒ... ...ܒܐ
D d ܕ ـܕ ܕܒ... ܒܕܒ... ...ܒܕ
Ḏ ḏ ܕ݂ ـܕ݂ ܕ݂ܒ... ܒܕ݂ܒ... ...ܒܕ݂
H h ܗ ـܗ ܗܒ... ܒܗܒ... ...ܒܗ
R r ܪ ـܪ  ܪܒ... ܒܪܒ ...ܒܪ
Ṣ ṣ ܨ ـܨ ܨܒ... ܒܨܒ... ...ܒܨ
T t ܬـܬ ܬܒ... ܒܬܒ... ...ܒܬ
Ṯ ṯ ܬ݂ـܬ݂ ܬܼܒ... ܒܬܼܒ... ...ܒܬܼ
U u ܘـܘ ܘܒ... ܒܘܒ... ...ܒܘ
W w ܘـܘ ܘܒ... ܒܘܒ... ...ܒܘ
Z z ܙ ـܙ ܙܒ... ܒܙܒ... ...ܒܙ
Ž ž ܙ̰ ـܙ̰ ܙ̰ܒ... ܒܙ̰ܒ... ...ܒܙ̰